На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Алотропія та її значення

 2. Молодіжні субкультури

 3. Українські вчені у фізиці

 4. Державна служба та її особливості

 5. Диференціал функції, його геометричний зміст. Лінеаризація функції. Диференціал складної функції

 6. Козацька педагогіка - сучасна освіта

 7. Класи організаційних структур управління виробництвом

 8. Філософські ідеї Т.Г.Шевченка

 9. Загальна характеристика продукції, поняття і класифікація. Вимірники обсягу

 10. Суверенітет української держави, загальні ознаки

 11. Нематеріальні ресурси

 12. Правопис закінчень іменників, власних і загальних імен у кличній формі та звертаннях

 13. Поняття “носій інформації” та “матеріальна основа документа”: семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

 14. Англійський класичний реалізм в літературі

 15. Використання економіко-логічних методів аналізу господарської діяльності на підприємстві. Анализ формування прибутку підприємства

 16. Міжнародні економічні відносини

 17. Оздоблення одягу. Технологія оздоблення виробів вишивкою, китицями, мережею

 18. Санація підприємств

 19. Економічна думка стародавнього Сходу

 20. Традиції українського народу

 21. Основні джерела та чинники небезпеки, прогнозування небезпек та захист від їх дії хімічно небезпечні виробництва

 22. Основні фактори виробництва

 23. Суспільство і природа

 24. Поняття державного суверенітету. Зовнішній та внутрішній суверенітет держави

 25. Українські обереги, традиції і сучасність

 26. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків

 27. Атестація робочого місця на підприємстві

 28. Суть та ознаки досконалої конкуренції

 29. Кодування товарів

 30. Страхування життя

 31. Сутність та фактори економічного зростання

 32. Сутність поняття економіка

 33. Фінансовий контроль

 34. Правдиве зображення шкільного життя, праці вчителя в оповіданнях Б. Грінченка

 35. Поняття ліквідності банку показники ліквідності

 36. Терміни правничої лінгвістики

 37. Повчання Володимир Мономаха дітям, як давня пам’ятка давньоруської педагогічної думки

 38. Міжнародний кримінальний суд: структура та компетенція

 39. Пагін, особливості його будови та функції

 40. Організація митного контролю

 41. Банки і банківська діяльність

 42. Інвестиційні ризики та їх оцінка

 43. Види правопорушень. Правопорушність. Зловживання правом

 44. Філософія в Києво-Могилянській академії

 45. Формування собівартості готової продукції

 46. Територіально-виробничі комплекси України

 47. Гроші в ринковій економіці

 48. Марксистська філософія

 49. Віруси та антивірусні програми і їх призначення

 50. Конституція США та реальні права громадян

 51. Причини виникнення держав

 52. Версальсько-Вашингтонська система

 53. Скалярний добуток двох векторів, його властивості. Векторний добуток, його властивості. Змішаний добуток трьох векторів

 54. Франчайзинг

 55. Сімейне право України. Усиновлення

 56. Сучасне світове господарство. Міжнародна економічна інтеграція

 57. Дієслово

 58. Екзамен Педагогіка ПНПУ

 59. Права людини і громадянина

 60. Страхування в Україні: нова історія і сучасний стан

 61. Дисидентство в українському суспільстві та літературі

 62. Основні типи і моделі розвитку країн, що розвиваються

 63. Основні фонди і виробнича потужність підприємства

 64. Фінансування охорони праці

 65. Структура місцевих бюджетів

 66. Загальні умови укладання трудового договору

 67. Держава у політичній системі

 68. “Салічна правда” – пам’ятка ранньофеодального

 69. Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства

 70. Центральний банк та його роль у національній економіці

 71. Сучасний екологічний стан України

 72. Гіпотеза, її структура та види

 73. Форма, структура і зміст балансу

 74. Аспекти теорії тексту

 75. Непрямі податки в Україні

 76. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 77. Свято осені

 78. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики

 79. Професійна ідеологія соціального працівника

 80. Виготовлення виробів з лози

 81. Класифікація юридичних осіб

 82. Теплові двигуни

 83. Виробництво і розподіл суспільних благ

 84. Логічні елементи, що застосовуються в електронно-обчислювальній техніці

 85. Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні

 86. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства та зв`язку

 87. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій

 88. Глобальні проблеми міжнародної економіки

 89. Меркантилістська теорія

 90. Організаційно - економічний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства

 91. Інвестиційний ринок, оцінки та прогнозування

 92. Розвиток логічного мислення на уроках математики

 93. Демографія в системі знань про народонаселення

 94. Державний кредит та його роль у формуванні фінансових ресурсів

 95. Поняття, види робочого часу. Режим і облік робочого часу

 96. Калькуляційна одиниця та об'єкт витрат. Визнання і класифікація затрат на виробництво

 97. Договір підряду та порядок встановлення договірної ціни у будівництві

 98. Соціальні позабюджетні фонди

 99. Економічні основи та види міжнародної торгівлі

 100. Історія та розвиток комп’ютерної техніки та обчислювальних машин

 101. Політична економія

 102. Різьба по дереву як ужиткове мистецтво

 103. Облік і аудит власного капіталу та забезпечення зобовязань

 104. Інформаційне забезпечення в процесі управління

 105. Оцінювання макро- та мікросередовища фірми

 106. Роль фінансових посередників в Україні на сучасному етапі

 107. Голодомор 1932-1933рр.

