Українські реферати

Механізм кредитування юридичних осіб і шляхи його вдосконалення
Сторінка: 16
Розділ: Банківська справа

Отже, для ТОВ "Спектр" відповідно до формули 2.6

113300

Кл= = 0,533.

212500

Даний коефіцієнт позитивно характеризує перспективи платіжних можливостей за умови мобілізації засобів ТВО “Спектр” з розрахунку з дебіторами. Він показує, яку частину короткострокових зобов'язань підприємство може погасити за рахунок ліквідних активів.

Коефіцієнт відношення перманентного капіталу до короткострокових залучених засобів розраховується за формулою 2.7:

Квід = (Вз+ Дзс): Кпс, (2.7)

де Квід - коефіцієнт відношення перманентного капіталу до короткострокових залучених засобів;

Вз- власні засоби (результат поділу І пасиву балансу);

Дзс - довгострокові залучені засоби (результат поділу III пасиву балансу);

Кпс- - короткострокові залучені засоби (результат поділу IV пасиву балансу).

Для ТОВ "Спектр" власні засоби, на основі даних балансу, складають на 01.11.2001 р. 879700 грн., довгострокових залучених засобів підприємство,

немає, короткострокові залучені засоби - 212500 грн.

Виходячи з даних балансу та застосовуючи формулу 2.7 розрахуємо коефіцієнт відношення перманентного капіталу до короткострокових залучених засобів ТОВ “Спектр”.

879700

Квід = ——— = 4,140.

212500

Коефіцієнт відношення перманентного капіталу до короткострокових залучених засобів дає уявлення про структуру засобів підприємства.

Згідно показників розрахованих на основі фінансових документів ТОВ "Спектр" розраховуємо коефіцієнт Кф, який дає більш повну інформації) про фінансовий стан клієнта за допомогою формули 2.5

40+15+10+10+10

Кф = ———— —— = 0,85

100

На основі підрахованого коефіцієнта суми можливих надходжень в неділю (Кп), коефіцієнта зниження надходжень (Кс), коефіцієнта фінансового стану та статусу (Кф) ТОВ"Спектр" розраховуємо ліміт кредитування згідно формули 2.3: Л = 294570,17 *1 *0,85 = 250384,64 грн.

Підприємство ТОВ "Спектр" хоче отримати бланковий овердрафт тобто овердрафт забезпечений тільки непокритою порукою керівника підприємства - позичальника.

Згідно "Положення про овердрафтне кредитування КВ "Ощадбанку " бланковий ліміт по овердрафту повинен складати не більше ніж 50% від ліміту по овердрафту розрахованого на основі Методики. Крім того сума бланкового овердрафту не повинна перевищувати розмір власних оборотних засобів підприємства. Для цього розрахуємо розмір власних оборотних засобів ТОВ "Спектр" на 01.11.2001 р. за формулою 2.8:

ВЗ=ВК-НА, (2.8) де ВЗ – власні - оборотні засоби;

ВН - власний капітал (стр. 380 графа 4 Балансу)

НА - необоротні активи (стр. 080 графа 4 Балансу) [11]

Для ТОВ "Спектр" ВЗ = 879700 - 274300 = 605400 грн. Ліміт по бланковому овердрафту для ТОВ "Спектр-" становить:

250384,64 * 50 % = 125192,32 грн.

100%

Згідно Методики розрахунку ліміт по овердрафу ТОВ "Спектр" складає, 125192,00 грн.

Таким чином здійснюється відбір, аналіз фінансового стану та визначення ліміту кредитування клієнтів, які хочуть отримати позику у вигляді овердрафту

в КВ "Ощадбанку".

Отже, оцінка фінансового стану є необхідною умовою кредитних відносин між клієнтом і банком важливе місце посідає сама методика оцінки кредитоспроможності. Критерії оцінки фінансового стану позичальника, як показало дослідження, становлюються вітчизняними комерційними банками самостійно на підставі ґрунтовної і виваженої оцінки фінансової діяльності клієнта, проведеної за підсумками порівняльного аналізу балансів, звітів про фінансові результати та їх використання тощо.

2.2. Механізм забезпечення повноти і своєчасності повернення кредитів.

Стосовно вибору виду забезпечення, то його визначають передусім розроблена і впроваджувана банком кредитна політика і конкретний механізм відшкодування можливих збитків у разі неповернення позички. [27, с.52]

Вартість застави визначається окремими методиками залежно від предмета

застави (нерухомість, транспорт, готова продукція, товари в обороті), керуючись оптовими цінами, що склалися на ринку. При оцінці застави враховуються додаткові витрати, що виникають в процесі її реалізації (витрати на транспортування продукції зі складу, посередницькі послуги торгових фірм, зниження ціни продажу проти середніх цін для швидкості реалізації продукції), котрі на практиці становлять близько 30% вартості продукції. [62, с.1 12]

Загальна сума застави повинна покривати суму позики та процентів за користування позикою, а також непередбачені додаткові витрати, які можуть виникати в процесі відчуження майна. Отже, загальну суму застави (8з) можна визначити формулою 2.9:

Sз = Sп+ Sпр +R + L + І + V, (2.9)

де Sз - сума астави; Sп - сума позики;

Sпр - сума процентів за позикою;

R - відрахування до резерву можливих втрат за кредитними операціями банку;

L - витрати на утримання об'єкту застави;

І - страхові платежі;

V - витрати при зверненні стягнення. [30, с. 1 1]

Окрім суми застави, для банку важливу роль відіграє оцінка надійності застави, яка визначається співвідношенням вартості заставленого майна до суми позички, ліквідність предметів застави, а також можливістю здійснювати контроль за заставою.

Оскільки різні форми застави мають свої переваги і недоліки, комерційні банки досить часто використовують змішані типи застави, що вимагають заставу, товарні документи, іпотеку. Конкретний вид застави визначається банком залежно від рівня організації кредитних відносин з тим чи .іншим позичальником.

На підставі середніх ринкових цін та динаміки їх зміни протягом певного часу прогнозують можливе відхилення в період кредитування і враховують при оцінці.

Оцінка майна, що надається в заставу здійснюється в КВ АППБ “Аваль” відповідно до діючих наказів та розпоряджень по АППБ “Аваль”.

В установах банку з метою мінімізації кредитних ризиків та зваженого

підходу до визначення предметів застави, їх ліквідності та оцінки, а також для визначення права власності на заставлене майно створюється група по оцінці заставленого майна у складі кредитного фахівця, фахівця юридичної служби та безпеки банку .

При визначенні вартості майна, що передається в заставу виходять з його реальної (ринкової) вартості з урахуванням практичної складності при реалізації майна у разі невиконання позичальником зобов'язань. Вартість заставленого майна повинна бути достатньою для погашення основної суми боргу, процентів (за весь період користування позичкою та період для проведення претензійно-позовної роботи), комісій, передбачених кредитним договором, витрат по зберіганню заставленого майна, а також враховувати необхідність сплати податків. Загальний контроль за діяльністю групи покладається на керівника установи банку. [51, с. 102]

До оформлення договору застави відділення банку надсилають на узгодження до управління безпеки банку або інший уповноважений на те підрозділ Головного банку, перелік предметів застави та їх оцінку:


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-8795-16.html