Українські реферати

Облік і аудит витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції рослинництва
Сторінка: 26
Розділ: Підприємництво

6. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87.

7. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87.

8. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. № 290.

9. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318.

10. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 30 ”Біологічні активи”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.11.2005 р. № 790.

11. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 28 ”Зменшення корисності активів”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2004 р. № 817

12. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1999 р. № 69.

13. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.

14. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.

15. Інструкція по обліку молодняку тварин, птиці і тварин на відгодівлі, затверджена наказом Міністерства сільського господарства і продовольства України від 15.01.1997 р. № 7.

16. Методичні рекомендації по плануванню, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001 р. № 132.

17. Методичні рекомендації по бухгалтерському обліку біологічних активів, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2006 р. № 1315.

18. Методичні рекомендації щодо складання розпорядчого документа про облікову політику підприємства, затверджені наказом Міністерства Аграрної політики України від 17.12.2007 р. № 921.

19. Наказ Державного комітету статистики України ”Про затвердження форм державних статистичних спостережень в галузі сільського і рибного господарства” від 26.06.2006 р. № 280.

20. Атамас П.Й. Управлінський облік. Навчальний посібник. К: Центр навчальної літератури – 2006 – 440 с.

21. Барановська Т.В. Облікова політика підприємств в Україні: теорія і практика. – К., 2005.

22. Білик М. Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств: Підручник / М. Д. Білик. — К.: КНЕУ, 2003. – 624 с.

23. Білуха М.Т. Курс аудиту. – Київ, А.С.К., 1998.

24. Бондар М. І. Аудит в АПК: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. – 188 с.

25. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у сільському господарстві: Навчальний посібник. – Житомир: ПП «Рута» – 2003. – 281 с.

26. Войтенко Т., Вороная Н. Усе про облік витрат на виробничому підприємстві. – Х.: Фактор, 2005. – 116 с.

27. Герасим П.М., Забчук В.Д. Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей. Навчальний посібник. – Тернопіль – 2000 – 288 с.

28. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник – 4-те вид. – К: Ліро. – 2008 – 704 с.

29. Зоріна В.Н. Формування та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) в галузях народного господарства: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури – 2008. – 240 с.

30. Корецький М.Я. Управлінський облік. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури – 2007. – 296 с.

31. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навчальний посібник. – К.: Знання – Прес, 2005 – 491 с.

32. Облік сільськогосподарської діяльності: Навчальний посібник / За ред. Жука В.М. - К.: Видавництво ТОВ «Юр-Агро-Веста», 2007.

33. Облік та оподаткування сільськогосподарського підприємства: збірник систематизованого законодавства / Уклад. Я. Кавторєва, В. Кузнєцов. – Х.: Фактор, 2007. – 336 с.

34. Огійчук М.Ф. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах. Підручник – 3-тє вид. перероб. і допов. – К.: Алеута, 2006 – 878 с.

35. Організація бухгалтерського обліку: за ред Ф.Ф.Бутинця. – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 592 с.

36. Свідерський Є.І. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2004 – 233 с.

37. Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 495 с.

38. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. – К.: КНЕУ, 2002.

39. Усач Б.Ф. Аудит. – К.: Знання, 2003.

40. Фінансовий та управлінський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник / М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, М.І. Беленкова та ін / За ред проф М.Ф. Огійчука. – 5-те вид., перероб. і допов. – К.: Алерта, 2009. – 1056 с.

41. Байда В.В. Удосконалення внутрігосподарського планування витрат в рослинництві на сільськогосподарських підприємствах // Економіка АПК. – 2006. - № 6. – с. 46-53.

42. Білоусова І. Методи обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. - № 9. – с. 3-5.

43. Білоусова І., Чумаченько М. Дискусійні проблеми обліку витрат і калькулювання собівартості продукції // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. - № 10. – с. 3-7.

44. Бондур Т.О. Загальновиробничі витрати як елемент виробничої собівартості в рослинництві // Економіка АПК. – 2008. - № 1. – с. 126-130.

45. Бондур Т.О. Роль облікової політики підприємства в організації обліку виробництва продукції рослинництва // Економіка АПК. – 2008. - № 10. – с. 81-85.

46. Дацюк А.А. Особливості класифікації витрат допоміжних виробництв у сільськогосподарських підприємствах // Економіка АПК. – 2008. - № 10. – с. 77-81.

47. Дерев’янко С. Формування облікової політики в підприємстві // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2007. - № 12. – с. 2-10.

48. Гироль С.В., Радченко О.Д. Складові облікової політики сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК. – 2008. - № 10. – с. 73-77.

49. Кірейцев Г.Г. Методологічні аспекти розвитку бухгалтерського обліку // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2003. - № 8. – с. 2-7.

50. Кононенко М.П. Техніко-технологічні напрями підвищення ефективності виробництва продукції рослинництва // Економіка АПК. – 2008. - № 10. – с. 67-71.

51. Мельничук Б.В. Проблеми автоматизації обліку на підприємствах АПК // Економіка АПК. – 2008. - № 2. – с. 50-54.

52. Моссаковський В.Б., Томчук О.Ф. Удосконалення обліку та контролю витрат в сільськогосподарських підприємствах // Економіка АПК. – 2007. - № 3. – с. 42-46.

53. Петрова В.М., Токар А.В. Методичні підходи до формування собівартості сільськогосподарської продукції та її вплив на ефективність виробництва // Економіка АПК. – 2008. - № 10. – с. 55-58.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5752-26.html