 108. Зміст цивільного правовідношення. Види цивільних правовідносин

 109. Суспільство як система і життєдіяльність людини. Діяльність як спосіб існування соціального

 110. Грошово-кредитна політика НБУ

 111. Норми і нормативи праці

 112. Василь Симоненко. Життя та творчість

 113. Релігії Давнього Китаю

 114. Релігія стародавнього Єгипту та Месопотамії

 115. Документ. Його матеріальна основа

 116. Сучасні екологічні проблеми, що постають перед людським суспільством

 117. Українська мова – наш скарб

 118. Відтворення та вдосконалення основних фондів

 119. Склад та структура оборотних коштів. Капітальні вкладення у відтворення та оновлення основних фондів підприємства

 120. Менеджмент підприємства

 121. Нормування праці

 122. Проектування організаційної структури управління, суть, принципи, етапи

 123. Власні і загальні назви іменників

 124. Експорт і імпорт

 125. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

 126. Види законів. Конституція — основний закон громадянського суспільства і держави

 127. Виникнення, устрій та зруйнування Запорізької Січі

 128. Виставково-ярмаркова діяльність як інтегрована комунікативна функція

 129. Ідеал людини

 130. Документальні джерела інформації та використання їх у наукових дослідженнях

 131. Контроль в навчанні

 132. Монополії

 133. Методи наукового-пізнання. Суть наукової теорії

 134. Функції права. Цінність права. Співвідношення права і закону

 135. Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства

 136. Поняття референдуму. Види референдумів в Україні

 137. Облік дебіторської заборгованості ТОВ ,, Юнітторг ”

 138. Заробітна плата та закономірності її зміни. Заробітна плата та продуктивність праці. Диференціація оплати праці

 139. Психоаналіз і неофрейдизм

 140. Підвищення ефективності функціонування підприємства на основі вдосконалення маркетингової діяльності

 141. Екологічні наслідки військових дій

 142. Місяць - супутник Землі

 143. Електронна інформаційна ера, інформаційне суспільство, інформаційне право, інформаційне законодавство, кіберзлочинність

 144. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 145. Тип членистоногі загальна характеристика виду

 146. Паблік рілейшнз у маркетинговій політиці

 147. Поняття і сутність культури. Культурно-історичні цінності

 148. Порядок укладення трудового договору

 149. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва» Автор:

 150. Генрік Ібсен (1828-1906)

 151. Загальна характеристика ЗЕД в Україні

 152. Ринкова система і організація підприємництва

 153. Сонячні та місячні затемнення

 154. Рицарський роман

 155. Фінансова стратегія підприємств, зміст, завдання та методи фінансового планування

 156. Рецепція римського права в Україні

 157. Оцінка ризиків

 158. Розвиток української термінографії

 159. Велика ідея гетьмана Івана Мазепи

 160. Стратегія диверсифікації

 161. Термодинаміка

 162. Головна книга

 163. Основи стандартизації та сертифікації

 164. Грошовий оборот. Переваги безготівкових розрахунків над готівковими

 165. Розвиток міст і ремесла Київської Русі

 166. Видатні українські мовознавці різних періодів

 167. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

 168. Порядок оформлення платіжної відомості

 169. Риба і рибні продукти

 170. Доба Відродження і мистецтво

 171. Макс Вебер та його внесок в світову політичну думку

 172. Товарознавча оцінка асортименту та якості вершкового масла

 173. Форми кредиту

 174. Основні методи та інструменти державного регулювання

 175. Аварії на АЕС

 176. Транспортна галузь України, проблеми і перспективи

 177. Народний одяг

 178. Положення про відділ маркетингу

 179. Правові системи сучасності

 180. Зерно-мучні товари. Класифікація зерен. Культури крупи, їх асортимент і вимоги до якості

 181. Міліція

 182. Модель економічної рівноваги

 183. Міжнародна міграція робочої сили. Ринок трудових ресурсів

 184. Національна система стандартизації, метрології та сертифікації

 185. Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення

 186. Україна у міжнародних відносинах

 187. Демографічні проблеми в світі, та шляхи їх вирішення. Населення світу

 188. Мале підприємництво

 189. Сутність підприємництва як особливого виду господарської діяльності. Основні характерні ознаки підприємства

 190. Логіка Аристотеля

 191. Друкарська справа на Україні

 192. Маркетингові дослідження

 193. Писанка

 194. Державні цільові фонди

 195. Захист прав патентовласника в Україні

 196. Облік зносу

 197. Максим Рильський “Слово про рідну матір”

 198. Сценарій свята Зустріч Зими і Весни

 199. Сутність і особливість міжнародної економічної інтеграції

 200. Біологічні основи адаптації людини до змін інтенсивності дії екологічних факторів

 201. Філософські аспекти сучасної культури

 202. Статистика основних і оборотних виробничих фондів

 203. Релігієзнавство

 204. Історія розвитку українського правопису

 205. Види документів

 206. Фонетичний мінімум

 207. Поняття та ознаки юридичної науки

 208. Приклади найбільших техногенних катастроф у світі

 209. Податкова система, її функції та сучасні проблеми

 210. Відділ Голонасінні

 211. Україна в системі сучасних міжнародних відносин

 212. XIX сторіччя в історії світової культури

 213. Ще раз про мову

 214. Галузь страхування в Україні, проблеми і перспективи розвитку

 215. Глобальні проблеми людства. Міжнародні соціальні проблеми

 216. Гроші та їх функції

 217. Класифікація природних ресурсів

 218. Енергозберігаючі технології

 219. Життя і творчість Шарля Бодлера

 220. Політична система і державний устрій Болгарії

 221. Петро Калнишевський - останній кошовий отаман запорозької січі

 222. Хімічний комплекс України

 223. Роль хімії в житті суспільства

 224. Мозок. Різновиди та будова

 225. Екологічні фактори

 226. Методи організації виробничих процесів

 227. Паблік рилейшнз, маркетинг, комунікації

 228. Техніки внутрішньовенних ін’єкцій, взяття крові із вени, кровопускання

 229. Економіка України Франка

 230. Статеве виховання

 231. Історія виникнення ЕОМ

 232. Вплив діяльності людини на стан біосфери

 233. Економічна система, сутність, характеристика, особливості

 234. Створення ООН

 235. Наука і освіта в епоху середньовіччя

 236. Звіт по практиці \\\"Центральний універмаг\\\"

