Українські реферати

Поняття та види призначення покарання
Сторінка: 36
Розділ: Правознавство

[92] Історія держави і права України. Частина 1: Підруч. для юрид. вищих навч. закладів і фак.: У 2 ч. / А.Й. Рогожин, М.М. Страхов, В.Д. Гончаренко та ін.; За ред. акад. Академії правових наук України А.Й. Рогожина. – К.: Ін Юре. – 1996. – С. 166

[93] Шиян Д.С. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як вид кримінального покарання: Автореф. дис. канд. наук: 12.00.08. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський держ. ун-т внутр. справ, 2008. – С. 19

[94] Бажанов М.І., Сташис В.В., Таций В.Я. Кримінальне право України. Загальна частина. – Х.:Право, 1997. – С. 270

[95] Семаков Г.С., Гель А.П. Кримінально-виконавче право України. К.:МАУП, 2000. – 238 с. - С.137

[96] Кузнеченко Н.В. Лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью как вид наказания: Автореф. дисс… к. ю. н.: 12.00.08 / ВНИИ МВД СССР. – М., 1988. – С. 8

[97] Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш та ін.; За заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – С. 202

[98] Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / Під заг. ред. М.О. Потебенька, В.Г. Гончаренка. У 2-х частинах. – К.: „Форум”, 2001. – Загальна частина. – С. 268

[99] Семаков Г.С., Гель А.П. Кримінально-виконавче право України. К.: МАУП, 2000. – С. 137

[100] Сафаров Н.А. Лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью как вид уголовного наказания: Автореф. дисс… канд. юрид. наук: 12.00.08 / МГУ им. М.В. Ломоносова. Юрид. фак. – М., 1988. – С. 9

[101] Лужбин А.В. Содержание наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью // Уголовно-правовые и криминологические меры предупреждения преступлений. – Омск, 1986. – С. 13

[102] Збірник постанов Пленуму Верховного суду України у кримінальних справах: 1973-2006рр.: Видання ІІІ зі змінами та доповненнями – Х.: «Одіссей», 2007. – С.73-93; //htt//www/scourt.gov.ua

[103] Шиян Д.С. Позбавлення права займатися підприємницькою діяльністю: поняття, ознаки, підстави призначення і порядок виконання // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 1. – C. 119

[104] Гура Р.М. Теретичні питання взаємодії державних органів при виконанні позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, Збірник наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю». – Харків, 2001. – Випуск №5. - C. 165

[105] Гура Р.М. Форми виконання позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як кримінальне покарання / Зб. наук. пр. «Питання боротьби зі злочинністю». – Харків, 2001. – Вип. №5. – С. 186

[106] Володарський В. Уголовные наказания, административные взыскания, меры пресечения и право на труд: конституционные аспекты/Юридическая практика. – 2001. - №31. – С. 4

[107] Шиян Д.С. Проблемні питання позбавлення особи права на працю / Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю на етапі реформування кримінального судочинства. Матер. всеукр. наук. конф. 14-15 травня 2002 р., м. Запоріжжя: Юрид. н -т МВС України. – С. 122

[108] Збірник постанов Пленуму Верховного суду України у кримінальних справах: 1973-2006рр.: Видання ІІІ зі змінами та доповненнями – Х.: «Одіссей», 2007. – С.73-93; //htt://www.scourt.gov.ua

[109] Полтавець В. В. Загальні засади призначення покарання за кримінальним законодавством України: Монографія / МВС України, Луг. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України [Наук. ред. канд. юрид. наук, проф. Л. М. Кривоченко]. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2005. – С. 45

[110]Збірник постанов Пленуму Верховного суду України у кримінальних справах: 1973-2006рр.: Видання ІІІ зі змінами та доповненнями – Х.: «Одіссей», 2007. – С.73-93; //htt//www.scourt.gov.ua

[111] Там само - Абз.1 п.14

[112] Збірник постанов Пленуму Верховного суду України у кримінальних справах: 1973-2006рр.: Видання ІІІ зі змінами та доповненнями – Х.: «Одіссей», 2007. – С.73-93; //htt//www.scourt.gov.ua

[113]Полтавець В. В. Загальні засади призначення покарання за кримінальним законодавством України: Монографія / МВС України, Луг. Акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України [Наук. ред. канд. юрид. наук, проф. Л. М. Кривоченко]. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2005. – С. 86-89.

[114] Вирок Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області №3354301 від 07.03.2008 р., суд. спр. №1-118/08, http://www.reyestr.gov.ua//

[115] Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін. За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – Вид. третє, переробл. і доповн. – Х.: ТОВ «Одіссей”, 2006. – С. 235

[116] Ухвала колегії суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 11 грудня 2003 р. (в и т я г) // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 4. – С. 25-26

[117] Збірник постанов Пленуму Верховного суду України у кримінальних справах: 1973-2006рр.: Видання ІІІ зі змінами та доповненнями – Х.: «Одіссей», 2007. – С.73-93; //htt//www.scourt.gov.uа

[118]Тютюгін В. І. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом: Конспект лекції. – Харків: Укр. юрид. акад., 1993. – С. 13

[119]Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін. За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – Вид. третє, переробл. і доповн. – Х.: ТОВ «Одіссей”, 2006. – С. 249-250

[120] Збірник постанов Пленуму Верховного суду України у кримінальних справах: 1973-2006рр.: Видання ІІІ зі змінами та доповненнями – Х.: «Одіссей», 2007. – С.73-93; //htt//www.scourt.gov.ua

[121]Збірник постанов Пленуму Верховного суду України у кримінальних справах: 1973-2006рр.: Видання ІІІ зі змінами та доповненнями – Х.: «Одіссей», 2007. – С.73-93; //htt://www.scourt.gov.ua

[122] Збірник постанов Пленуму Верховного суду України у кримінальних справах: 1973-2006рр.: Видання ІІІ зі змінами та доповненнями – Х.: «Одіссей», 2007. – С.73-93; //htt//www.scourt.gov.ua

[123]Там само - Абз. 3 п. 25

[124]Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін. За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – Вид. третє, переробл. і доповн. – Х.: ТОВ «Одіссей”, 2006. – 1184 с. – С. 259.

[125]Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: Загальна частина / П. П. Андрушко, Т. М. Арсенюк, О. Г. Атаманюк та ін. За заг. ред. М. О. Потебенька та В. Г. Гончаренка. – К.: Форум, 2001. – 393 с. – С. 321, 265.

[126]Ухвала спільного засідання суддів Судової палати у кримінальних справах і Військової судової колегії Верховного Суду України від 24 січня 2003 р. // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 1. – С. 28

[127] Збірник постанов Пленуму Верховного суду України у кримінальних справах: 1973-2006рр.: Видання ІІІ зі змінами та доповненнями – Х.: «Одіссей», 2007. – С.73-93; //htt//www.scourt.gov.ua

[128] Вирок Мостиського районного суду Львівської області №4906455 від 07.02.2008 р., суд. спр. №1-9/2008, http//www.reyestr.court.gov.ua//


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-9990-36.html