Українські реферати

Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі
Сторінка: 33
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

55. Пічугін П. Податковий облік балансової вартості (ФІФО у роздрібній торгівлі). Податки та бухгалтерський облік. № 13 (571) від 13.02.2003р.

56. Привалова Н., Позняков М., Гладка С., Орлова О., Ноур Т. Облік на підприємствах торгівлі: Підручник. / А. Бабак (голов. ред.). — Д. : Баланс-Клуб, 2004

57. Савич В.І. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. Київ, ЦУЛ, 2004 р.

58. Солошенко Л. Займаємося торгівлею: які документи на товари необхідні? Податки та бухгалтерський облік. № 80 (429) від 04.10.2001р.

59. Сопко В.В., Шило В.П., Верхоглядова Н.І., Ільїна С.Б. Організація і методика проведення аудиту: Навч.-практичний посібник. - К.: Професіонал, 2006

60. Стельмащук А.М., Смоленюк П.С. Бухгалтерський облік: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: Центр учбової літератури, 2007

61. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник для студентів вищих навч. закладів. - 2-ге вид., випр. і доп.-К.:Алерта,2007

62. Чернелевський Л.М., Редзюк Т.Ю. Податковий облік і контроль: Навч.посібник для студентів вищих навч.закладів .-2-е вид.,перероб.і доп.-К.:Пектораль,2006

63. www.blank.com.ua

64. www.dtkt.com.ua

65. www.vobu.com.ua

66. www.minfin.gov.ua

67. www.finance.org.ua

Огляд спеціальної літератури з питань обліку, аналізу і контролю (аудиту)

№ пор.

Додаток Д

Джерело

Короткий зміст

Використання для удосконалення обліку, аналізу і аудиту (контролю)

1

За ред. Л.В. Нападовська ; А. Алєксєєва ; О.А. Бакурова ; та iн. “Облік в торговельних організаціях та ресторанному господарстві”/ Навчальний посібник.

. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т , 2006. - 378 с.

Дається детальна характеристика організаційних основ товарних операцій в торговельних організаціях, особливостях обліку в роздрібній торгівлі як системи та окремих її складових

Дозволяє детально ознайомитися і проаналізувати усі елементи процессу товароруху і на основі дослідження визначити потенціальні шляхи удосконалення

2

За ред Ткаченко Н.М.; Підручник. «Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність»– 3-те вид. допов. і перероб. – К.: Алерта, 2008. – 926 с.

Висвітлено теоретичні основи бухгалтерського обліку, розкриті питання організації і практики ведення обліку на підприємствах України згідно з вимогами чинного законодавства

Дає змогу на основі широких теоретичних та практичних знань визначити основні напрями поліпшення

3

Н. М. Грабова, В. М. Домбровський; За ред. М. В. Кужельного. «Бухгалтерський облік у торгівлі»

– К.: А.С.К., 2004. – С. 647-649.

Організація та методика бухгалтерського і податкового обліку на підприємствах торгівлі. Також розкрита методика обліку реалізації товарів в торговельних підприємствах.  

Можна знайти пропозиції та потенційні умови для подальшого процесу розвитку і удосконалення в даній сфері.

4

Даньків Й.Я., Лучко М.Р., Остап'юк М.Я.

Бухгалтерський облік у галузях економіки

Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2007. - 243 с.

ISBN 966-346-265-5

Висвітлено облік товарних запасів, доходів від реалізації, витрат операційної діяльності, необоротних активів, оплати праці, грошових коштів, фінансових інвестицій тощо згідно Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.  

Завдяки широкому огляду усіх елементів та складових бухгалтерського обліку, дозволяє аналізувати і знаходити проблемні питання в сфері обліку товарів та запасів взагалі.

5

За ред. Бабак А.В //Підручник «Облік на підприємствах торгівлі» - Харків: Легас, 2004. - 384с

Описана методика бухгалтерського обліку як товарних так і інших операцій підприємств роздрібної торгівлі.

Конкретизує і висвітлую можливі шляхи оптимізації проведення товарних операцій і їх обліку.

6

Голов С.Ф. Фінансовий облік: Підручник / Голов С.Ф., Костюченко В.М., Кравченко І.Ю., Ямборко Г.А. – К.: Лібра, 2005. – 976 с.

Викладені базові знання і практичні навички

бухобліку структур з різними формами власності .

Надає змогу використати практичний досвід ведення обліку на об’єктах торгівлі.

7

Бухгалтерський фінансовий облік / Бутинець Ф.Ф., Бородін О.С., Герасимович А.М. та ін.; За ред. Бутинця Ф.Ф. – 4-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 688 с.