 237. Історія виникнення Кирило-Мефодіївського товариства

 238. Аналіз беззбитковості проекту

 239. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

 240. Продуктивність і ефективність праці

 241. Особливості міжнародної торгівлі послугами

 242. Особливості формування і розвитку української економічної думки, її основні напрямки і школи

 243. Сонячні і місячні затемнення. Рух Сонця і Місяця

 244. Предмет трудового права

 245. Загальні вимоги до оформлення ділової кореспонденції

 246. Комерційна діяльність і асортиментна політика

 247. Поділ праці

 248. Економічна безпека України

 249. Що таке кислотні дощі та озонові діри. Чим вони спричинені і як впливають на стан біосфери

 250. Види грошей

 251. Поняття і завдання діловодства

 252. Тренінг як психопрофілактичний метод

 253. Теорія обліку та організація облікової діяльності

 254. Особливості культури Стародавньої Індії

 255. Суть і структура грошового обороту

 256. Початки підприємництва. Процес створення підприємства та характеристика його основних етапів

 257. Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві людини

 258. Конспект уроку, Природа — це казка, яку треба читати серцем

 259. Адміністративний процес

 260. Види конкурентної боротьби і її закономірності

 261. Діяльність М.Грушевського

 262. Реєстрація вхідної чи вихідної кореспонденції

 263. Удосконалення кадрової роботи на ВАТ ЛАЗ

 264. Методи відображення предмету бухгалтерського обліку

 265. Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів

 266. Дослідження впливу податкової політики держави на розвиток підприємницької діяльності

 267. Економічний розвиток стародавніх цивілізацій

 268. Інтуїція

 269. Михайло Грушевський та його внесок до розвитку історії та культури України

 270. Національний дохід і ВВП як основні показники розвитку суспільного виробництва

 271. Форми безготівкових розрахунків

 272. Товарне виробництво

 273. Церковне християнство

 274. Грунти рівнин України і їх основні особливості

 275. Основні етапи розвитку емпіричної соціології

 276. Фінансова стратегія діяльності підприємства

 277. Класифікація податків за способом стягнення. Форми бюджетних асигнувань, що надаються підприємствам

 278. Принципи класифікації системи моніторингу

 279. Мотивація і оплата праці на п-ві

 280. Народна творчість

 281. Північно-Східний соціально-економічний район України

 282. Андрій Чайковський

 283. Митна вартість товарів

 284. Особливості внутрішнього аудиту

 285. Еволюція (етапи розвитку) управлінського обліку

 286. Технологія виробництва бензину

 287. Поняття про емоції, їх значення та особливості. Фундаментальні емоції людини

 288. Природа ціни. Чинники, які формують ціну

 289. Національна українська символіка

 290. Українське термінознавство – здобутки і втрати

 291. Трансформація форм власності і перехід до соціальної

 292. Суть світового господарства й основні етапи його розвитку

 293. Відчуття та сприймання як активні процеси пошуку

 294. Дослідження ділової карєри менеджера

 295. Відчуття та діяльність

 296. Правотворча діяльність держави

 297. Джордж Бернард Шоу

 298. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 299. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка

 300. Лисенко М.В. - видатний музичний і громадській діяч України

 301. Вартість робочої сили: дискусійні аспекти

 302. Облік орендних операцій

 303. Грунти, їхнє значення, забруднення й збереження

 304. Організаційно – правові форми підприємницької діяльності

 305. Еволюція концепції маркетингу

 306. Основні напрямки в розвитку мистецтва

 307. Методи державного регулювання

 308. Суть і функції грошей

 309. Конкуренція і монополія

 310. Оборотні фонди підприємства

 311. Фінансова політика

 312. Організація валютного ринку України

 313. Господарство США

 314. Класифікація прикладних та службових програмних засобів

 315. Економічна роль держави

 316. Економічна думка античного світу

 317. Жіночий рух України як чинник гендерної рівноваги та гендерної демократії в українському соціумі

 318. Предмет фінансової науки

 319. Цивільна оборона

 320. Грошово-кредитна система Німеччини

 321. Міфологія Стародавнього Риму

 322. Українська фондова біржа – шлях економічного розвитку

 323. Леонардо да Вінчі

 324. Економіка праці

 325. Історія України на початку ХХ ст

 326. Антична культура/Готичний стиль

 327. Організація державної служби в Україні

 328. Господарське життя європейських країн в період середньовіччя (V—XV ст.)

