Українські реферати

Облік і аудит витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції рослинництва
Сторінка: 25
Розділ: Підприємництво

Треба відмітити, що досліджуване товариство збільшує обсяги виробництва по таких видах продукції як соняшник, ячмінь ярий та кукурудза на зерно, а зменшує – пшениця, ріпак озимий, ячмінь озимий.

По тваринницькій продукції ми бачимо, що товариство займається вирощуванням свиней, виробництвом меду, вирощуванням коней. В цілому по товариству продукція тваринництва у 2009 році відповідно до 2008 року зменшилася на 60,1 тис. грн , також зменшилася продукція рибництва на суму 11,3 тис. грн.

Операційні витрати всього у 2009 році в порівняні з минулим роком збільшилися на 256 тис. грн. або на 4,03 %. Також збільшилися витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація та інші операційні витрати. Найбільші відхилення спостерігаються по відрахуванням на соціальні заходи, які у 2009 році зросли на 31,02 %. Як у 2009 році, так і у 2008 найбільшу питому вагу у витратах складали матеріальні витрати. Дані аналізу свідчать про зростання витрат товариства, що пояснюється головним чином збільшенням обсягів виробленої продукції у 2009 році порівняно з 2008 роком.

Дані проведеного аналізу динаміки балансового прибутку свідчать про зменшення доходу від реалізації продукції на 13,24 %. Чистий прибуток по результатам роботи також зменшився на 26,64 %, що пов’язано, головним чином із збільшенням собівартості реалізації продукції та зменшенням обсягів реалізації продукції.

Для здійснення успішної діяльності СТОВ Агрофірма «Вікторія» має у своєму розпорядженні власний автомобільний та тракторний парки.

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться за журнально-ордерною формою. Веденням обліку займається бухгалтерія.

Оплата праці та стимулювання працівників проводиться на основі ”Положення про оплату праці”, затвердженого зборами засновників СТОВ.

Облік процесу виробництва ведеться на рахунку 23 з наступними субрахунками: 231 – рослинництво, 232 – тваринництво, 233 – автопарк, 234 – переробка сільськогосподарської продукції, 237 – водопостачання; 239 – тракторний парк; рахунки 8 класу не використовуються.

Витрати на утримання машинно-тракторного парку розподіляють між об’єктами обліку пропорційно обсягу роботи (часу роботи) техніки.

Одним із найважливіших економічних показників діяльності підприємства є собівартість.

Собівартість соломи та іншої побічної продукції рослинництва визначається, виходячи з розрахунково-нормативних витрат на збирання, транспортування, пресування, скиртування та інші роботи, пов’язані із заготівлею побічної чи основної продукції. При складанні звітної калькуляції із загальної суми витрат на вирощування певної культури виключається вартість побічної продукції.

Розглядаючи облік витрат і калькулювання як єдиний процес, зазначимо, що останній складається з двох взаємопов’язаних етапів: перший етап – облік витрат, що включає організацію аналітичного обліку витрат і розподілу витрат на виробництво продукції між об’єктами обліку; другий етап – калькулювання собівартості, що включає операції з визначення собівартості виробів та одиниць продукції.

Для обліку надходження продукції рослинництва застосовують різноманітні первинні документи. До них відносять: по зернових культурах реєстр відправки зерна та іншої продукції з поля, путівка на вивезення продукції з поля, талони шофера, комбайнера, реєстр приймання зерна та іншої продукції, реєстр приймання зерна вагарем, відомість руху зерна та іншої продукції.

Синтетичний облік витрат та виходу продукції рослинництва ведуть на рахунку 23 «Виробництво», до якого відкрито субрахунок 231 «Рослинництво». За економічним змістом він належить до групи рахунків господарських процесів, за призначенням і структурою - до групи операційних, калькуляційних рахунків.

Субрахунок 231 активний на початок року, активно-пасивний протягом року. На дебеті субрахунку 231 «Рослинництво» обліковують:

- витрати минулого року під урожай поточного року (незавершене виробництво на початок звітного року);

- витрати поточного року під урожай поточного року;

- витрати поточного року під урожай майбутнього року (незавершене виробництво на кінець звітного року).

На кредиті субрахунку 231 «Рослинництво» протягом звітного року відображають оприбуткування сільськогосподарської продукції від урожаю за плановою собівартістю. При цьому і витрати, і вихід продукції обліковуються наростаючим підсумком з початку року. Після визначення в кінці звітного року фактичної собівартості продукції планову собівартість коригують до рівня фактичної (розраховують калькуляційні різниці). Після списання калькуляційних різниць за кредитом субрахунку 231 «Рослинництво» цей субрахунок закривається, за виключенням аналітичних рахунків, на яких обліковуються витрати під урожай майбутнього року.

Аналітичний облік за субрахунком 231 «Рослинництво» ведеться за видами виробництв, за статтями витрат і видами або групами продукції, що виробляється.

Витрати на вирощування культур, які частково загинули внаслідок стихійного лиха, списуються на витрати від стихійного лиха. 3азначена операція відображається за дебетом рахунка 99 «Надзвичайні витрати» і кредиту субрахунку 231 «Рослинництво».

Після дослідження обліку витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції рослинництва на СТОВ Агрофірма «Вікторія» нами проведено аудиторську перевірку за обраним напрямком дослідження. Під час проведення аудиту перевірялися як первинні документи з обліку витрат виробництва та виходу продукції рослинництва, так і звітність.

Розвитку рослинництва значною мірою сприяє обґрунтованість розробки виробничої програми та складання технологічних карток. Перевіряється правильність визначення обсягів робіт, норм і розцінок, закладених у плані.

У ході перевірки виробничої програми потрібно:

- встановити рівень її виконання по підприємству в цілому та в розрізі бригад, ланок, тощо;

- виявити кількісний вплив чинників на валове виробництво продукції;

- з’ясувати причини зниження врожайності, скорочення посівних площ під окремі культури тощо.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436.

2. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-ХІУ.

3. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР (зі змінами та доповненнями).

4. Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.1997 р. № 168/97 –ВР.

5. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р. № 3125.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5752-25.html