Продовження Додатку Д

Наводиться характеристика синтетичних рахунків для обліку товарів, документуванню господарських операцій, відображенню в бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних з рухом товарів.

Теоретичні та методичні аспекти ведення обліку операцій з товарами, їх рухом та змінами.

8

Коблянська О.І. Підручник/ Фінансовий облік. – К.:”Знання-Прес”, 2007.

Досліджуються питання обліку реалізації товарних запасів на підприємствах торгівлі різноманітних форм власності.

Розглядаються особливості обліку на підприємствах різної форми власності, їх нюанси.

9

Бутко А.Д. Теорія економічного аналізу: Підручник. - К.: КНТЕУ, 2005. – 411 с.

Даються загальні принципи аналізу, методика аналізу як діяльності підприємства вцілому, так і аналізу реалізації товарів.

Дає можливість за допомогою аналітичних методів і обробки даних більш оперативно налагоджувати процес обліку.

10

Болюх М. А., Бурчевський В. З., Горбаток М. І. та ін. Економічний аналіз: Навч. посібник /За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2003.

Викладені методики системного, глибокого факторного аналізу господарської діяльності підприємств торгівлі.

Наводиться методика і прийоми факторного аналізу процесів реалізації.

11

Мних Є.В., Барабаш Н.С., Бутко А.Д., Кравченко Г.О. Економічний аналіз: Теорія економічного аналізу. Фінансовий аналіз. Управлінський аналіз. Стратегічний аналіз: Підручник для студентів вищих навч. Закладів / За ред. Є.В.Мниха. – К.: КНТЕУ; ЦНЛ, 2005. – 431 с.

Розглядаються актуальні питання організації та методики фінансового аналізу в системі управління торговельним підприємством

Висвітлені основні компоненти і складові фіна налізу на підприємствах торгівлі.

12

Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2006. - 526 с

Висвітлюються основні теоретичні положення стосовно проведення контрольних процедур, організація контролю в підприємствах торгівлі, а також розглядається методика контролю реалізації товарів.  

Надає інформаційну базу для вивчення процесів контролю на підприємствах торгівлі і подальшого використання методик для його удосконалення.

13

Чернелевський Л.М., Редзюк Т.Ю. Податковий облік і контроль:Навч. посібник для студ.вищ.навч. закладів.- К.: Пектораль,2004.- 328с.;

Продовження Додатку Д

Розглядають основні засади проведення контролю в Україні. Окремо приділена увага питання контролю реалізації в роздрібній торгівлі.  

Відображаються головні напрямки та методи здійснення контролю та моніторингу господарської діяльності підприємств торгівлі.

14

Бондаренко Н.О., Понікаров В.Д., Попова С.М. Аудит суб'єктів підприємницької діяльності: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра зі спеціальності "Облік і аудит". - К.: ЦУЛ, 2004. – 298 с.

Викладено систему організації і методику аудиторського процесу в умовах реформування обліку та фінансової звітності, висвітлено основні етапи проведення аудиту в підприємствах торгівлі.  

Викладено основоположні елементи системи та загальні методики проведення аудиту, з подальшими перспективами його оновлення та удосконалення.

15

Горицька Н.М. «Облік виручки від реалізації товарів за міжнародними стандартами фінансової звітності» // Все про бухгалтерський облік №97. - 16.09.2005  

Розглянута методика бухгалтерського обліку доходів від реалізації товарів в підприємствах торгівлі за міжнародними стандартами фінансової звітності.  

Надає змогу використання світового досвіду в обліку реалізації товарів та результатів діяльності.

16

Фоміна О.В. Документальне забезпечення первинного обліку операцій з продажу товарів // Вісн. нац. у-ту вод. господарства та природокористування: Зб. наук. праць. – Рівне, 2006.

Викладена методика документального обліку реалізації товарів

Висвітлюються особливості документального обліку на підприємствах торгівлі.

17

Власова Н.О., Круглова О.А. Ефективність управління товарними запасами торговельного підприємства // Торгівля і ринок України: Зб. наук. праць з проблем торгівлі і громадського харчування. Випуск 12. Том III. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2001. – с. 68-79Дорошенко А.М.- «Ціни в торгівлі: формування та управління» / Дт-Кт

Визначено порядку формування роздрібної ціни на підприємствах роздрібної торгівлі та порядку їх контролю з боку державних контролюючих органів

Відображає лючові елементи ціноутворення і проблемні питання, котрі виникають при ньому.

18

Костюк, Д.