 329. Принципи кредитної політики, організація кредитної роботи в банках. Етапи процесу кредитування. Методика аналізу кредитного портфеля банку

 330. Основні сфери використання різних програм регулювання соціально-трудових відносин у міжнародній практиці

 331. Притча про старого i море

 332. Суб'єкти інвестиційної діяльності

 333. Сутність та функції ринку

 334. Поняття трудового договору та його характеристика у сучасний період

 335. Стилі сучасної української літературної мови

 336. Формування навичок ведення здорового способу життя засобами фізкультурно – оздоровчої роботи

 337. Діалектика та її альтернативи

 338. Диференціальні рівняння першого порядку. Задача Коші

 339. Економічна думка Середньовіччя

 340. Стройова підготовка

 341. Образ Дон Жуана в світовій літературі XVII століття

 342. Кредити в Україні

 343. Поняття, місія і різноманітні цілі створення підприємств

 344. Розвиток української держави. Основні етапи розвитку української держави

 345. Економічні проблеми безробіття

 346. Генна інженерія

 347. Методологія наукового пізнання

 348. Відносини у трудовому праві

 349. Гетьман України емігрант Пилип Орлик

 350. Планування й аналіз чисельності працівників

 351. Роль фіскальної політики в умовах ринкової трансформації

 352. Атестація робочих місць за умовами праці

 353. Складові авторитету викладача ВНЗ

 354. Особливості співпраці кадрової служби з іншими підрозділами підприємства

 355. Небезпеки природного та техногенного характеру

 356. Загальна характеристика банківських операцій

 357. Грошовий оборот і грошові потоки

 358. Молюски. Особливості будови і фізіології. Умови проживання

 359. Система основних прав і свобод людини і громадянина

 360. Порівняльна характеристика типів виробництва, одичного, серійного, масового

 361. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві за національними стандартами

 362. Економічний інтерес та формування мотиваційного процесу

 363. Планети-гіганти

 364. Розвиток науки управління, переконання як засіб впливу, попередження конфлікту

 365. Естафети з фізичного виховання

 366. Типи грошових систем

 367. Страви з яєць та сиру

 368. Гетьманство Богдана Хмельницького

 369. Державний фінансовий контроль

 370. Сучасні засоби захисту органів дихання. Правила їх використання

 371. Кон’юнктура світових ринків

 372. Ботаніка – наука про рослини. Загальна характеристика царства рослини

 373. Фінанси акціонерних товариств

 374. Столипінська аграрна реформа та її реалізація в Україні

 375. Поняття про волю, теорії волі, розвиток волі в дитячому віці

 376. Грецький театр і література

 377. Принципи аудиту. Стандарти і норми аудиту

 378. Естетична основа німецького романтизму

 379. Неологізми

 380. Особливості господарського комплексу України

 381. Товарне виробництво

 382. Позичковий процент

 383. Цикл уроків з теми “іменник” у 3 класі чотирирічної початкової школи

 384. Проектування системи управління інформаційними підсистемами

 385. Комахи з повним перетворенням

 386. Добровільне медичне страхування

 387. Клас Ссавці

 388. Основні поняття математичного програмування. Побудова моделі задачі лінійного програмування

 389. Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього

 390. Американський романтизм 19 століття у літературі

 391. Аналіз оборотних коштів на підприємстві

 392. Сучасний стан, особливості розміщення та проблеми розвитку галузей легкої промисловості України

 393. Стан навколишнього середовища в Україні

 394. Розвиток у дітей інтересу до вивчення укураїнської мови

 395. Зміст і завдання БЖД

 396. Походження назви (етимологія) слів \\\"Україна\\\" та \\\"українці\\\"

 397. Дієтотерапія цукрового діабету

 398. Поняття та види товарів

 399. Бухгалтерський облік бюджетних установ

 400. Життя і творчість Ф. І. Тютчева

 401. Свята і видовища Греції. Олімпійські ігри

 402. Профілактика внутрішньо-лікарняних інфекцій, що передаються через кров (СНІД, вірусний гепатит)

 403. Соціальний комплекс України

 404. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя сучасний стан, перспективи

 405. Спілкування як обмін інформацією. Комунікативна сторона спілкування

 406. Риторика Стародавнього Риму

 407. Шляхи розвязання політичних конфліктів

 408. Давня історія України

 409. Статистика чисельності, складу та руху населення

 410. Петро Сагайдачний

 411. Фінансовий контроль та його розвиток в умовах переходу до ринкової економіки

 412. Форми інвестування

 413. Сценарій „Свято птахів”

 414. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 415. Епоха Відродження

 416. Торговельний капітал и торгівля

 417. Козацька педагогіка як унікальне явище світової педагогічної думки

 418. Організація банківського кредитування

 419. Вплив науково-технічного прогресу на навколишнє середовище. Його позитивні та негативні сторони

 420. Банківський сектор України проблеми і перспективи

 421. Особливості англійського сленгу у ВНЗ

 422. Договори

 423. Поняття релігії

 424. Виникнення буржуазної держави. Англія

 425. Природоохоронні заходи

 426. Східнослов’янська держава - Київська Русь

 427. Матеріально - сировинна стратегія

 428. Місце управлінського обліку в системі облікової інформації

 429. Міфологія, релігія, культи, обряди давнього Єгипту

 430. Загальна характеристика інноваційних процесів. Поняття і класифікація їх видів

 431. Планування собівартості продукції

 432. Маркетинг у підприємницькій діяльності

 433. Банківський маркетинг

 434. Роль Івана Мазепи в розвитку української культури

 435. Грошові реформи

 436. Основні риси культури Давньої Греції і Давнього Риму

 437. Основні стилі поведінки при розв’язанні конфліктів

 438. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 439. Національна валюта України та шляхи її стабілізації

 440. Українська мова, її походження, вивчення і захист

 441. Крадіжка

 442. Поняття, форми та види зайнятості

 443. Особливості формування статутних фондів підприємств

 444. Сучасні економічні течії, неокенсіанство, кенсіанство, інституціоналізм та ін.

