Українські реферати

Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку
Сторінка: 15
Розділ: Банківська справа

IIІ. Експлуатація основних фондів

Рис. 2. Стадії та етапи циклу відтворення основних фондів торговельного підприємства

Рисунок 3

Фактори, що обумовлюють обсяги амортизаційних відрахувань.

Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку

Рисунок 4

Класифікація методів амортизації основних засобів

                       
   

Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку

 
                       
 

Прямолінійного списання  

 

Понижуючого залишку  

 

Суми цифр років ( кумулятивний )  

 

ануітету  

 

Амортизаційного фонду  

Список використаної літератури:

1. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України згідно постанови ВР №325/94 – ВР від 28.12.94. Із змінами внесеними згідно із законом №1559 – III ( 1559 – 14 ) від 16.03.2000.

1. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. – Киев, МП“ ИТЕМлтд ”, СП“ АДЕФ – Украина ”, 1996 – 534с.

2. Бланк И.А. Управление формированием капитала. – К.:“ Ника – Центр ”,2000. – 512с.

3. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учебное пособие. – М.:ИЭП, 1996. – 128с.

4. Економіка підприємства: Підручник. – В 2т. т1 / За ред. С.Ф.Покропивного. – К.: Вид-во“ Хвиля – Прес ”, Донецьк: Мале підприємство“ Поиск ”, Т-во книголюбів,1995. – 400с.

5. Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства: Підручник. – К.: Либідь, 1995. – 160с.

6. Котенко Л.Н., Чебанов Н.В. Учет основных фондов и нематериальных активов. – К.:ЦСП“ Компас ”,1996. – 144с.

7. Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства. Підручник для вузів. – К.: “ Хрещатик ”,1999. – 800с.

8. Нуреев Р.М. Основы экономической теории: Микроэкономика: Учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 1996. – 447с.

9. Производственный потенциал: обновление и использование / Н.И.Иванов. – К.: Наукова думка,1989. – 256с.

10. Ушакова Н.М., Лігоненко Л.О. Фінанси підприємства: Опорний конспект лекцій. – К.: Видавничий центр КДТЕУ. Друкарня ВЦ КДТЕУ,1998. – 120с.

11. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / Г.Б.Поляк, И.А.Акодис, Т.А.Краева и др.; Под ред. проф. Г.Б.Полякова. – М.: Финансы, ЮНИТИ,1997. – 518с.

12. Финансы предприятий: Учебное пособие / Е.И.Бородина, Ю.С.голикова; под ред. Е.И.Бородиной. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ,1995. – 208с.

13. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. проф. О.И.Волкова. – М.: ИНФРА – М,1997. – 416с.

14. Экономика предприятия: Учебник для вузов / В.Я.Горфинкель, Е.М.Купряков, В.П.Прасолова и др.; Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. Е.М.Купрякова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. – 367с.

15. Безуглий А. Про вилучення амортизаційних відрахувань підприємств // Економіка України. – 1999. - №5. – с.36 – 43

16. Безуглий А. Про вилучення частини амортизаційних відрахувань та використання потужностей підприємств // Економіка України. – 2000. - №1. – с.34 – 40

17. Безуглий А. Риск экологических катастроф и амортизационная политика // Бизнес Информ. – 1998. - №16. – с.57 – 61

18. Васильченко Г. Формування інвестиційних ресурсів в Україні // Економічний часопис. – 1999. - № 2. – с.24 – 27

19. Вишневецький В., Липницький В., Липницький Д. Про новий порядок амортизації основних фондів // Економіка України. – 1998. - №3. – с.42 – 47

20. Губачова О.,Обираемо метод нарахування амортизації основних засобів.-2000. - №11.-с.42-47

21. Знайко Ю. 19 февраля заплати амортналог! // Все о бухгалтерском учете. – 1999. - №15. – с.20

22. Лях Л., Короткевич О. Основне протиріччя державної амортизаційної політики та шляхи подолання // Єкономіст.-№3,-2000,-с. 104

23. Орлов П., Орлов С. Державна амортизаційна політика // Економіка України. – 1998. - №8. – с.31 – 37

24. Орлов П., Орлов С. Прискорена амортизація і прискорене спрацювання основних фондів // Економіка України. – 1999. - №5. – с.30 – 36

25. Орлов П., Орлов С. Державна амортизаційна політика та її відбиття в стандартах бухгалтерського обліку //Економіка України.-2000. -№3.-с.30-35

26. Степовой А. Строительство основных фондов, прочие затраты и их амортизация // Все о бухгалтерском учете. – 1999. - №40. – с.25

27. Трунова Е. Как правильно россчитать амортизационный взнос за месяц // Все о бухгалтерском учете. – 1999. - №44. – с.29

28. Хмелевський Є. Амортизаційна політика й оновлення промислово-виробничих основних фондів // Економіка України. – 1999. - №3. – с.41 – 47

29. Чуй І.Р. Фінансовий стан підприємства // Фінансі України. – 1999. - №11. – 27 – 31с.

Вернуться00

Категория: Банковское дело


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5997-15.html