Українські реферати

Облік і аудит витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції рослинництва
Сторінка: 8
Розділ: Підприємництво

У разі дотримання теоретичних позицій об’єкт обліку витрат ніколи не буде збігатися з об’єктом калькуляції, оскільки перший означає витрати, а другий – вид продукції. Отже, їх тотожності взагалі не може бути.

Методичними рекомендаціями у галузі рослинництва, тваринництва, допоміжних підсобних промислових виробництв передбачена така номенклатура витрат (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Приблизний перелік статей витрат

Статті витрат

У рослинництві

У тваринництві

У допоміж­них виробництвах

У підсобних промислових виробництвах

Витрати на оплату праці

+

+

+

+

Насіння та посадковий матеріал

+

Паливо та мастильні матеріали

+

+

+

+

Добрива

+

Засоби захисту рослин та тварин

+

+

Корми

+

+

Сировина та матеріали (без зворотних відходів)

+

+

Роботи та послуги

+

+

+

+

Витрати на ремонт необоротних активів

+

+

+

+

Інші витрати на утримання основних засобів

+

+

+

+

Інші витрати

+

+

+

+

Непродуктивні витрати (в обліку)

+

+

+

+

Загальновиробничі витрати

+

+

+

+

Крім методичних рекомендацій при формуванні та обліку витрат необхідно дотримуватися П(С)БО 16 «Витрати». Аудитор має зафіксувати дотримання встановленої номенклатури статей.

У бухгалтерському обліку дані про витрати та вихід продукції рослинництва містяться у первинних документах, в яких відображено витрати матеріальних, грошових, трудових ресурсів і вихід продукції, зведених даних у накопичувальних відомостях (журналах), призначених для отримання узагальнюючих показників, які потім переносяться в регістри синтетичного й аналітичного обліку за кореспондуючими рахунками. У регістрах систематизують показники про витрати за видами куль­тур і робіт для відображення їх бухгалтерськими записами в аналітичному обліку на рахунку 23 «Виробництво» субрахунок 1 «Рослинництво».

Аудитор має з’ясувати наявність правильно оформлених чотирьох груп документів: з обліку витрат праці, предметів праці, засобів праці, виходу продукції. Кожна група документів має своє призначення.

Аудит за напрямами його проведення поділяють на перевірку головних, допоміжних, підсобних та обслуговуючих виробництв. Головними є виробництва, продукція яких має найбільшу частку в загальному обсязі випуску товарної продукції господарства. Це рослинництво та тваринництво. Призначенням допоміжних і підсобних виробництв є забезпечення виробничих потреб. До них відносять ремонтні майстерні, вантажний автотранспорт, будівель­ні ділянки тощо. До підсобних виробництв належать також виробництва, призначені для переробки продукції основного виробництва. До них належать млини, олійниці, консервні цехи. Обслуговуючі виробництва (їдальні, пекарні, житлово-комуналь­ні господарства та ін.) забезпечують побутові потреби працівників сільськогосподарських виробництв.

Для обліку витрат на виробництво сільськогосподарської продукції Планом рахунків передбачено рахунок 23 «Виробництво», який має такі субрахунки: 231 «Рослинництво», 232 «Тваринництво», 233 «Промислове виробництво», 234 «Допоміжне виробництво», 234/1 «Ремонтна майстерня», 234/2 «Вантажний транспорт», 234/3 «Транспортна робота тракторів», 234/4 «Гужовий транспорт», 234/5 «Енергетичні виробництва», 234/5 «Теплоенергія», 234/7 «Водопостачання», 234/8 «Газифікація», 234/9 «Інші виробництва», 235 «Обслуговуючі виробництва», 235/1 «Житлово-комунальне господарство», 235/2 «Підприємства громадського харчування».

За дебетом рахунку 23 «Виробництво» відображуються прямі матеріальні, трудові та інші прямі витрати, а також розподілені загальновиробничі витрати і втрати від браку продукції (робіт, послуг) з технологічних причин за кредитом – суми фактичної виробничої собівартості завершеної виробництвом продукції.

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ СТОВ АГРОФІРМА «ВІКТОРІЯ»

2.1. Організаційно-економічна характеристика діяльності та структура обліково-аналітичної служби підприємства

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма «Вікторія» створено у 2000 році. Агрофірма створена на основі орендованих земель, загальна площа яких становить 3739,0 га.

Агрофірма у своїй діяльності керується чинним законодавством та підзаконними нормативними актами України і діє на підставі статуту.

Товариство є юридичною особою згідно із законодавством України, має самостійний баланс, власні основні й оборотні кошти, розрахунковий та інші рахунки в установах банків (Райффайзен банк «Аваль» та «Промінвестбанк», круглу печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням, фірмовий і товарний знаки.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5752-8.html