 445. Мультиплікатор інвестицій

 446. Документи по особовому складу

 447. Адміністративно правові норми

 448. Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів

 449. Французький романтизм 19 століття у літературі

 450. Облік прибутку і його використання

 451. Загальна характеристика господарських товариств

 452. ПРП та РПС Чернігівської області

 453. Грошова реформа в Україні (2-16 вересня 1996 року)

 454. Історія України

 455. Проблема знання, мови, розуміння у філософії XX ст

 456. Багатство української мови

 457. Оцінка чинників ризику, що впливають на здоров’я і працездатність людини

 458. Інфляція, економічна природа, форми, типи і наслідки

 459. Економічна сутність та види реальних інвестицій

 460. Оборотні кошти підприємства, поняття і структура

 461. Екологія плазунів. Роль та значення плазунів в системі живої природи

 462. Древній Рим

 463. Правова культура суспільства. Правова культура особи. Професійна правова культура

 464. Кредитний договір. Види кредитних договорів

 465. Службові листи

 466. Автоматизація Журналу-ордеру №1

 467. Передумови для розвитку державності в Україні на початку ХХ ст. Центральна Рада. Українська держава за П.Скоропадського. Падіння гетьманату

 468. Методи кількісної оцінки економічного ризику

 469. Будівельні суміші в Україні

 470. Облік грошових засобів

 471. Соціальні процеси, види і шляхи їх пізнання. Проблема міграції.Соціально-економічна структура суспільства та її особливості в Україні

 472. Теорія культури як наука

 473. Професійне педагогічне спілкування

 474. Функції ринку та форми їх реалізації

 475. Поняття «психіка» та «мозок» в загальнопсихологічному сенсі. Проблема співвідношення мозку і психіки

 476. Африка. Опис материка

 477. Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню

 478. Поети шестидесятники, їх роль в духовній письменній культурі ХХ століття

 479. Транспортний комлекс України

 480. Поняття про малоцінний і швидкозношувальний інвентар

 481. Промисловий маркетинг: сутність, завдання, розвиток

 482. Ділові листи у зовнішньоекономічній діяльності

 483. Облік витрат діяльності виробничих підприємств і калькулювання собівартості продукції

 484. Проблеми сільського господарства України

 485. Облік власного капіталу, цільового фінансування та цільових надходжень

 486. Українська вишивка. Рушники

 487. Людина в сімї. Основні засади сімейних відносин

 488. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 489. Собівартість прибутку і рентабельність

 490. Обігові кошти підприємства та поліпшення їх використання

 491. Початок Великої Вітчизняної війни

 492. Субєкти адміністративного права

 493. Стратегія і планування в системі міжнародного менеджменту

 494. Поняття кредитної системи

 495. Цілі та завдання менеджменту. Цикли управління

 496. Педагогічні ідеї В.Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу

 497. Фінансова криза на підприємстві, її симптоми та фактори виникнення

 498. Договори у сфері оренди транспортних засобів

 499. Основні засади німецького романтизму

 500. Австралія. Опис материка

 501. Сутність МЕВ та особливості розвитку сучасних МЕВ

 502. Особливості промислового перевороту в Західній та Східній Україні

 503. Дія нормативно-правового акта в часі

 504. Властивості визначеного інтеграла

 505. Світова економіка

 506. Мурашко О.О. - видатний живописець ХІХ-ХХ ст. в Україні

 507. Судово-бухгалтерська експертиза операцій пов’язаних з реалізацією продукції та послуг

 508. Ліцензування підприємницької діяльності

 509. Євразія. Опис материка

 510. Види маркетинга у підприємницькій діяльності

 511. Держава і право ЗУНР

 512. Підприємства колективної власності

 513. Бізнес-план інвестиційного проекту та його загальна структура

 514. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 515. Держава скіфів

 516. Гарбуз звичайний – корисна лікарська рослина

 517. Словниковий склад англійської мови

 518. Поняття цивільного правовідношення

 519. Грошова маса

 520. Різнокольорові вірші. А.М’ястківський Веселочка. Е. Горева Кольоровий віршик. Т.Коломієць Подарунок

 521. Валютні операції. Котирування валют

 522. Відділ Покритонасінні або Квіткові рослини. Загальна характеристика

 523. Соціально-політичні та комбіновані небезпеки

 524. Україна і ООН

 525. Україна в умовах десталінізації

 526. Інфляція - економічна природа, форми, типи і наслідки

 527. Проблеми формування ринку цінних паперів в Україні

 528. Багатокомпонентні розчини для інфузій і перспективи їх удосконалення

 529. Правила продажу непродовольчих товарів в Україні

 530. Ранкова гігієнічна гімнастика

 531. Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг в Україні

 532. Поняття грошової системи та її елементи

 533. Професійна і державна служба. Державний службовець і працівник приватного сектора. Посадова особа. Служба в органах внутрішніх справ

 534. Технологічний процес зварювання легованих сталей

 535. Об’єкти та цілі БЖД. Людина – життєве середовище, аксіома потенційної безпеки і діяльності людини

 536. Поезія Василя Стуса – цілісний поетичний організм зі сталими образно-смисловими комплексами

 537. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 538. Завдання Цивільної оборони України

 539. Дмитро Васильович Павличко

 540. Лісостеп України

 541. Роль і місце досліджень в системі маркетингу

 542. Конспект уроку з біології у 9 класі

 543. Неокласична теорія

 544. Банкрутство підприємства та шляхи його подолання на сучасному етапі

 545. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства, оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства

 546. Хімія і екологія

 547. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності

 548. Ренесансне мистецтво України

 549. Мета створення та основні напрямки діяльності Всесвітньої торгової організації (ВТО)

