Українські реферати

Облік і аудит витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції рослинництва
Сторінка: 14
Розділ: Підприємництво

Дані таблиці оцінюють здатність СТОВ своєчасно і в повному обсязі погасити поточні зобов’язання. Отже, загальна ліквідність досліджуваного товариства у 2007 році становить 1,4; у 2008 році – 2,2; у 2009 році – 3,9 і означає, що на кожну гривню поточних зобов’язань припадає 1,4; 2,2; 3,9 грн. поточних активів відповідно, що є позитивним результатом діяльності товариства.

СТОВ Агрофірму «Вікторія» очолює директор. Він керує діяльністю членів товариства по виконанню рішень загальних зборів засновників, спрямовує і координує роботу всіх ланок апарату управління, представляє товариство в адміністративних і громадських організаціях.

Директорові товариства безпосередньо є підзвітними:

1) головний агроном, який є технологом виробництва, керівником і організатором виробничої і агротехнічної роботи в рослинництві. Його головним завданням є виконання планів виробництва високоякісної продукції рослинництва з найменшими затратами праці та коштів продажу;

2) головний інженер, який є керівником і організатором робіт по механізації виробничих процесів. Його завданням є впровадження у виробництво нової техніки і комплексної механізації;

3) головний зоотехнік, який є керівником і організатором зоотехнічної роботи в товаристві. Його основне завдання полягає в організації виконання товариством планів і завдань по виробництву і реалізації продукції тваринництва з найменшими затратами праці;

4) головний ветеринарний лікар, який є організатором і виконавцем профілактичних, оздоровчих, ветеринарно-санітарних і лікувальних заходів в товаристві. Його головне завдання – попередження і ліквідація хвороб у тварин шляхом проведення комплексу протиепізоотичних, лікувально-профілактичних і ветеринарно-санітарних заходів;

5) головний бухгалтер, який є керівником і організатором усієї роботи по бухгалтерському обліку і звітності в товаристві. Він забезпечує організацію бухгалтерського обліку в товаристві та контроль за раціональним використанням матеріальних, трудових, грошових і фінансових ресурсів.

Головні спеціалісти безпосередньо організовують виробничий процес на своїх ланках роботи через підлеглих.

Головний агроном керує роботою завідуючих дільницями і бригадиром тракторної бригади. А вони в свою чергу організовують виробничу діяльність в бригаді, тобто в колективі робітників, що виконують на закріпленій землі своїми силами основний об’єм робіт по виробництву продукції і відповідають за кінцевий результат виробництва. За кожною бригадою закріпляють польову сівозміну з набором культур.

Головному інженеру підзвітний завідуючий ремонтною майстернею, який є керівником і організатором робіт по обслуговуванню і ремонту сільськогосподарської техніки.

Головний зоотехнік керує роботою тваринницьких ферм через завідуючого фермою, який організовує виробничу діяльність ферм. Йому підпорядковується обліковець, який здійснює облік виконаних кожним працюючим робіт і одержаної продукції. З питань ведення обліку і звітності обліковець підпорядковується головному бухгалтеру товариства.

Головному бухгалтеру в питаннях організації і ведення бухгалтерського та звітності підпорядковуються працівники інших підрозділів і служб, зайняті бухгалтерський обліком. Головний бухгалтер керує таким підрозділом як бухгалтерська служба, до складу якої входять заступник головного бухгалтера, бухгалтер по тваринництву, бухгалтер по оплаті праці, касир, економіст.

Головний бухгалтер здійснює облік по банківськими операціям, розрахункам з постачальниками і покупцями, здійснює контроль за підзвітними особами, а також складає і подіє звіти до Пенсійного фонду та органів соціального страхування та інші.

Заступник головного бухгалтера здійснює облік витрат виробництва, веде синтетичний облік, тобто формує журнали-ордери і на основі них заносить залишки по рахункам до головної книги, а також у відсутності головного бухгалтера виконує його обов’язки.

Бухгалтер по тваринництву веде облік щодо тварин молочного стада, молодняку тварин та тварин на вирощуванні та відгодівлі, крім цього веде облік основних засобів і реалізацію.

Бухгалтер по оплаті праці здійснює нарахування заробітної плати і проводить утримання з неї до відповідних органів.

Економіст здійснює нарахування рентної плати за землю і майно і веде погашення цієї плати.

Касир здійснює приймання, зберігання і видачу грошових коштів з каси, оформлюючи при цьому відповідні документи, а також складає і подає до бухгалтерії касовий звіт.

Крім цих підрозділів у товаристві є інспектор по кадрах, який здійснює роботу по підбору, розстановці й пенсійному забезпеченню особового складу товариства.

2.2. Оцінка стану автоматизації обліку

Сучасна автоматизована система обліку на підприємстві має відповідати наступним вимогам:

- надання повної та оперативної інформації користувачам;

- забезпечувати можливість контролю за виконанням завдань і наявними відхиленнями;

- проводити аналіз і прогнозування фінансово-господарської діяльності.

Однак при впровадженні автоматизованої системи обліку на підприємствах АПК виникають проблеми, а саме брак коштів і пов’язані з цим проблеми технічного і програмного забезпечення та організаційно-методологічна проблема. Остання пов’язана з відсутністю будь-яких рекомендацій щодо використання автоматизованих форм бухгалтерського обліку і програмного забезпечення в нормативно-законодавчій базі.

Кожна програма бухгалтерського обліку містить певний набір інструментів, необхідних для роботи користувача з програмою. До них належать довідники, застосовуються для збереження однотипної інформації. Відповідно до класу програми вони використовуються у різних її модулях та програмою в цілому при здійснення операцій з елементами довідника. Іншим прикладом може бути робочий план рахунків, що використовується для складання бухгалтерських проводок в усіх програмах. Кожна програма містить початково вбудовані сервісні механізми, які використовуються при виконанні будь-яких облікових операцій.

Правильно організований облік витрат в розрізі статей калькуляції, за місцем їх виникнення, за видами продукції дає керівництву достатній обсяг інформації для прийняття ефективних управлінських рішень. Якщо для ведення бухгалтерського обліку використовується комп’ютерна програма з розгалуженим аналітичним обліком, іншої додаткової інформації для складання внутрішньої звітності непотрібно – просто достатньо згрупувати показники найбільш зручним чином для керівника.

Механізація обліку витрат на виробництво включає три взаємопов’язані ділянки роботи: 1) оперативний облік витрат на виробництво, рух деталей, напівфабрикатів і незавершеного виробництва; 2) зведений облік витрат на виробництво і визначення собівартості всієї продукції; 3) складання звітних калькуляцій за видами виробів.

СТОВ Агрофірма «Вікторія» частково комп’ютеризована, так як багато документів ведуться бухгалтером вручну. На досліджуваному підприємстві використовується програма «Бест-Звіт».


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5752-14.html