Українські реферати

Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі
Сторінка: 32
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

Список використаних джерел

1. Конституція (Основний закон) України. Прийнята ВР України 28.06.96р.

2. Господарський кодекс України, затверджений постановою Верховної Ради від 16.01.03 №436-IV

3. Цивільний кодекс України, затверджений постановою Верховної Ради від 16.01.2003 № 435-IV

4. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99р. № 996-XIV

5. Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04.1997 року № 168/97-ВР (зі змінами та доповненнями від 18.12.2008 р.)

6. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 24.12.02. № 349-IV- ВР (зі змінами та доповненнями від 15.01.2009 р.)

7. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22.04.93р. № 3125-ХІІ (редакція від 14.09.2006 р.)

8. Про порядок погашення зобов’язань платників податку перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21.12.00 р. № 2181-ІІІ (редакція від 22.05.2008 р.)

9. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України від 01.06.2000р. № 1776-ІІІ (зі змінами та доповненнями від 25.03.2005 р.)

10. Про ціни та ціноутворення: Закон України від 03.12.90р. (зі змінами та доповненнями від 22.09.2006 р.)

11. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 N 1576-XII, // Відомості ВРУ- 1991 №30 (в редакції Закону № 3161-IV від 05.11.2008 р.)

12. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Мінфіну України № 291 від 30.11.99р.

13. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей: Постанова КМУ від 22 січня 1996 р. N 116.

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”: Наказ МФУ від 31.03.1999 р. № 87

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”: Наказ МФУ від 31.03.1999 р. № 87

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”: Наказ МФУ від 20.10.1999 р. за № 246

17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”: Наказ МФУ від 29.11.1999 р. № 290

18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 “Податок на прибуток”: Наказ МФУ від 28.12.00 р. № 353

19. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Наказ МФУ від 24.05.1995 р. за № 88

20. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів: Наказ МФУ №2 від 10.01.2007 р.

21. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу. – М.: Фінанси і статистика, 2004

22. Бакун Ю. Как принять товар по количеству и качеству// Всё для бухгалтера в торговле № 14 (24) от 08.04.2006 г., с.21-25

23. Барабаш Н.С. Аналіз господарської діяльності: Навч.посібник для студентів вищих навч.закладів/ За ред. Є.В.Мниха .-К.:КНТЕУ,2005

24. Бодюк А.В. Методологічні та нормативно-правові аспекти аудиту підприємницької діяльності: Монографія. – К.: Кондор, 2005

25. Болюх М.А., Бурчевський В.З., Горбаток М.І. та ін. Економічний аналіз. – К.: Кондор, 2005

26. Бондаренко Н.О., Понікаров В.Д., Попова С.М. Аудит суб'єктів підприємницької діяльності: Навч. посібник.-К.: ЦУЛ, 2004

27. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. – Житомир: ЖІТІ 2004 р.

28. Бутинець Ф.Ф., Івахненков С.В., Давидюк Т.В., Шахрайчук Т.В. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. - Житомир: ПП “Рута”, 2004 р.

29. Владимирська М. Документальне оформлення операцій з запасами // "Баланс", № 13(121), 2006

30. Власова Н. О. Модель формування фінансових результатів від реалізації в підприємствах торгівлі // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. -2006. -№ 6.

31. Голов С.Ф., Кравченко І.Ю., Костюченко В.М., Ямборко Г.А. Фінансовий облік: Підручник для студентів вищих навч. закладів. - К.: Лібра, 2005

32. Горицька Н. Облік виручки від реалізації за міжнародними стандартами фінансової звітності // Бухгалтерія. Податки. Бізнес. – 2007, № 14

33. Грабова Н.М., Добровський В.М. Бухгалтерський облік у торгівлі: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / М.В. Кужельний (ред.). — К. : А.С.К., 2004.

34. Грищенко І. М. Комерційна діяльність у роздрібній торгівлі // Актуальні проблеми економіки. -2007. -№ 3.

35. Давидов Г.М. Аудит: Підручник. - К.: Знання, 2004

36. Даньків Й.Я., Лучко М.Р., Остап'юк М.Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. – К.: Знання, 2007

37. Дорошенко А.М. Ціни в торгівлі: формування та управління // Бухгалтерія №47, 2002 р.

38. Кисельова О. Щодо застосування п. 5.9 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств// Бухгалтерський облік і аудит №5, 2003р.

39. Кім Г., Сопко В.В., Кім Ю.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. -К.: Центр навчальної літератури, 2006

40. Коблянська О.І. Фінансовий облік: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: Знання,2007

41. Костюк Д. Торгівля алкоголем, тютюном і пивом // Податки та бух. облік. -2007. - № 68.

42. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник для студентів вищих навч. закладів. - К.: Центр навчальної літератури,2006

43. Лучко М.Р., Адамик О.В. Облік комерційної діяльності: Підручник для студентів вищих навч. закладів. - Тернопіль: Карт-бланш, 2005

44. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту [Текст] : Навч. посібник; 4-те вил. /. - К. : Знання-Прес, 2006. - 349 с

45. Михайлова Е. Ценообразование в сфере розничных продаж // Маркетинг. -2006. -№ 5.

46. Нападовська Л.В., Алексєєва А.В., Бакурова О.А., Веренич О.Г. Облік на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів/ За заг. ред. Л.В. Нападовської .-К.:КНТЕУ,2006

47. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник Київ, ЦУЛ, 2004 р.

48. Нежива О. В. Особливості обліку реалізації товарів на торгівельних підприємствах роздрібної та оптової торгівлі // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. -2006. -№ 5.

49. Облік товарних операцій: Спецвипуск. Податки та бухгалтерський облік, 2004 р.

50. Ольшанська В.Л. О тенденциях развития сетей розничной торговли // БИКИ. -2007. - № 4

51. Організація бухгалтерського обліку: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів/Авт. колектив: О.Ю.Акименко, О.І.Волот, В.В. Гливенко, І.М. Гончаренко. За ред. В.С.Леня. - К.: Центр навч. літератури, 2006

52. Пам’ятка бухгалтеру. Бухгалтерський облік запасів. // Все про бухгалтерський облік. №89, 26.09.2006 г.

53. Павлюк І. «Проблеми бухгалтерського обліку реалізації товарів, що обліковуються за продажними цінами, податкових забовязань з ПДВ і шляхи їх вирішення» //Бухгалтерський облік і аудит 2008; №1

54. Партова С.І. Особливості обліку товарних операцій на підприємствах роздрібної торгівлі за новим планом рахунків //Бухгалтерський облік і аудит №5, 2000 р.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5710-32.html