 550. Фондова біржа як елемент ринкової інфраструктури

 551. Функції багатьох змінних. Означення, границя та неперервність, похідні диференціали

 552. Інвестиції, їх види і характеристика

 553. Дії населення в надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час

 554. Природні передумови РПС

 555. Особа злочинця та основні напрямки її кримінологічного вивчення

 556. Теоретичні основи мотивації

 557. Порядок розгляду господарських спорів господарськими судами

 558. Бюджет – головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюджетній системі

 559. Персонал п-ва і продуктивність праці

 560. Місцеві органи самоврядування

 561. Нормативний метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції

 562. Індія

 563. Поняття природного середовища

 564. Шануй батька й неньку

 565. Антивоєнний пафос у творах визначних письменників Е.М.Ремарка, Е.Хемінгуея, Г.Белля, Б.Брехта

 566. Якість продукції

 567. Буття

 568. Міжнародний ринок капіталу, рух капіталу

 569. Склад витрат підрозділ і порядок їх планування

 570. Життя і творчість Григіра Тютюнника

 571. Письмовий твір за малюнком і спостереженням

 572. Великі географічні відкриття епохи Відродження

 573. Утворення та діяльність ЗУНР. Сталінські методи індустріалізації та їх здійснення в Україні

 574. Культурологія

 575. Функціональний ряд, область його збіжності. Cтепеневі ряди. Теорема Абеля

 576. Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету

 577. Бізнес планування

 578. Природа макроекономічної рівноваги

 579. Речове право

 580. Маркетингові концепції в менеджменті, сутність, класифікація, особливості застосування

 581. Сімейні відносини

 582. Особливості митного регулювання при здійсненні експортно-імпортних операцій

 583. Теоретичні проблеми Капіталу К.Маркса

 584. Економічний зміст похідної. Використання поняття похідної в економіці

 585. Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб

 586. Мова творів Григорія Сковороди

 587. Створення і розвиток грошової системи України

 588. Грунтознaвство

 589. Твір “Війна і мир” Л.Толстого

 590. Значення транспортного комплексу в народному господарстві

 591. Ящірки – загальна інформація

 592. Молодий Шевченко

 593. Виробничі фонди підприємства. Відмітні ознаки основних і оборотних фондів

 594. Генетичний код та його властивості

 595. Виробництво і виробничі системи

 596. Загальні положення про фізичну особу. Правоздатність фізичних осіб

 597. Зображення жіночої долі в творах Ф.Достоєвського „Злочин так кара”, Л.Толстого „ Анна Кареніна”, Г.Флобера „ Пані Боварі” та Ш.Бронте „ Джейн Ейр”

 598. Інструментальні методи дослідження ШКТ

 599. Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка”

 600. Моделі олігополії

 601. Математики України

 602. Планування й аналіз заробітної плати

 603. Біблія – священна книга християн

 604. Технологія навчання іншомовного матеріалу

 605. Система трудового права і система трудового законодавства

 606. Вплив шкідливих речовин на організм людини

 607. Дихання

 608. Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць

 609. Економічна суть ринку праці

 610. Сутність і походження релігії

 611. Державне регулювання ведення мисливського господарства

 612. Китай. Економіко-географічна характеристика

 613. Інфляційні процеси в Україні

 614. Організація претензійно-позовної роботи на підприємстві

 615. Державний лад Афін

 616. Ілюзії і дійсність

 617. Фінансова система держави

 618. Визначення попиту та значення цінової еластичності попиту

 619. Понятта про неткані текстильні матеріали

 620. Особливості розробки анкет при дослідженні ринку

 621. Податкове регулювання

 622. Листок – бічна частина пагона. Зовнішня будова листка

 623. Класифікація будівель і споруд, і вимоги до них

 624. Порядок відкриття рахунків у банках

 625. Атмосфера

 626. Музика

 627. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини. Міжнародний захист прав людини

 628. Проблема задатків, здібностей і інтелекту в психології

 629. Поняття логістики, сутність і значення

 630. Походження птахів

 631. Основні шляхи захисту водних ресурсів

 632. Вишивка на Поділлі

 633. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види

 634. Україна на міжнародному ринку цінних паперів

 635. Гіпотези походження Всесвіту

 636. Особистісно орієнтовне навчання

 637. Проблеми сучасної світової економіки

 638. Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями

 639. Поняття інфляції. Причини інфляції. Види інфляції

 640. Неолібералізм, лондонська, фрейбурзька, паризька, чиказька школи

 641. Жанри кінематографу

 642. Особливості проведення нарад

 643. Оборотні фонди і оборотні засоби п-ва

 644. Установчі документи підприємства

 645. Сутність та методи калькулювання

 646. Декоративне панно (макраме)

 647. Кров і система кровообігу

 648. Грошові агрегати НБУ та їх характеристика

 649. Державне мито

 650. Другий закон термодинаміки та його значення

 651. Стратегія управління доходами торговельного підприємства, вихідні передумови та порядок розробки

 652. Свинець (Плюмбум)

 653. Закон єдності та боротьби протилежностей

 654. Теорія походження життя на Землі

 655. Увага. Види, порушення

 656. Формування місцевих бюджетів України

 657. Ціна, її види та структура

 658. Морський транспорт світу

 659. Закони Баррі Коммонера

 660. Економічна сутність санації підприємств, передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємств

 661. Діаспора

 662. Ткацтво в Україні

 663. Обдарованість – як проблема в психології

 664. Розміщення населення. Міське і сільське населення. Урбанізація

 665. Гендерні проблеми у засобах масової інформації (управлінський аспект)

