Українські реферати

Аналіз прямих витрат ( матервальних та на оплату праці)
Сторінка: 1
Розділ: Економіка підприємства

Аналіз прямих витрат ( матервальних та на оплату праці).

Зміст.

Вступ……………………………………………………………………3

1. Економічний зміст і класифікація витрат………………………….4

2. Аналіз загальної суми затрат на виробництво……………………10

3. Аналіз матеріальних затрат……………………………………… .12

4. Аналіз затрат на оплату праці та на обслуговування

виробництва і управління……………………………………………18

5. Аналіз затрат за елементами і статтями калькуляції…………… 22

Висновок……………………………………………………………….25

Список літератури…………………………………………………… 26

Додаток .

Вступ

Перш за все , на мою думку, необхідно підкреслити актуальність цієї теми. Проблема зменшення затрат на підприємстві , відповідно собівартості, що веде до підвищення прибутку ,завжди була і буде на першому місці . Самтому я обрала цю цікаву тему «Прямі затрати на виробництво .» Кінцева мета будь-якої діяльності --одержання прибутку. А для визначення кінцевого результату прибутку необхідно вести облік і аналіз затрат.

Управління підприємством неможливе без аналізу затрат ,тому що цей аналіз висвітлює усі економічні закономірності і механізми , які відбуваються на підприємстві .

Затрати--це головний фактор , що впливає на пропозицію товарів . Тому , перед тим , як прийняти рішення про те , скільки товарів виробляти , фірма повиння проаналізувати свої витрати .[1]

Зменшення аналізу затрат на підприємстві можна прослідити у взаємозв`язку між всіма процесами , що відбуваються на підприємстві . Підприємство--це система , в якій всі процеси взаємозв`язані . Якщо , наприклад , питома вага заробітної плати у виробничих витратах зменшиться , то збільшиться доля покупних комплектуючих виробів , напівфабрикатів .[2]

Управління затратами--важливий елемент управління господарством .[3] А управління затратами неможливе без їх аналізу . Аналіз затрат підприємства має виключно важжливе значення . Він дозволяє з`ясувати тенденції змін затрат, рівень виконання плану , виявити вплив факторів на зменшення та збільшення затрат , і на цій основі дати оцінку роботи підприємства по вико ристанню можливостей та встановити резерви зменшення собівартості продукції .

На основі аналізу затрат роблять обгрунтування рішень про зняття з виробництва застарілих виробів , визначають ціну продукції , рентабельність , будують внутрішньо-господарські відносини , обгрунтовують доццілльність організаційно-технічних заходів тощо .

1. Економічний зміст і класифікація витрат .

Використані у процесі виробництва різні речовини на виготовлення нового продукту праці формують поняття затрат . Грошовий вираз суми затрат на виробництво конкретного продукту визначає поняття собівартість .Зміст термінів затрати і собівартість опоєднується в понятті затрати виробництва .[3] Так тлумачить термін “затрати” В. Сопко .

У Типовому положенні з планування , обліку і калькулювання собівартості продукції у промисловості витрати також ототожнюються з собівартістю “ Собівартість промислової продукції (робіт , послуг )--це виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на її виробництво утворюють виробничу собівартість , а витрати на виробництво і збут -- повну собівартість промислової продукції “ .[4]

Затрати розглядалися різними економістами з різних боків і з різною метою .

К. Маркс пов`язував дослідження затрат з намаганням дослідити особливості експлуатації найманої праці , які відображаються у вартості і , зрозуміло , в затратах . Затрати праці вінтлумачить як затрати суспільства .

Затрати виробництва , за Марксом , менше за суспільні витрати на неоплачену додаткову працю, яка є джерело прибутку . Тобто , у Маркса прибуток знаходиться за межами затрат .[1]

На відміну від К Маркса участі западні економісти включають прибуток підприємця в затрати ,розцінюючи його як плату за ризик . В їх теорії затрати виробництва , які включають в себе нормальний середній прибуток , називаються економічними затратами .

Існує дуже складна класифікація витрат . Виникає питання : « А навіщо взагалі потрібно класикувати витрати ? » Тому я вважаю за потрібне навести слідуючий приклад : у підприємства « Амега » є можливість отримати заказ на велику партію деталей . По розрахункам підприємства « Амега » повна собівартість деталі--23 грн. , але замовники згодні заплатити лише 20 грн. За штуку . Підприємство « Амега » відмовляє замовникам , бо не хоче працювати за збитком . Робота підприємства зупиняється , але вагома частина затрат підприємства --постійні затрати , і немає коштів , щоб їх покрити . Вихід з такої ситуації --управління затратами .

Припустимо що змінні затрати на одну деталь --15 грн. Тоді , при продажі виробів по 20 грн. , підприємство має з кожноє деталі 5 грн. На покриття постійних затрат . І , хоча можливо , що усі постійні затрати не вдастся компенсувати , але покрити якусь їх частину--краще ,ніж нічого . Також слід подумати про скорочення постійних витрат .[5]

Тобто ,класифіккація затрат на постійні і змінні дозволяє покращити якість управління затратами ,допомагає приймати вірні управлінські рішення . Дана інформація грає важливу роль в плануванні і контролі . Класифікація затрат потрібна для управління ними і перш за все для здійснення калькуляції собівартості продукції для різних потреб управління .

Згідно Типовому положенню [4]витрати на виробництво класифікуються за слідуючими ознаками (див. Таблицю 1 ).

Таблиця 1. Класифікація витрат

Витрати

 

1.За місцем винекнення витрат

Витрати виробництва , цеху,дільниці ,службові витрати на вироби , типові представники виробів ,групи однорідних виробів ,одноразові замовлення , валову , товарну ,реалізовану продукцію .

 

2. За видами продукції , робіт , послуг.

Витрати на вироби , типові представники виробів ,групи однорідних виробів ,одноразові замовлення , валову , товарну ,реалізовану продукцію .

 

3. За видами витрат .

Витрати за економічними елементамии , витрати за статтями калькуляції.

 

4. За способами перенесення вартості на продукцію .

Витрати прямі ,непрямі .

 

5. За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат

Витрати умовно-змінні , умовно-постійні .

 

6. За календарними періодами .

Витрати поточні , одноразові .

 

Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-9757-1.html