Українські реферати

СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ РОЗБУДОВИ В УКРАЇНІ
Сторінка: 10
Розділ: Правознавство

Проте було б неправильним протиставляти правову державу і соціальну державу. Їх зближення — найбільш сприятливий результат для громадянського суспільства, оптимальний варіант його розвитку без класово ворожих конфліктів і соціальних потрясінь. Соціальна і правова держави сполучні між собою доти, поки функціонування державної влади буде обмежуватися, врівноважуватися, контролюватися і поширюватися в межах додержання основних прав людини. І, навпаки, соціальна держава буде в суперечності з правовою державою завжди, якщо «людський добробут», «соціальна безпека», «соціальна справедливість» стануть вважатися більш високими цінностями, ніж верховенство права. Розвиток держави як соціальної можливо на такому фундаменті як правова держава, що розвивається разом з формуванням громадянського суспільства і є чинником удосконалення цього суспільства, забезпечує його безпеку [5, 38].

Звертаючись до ідеї побудови соціальної держави в Україні, важливо зазначити , що проголошення України соціальною державою і внесення цього положення в Основний Закон країни є, безумовно, кроком вперед у розвитку державності. Становлення та розвиток соціальної держави України забезпечується наступними пріоритетами: гарантуванням конституційних прав і свобод людини і громадянина; розвитком громадянського суспільства, його демократичних інститутів; зміцненням політичної і соціальної стабільності в суспільстві; створенням конкурентоспроможної, соціально орієнтованої ринкової економіки та забезпеченням постійно зростаючого рівня життя й добробуту населення; розвитком духовності, моральних засад, інтелектуального потенціалу Українського народу, зміцненням фізичного здоров'я нації, створенням умов для розширеного відтворення населення.

На сучасному етапі становлення соціальної держави України стратегічними пріоритетами по сферах діяльності виступають: політика доходів населення; зайнятості населення; соціальної безпеки та соціального захисту населення; охорони здоров’я населення; демографічного розвитку; соціокультурного середовища; систем життєзабезпечення населення, захисту від природних та техногенних аварій і катастроф; соціального партнерства; зовнішньої політики [19, 67].

Найбільш важливішими проблемами побудови соціальної держави в Україні є:

- не сформований стабільний правовий механізм регулювання соціальної сфери;

- небезпечна ситуація з соціальним захистом громадян;

- зниження економічного потенціалу крани;

- крайня поляризація суспільства [21, 326].

Основні положення щодо соціальних прав людини і громадянина закріплені в статтях Конституції України. На жаль, ситуація в Україні із забезпеченням конституційних соціальних прав громадян ненайкраща. Тому важливо, щоб на її поліпшення в соціальній сфері більш ефективно працювали державні інституції і структури громадянського суспільства, органи місцевого самоврядування. Особливо значна в цьому роль Верховної Ради і Кабінету Міністрів. Необхідними є виважена державна соціальна політика, чіткий прогноз розвитку соціальної сфери, особливо на селі, виділення в державному бюджеті необхідних коштів на відновлення, по суті, зруйнованої за останні роки соціальної інфраструктури села. Ідеологія законотворення парламенту в цілому повинна бути спрямованою на забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Це головне — задля чого функціонує Верховна Рада України, інші державні інституції [16, 14]

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституцїя України – Київ: Освіта, 2008. – 45 с.

2. Андрусяк Г.Г. Теорія держави і права. – Львів: Право для України, 1997. - 324 с.

3. Волошина К.С. Деякі проблеми системи соціального забезпечення в Україні Нова політика. – 1997. - №3. – 73 с.

4. Воронов І.О. Правова держава як предмет політологічного аналізу. – К.: Техніка,2000. – 230 с.

5. Гладун З.С., Кравчук М.В., Бармак М.В. Основи правознавства: навчальний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 189 с.

6. Гусарєв С.Д. Теорія держави і права. – Київ: Освіта, 1997. – 378 с.

7. Економічний енциклопедичний словник. Т.2./ Колектив авт.: Ларіна Л.С., Устенко О.А., Юрій С.І., Мораченко С.В./ Під ред. Мораченко С.В. –Львів: Світ, 2006. – 559 с.

8. Заєць А.П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. —К., 2005. — 260 с.

9. Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія держави і права. – Київ: Кондор, 2006. – 736 с.

10. Кремень В.Г., Горлач М.І. Політологія: наука про політику. – Київ - Харків: Єдінорог, 2001. – 635 с.

11. Павловський М.А. Стратегія розвитку суспільства : Україна і Світ (економіка, політологія, соціологія). - К.: Техніка, 2000. – 350 с.

12. Подгорний С. Проблеми соціальних держав // Нова політика. – 2001. – № 2. – 65 с.

13. Политология: Учебник для вузов/ Под ред. М.А. Василика. – Москва: Гардарики, 1999. - 543 с.

14. Політологія: Навчальний посібник для вузів/ Упоряд. та ред. М. Сазонова. – Харків: Фоліо, 1998. - 693 с.

15. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. – Москва: Аспект Пресс, 1996. – 398 с.

16. Пустовіт Ж.М. Гарантії соціальних прав і свобод людини і громадянина в Україні// Право України.— 2000. — №3. — 38 с.

17. Пустовіт Ж.М. Соціальна держава — гарант соціальних прав і свобод людини і громадянина в Україні// Нова політика. — 2004. — 73 с.

18. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. – Харків: Консум, 2006. – 340 с.

19. Скуратівський В.К., Скуратівський А.К. Правовий вимір діяльності соціальної держави// Вісник національної академії державного управління. – 2007. - №5. – 253 с.

20. Симонюк Ф.М. Політологія. – Київ: Здоров’я,2004. – 775 с.

21. Скрипнюк О.В. Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і практики. — К., 2005. — 600 с.

22. Скуратівський В.А., Палій О.М. Основи соціальної політики: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – 200 с.

23. Строчило В.С. Про соціальні права та їх реалізацію в сучасних умовах // Творчість свободи як свобода творчості. Матеріали 6-ї Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 2001 р., м. Київ). - К.: НТУУ ”КПІ”, 2001.

24. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – Москва: Юридична література, 2002. – 450 с.

25. Шемученко Ю.С., Горбатенко В.П., Бобкін В.Д. Політичний енциклопедичний словник. – Київ: Генеза, 2004. – 733 с.

26. Щедрова Г.П. Громадянське суспільство і соціальна, демократична, правова держава: становлення функції, тенденції розвитку в сучасній Україні. //Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук. – Київ: 1996. – 79 с.

27. Яковюк І.В. Соціальна держава: питання теорії та шляхи її становлення. – Харків: Просвіта, 2000. – 425 с.

28. Яковюк І.В. Винекнення та розвиток концепції соціальної держави// Вісн. Акад. прав. наук. – 2001. - №2(25). – 132 с.

29. Юрженко Ю., Шипіло Ю. Конструювання моделі соціальної держави// Політичний менеджмент. – 2004. - № 5 (8). – 43 с.

30. Єрмоленко Д.К. Правовий статус людини і громадянина в Україні як соціальній державі: Автореф. дис. … доктора юрид. наук. - Х., 2002. – 217 с.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-9997-10.html