 666. Індикативне планування

 667. Соціальні спільноти та їх природа

 668. Методи оцінки стратегічних альтернатив та вибору стратегії сучасної організації на прикладі ВАТ \\\"Запоріжсталь\\\"

 669. Модель грошового обороту. Грошові потоки та механізм їх балансування

 670. Історія виникнення та віровчення зороастризму

 671. Велика французька буржуазна революція

 672. Військова присяга та військова символіка України

 673. Собор святої Софії у Києві (історія спорудження та архітектурні особливості)

 674. Українські звичаї та обряди українського народу

 675. Віктор Гюго – французький романтик

 676. Спонтанне монологічне мовлення у методиці викладання англійської мови

 677. Електронна пошта

 678. Енергія вітру. Екологічні характеристики джерел енергії. Проблеми енергозбереження

 679. Поняття про біологію

 680. Правила ІНКОТЕРМС. Правовий режим вільних економічних зон

 681. Розвиток кінематографії. Діяльність О.Довженка

 682. Поняття, сутність та походження держави

 683. Роль підприємства у ринкових відносинах. Види підприємств

 684. Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання

 685. Розвиток самосвідомості і самооцінки

 686. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 687. Класифікація рекламних засобів, їх оцінка та вибір

 688. Майнове оподаткування

 689. Влада інформації, її місце й роль в інформаційному суспільстві

 690. Літосфера, її елементи, процеси формування земної кори

 691. Методи перевірки фінансової звітності

 692. Посередники

 693. Основні фактори ціноутворення

 694. Життєвий і творчий шлях Мольєра

 695. Аналіз загального обсягу та динаміки оплати праці

 696. Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні. Становище у сфері культури в 30 роках

 697. Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні

 698. Мікроекономіка. Шпори 2

 699. Заповідники України

 700. Механізм правового регулювання. Стадії механізму правового регулювання

 701. Богдан Хмельницький

 702. Логічна структура понять

 703. Правовий статус господарських товариств

 704. Міжнародні фінансово-кредитні організації

 705. Архітектура і мистецтво Візантії V-VIII ст.

 706. Своєрідність творів Альбера Камю

 707. Демографічна ситуація в Україні

 708. Економічний розвиток України в II половині XVII – на початку XX ст

 709. Практика як специфічно людський спосіб освоєння світу

 710. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 711. Оцінка екологічної ситуації в Україні

 712. Типи алгоритмів

 713. Розвиток соціаольної роботи в Великобританії

 714. Безпека дорожнього руху

 715. Запилення та запліднення. Суть подвійного запліднення. Будова насінини одно- і дводольних рослин

 716. Системи масової комунікації

 717. Історія хімії

 718. Загальні правила сервірування столів

 719. Конституція України

 720. Дотримання правил хімічної безпеки

 721. Укриття населення в захисних спорудах

 722. Механізм банкрутства в Україні та шляхи його вдосконалення

 723. Регулювання міжнародної економічної діяльності

 724. Агробіологічні основи технології вирощування озимого жита

 725. Математика - відкриття впродовж століть

 726. Фізичні навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток

 727. Тіньова економіка України та світу

 728. Естетичне виховання

 729. Історія ідеї про правову і соціальну державу. Особа і держава

 730. Пошуки краси в оточенні вульгарного буржуазного існування в збірці «Квіти зла» Шарля Бодлера

 731. Традиції народної матеріальної культури

 732. Ресурси Світового океану і рекреаційні ресурси

 733. Емпатія і комунікація

 734. Харків у роки Великої Вітчизняної війни

 735. Поняття основних структур даних

 736. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу

 737. Державне програмно-цільове планування

 738. Джгутикові. Основні представники. Особливості будови і функції органів

 739. Мануфактурний період світової економіки. Основні фактори становлення індустріального суспільства

 740. Німеччина

 741. Загальні риси зовнішньоекономічних зв’язків України

 742. Документообіг

 743. Фінансові ресурси підприємств

 744. Економічний ринок

 745. Комерційний кредит

 746. Життя та творчість Степана Васильченка

 747. Характеристика

 748. Перекладацькі відповідності

 749. Налогова політика України

 750. Розрахункові документи в банківських установах

 751. Грошово-кредитна політика центрального банку

 752. Співвідношення попиту та пропозиції і ціноутворення

 753. Валютний курс і курсова політика

 754. Узагальнення й систематизація знань з теми “Складнопідрядне речення”

 755. Агресія у відповідь. Помста як вид агресії

 756. Політичні доктрини античності

 757. Естетична основа німецького романтизму

 758. Перегляд неокласичної теорії ринку. Монополії і конкуренція

 759. Збройні Сили та інші військовi формування України на сучасному етапі

 760. Натовп, його особливості

 761. Військова присяга

 762. Хімія та екологія

 763. Охорона водних ресурсів

 764. Що таке пластикова картка. Переваги та недоліки цих карток

 765. Аналіз чутливості

 766. Перцептивна сторона спілкування

 767. План рахунків, які приміняються в банківській системі

 768. Біографія Артура Конан Дойла

 769. Споживання, заощадження та інвестиції

 770. Шляхи зниження собіварстості

 771. Фінансова санація і банкрутство підприємств

 772. Конспект уроку з хімії у 8 класі

 773. Поняття ринку праці, його елементи і функції

 774. Україна в поетичному сприйнятті Є.Маланюка

 775. Особливості інфляції в Україні, шляхи виходу з неї

 776. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

 777. Неперервність функції в точці і в області.Дії над неперервними функціями

 778. Функції релігії

 779. Джерела виникнення і розвитку теорії фізичного виховання

 780. Термін «право». Походження права. Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу

 781. Родина Вовчі

 782. Аналіз виробничого травматизму

 783. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні

 784. Інформація та інформатика

 785. Табличний процесор MS Excel

 786. Механізм створення бізнесу

 787. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

 788. Господарство України другої половини XIX ст.

