Українські реферати

ЗРАЗКОВИЙ СТАТУТ
Сторінка: 1
Розділ: Діловодство

ЗРАЗКОВИЙ СТАТУТ

товариства з обмеженою відповідальністю

(назва товариства)

І. Товариство

(назва)

створюється як товариство з обмеженою відповідальністю (на­далі іменоване "товариство").

2. Учасниками товариства (надалі іменовані учасниками) є:

3. Місцеперебування товариства:

(адреса)

4. Товариство створюється для: _

5. Для забезпечення діяльності товариства за рахунок внес­ків учасників утворюється статутний фонд у розмірі _

(не менше, ніж 50 000 карбованців)

В утворенні статутного фонду беруть участь:

_

(учасники, їх пай у статутному фонді)

6. Товариство набуває прав юридичної особи з моменту його реєстрації виконкомом _

районної, міської, районної у місті Ради народних депутатів (місто, область, край)

Товариство має право від свого імені укладати договори, набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражі і третейському суді. Товариство має печатку і бланки зі своєю назвою.

Товариство у своїй діяльності керується діючим законодав­ством України, установчим договором і цим Статутом.

7. Учасники не відповідають за зобов'язаннями товариства, а товариство не відповідає за зобов'язаннями учасників. Учасники зазнають збитків у межах своїх внесків. Учасники, які не повністю внесли вклади, відповідають за зобов'язаннями товариства невнесеною частиною вкладу у випадку

8. Товариство може створювати дочірні підприємства, філії і представництва.

Філії і представництва товариства діють від його імені на підставі положень про них, затверджених товариством, а дочірні підприємства - на підставі статутів, затверджених то­вариством.

9. Чистий прибуток товариства, який утворюється відпо­відно до встановленого порядку, після сплати податків, перед­бачених законодавством, підлягає розподілові поміж учасни­ків за підсумками роботи за рік

_

(пропорційно до паїв учасників у статутному фонді товариства )

10. Товариство створює резервний фонд у розмірі статутного фонду. (не менше, ніж 15 відсотків)

Резервний фонд формується за рахунок відрахувань від чи­стого прибутку при досягненні фондом зазначеного розміру.

Обсяг щорічних відрахувань до резервного фонду складає чистого прибутку товариства. (не менше 15 відсотків)

11. Вищим органом управління товариства є збори учас­ників. Вони складаються з учасників або їх представників. До вищого органу товариства входять

представники трудового колективу товариства. Представники учасників призначаються ними

(постійно або на певний термін)

Учасник має право у будь-який час замінити свого пред­ставника у зборах учасників, повідомивши про це інших учас­ників.

Учасник товариства має право передати свої повноваження у зборах іншому учаснику або представникові іншого учасни­ка товариства.

Учасники мають кількість голосів, пропорційну до обсягу їх паїв у статутному фонді.

У випадках, коли ухвалою зборів учасників можуть бути безпосередньо порушені інтереси лише одного або декількох учасників, зокрема при розгляді питання про виключення учасника з товариства, ці учасники або їх представники у голосуванні участі не беруть.

Збори учасників обирають свого голову (з ухвали учасників може передбачатися черговість головування учасників (пред­ставників учасників) за абеткою.

12. До виняткової компетенції зборів учасників належить:

а) визначення основних напрямків діяльності товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;

б) зміна статуту;

в) обрання і відкликання членів виконавчого органу і реві­зійної комісії;

г) затвердження річних результатів діяльності товариства, включно його філій, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, порядку відшкодування збитків;

д) створення, реорганізація і ліквідація дочірніх під­приємств, філій і представництв, затвердження положень (статутів) про них;

е) прийняття ухвал про притягнення до майнової відпові­дальності службових осіб товариства;

є) затвердження правил процедури і інших внутрішніх до­кументів товариства, визначення організаційної структури товариства;

ж) визначення умов оплати праці службових осіб товари­ства, його філій і представництв;

з) затвердження договорів, укладених на суму вищу від _карбованців;

і) прийняття ухвали про припинення діяльності товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідацій­ного балансу:

к) визначення обсягу, форми і порядку внесення учасника­ми додаткових вкладів;

п) розв'язання питання про придбання товариством паю учасників;

м) виключення учасника з товариства. Одностайність у найвищому органі потрібна при розв'я­занні питань, перелічених у пунктах "а", "б" і "м" цього пунк­ту.

Ухвали з усіх інших питань приймаються простою біль­шістю голосів.

13. Збори учасників товариства, як правило, розв'язують питання на своїх засіданнях. У випадках _

(вказано конкретні випадки, або дається посилання до правил процедури)

дозволяється прийняття ухвали опитуванням.

У цьому випадку проект ухвали розсилається учасникам, які мають доповісти свою позицію письмово. Протягом 10 днів з моменту надходження інформації від останнього з них, усі вони мають бути повідомлені головою про прийняту ухвалу. Ухвала опитуванням вважається прийнятою при відсутності заперечення жодного з учасників.

Збори учасників вважаються правомочними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що посідають загалом більше 60 відсотків голосів, а з питань, що потребують одностайності, всі учасники.

Будь-який з учасників має право вимагати розгляду питан­ня на зборах учасників при умові, що це питання було постав­лене ним не пізніше ніж за 25 днів до початку зборів.

Голова зборів учасників товариства організує ведення про­токолу. Книга протоколів має бути у будь-який час надана учасникам. За їх вимогою повинні видаватися посвідчення витягу з книги протоколів.

14. Збори учасників скликаються не рідше ніж двічі на рік. Позачергові збори учасників скликаються головою, якщо цього вимагають інтереси товариства в цілому

_

(вказано конкретні обставини, про які домовились учасники)

Збори учасників мають скликатися також за вимогою вико­навчого органу або ревізійної комісії.

Учасники товариства, що посідають загалом більше 20 від­сотків голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів учасників у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів голова не виконав цю вимогу, вони мають право на самостійне скликання зборів учасників.

Збори учасників не мають права приймати ухвали з питань, що не внесені до порядку денного. Порядок денний розси­лається не пізніше ніж за 20 днів до початку зборів.

15. У товаристві створюється виконавчий орган: колегіаль­ний (Дирекція) або єдино осібний (директор), який здійснює поточне управління діяльністю товариства. Дирекцію очолює генеральний директор.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-8675-1.html