Українські реферати

Поняття та види призначення покарання
Сторінка: 37
Розділ: Правознавство

[129] Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш та ін.; За заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – 1196 с. – С.204

[130]Збірник постанов Пленуму Верховного суду України у кримінальних справах: 1973-2006рр.: Видання ІІІ зі змінами та доповненнями – Х.: «Одіссей», 2007. – С.73-93; //htt://www.scourt.gov.ua

[131] Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / Під заг. ред. М.О. Потебенька, В.Г. Гончаренка. У 2-х частинах. – К.: „Форум”, 2001. – Загальна частина. – С. 269

[132] Махоткин В.П. Лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью как вид наказания по советскому уголовному праву: Автореф. дисс… канд. юрид. наук. – М.: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1971. – С. 8

[133] Махінчук В.М. Адекватність кримінального покарання як філософсько-правова проблема: Автореф. дис . канд. юрид. наук: 12.00.12 / Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2002. – С. 15

[134] Вирок Старосамбірського районного суду Львівської області №5116974 від 01.06.2009 р., суд. спр. №1-50/09, http://www.reyestr.court.gov.ua//

[135] Махоткин В.П. Лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью как вид наказания по советскому уголовному праву: Автореф. дисс… канд. юрид. наук. – М.: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1971. – С. 7,8

[136] Игнатов А.Н., Красиков Ю.А. Курс рос. уголовного права. Том 1. Общая часть. – М.: Норма, 2002. – С. 362

[137] Бажанов М.И. Назначение наказания по советскому уголовному праву. – Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1980. – С. 206-207

[138] Полтавець В.В. Загальні засади призначення покарання та їх кримінально-правове значення: Автореф. дис . канд. юрид. наук: 12.00.08 / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. НАН України. – К., 2005. – С. 12

[139] Іванюк Т.І. Обставини, які пом’якшують покарання, за кримінальним правом України: Автореф. дис . канд. юрид. наук: 12.00.08 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2006. – С. 5

[140] Качурин Д.В. Общие начала назначения наказания // Рос. судья. – 2002. – № 8. – С. 35-37; Кругликов Л.Л. Правовая природа смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств // Уг. пр. – 1999. – № 4. – С. 19-20

[141] Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. (Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров та ін.). – Вид. 4-те, переробл. та допов. / За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – К.: Атіка, 2008. – С. 268

[142] Вирок Франківського районного суду міста Львова №8923313 від 22.02.2010 р., суд. спр. №1-155/10, http://www.court.gov.ua//

[143]Збірник постанов Пленуму Верховного суду України у кримінальних справах: 1973-2006рр.: Видання ІІІ зі змінами та доповненнями – Х.: «Одіссей», 2007. – С.73-93; //htt//www/scourt.gov.ua

[144] Становский М.Н. Назначение наказания. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 1999. – С. 62

[145] Постанова Пленуму Верховного Суду України № 15 від 26 грудня 2003 р. „Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень” // Постанови Пленуму Верховного Суду в кримінальних справах / За заг. ред. В.Т. Маляренка. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – С. 281

[146] Тютюгин В.И. Некоторые вопросы применения наказания по новому Уголовному кодексу Украины // Новий Кримінальний кодекс України: Питання застосування і вивчення: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. [Харків] 25-26 жовт. 2001 р. / Редкол.: Сташис В.В. (голова ред.) та ін. – К.–Х.: „Юрінком Інтер”, 2002. – С. 92

[147] Рашковская Ш. Обеспечение наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью // Соц. законность. – 1984. – № 3. – С. 57

[148] Землянская З., Лужбин А. Назначение лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью // Советская юстиция. – 1988. – №6. – С. 10

[149] Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 липня 2003 р. № 1129-ІV зі змінами та доповненнями станом на 21.01.2010р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 3-4. – Ст. 21; //http://zakon.rada.gov.ua

[150] Шиян Д.С. Дискусійні аспекти призначення позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю з деякими видами покарань // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Теоретичні та практичні проблеми організації досудового слідства”. 20-21 травня 2005 року м. Запоріжжя: У 2 ч. – Запоріжжя: Юридичний ін-т МВС України, 2005. – Ч. ІІ. – С. 168-172

[151] Збірник постанов Пленуму Верховного суду України у кримінальних справах: 1973-2006рр.: Видання ІІІ зі змінами та доповненнями – Х.: «Одіссей», 2007. – С.73-93; //htt//www/scourt.gov.ua

[152] Шиян Д.С. Дискусійні аспекти призначення позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Актуальні проблеми взаємодії судових та правоохоронних органів у процесі реалізації завдань кримінального судочинства”. 28-29 травня 2004 року м. Запоріжжя: У 2 ч. – Запоріжжя: Юридичний ін-т МВС України, 2004. – Ч. 1. – С. 173-176

[153] Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР зі змінами та доповненнями станом на 06.04.2010р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141

[154] Вирок Старосамбірського районного суду Львівської області №5103548 від 07.05.2007 р., суд.спр. №1-46/07, http://www.court.gov.ua//

[155] Махоткин В.П. Лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью как вид наказания по советскому уголовному праву: Автореф. дисс… канд. юрид. наук. – М.: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1971. – 18 с. – С.11; Махоткин В.П. Лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью // Наказания, не связанные с лишением свободы. – М., 1972. – С. 69-70

[156] Шиян Д.С. Кримінально-правові наслідки ухилення від відбування покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2003. – № 2. – С. 263-270


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-9990-37.html