Українські реферати

Механізм кредитування юридичних осіб і шляхи його вдосконалення
Сторінка: 3
Розділ: Банківська справа

Зважаючи на викладене вище, важко погодитися з авторами, які вважають, що нині кредитуються не об'єкти, а суб'єкти, тож, мовляв, цільове кредитування відходить у минуле. Це суперечить реальності, що, як і раніше, вимагає від комерційних банків постійного попереднього і послідовного контролю за цільовим використанням наданих позичальникам коштів.

Розглянемо принцип диференційованого характеру кредитування (саме кредитування, а не кредиту, як пишуть деякі автори). На наш погляд, поняття "диференційований характер кредиту" не відповідає самій суті останнього, адже кредит як об'єктивне явище нікого сам не обирає. Однак банки в процесі кредитування диференціюють позичальників, тобто з метою захисту власних інтересів застосовують суб'єктивний; підхід до надання позичок. Це зумовлено прагненням мінімізувати чинники, що призводять до їх неповернення. Як правило, диференціації передує аналіз кредитоспроможності позичальників, за рівнем якої їх і поділяють на групи чи класи. Деякі банки оцінюють не лише рівень кредитоспроможності позичальника, а й ризиковість цілі, з якою береть­ся позика, що, на наш погляд, має сенс.

На жаль, принцип диференційованого характеру кредитування належно не відображено ні в Положенні НБУ "Про кредитування", ні в проекті Закону "Про банківський кредит".

Ще одна важлива засада організації кредитування — принцип забезпеченості кредиту. У Положенні НБУ "Про кредитування" зазначено: "Принцип забезпеченості кредиту означає наявність у банку права для захисту своїх інтересів, недопущення збитків від неповернення боргу через неплатоспроможність позичальника" [8]. У проекті Закону "Про банківський кредит" читаємо: "Умова забезпеченості кредиту означає наявність у кредитодавця майнових прав реалізувати предмет забезпечення кредиту з метою компенсації заборгованості позичальника за кредитним договором ." [66, с.25]. У підручнику з основ банківської справи наголошується на тому, що принцип забезпеченості кредитів застосовується з метою захисту інтересів банку та недопущення збитків від неповернення боргу внаслідок неплатоспроможності позичальника [66, с.25]. В підручнику "Финансы, денежное обращение, кредит" принцип забезпеченості кредиту трактується так: "Цей принцип полягає у необхідності забезпечення захисту майнових інтересів кредитора у разі можливого порушення позичальником узятих на себе зобов'язань і знаходить практичне відображення в таких формах кредитування, як позики під заставу або під фінансові гарантії. Особливо актуальний у період загальної економічної нестабільності ." [90, с.120].

Крім розглянутих принципів кредитування, вважаємо за доцільне зазначити ще один, який використовується, але досі залишається поза складом принципів кредитування. Мова про договірний характер кредитування — обов'язкове укладення кредитного договору учасниками кредитної угоди, тобто кредитором і позичальником.

На основі наукового обгрунтування та узагальнення принципів кредитування виділимо наступні основні умови надання позичок юридичним особам:

1. Операції проводяться в межах вільних кредитних ресурсів у національній або іноземній валюті.

2. Банки виходять із необхідності поєднання своїх інтересів з інтересами вкладників і держави.

3. Для забезпечення власної стійкості операції проводяться з дотриманням встановлених НБУ економічних нормативів.

4. Рішення про умови та порядок надання кредиту приймається колективно і визначається правилами банку.

5. Позики надаються тільки плато- та кредитоспроможним позичальникам, які мають .власні оборотні кошти і самостійний баланс на конкретні цілі.

6. Позики видаються на забезпечення потреб виробництва і сфери обігу, фізичним та юридичним особам незалежно від форми власності й організаційної будови.

7. Позики видаються, як правило, за умови наявності відповідного забезпечення виконання зобов'язань позичальника перед банком

8. Всі питання у кредитних взаємовідносинах будуються на договірній основі тощо.

Саме такими, на наш погляд, повинні бути принципи та умови кредитування банками своїх клієнтів.

1.2. Основи організації кредитної діяльності банку.

Однією з основних операцій комерційного банку є кредитування. Кредити

становлять більше 50% всіх активів банку й приносять близько 2/3 усіх

прибутків.

Перш ніж досліджувати організацію кредитної діяльності банків

проаналізуємо структуру кредитного портфеля банків України за 2002 рік. Кредит-

ний портфель банків становить основну частину їх активів; його частка впродовж 2002 р. збільшилася з 59,5% до 63,2%. Темпи зростання перевищували темпи збільшення активів у цілому. Якщо обсяги загальних активів за звітний період зросли на 27,4%, то кредитного портфеля — на 35,3%. або на, 8317, 5 млн.грн. (за 2000 рік — на 67,4%), і на 01.01.2003 р. становили 31862,6 млн.грн. Чистий кредитний портфель (загальний кредитний портфель, скоригований на суму сформованих резервів під кредитні ризики) дорівнював 28904,5 млн. грн.

Збільшення обсягів кредитного портфеля відбулося в основному за рахунок зростання (на 45,4%) позичок, наданих суб'єктам господарювання. Це, з одного боку, сприяло пожвавленню ділової активності в економіці, а з другого — засвідчило поліпшення фінансового стану й очікувань суб'єктів гос­подарювання.

Позитивним моментом у кредитуванні суб'єктів господарювання є наявність стійкої тенденції до зростання обсягів довгострокових позичок. За 2001 рік їх обсяг зріс на 2386,1 млн.грн., або на 73,1%, і за станом на 01.01.2003 р. сягнув 5648,2 млн.грн. (17,7% від усіх кредитів, наданих суб'єктам господа­- рювання). Нагадаємо, що за 2000р. обсяг довгострокових позичок збільшився на 863,0 млн. грн., або на 36,0%, і за станом на 01.01.2002 року дорівнював 3262,0 млн. грн. Отже, протягом 2002 року темпи приросту обсягів довгострокового кредитування порівняно з 2001 роком підвищилися майже вдвічі.

У структурі кредитного портфеля переважали позички, надані суб'єктам господарювання. На звітну дату вони становили 26351,8 млн. грн,, або 82,7% від загального обсягу кредитного портфеля; позички, надані іншим банкам та НБУ — 3940,1 млн. грн. (12,4%); позички, надані фізичним особам — 1373,5 млн, гри. (4,3%);позички, надані органам державного управління — 197,3 млн. грн. (0,6%), що зображено на рис, 1.1.

Позички,

надані

фізичним

особам

4,3%

Позички, надані іншим банкам та НБУ 12,4%


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-8795-3.html