Торгівля алкоголем, тютюном і пивом для єдиноподатника [Текст] / Д. Костюк. - // Податки та бух. облік. - 2007. - 23 серпня (№ 68). - С. 26-31  

Розглянуто облік роздрібної торгівлі алкогольними і тютюновими товарами

Висвітлюються особливості обліку основних акцизів.

19

Кисельова О.Науково-практичний журнал. - Киiв : ТОВ "Екаунтинг", - . - Выходит ежемесячно «Щодо застосування п. 5.9 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств»

Продовження Додатку Д

Розглянуто порядок визначення собівартості реалізованих товарів та порядок визначення приросту (убутку) товарів в податковому обліку.

Дає змогу визначити і провести аналіз процесу формування собівартості реалізованих товарів, потенційні шляхи вдосконалення цієї складової ланки обліку.

20

Стаття «Пам’ятка бухгалтеру. Бухгалтерський облік запасів» <http://www.dtkt.com.ua/>

Визначення первісної оцінки запасів, по якій їх зараховують на баланс підприємства, а також методи оцінки вибуття запасів

Розкриває зміст первісної оцінка придбаних запасів, а також їх вибуття.

21

Спецвипуск «Облік товарних операцій» - // «Податки та бухгалтерський облік» № 47 12.03.2008

Розгляд особливостей здійснення товарних операцій у торгівлі.

Наводяться типові особливості обілку операцій.

22

Власова Н.О - «Модель формування фінансових результатів від реалізації в підприємствах торгівлі»// -

« Все про бухгалтерський облік» №56 23.07.2007

Визначення фінансового результату від реалізації товарів в підприємствах торгівлі.

Висвітлює аспекти процесу формування і визначеня результатів.

23

Бакун Ю. Школа бухгалтера. Основи організації роздрібної торгівлі // Дебет-Кредит.-2004. -№№ 05,10.

Розглядаються основні компоненти та форми обліку в торгівлі.

Дає змогу розглянути основоположні напрями та методи ведення обліку.

24

Павлюк І. «Проблеми бухгалтерського обліку реалізації товарів, що обліковуються за продажними цінами, податкових забовязань з ПДВ і шляхи їх вирішення» //Бухгалтерський облік і аудит 2008; №1

Відображаються деякі проблемні питання та складнощі при проведенні обліку реалізації товарів вроздріб.

Розкриває деякі проблеми ведення обліку та можливі шляхи їх вирішення

25

Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту [Текст] : Навч. посібник; 4-те вил. / С.В. Івахненков. - К. : Знання-Прес, 2006. - 349 с.

Розглядаються і досліджуються основні шляхи використання сучасних технологій в процесі автоматизації та оперативності ведення обліку.

Відображає головні напрями використання інформаційних технологій та надає практичні рекомендації їх потенціального використання.

26

Бухгалтерський облік у галузях економіки: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Б. Захожай, М. Ф. Базась, М. М. Матюха, В. М. Базась; За ред. В. Б. Захожая, М. Ф. Базася. - К.: МАУП, 2005. - 968 с.

Продовження Додатку Д

Описуються усі теоретичні та методологічні асекти обліку в галузях вітчизняної економічної системи.

Дозволяє аналізувати і знаходити проблемні питання в сфері обліку товарів та пов’язаних з нею галузях.

27

Бабич В.В., Свідерський Є.І. Бухгалтерський облік на підприємствах малого бізнесу в Україні. 4-е вид., доп., перер. К.: Лібра, 2004, 129 ст.

Розглядаються усі процеси та складові бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу.

Відображає особливості ведення обліку на малих підприємствах і аспектах його провадження.

28

Маєвська Т.А. «Облік знижок у роздрібній торгівлі»

Школа бухгалтера № 4 (10.3.2003) – www.dtkt.com.ua

Відображається одна з важливих складових ефективного ведення роздрібної торгівлі за допомогою знижок.

Визначає можливі проблеми та пояснює принципи ведення обліку знижок в торгівлі.

29

Ю.Бакун - «Облік товарних операцій на підприємствах роздрібної торгівлі. Переоцінка товарів» //– Школа бухгалтера №10 від 28.09.2007

Розглядаються основні складові проведення обліку на підприємствах роздрібної торгівлі.

Дає зрозуміти принципи та особливості проведення обліку та переоцінки товарів.

30

Gfk Custom Research - Прогнозне дослідження «Розвиток ринку роздрібної торгівлі в Україні 2008-2009 рр.» <http://www.retail.ua>

Відображає головні тенденції та прогнози щодо розвитку даної сфери.

Дозволяє провести аналіз та знайти можливі шляхи вирішення проблем в майбутньому.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5710-33.html