Українські реферати

Економіка підприємства заочної форми навчання
Сторінка: 4
Розділ: Банківська справа

Формування та збiльшення статутного капiталу банку може здiйснюватися виключно шляхом грошових внескiв. Грошовi внески для формування та збiльшення статутного капiталу банку резиденти України здiйснюють у гривнях, а нерезиденти - в iноземнiй вiльно конвертованiй валютi або у гривнях.

Статутний капiтал банку не повинен формуватися з непiдтверджених джерел.

Банк має право збiльшувати статутний капiтал пiсля того, як усi учасники повнiстю виконали свої зобов'язання щодо оплати паїв або акцiй i попередньо оголошений пiдписний капiтал повнiстю оплачено.

Банк не має права без згоди Нацiонального банку України зменшувати розмiр регулятивного капiталу нижче мiнiмально встановленого рiвня. Капiтал банку не може бути меншим статутного капiталу, необхiдного для заснування банку.

Забороняється використовувати для формування капiталу банку бюджетнi кошти, якщо такi кошти мають iнше цiльове призначення.

Стаття 33. Акцiї банку та паї банку.

Банки здiйснюють емiсiю власних акцiй та оголошують пiдписку на паї вiдповiдно до законодавства України про господарськi товариства та цiннi папери з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Банкам забороняється випуск акцiй на пред'явника.

Наявнiсть збиткiв у банку не є перешкодою для оголошення пiдписки на акцiї або паї банку та збiльшення статутного капiталу банку.

Банки мають право придбавати власнi акцiї або паї з наступним письмовим повiдомленням Нацiонального банку України про укладенi угоди, яке має бути надiслане протягом 5 робочих днiв з дати укладення угод. Банкам не дозволяється придбання власних акцiй, якщо це може призвести до падiння регулятивного капiталу нижче за мiнiмальний рiвень.

Про намiр банку придбати загальну кiлькiсть власних акцiй або паїв у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв загальної емiсiї банк письмово повiдомляє Нацiональному банку України за 15 календарних днiв до укладення угод. Нацiональний банк України має право заборонити банку купiвлю власних акцiй або паїв у разi, якщо це може призвести до погiршення фiнансового стану банку.

Банк-емiтент продає свої акцiї на первинному ринку безпосередньо або через андеррайтерiв. Банку дозволяється виступати посередником для купiвлi-продажу власних акцiй або паїв.

Стаття 34. Iстотна участь.

Юридична чи фiзична особа, яка має намiр придбати iстотну участь у банку або збiльшити її таким чином, що така особа буде прямо чи опосередковано володiти чи контролювати 10, 25, 50 та 75 вiдсоткiв статутного капiталу банку чи права голосу придбаних акцiй (паїв) в органах управлiння банку, зобов'язана отримати письмовий дозвiл Нацiонального банку України.

Для отримання такого дозволу заявник повинен надати iнформацiю, передбачену нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, щодо фiнансового стану та дiлової репутацiї майбутнього власника iстотної участi банку.

Нацiональний банк України приймає рiшення про задоволення чи вiдмову в задоволеннi прохання про надання дозволу на придбання чи збiльшення iстотної участi у банку в мiсячний строк з дня отримання всiєї необхiдної iнформацiї. Вiдмова у дозволi на придбання чи збiльшення iстотної участi у банку надається в письмовiй формi iз зазначенням вiдповiдних пiдстав.

Нацiональний банк України не дає дозволу на придбання чи збiльшення iстотної участi у банку вiдповiдно до частини першої цiєї статтi у разi, якщо:

1) особа, яка придбаває iстотну участь, не має бездоганної дiлової репутацiї. У разi, якщо такою особою є юридична особа, цей критерiй поширюється на членiв виконавчого органу i наглядової ради юридичної особи, а також на власникiв iстотної участi, що є фiзичними особами;

2) вiдсутнi власнi кошти у розмiрi, достатньому для здiйснення заявленого внеску;

3) придбання чи збiльшення iстотної участi загрожуватиме iнтересам вкладникiв та iнших кредиторiв банку або розвитку конкурентного середовища у банкiвськiй системi.

Якщо особа володiє iстотною участю у банку чи збiльшує свою участь до рiвня, визначеного частиною першою цiєї статтi, без одержання письмового дозволу Нацiонального банку України, останнiй має право заборонити такiй особi прямо чи опосередковано, повнiстю чи частково користуватися правом голосу придбаних акцiй (паїв) та брати участь будь-яким чином в управлiннi справами банку.

У разi встановлення заборони користуватися правом голосу вiдповiдно до придбаних акцiй (паїв) право брати участь у голосуваннi передається довiренiй особi, яка призначається Нацiональним банком України за поданням банку. Довiрена особа зобов'язана при голосуваннi дiяти в iнтересах квалiфiкованого та зваженого управлiння банком.

Рiшення загальних зборiв учасникiв, прийнятi з використанням права голосу придбаних акцiй (паїв), щодо якого встановлена тимчасова заборона його використання, не мають юридичної сили.

Стаття 35. Адекватнiсть капiталу.

Банки, а також власники iстотної участi зобов'язанi пiдтримувати норматив спiввiдношення мiж розмiром регулятивного капiталу i сумою зважених до ризику активiв - адекватностi капiталу. Вiд банкiв вимагається пiдтримувати їх регулятивний капiтал на рiвнi, що становить не менше 8 вiдсоткiв зважених до ризику активiв i позабалансових зобов'язань. Для банку, що розпочинає операцiйну дiяльнiсть, цей норматив протягом перших 12 мiсяцiв має становити не менше 15 вiдсоткiв, протягом наступних 12 мiсяцiв - не менше 12 вiдсоткiв. Нацiональний банк України має також право встановлювати мiнiмальний коефiцiєнт спiввiдношення регулятивного капiталу до сукупних активiв.

Порядок обчислення нормативу адекватностi капiталу банку, мiнiмальний розмiр регулятивного капiталу банку визначаються цим Законом та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

У разi коли рiвень регулятивного капiталу банку досягне рiвня нижче вiд встановленого Нацiональним банком України, банк зобов'язаний протягом одного мiсяця, починаючи з дня встановлення факту зменшення рівня капіталу, подати на розгляд Нацiонального банку України план заходів щодо порядку i строків вiдновлення рiвня регулятивного капiталу банку.

Банку забороняється виплачувати дивiденди чи розподiляти капiтал у будь-якiй формi, якщо така виплата чи розподiл призведе до порушення нормативу адекватностi капiталу.

Капiтал банку не може бути менше суми мiнiмального розмiру статутного капiталу, визначеного статтею 31 цього Закону.

У разi, якщо за попереднiй рiк дiяльнiсть банку була неприбутковою, банку дозволяється виплачувати дивiденди чи розподiляти капiтал у будь-якiй формi у сумi, що не перевищує 50 вiдсоткiв вiд рiзницi мiж капiталом банку i рiвнем регулятивного капiталу.

Стаття 36. Резервний та iншi фонди банку.

Банки зобов'язанi формувати резервний фонд на покриття непередбачених збиткiв по всiх статтях активiв та позабалансових зобов'язаннях.

Розмiр вiдрахувань до резервного фонду має бути не менше 5 вiдсоткiв вiд прибутку банку до досягнення ними 25 вiдсоткiв розмiру регулятивного капiталу банку.

У разi коли дiяльнiсть банку може створювати загрозу iнтересам вкладникiв та iнших кредиторiв банку, Нацiональний банк України має право вимагати вiд банку збiльшення розмiру резервiв щорiчних вiдрахувань до них.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-8775-4.html