Українські реферати

Економіка підприємства заочної форми навчання
Сторінка: 6
Розділ: Банківська справа

Висновок: реальний доход вкладника за рік становить 11 тис. 804 грн. 80 коп. Але ця операція для вкладника є не вигідною, оскільки втрати від інфляції значно перевищують доходи, і становлять 14 тис. 420 грн.

Завдання 2.

Підприємство представило в банк звітні дані для отримання кредиту. На основі наведених даних проаналізувати кредитоспроможність підприємства та зробити висновок про доцільність надання кредиту.

1. Основні засоби – 17; (А)

2. Готова продукція – 18; (А)

3. Виробничі запаси – 3; (А)

4. Каса – 1; (А)

5. Розрахунковий рахунок – 21; (А)

6. Дебітори – 16; (А)

7. Статутний фонд – 18; (П)

8. ФЕС – 24; (П)

9. Амортизаційний фонд – 10; (П)

10. Довгострокові позики – 6; (П)

11. Кредитори – 18; (П)

12. Балансовий прибуток – 50;

13. Витрати – 90.

Розв’язок.

Для визначення кредитоспроможності використовують:

1. Коефіцієнт миттєвої ліквідності – характеризується, на скільки швидко короткострокові зобов’язання можуть бути погашені високоліквідними активами:

Кл1 = Авл / Зпот = (1+21) / 18 = 1,22 > 0,2;

Коефіцієнт поточної ліквідності – характеризує наскільки швидко зобов’язання покриваються ліквідними активами:

Кл2 = Ал / Зпот = (1+21+16) / 18 = 2,11 > 0,5;

Коефіцієнт загальної ліквідності:

Клз = Ао / Зпот = (18+3+1+21+16) / 18 = 3,28 > 2.

2. Коефіцієнт фінансової стійкості:

- коефіцієнт маневреності власних коштів – характеризує ступінь мобільності використання власних коштів:

Км = (ВК – Ан) / ВК = (18 + 24 + 10 - 17) / (18 + 24 + 10) = 35 / 52 = 0,67 > 0,5;

- коефіцієнт незалежності – характеризує ступінь незалежності підприємства від залучених коштів:

Кн = ЗК / ВК = (6 + 18) / (18 + 24 + 10) = 24 / 52 = 0,46 < 1;

3. Коефіцієнт рентабельності:

- рентабельність витрат:

Рв = (П / В) х 100 = (50 / 90) х 100 = 56 %;

- рентабельність активів:

Ра = (П / А) х 100 = 50 / (17+18+3+1+21+16) х 100 = (50 / 76) х 100 = 65,8 %.

Висновок. Отже, виходячи з проведених розрахунків, дане підприємство повністю кредитоспроможне, оскільки всі показники задовольняють економічним вимогам кредитоспроможності. На мою думку, цьому підприємству доцільно надати кредит.

Завдання 3.

На основі наведених даних скласти баланс комерційного банку та проаналізувати дотримання нормативів капіталу, ліквідності та ризику:

1. Статутний фонд – 21; (П)

2. Каса – 17; (А)

3. Отримані від інших банків кредити – 13; (П)

4. Строкові вклади фізичних осіб – 26; (П)

5. Кошти на кореспондентському рахунку в НБУ – 10; (А)

6. Основні засоби – 31; (А)

7. Поточні рахунки підприємств – 58; (П)

8. Кредити, надані іншими банками – 64; (А)

9. Кредити, отримані від НБУ – 17; (П)

10. ФЕС – 25; (П)

11. Дебітори – 15; (А)

12. Резервний фонд – 11; (П)

13. Інвестиції в цінні папери – 21; (А)

14. Кредити, надані підприємствам – 13. (А)

Розв’язок:

Активи банку:

А = 17+10+31+64+15+21+13 = 171;

Пасиви банку:

П = 21+13+26+58+17+25+11 = 171;

Власні кошти – з пасиву:

ВК = 21 + 25 + 11 = 57;

Залучені кошти (кредити і депозити):

ЗК = 26 + 13 = 39;

Запозичені кошти:

ЗК = 58+17 = 75;

П = 57 + 39 + 75 = 171.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-8775-6.html