Українські реферати

Державна служба як інститут адміністративного права
Сторінка: 1
Розділ: Державне регулювання

Державна служба як інститут адміністративного права

1. Поняття та ознаки державної служби

Згідно Закону України ст.1 « Про державну службу» державна служба – це професійна діяльність осіб, які займають посади державних органах та їхньому апарату, щодо практичного виконання завдань і функцій, та одержують заробітню плату за рахунок державних коштів.

Ознаки :

- Є професійною діяльністю – це означає що державної служби основним місцем роботи за якими знаходяться трудова книжка службовця тобто державу службу не можна здійснювати за сумісністю поряд з іншими основним місцем роботи.

- Державна служба – це служба особи, яка займає посади в державних органах та їх апараті. Дана ознака є однією із найважливіших для визначення служби як державної. Оскільки державний орган – це особливий вид організації людей, який характеризується наступними рисами :

1) Є організованим колективом

2) Є автономною частиною державного апарату

3) Здійснює державні функції та реалізовує публічний інтерес

4) Діє від імені держави та від свого

5) Володіє власною компетенцією

6) Несе відповідальність перед державою за свою діяльність

7) Засновується державою

8) Його положення,структура, діяльність регламентується правом.

- Державним службовцям виплачується заробітня плата за рахунок державного бюджету .

У штатному розписі одного державного органу можуть бути передбачені 2 посади :

- Одна надає статус державного службовця

- А інша тільки працівник , а не державний службовець

2. Функції державної служби

Функції державної служби - це основні напрямки практичної реалізації правових норм інституту держави, які сприяють досягненню відповідної мети про регулювання державно службових відносин і виконання державною службою соціальної ролі і державно правового призначення:

- Правозастосовча - здійснюється через виконання посадовими особами обов’язків а також прийняття актів управління.

- Правотворча функція-проявляється у можливості службовців приймати нормативні акти управління та брати участь у законодавчому процесі.

- Правозахисна функція полягає у діяльності службовців по розгляду скарг і звернень громадян та наданню адміністративних послуг.

- Регулятивна функція державної служби полягає в участі державних політики у розробці та реалізації державної політики

- Організаційна функція-полягає в забезпеченні координації державних органів та формування державних органів, та об’єднання їх в державний апарат легітимної державної влади.

3. Завдання державної служби

- Охорона конституційного ладу, створення умов для розвитку громадянського суспільства а також захист прав свобод та інтересів осіб.

- Удосконалення умов державної служби а також професійної діяльності державних службовців.

- Створення та забезпечення системи підготовки та підвищення кваліфікації.

- Забезпечення власності в діяльності державних службовців, дотримання законності, а також боротьба за бюрократизмом та корупції.

4. Види державної служби

В юридичній науці державна служба поділяється на три види:

- Цивільна державна служба

- Мілітаризована

- Спеціалізована

Цивільно-державні службовці поділяються на ранги та категорії передбачені законом про державну службу. До таких службовців належать: представники секретаріт президента, секретаріат міністрів, службовці місцевих державних адміністрації, верховної ради, а також більшості центральних органів виконавчої влади

Мілітаризована служба передбачає у її службовців наявність військових та прирівняних до них звань. Це служба у збройних силах України, у міністерстві внутрішніх справ, служба у внутрішніх військах, служба у прикордонних військах, служба в органах виконання покарань та деякі інші.

Спеціалізована передбачає наявність особливих звань та категорій посад відмінних від цивільних та мілітаризованих(наприклад державна дипломатична служба) а також мають суду, міністерства юстиції.

5. Органи управління державною службою

В юридичній науці управління державною службою розглядають в 2 аспектах:

1) Розглядає управління як організуюча діяльність яка має певний адміністративний зміст і особливий предмет і здійснюється в установлених організаційно правових нормах.

2) Управління як діяльність спеціально створених державних органів

Основною метою управління державною службою є:

- Забезпечення єдиної державно кадрової політики

- Підготовка державних службовців які здатні захищати права і свободи громадян

Управління державною службою характеризується ознаками :

1) Практична діяльність щодо визначення основних напрямків розвитку і реального функціонування всіх елементів правового інституту державної служби.

2) Функція державних органів яка здійснюється у визначених органів правових нормах і реалізуються спеціально створеними державним органами .

3) Це управління спрямоване на задоволення інтересів держави та публічних інтересів в цілому.

4) Це управління базується на принципах законності та гласності і підпорядкованості вище стоячому державним органом і посадовим особам вищого рівня державних органів, службовців низького рівня.

В свою чергу, органи управління державної служби – це спеціальні державні органи або підрозділи державних органів до компетенції яких належить забезпечення і розвиток системи державної служби.

Дані органи поділяються на 2 види:

- Органи управління державною службою

- Органи забезпечення державної служби

Органи управління державною службою є самостійний орган державної влади наукової компетенції, який призначений підтримувати і розвивати акт відносин державної служби, організації управління державною службою , забезпечення порядку і умов, процедур реформування державної служби.

Органами забезпечення державної служби є відділи кадрів та кадрові служби.

Органами забезпечення державної служби – це органи або підрозділ державного органу завданням якого є виконання або організація виконання норм права і приписів системи державної служби щодо специфіки даного державного органу.

Координаційна рада з питань державної служби при Президентові:

Координаційна рада з питань державної служби при Президентові України (далі - Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України , законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням. Основними завданнями Ради є: - визначення шляхів, засобів і форм реалізації основних напрямів державної політики у сфері державної служби, об'єднання зусиль державних органів щодо підвищення її ефективності; - розгляд проектів реформування системи державної служби та підготовка пропозицій до плану заходів її впровадження, аналізу і можливого коригування дій; - розгляд проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, кадрового забезпечення державної служби та державних підприємств, установ, організацій; - аналіз взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо реалізації кадрової політики та з питань державної служби, підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності цієї роботи; - розгляд питань та пропозицій щодо оптимізації та вдосконалення управління державною службою; - Аналіз стану та ефективності використання інтелектуального і управлінського потенціалу держави, розроблення заходів щодо стимулювання праці, посилення правових гарантій, матеріальної та моральної захищеності державних службовців, а також удосконалення адміністративної культури, підвищення відповідальності та запобігання проявам корупції серед державних службовців, посилення суспільної довіри до державної служби; - Аналіз стану та розгляд заходів з удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та керівників державних підприємств, установ і організацій, а також проведення наукових досліджень з питань державної служби; - вивчення та розроблення пропозицій щодо впровадження вітчизняного та міжнародного досвіду з питань державного управління, державної служби, кадрового менеджменту. - Організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на півріччя. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Ради. - Рішення Ради оформляються у вигляді протоколів, рекомендацій, які підписує головуючий на засіданні. - Рішення та рекомендації Ради є обов'язковими для розгляду центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, державними підприємствами, установами і організаціями. - Головою Ради за посадою є Державний секретар України, а його заступниками - Міністр Кабінету Міністрів України та Начальник Головного управління державної служби України.- Персональний склад Ради затверджує Президент України за поданням голови Ради. - Рада систематично інформує громадськість про свою діяльність і прийняті рішення. - Організаційне забезпечення діяльності Ради здійснюється Головною службою регіональної та кадрової політики Секретаріату Президента України, а також Головним управлінням державної служби України, яке виконує і функції робочого органу Ради. - Рада використовує у своїй роботі бланки зі своїм найменуванням.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5781-1.html