Українські реферати

Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі
Сторінка: 5
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

Зокрема в Законі України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” визначаються основні моменти щодо можливості підприємством самостійно визначати облікову політику, обирати форму бухгалтерського обліку, розробляти систему управлінського обліку, звітності і контролю господарських операцій, затверджувати правила документообороту і технології обробки облікової інформації [4].

Порядок проведення контролю торговельних підприємств регламентують наступні нормативні акти. В Законі України «Про державну податкову службу в Україні» визначає статус державної податкової служби в Україні, її функції та правові основи діяльності. Визначення загальних засад та предмету аудиторської діяльності регламентовано Законом України «Про аудиторську діяльність» .

Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» визначає статус державної контрольно-ревізійної служби в Україні, її функції, завдання та правові основи діяльності.

І нарешті, до третьої вище зазначеної групи належать законодавчі та нормативні документи, що регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку реалізації товарів.

В П(С)БО 9 «Запаси» встановлені загальні методологічні принципи оцінка, обліку та відображення у звітності товарних запасів. Одним із основних, найскладніших та проблемних питань методології системи бухгалтерського обліку є правильне та раціональне відображення в бухгалтерському обліку первісної вартості (фактичної собівартості) товарів, визначення та відображення в системі синтетичного та аналітичного обліку товарних операцій.

В п.22 П(С)БО 9 сказано, метод оцінки товарів за цінами продажу застосовують підприємства, що мають значну і змінну номенклатуру товарів з приблизно однаковим рівнем торговельної націнки. Що таке „приблизно однаковий рівень торговельної націнки” у П(С)БО 9 не визначений. Крім того не зрозуміло, яким саме методом оцінювати вибуття товарів підприємствами торгівлі, що мають значно відмінній рівень торгової націнки по різним групам товарів, якщо в П(С)БО 9 він не вказаний.

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів надають рекомендації щодо бухгалтерського обліку запасів підприємства. Вони регламентують оцінку запасів, що надійшли, документальне оформлення руху запасів, облік та контроль наявності та руху запасів, відображення запасів в бухгалтерському обліку.

В процесі здійснення господарської діяльності підприємствами роздрібної торгівлі виникають розбіжності між даними бухгалтерського обліку товарних запасів і їх фактичною наявністю. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей регламентує визначення суми відшкодування при нестачі товарних запасів з вини матеріально-відповідальних осіб.

Для виявлення відхилень між фактичною наявністю товарів на підприємстві і обліковими даними проводиться інвентаризація. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу регламентує порядок та періодичність проведення підприємствами та організаціями незалежно від форм власності інвентаризації їх майна (в т.ч. товарних запасів) та фінансових зобов’язань.

Документальне оформлення реалізації товарів регламентують наступні нормативні акти. Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку визначає умови складання та вимоги щодо первинних документів та бухгалтерських регістрів. Інструкція "Про порядок реєстрації виданих, повернених і використаних довіреностей на одержання цінностей" встановлює порядок видачі довіреностей для отримання товарно-матеріальних цінностей, їх повернення, реєстрації і зберігання.

Організацію і методику податкового обліку реалізації товарів регламентують такі нормативні акти. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» регулює питання визначення валових доходів і валових витрат підприємства. Зокрема визначає методи списання товарів та порядок розрахунку приросту і убутку балансової вартості товарів.

Закон України «Про податок на додану вартість» визначає платників податку, об’єкти, базу та ставки оподаткування та інші особливості оподаткування господарчих операцій. Регламентовано порядок визначення податкового кредиту при купівлі товарних запасів та податкового зобов’язання при їх реалізації.

При розгляді нормативної бази з бухгалтерського обліку, аналізу та контролю товарних операцій, а саме реалізації товарів, можна зробити висновок, що вона потребує вдосконалення та розробки.

Протягом останніх років Верховною Радою та урядом розроблено величезну кількість законодавчих та нормативно-правових документів з приводу державного регулювання відносин у сфері товарного обігу. Проте переважна більшість прийнятих документів мають другорядний характер, є підзаконними актами і тому вимагають прийняття основного документа, який би регулював правовідносини у сфері товарного обігу.

Деякі положення та законодавчі акти потребують змін та доповнень. Ретельного вивчення потребують проблеми, які виникли з прийняттям Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», N 334/94-ВР, 28.12.1994 (зі змінами та доповненнями від 15.01.2009 р.). Сума доходів у системі фінансового і податкового обліку значно відрізняється. Розбіжності між даними фінансової та податкової звітності на підприємствах і організаціях України досить важливі: виникають розбіжності в термінології, істотних моментах визначення доходів (валових доходів). Для цього необхідно розробити методику взаємного узгодження бухгалтерського і податкового обліку. Крім того, існує розбіжність між вимогами Міністерства фінансів України по веденню бухгалтерського обліку відповідно до П(С)БО і вимогами Державної податкової адміністрації України по визначенню податкових зобов’язань і веденню податкового обліку відповідно до нормативної бази по оподаткуванню. Тому при неузгодженості нормативних актів між собою, бухгалтер вважає доцільним керуватися нормативними документами податківців.

У такій ситуації бухгалтер може:

- об’єднувати податковий і бухгалтерський облік з допомогою додаткових накопичувальних документів;

- паралельно вести регістри бухгалтерського і податкового обліку по окремих об’єктах обліку;

- коригувати фінансові результати і визначати прибуток до оподаткування, використовуючи дані бухгалтерського обліку.

За останній період розвитку в Україні постійно вносяться зміни до Законів щодо оподаткування діяльності підприємств, а саме: зміни до Закону України “Про податок на додану вартість”, “Про оподаткування прибутку підприємств”, “Про порядок погашення зобов’язань платників податку перед бюджетами та державними цільовими фондами”.

Для врегулювання проблем організації та здійснення торговельної діяльності урядовці пропонують прийняти Торговельний кодекс, який би регулював правовідносини у сфері товарного обігу. Але необхідність прийняття подібного документу можна піддати сумніву. Оскільки сфера товарного обігу є надзвичайно мобільною і тому дуже важко розробити і впровадити сталий механізм регулювання діяльності у цій галузі. Тому на сьогодні достатнім було б прийняття закону України “Про внутрішню торгівлю”, структура якого припускала б гармонійність його адаптації до мінливих умов функціонування торгівлі.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5710-5.html