Українські реферати

Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі
Сторінка: 9
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

Графік документообороту оформляється у вигляді схеми або переліку робіт із створення, перевірки та обробки документів, що виконуються кожним підрозділом підприємства, установи, а також усіма виконавцями із зазначенням їх взаємозв'язку і термінів виконання робіт.

Інформація, що міститься в прийнятих до обліку первинних документах, систематизується в регістрах синтетичного й аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємозалежних рахунках бухгалтерського обліку.

ВАТ працює за наступною схемою документообігу. (рис. 1.7).

Інформація з первинних документів систематизується на рахунках аналітичного обліку. Дані аналітичних рахунків повинні бути тотожні відповідним рахункам синтетичного обліку на перше число кожного місяця. Регістри бухгалтерського обліку мають назву, період реєстрації господарських операцій, прізвища і підписи або інші дані, що мають можливість ідентифікувати осіб, що приймали участь у їх складанні. Господарські операції відображаються в облікових регістрах у тому обліковому періоді, в якому вони були здійснені.

На ВАТ «Київський ЦУМ» всі первинні документи, що складаються з допомогою комп’ютера або іншої оргтехніки, в обов’язковому порядку роздруковуються і зберігаються на паперових носіях інформації протягом встановленого періоду.

Підприємство приймає всі необхідні міри для попередження несанкціонованого і непомітного виправлення записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку і забезпечує їх належне збереження протягом встановленого терміна.

Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку і невірогідність відображених у них даних несуть особи, що склали і підписали ці документи.

Рис. 1.7 Схема документообігу в ВАТ «Київський ЦУМ»

Як відомо діяльність кожного підприємства полягає у виконанні різноманітних господарських операцій. Але в бухгалтерському обліку вони можуть бути відображені тільки тоді, коли їх належно оформлено первинними документами. За браком таких господарська операція не визнається законною і не може бути відображеною в бухгалтерському обліку.

Належно оформлені первинні документи підтверджують сам факт здійснення господарських операцій, у результаті яких відбувалося збільшення чи зменшення засобів господарювання та джерел їх утворення .

Бухгалтерські документи – письмові підтвердження певної форми та змісту про факт здійснення того чи іншого господарського акту [29].

Сутність первинних документів та документування можна розглянути схематично (рис. 1.8).

Рис. 1.8. Сутність первинних документів та документування

У бухгалтерських документах зазначаються всі відомості, необхідні для економічної та юридичної характеристики зафіксованих на них господарських фактів, явищ або процесів, та наступних бухгалтерських процедур: реєстрації, узагальнення, класифікації, систематизації, контролю та аналізу. Жодний господарський факт не може бути відображений в бухгалтерському обліку без належного його оформлення відповідними документами.

Процес документування складається з чотирьох елементів (рис. 1.9).

Рис. 1.9. Елементи процесу документування.

Під час спостереження з’ясовується сутність, економічна доцільність і закономірність господарського факту – явища або процесу.

Документ і документування становлять одне ціле як елемент побудови бухгалтерського обліку. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати обов’язкові та в деяких випадках додаткові реквізити (рис. 1.10). Первинні документи різняться як за формою та змістом, так і за порядком накопичення, обробки, зберігання, передавання та використання для управління.

Рис. 1.10. Реквізити первинних документів

Це потребує постійної творчої роботи фахівців з обліку над удосконаленням первинних документів і дотримуванням головної вимоги: мінімум документів – максимум корисної інформації. Щоб забезпечити виконання цієї вимоги, треба добре знати основи побудови та змісту первинних документів, їх класифікацію.

Документальне оформлення продажу товарів в роздрібній торгівлі узагальнено в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Документальне оформлення реалізації товарів в роздрібній торгівлі

з/п

Назва господарської операції

Фіскальний чек на товари

Розрахункова квитанція

Карт-чек

Прибутковий касовий ордер

Акт про зняття готівки

Супровідна відомість

Довідка касира-операціоніста про денну виручку

1

Продаж за готівку з використанням РРО

+

           

2

Продаж за готівку без використання РРО

 

+

         

3

Продаж за БПК

   

+

       

4

Здача виручки з операційної каси підприємства до головної

     

+

   

+

5

Здача виручки з операційної каси безпосередньо інкасатору

         

+

 

6

Реалізація через автомати

     

+

+

   

Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5710-9.html