Українські реферати

Аналіз беззбитковості проекту Опорний конспект
Сторінка: 1
Розділ: Економіка підприємства

Аналіз беззбитковості проекту

Опорний конспект

План

1. Структура витрат проекту та її управління.

2. Розрахунок точки беззбитковості та методи оцінки ефективності проектів.

3. Критерії ефективності проектів (чиста теперішня вартість; внутрішня норма рентабельності; коефіцієнт вигід/витрат).

2.

Мета аналізу беззбитковості à визначення обсягу продукції, для якого обсяг виручки від продажів дорівнює - витратам.

Аналіз беззбитковості передбачає такі допущення:

• не враховуються зміни виробничих запасів з періоду в пе­ріод (обсяг виробництва дорівнює обсягові продажів);

• постійні операційні витрати однакові для будь-якого об­сягу виробництва;

• змінні цитрати змінюються пропорційно обсягу вироб­ництва, а отже, загальний обсяг витрат також змінюється про­порційно обсягу виробництва;

• ціна продукту вважаєтьсяпостійною величиною протягомциклу проекту;

• частка продажу продукту в обсязі виручки не змінюється;

• незмінні витрати вважаються постійними.

Точка беззбитковості = Постійні витрати

(в натуральних одиницях) Маржинальний доход

Маржинальний доход на одиницю продукції — це різниця між ціною одиниці продукції та середніми змінними витратами.

Коефіцієнт маржинального доходу – це відношення маржинального доходу від реалізації продукції до її ціни.

Для визначення впливу на прибуток зниження обсягу реалізації продукції використовують:

запас міцності – це величина, на яку фактичний обсяг реалізації перевищує критичний обсяг реалізації.

Приклад.

Фірма виробляє один вид продукції, яку реалізує за ціною 50 грн.

змінні витрати на одиницю – 20 грн.

загальні постійні витрати – 2400 грн.

Визначити точку беззбитковості у грошовому і натуральному показниках.

Рішення: маржинальний доход на одиницю: 50-20=30 грн.

Точка беззбитковості у натуральних одиницях: 2400:30=800 (одиниць).

Коефіцієнт маржинального доходу: 30:50=0,6

Точка беззбитковості у грошових одиницях: 2400:0,6=4000 грн.

3.

Вибір кон­кретного критерію для висновку про ефек­тивність проекту залежить від певних чинників — наявної рин­кової перспективи, існування обмежень на ресурси для фінансування проекту, коливань грошових потоків та можливості одержання прибутку.

Чиста теперішня вартість – NPV - поточна вартість доходів або вигід від зроблених інвестицій).

NPV = (майбутня вартість очікуваних вигід – поточна вартість нинішніх і наступних витрат).

Для розрахунку NPV проекту необхідно визначити ставку дисконту,

Ставка дисконту являє собою закладену вартість ка­піталу, тобто прибуток, який міг би бути одержаний при інвес­туванні найприбутко­віших альтернативних проектів.

Розрахунок NPV робиться за такими формулами:

NPV =,

NPV =

де Вt вигоди проекту в рік t,

Сt — витрати на проект у рік t,

і — ставка дисконту;

n — тривалість (строк життя) проекту.

NPV

+

рекомендовано до фінансування

0

лише відновиться вкладений капітал

-

проект не приймається

NPV

переваги

- всі розрахунки проводяться на основі грошових потоків, а не чистих доходів;

- ефективність головного проекту можна оцінити шляхом підсумування.

вади

- розрахунок вимагає детального прогнозу грошових потоків на строк життя проекту;

- робиться припущення про постійність ставки дисконту.

Правила роботи з критерієм NPV

- проекти приймаються коли NPV більша нуля;

- за наявності бюджетних обмежень обирається такий проект, який максимізує NPV.

Внутрішня норма рентабельності (IRR)

IRR є ставкою дисконту, при якій NPV проекту дорівнює нулю.

ІRR дорівнює максимальному проценту за позиками, який можна платити за використання необхідних ресурсів, залиша­ючись при цьому на беззбитковому рівні.

Розрахунок IRR проводиться за формулою: = 0

На практиці визначення IRR проводиться за допомогою такої

формули: ,

де А — величина ставки дисконту, при якій NPV позитивна;

В — величина ставки дисконту, при якій NPV негативна;

а — величина позитивної NPV, при ставці А;

в — величина негативної NPV, при ставці В.  

Проект рекомендується до фінансування:

- якщо значення ІRR проекту для приватних інвесторів більше за існуючу ставку рефінансування банків;

- а для держави —за нормативну ставку дисконту;

- і більше заІRR альтерна­тивних проектів з урахуванням ступеня ризику,

Викорис­тання ІRR завжди веде до використання одного й того самого проекту, натомість вибір за NPV залежить від вибраної ставки дисконту.

Труднощі при застосування IRR:

- неможливо дати однозначну оцінкуIRR проектів, у яких зміна знака NPV відбувається більше одного разу.  

- при аналізі про­ектів різного масштабу ІRR не завжди уз­годжу­ється з NPV.  

- застосування ІRR немо­жли­ве для вибору альтерна­тивних проектів відмінного масштабу, різної тривалості та не­однакових часових проміжків.

Коефіцієнт вигід/витрат (BCR)

BCR є відношенням дисконтова них вигід до дисконтованих витрат.

Формула розрахунку має такий вигляд:

Критерій відбору проектів полягає в тому, щоб вибрати всі незалежні проекти з коефіцієнтами BCR, більшими або рівними одиниці.

Недоліки ВСR:

- може давати неправильні ранжирування за перевагою навіть незалежних проектів;

- не годиться для користування при виборі взаємовиключних проектів;

- не показує фактичну величину чистих вигід.

Варіанти розрахунку BCR

1. при жорстких обмеженнях на капітал:

BCR = (В-O)/К,

де: О — поточні витрати;

R — капітальні витрати.

2. за наявності дефіцитних або унікальних ресурсів:

BCR = (В-С)/К,

де: R — вартість дефіцитних ресурсів.

Критерій ВСR. може бути використаний для демонстрації того, наскільки можливе збільшення витрат без перетворення проекту на економічно непривабливий.

Індекс прибутковості (РІ) є відношен­ням суми наведених ефектів (різниця вигід і поточних витрат) до величини інвестицій

РІ > 1 - проект ефективний; РІ <1 — неефективний.

Модифікована внутрішня норма рентабельності (MIRR) дорівнює ставці дисконту, при якій чиста вартість капітальних витрат дорівнює майбутній вартості вхідних грошових потоків, що реінвестуються за ціною капіталу.

, де Х — значенняМВНР, яке потрібно знайти.

Строк окупності проекту (РВР) вказує кількість ро­ків, потрібних для відшкодування капітальних витрат проекту з чистих сумарних доходів проекту. Грошові потоки після строку окупності не враховуються.

Критерій найменших витрат (НВ) - ви­бирають той, який при найменших витратах забезпечує най­кращі результати.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-9756-1.html