Українські реферати

Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі
Сторінка: 34
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування
Анотація

Дипломна робота на тему: “Облік, контроль і аналіз реалізації товарів у системі управління підприємствами роздрібної торгівлі” виконана на матеріалах ВАТ «Київський центральний універмаг»

В першому розділі «Теоретико – методологічні основи обліку, контролю і аналізу реалізації товарів в роздрібній торгівлі» вивчена економічна сутність та значення товарів та їх реалізації в діяльності підприємств роздрібної торгівлі, проведений економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури, досліджена система документального оформлення реалізації товарів.

В другому розділі «Сучасний стан і удосконалення обліку реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі» вивчена методика фінансового обліку реалізації товарів, розглянуто управління реалізації товарів, наведено організацію обліку товарів на підприємствах роздрібної торгівлі на основі використання інформаційних технологій.

В третьому розділі «Контроль та економічний аналіз реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі» досліджена організація та методика контролю за реалізацією товарів, наведена система аналітичних показників, інформаційна база і основні методи економічного аналізу, проведений аналіз реалізації товарів в роздрібній торгівлі.

За результатами дослідження розроблено пропозиції щодо удосконалення методики обліку, контролю та аналізу реалізації товарів в підприємствах роздрібної торгівлі.

Дипломна робота виконана на _ стор., містить _рисунки, _таблиць.

Ключові слова: ОБЛІК, АНАЛІЗ, КОНТРОЛЬ, РЕАЛІЗАЦІЯ ТОВАРІВ, РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ.

Додаток Б

Пояснювальна записка

Дослідивши основні показники діяльності ВАТ «Київський ЦУМ» (Додаток Ж ), можна зробити висновок, що протягом досліджуваного періоду підприємство має стабільний ріст і ефективно веде свою господарську діяльність. Про це свідчить збільшення таких основних показників діяльності як виручка від реалізації, чистий дохід та фінансовий результат від звичайної діяльності. Так, дохід від реалізації товарів хоч і збільшувався з кожним досліджуваним періодом, але темпи приросту цього показника поступово зменшувалися на 165373,2 ; 161557,0 ; 106049,2 та 70581,00 тис.грн. порівняно із 2004, 2005,2006 та 2007 роками відповідно. Разом з тим за рахунок збільшення собівартості реалізованих товарів, витрат на збут, оплату праці, адміністративних та операційних витрат, розмір чистого прибутку у 2008 році суттєво зменшувався на 4822; 4665,7; 3904,6 та 1608 тис.грн в порівнянні з 2004, 2005, 2006 та 2007 роками відповідно. Також простежується позитивна тенденція до збільшення виручки від реалізації товарів протягом 2004-2008 року, хоча при цьому також відбувається збільшення собівартості реалізованих товарів та інших витрат операційної діяльності. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності всіх підприємств незалежно від форми власності є показник чистого прибутку. Прибуток є основним джерелом формування власного капіталу, забезпечує фінансову стабільність та платоспроможність підприємства.

Одним із показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства, є його платоспроможність, тобто можливість наявними грошовими ресурсами погашати поточні зобов’язання. Інформація щодо ліквідності та платоспроможності є корисною для прогнозування спроможності підприємства вчасно виконувати свої фінансові зобов’язання.

На підприємстві, що аналізується, спостерігається відчутна недостатність високоліквідних активів для своєчасного погашення зобов’язань. Про це свідчить зменшення показників абсолютної ліквідності та проміжного покриття протягом останніх років та їх значне відхилення від мінімального еталонного значення, котрі становлять 0.2-1 та 0.7-0.8 відповідно. Для погашення поточних зобов’язань підприємству необхідно було б продати більшість своїх оборотних активів, що підтверджує коефіцієнт загального покриття. Тому товариству слід переглянути політику формування оборотних активів, щоб забезпечити більш високий рівень ліквідності та платоспроможності.

Оскільки показники платоспроможності розраховуються на певну дату, вони не дають змоги оцінити поточну діяльність товариства протягом періоду. Тому доцільним є розрахунок інших показників.

Оборотність тісно пов’язана з його рентабельністю і є одним із найважливіших показників, що характеризують інтенсивність використання засобів підприємства та його ділову активність, тому необхідно детально вивчити показники оборотності капіталу. Розраховані показники дають можливість говорити про зниження ефективності використання оборотних коштів та товарно-матеріальних запасів, оскільки дані показники протягом останніх звітних періодів понижувалися, що має не досить позитивну тенденцію в успішному функціонуванні досліджуваного об’єкту. Поряд з цим спостерігається підвищення оборотності дебіторської заборгованості та уповільнення кредиторської, що є позитивним фактором .

Для більш повного аналізу ефективності роботи підприємства розраховують показники рентабельності . Дані проведених розрахунків свідчать про суттєве зменшення рівня прибутковості в діяльності товариства за останні періоди. Так за досліджуваний період рентабельність власного капіталу з 18,86% в 2004 р. скоротилась до 5% в 2008 р., рентабельність чистих активів з 16,08 % в 2004 р. до 2,3 % в 2008, і так практично по всім іншим показникам, що безумовно така тенденція має стати тривожним сигналом для керівництва підприємства.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5710-34.html