Українські реферати

Облік і аудит витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції рослинництва
Сторінка: 9
Розділ: Підприємництво

Товариство створено з метою виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції, наданням засновникам товариства та іншим громадянам послуг щодо ведення сільського господарства і здійснення інших пов’язаних з ним видів діяльності, а також отримання на цій основі прибутку.

Видами діяльності СТОВ Агрофірма «Вікторія» є:

- вирощування зернових та олійних культур;

- вирощування кормових культур;

- розведення великої рогатої худоби;

- оптова торгівля зерном та кормами для тварин.

Товариство самостійно приймає рішення щодо напрямків та планів своєї діяльності, може бути учасником спільних підприємств.

СТОВ Агрофірма «Вікторія» самостійно або на договірних засадах встановлює вільні ціни і тарифи на роботи виходячи з попиту і пропозиції, за винятком робіт і послуг, на які передбачено державне регулювання цін і тарифів.

Основним показником фінансових операцій господарської діяльності товариства є прибуток. Товариство діє на принципах господарського розрахунку, несе відповідальність за результати своєї діяльності перед засновникам, трудовим колективом згідно законодавству та установчим та іншим нормативним документам самого товариства.

Основною діяльністю СТОВ Агрофірма «Вікторія» є виробництво сільськогосподарської продукції (рослинництво та тваринництво) та її переробка. Галузь тваринництва представлена наявністю свиней, коней, риби та бджіл.

Агрофірма здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну та іншу звітність відповідно до чинного законодавства України.

Джерелами формування майна товариства є:

- грошові та майнові вклади учасників;

- доходи від реалізації робіт, послуг, які надаються товариством;

- придбання майна іншого підприємства, організації;

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

Підприємство здійснює комплекс заходів з охорони земель, передбачених земельним законодавством України.

Підприємство як власник земельної ділянки і землекористувач:

1) забезпечує використання землі за цільовим призначенням та відповідно до умов надання;

2) ефективно використовує землю, підвищує її родючість, застосовує природоохоронні технології виробництва, не допускає погіршення технологічної обстановки в результаті своєї господарської діяльності;

3) своєчасно вносить земельний податок.

Агрофірма «Вікторія» діє на умовах самоокупності і самофінансування. Всі витрати товариство покриває за рахунок власних доходів.

СТОВ Агрофірма «Вікторія» самостійно розпоряджається виробленою ним продукцією. Продукція, що продається державним підприємствам та організаціям відповідно до укладених договорів, оплачується за фіксованими, регульованими, договірними цінами і на умовах, передбачених для колективних і державних сільськогосподарських підприємств. Ціни на решту продукції товариство встановлює самостійно.

Прибуток товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат.

З балансового прибутку товариства сплачуються податки та інші збори і платежі, передбачені чинним законодавством. Чистий прибуток, одержаний після вказаних розрахунків, залишається у повному розпорядженні товариства.

Трудова діяльність в агрофірмі здійснюється на основі укладених трудових договорів, відповідно до чинного законодавства. Праця окремих працівників може здійснюватися як на основі штатних посад, так і за сумісництвом.

Товариство постійно дбає про підготовку і підвищення кваліфікації своїх працівників, їх професійну майстерність.

Крім організаційно-правової характеристики кожне підприємство, що займається виробництвом має ще й економічну характеристику, яка розкриває ефективність виробництва базового підприємства, його рентабельність, ліквідність тощо.

Розпочнемо розрахунки та аналіз економічних показників виробництва основних видів вирощеної та одержаної в СТОВ Агрофірмі «Вікторія» продукції за період 2007-2009 роки. Для заповнення таблиці використаємо дані статистичної звітності форма № 50-сг ”Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств” (Додатки А, Б, В) та здійснимо відповідні розрахунки (таблиці 2.1 та 2.2).

Таблиця 2.1

Аналіз виробництва основних видів сільськогосподарської продукції

тис. грн.

№ п/п

Назва показника

З початку року

2008

рік

2007

рік

Відхилення (+,-)

2008 від 2007

1.

Продукція рослинництва, всього:

5602,0

4229,8

+1372,2

В т.ч.:

- пшениця

1370,3

483,1

+887,2

- жито

42,3

32,9

+9,4

- соняшник

786,1

1048,6

-262,5

- ріпак озимий

1856,1

855,7

+1000,4

- кукурудза на зерно

197,0

341,1

-144,1

- ячмінь озимий

584,2

150,4

+433,8

- горох

27,3

116,6

-89,3

- ячмінь ярий

709,3

1201,4

-492,1

- інша продукція рослинництва (відходи ріпака і кукурудзи)

29,4

-

+29,4

2.

Продукція тваринництва, всього:

359,0

281,2

+77,8

В т.ч.:

- свині (жива маса)

291,1

202,8

+88,3

- мед, кг

50,2

39,5

+10,7

- інша продукція тваринництва

17,7

38,9

-21,2

3.

Продукція рибництва

33,0

20,7

+12,3

Всього по товариству:

5994,0

4531,7

+1462,3


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5752-9.html