 789. Пропозиція грошей

 790. Українська діаспора

 791. Облік касових операцій в журналі№1

 792. Фіскальна політика в Україні

 793. Виробнича діяльність підприємницьких структур

 794. Управління

 795. Попит на гроші

 796. Історія розвитку системи одиниць величин

 797. Банківський менеджмент

 798. Загальний огляд країн Центральної Європи

 799. Оноре де Бальзак і Україна

 800. Сучасні масштаби впливу людини на природу та актуальність проблеми її охорони

 801. Навчання орфографії в сучасних умовах

 802. Прибуткове оподаткування громадян

 803. Еволюційні і революційні форми суспільного розвитку

 804. Емоції. Природа емоцій

 805. Бароко

 806. Розвиток української мови в українській діаспорі

 807. Історія української державності

 808. Поняття про класифікацію ґрунтів

 809. Звіт з технічної практики

 810. Організація транспортного і складського господарства

 811. Міжнародний рух капіталів

 812. Сонце - найближча зоря

 813. Проблеми безробіття в Україні

 814. Управління агрострахуванням

 815. Генріх Гейне

 816. Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів

 817. Канада. Економіко-географічна характеристика

 818. Поняття правопорядку. Функції та принципи правопорядку. Державна дисципліна

 819. Зміст економічної діяльності суспільства та її результати

 820. Україна у складі СРСР у 20-30-і роки

 821. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства

 822. Фольклорний і літературний образ народного героя Олекси Довбуша

 823. Цикли ділової активності

 824. Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях

 825. Спогади про Івана Франка

 826. Урок з англійської мови Подорож

 827. Моральне виховання дітей

 828. Споживання води

 829. Національна політика на Україні у 20-х роках. Українізація

 830. Ділові папери

 831. Забруднення вод світового океану

 832. Воля та вольові акти людини

 833. Показники торгового асортименту

 834. Україна та Китай

 835. Проблеми та перспективи розвитку соціального страхування в Україні

 836. Основні моменти протоколу

 837. Управління інформаційними ресурсами на підприємстві

 838. Фінансова санація та банкрутство підприємств

 839. О.С. Пушкін в дитячій літературі

 840. Розвиток малого підприємництва (на прикладі Волинської області)

 841. Теорії індустріального суспілства

 842. Роль підприємства (фірми) у ринкових відносинах. Види підприємств

 843. Атомна енергетика негативні та позитивні наслідки для екології

 844. Права та обовязки вартового

 845. Розвиток політекономії в Україні

 846. Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин. Обчислення площ плоских фігур в декартових і полярних координатах

 847. Сутність реклами та еволюція її розвитку

 848. Роль менеджменту в розвитку формальних організацій

 849. Електрони та їх роль в електричному струмі

 850. Загальні правила оформлення службових документів

 851. Україна та Європейський Союз

 852. Класифікація держав за їхньою формою

 853. Життєвий і творчий шлях Байрона

 854. Невласні інтеграли з безмежними границями та з необмеженою підінтегральною функцією

 855. І рушник вишиваний на щастя на долю дала

 856. Аудит і ревізія стану організації облікової політики

 857. Американський неолібералізм. Монетаризм

 858. Поняття “інформація” у різних науках

 859. Загальні положення про інтернет

 860. Правове регулювання безпеки життєдіяльності, управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 861. Ораторство Демосфена

 862. Материки світу

 863. Ринок та його місце в системі суспільного виробництва

 864. Методи інтегрування

 865. Банківська система Україні в ринковій економіці

 866. Фінанси як економічна категорія

 867. Економічна система соціалізму

 868. Вексель в платіжному обороті

 869. Правове визначення поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати

 870. Геометрія, з давніх часів до сьогодення

 871. Водні ресурси світу. Світовий океан, поверхневі та підземні води

 872. Художній розпис тканин

 873. Державна реєстрація підприємницької діяльності

 874. Соціальні погляди Івана Яковича Франка

 875. Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу

 876. Економіка природокористування

 877. Фінансова система Японії

 878. Тихий океан

 879. Теоретична система та економічна програма Дж.М.Кейнса

 880. Україна в міжнародній торгівлі діамантами і ювелірними виробами: оптимізація шляхів розвитку

 881. Сутність інфраструктури товарного ринку

 882. Структура публіцистичного тексту, загальні підходи до текстологічного аналізу

 883. Політична реклама та її особливості

 884. Види ділових повідомлень

 885. Умовиводи

 886. Сім’я і родинна обрядовість

 887. Фази суспільного виробництва

 888. План Маршала

 889. Податкове планування, його сутність, принципи та методи

 890. Марко Вовчок - основоположник прози для дітей

 891. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 892. Документування організаційно-розпорядчої діяльності

 893. Довгі хвилі в економіці

 894. Транснаціональні банки

 895. Охорона грунтів

 896. Засновницькі документи та їх підготовка. Ринок та його функції

 897. Організація торгівлі на продовольчих ринках

 898. Організація комплексу топографо-геодезичних робіт для інвентаризації земель

 899. Індуїзм

 900. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів

 901. Біоритми

 902. Конституційний Суд України

 903. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

 904. Квітковий годинник Карла Ліннея

 905. Ціноутворення на промислові товари

 906. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

 907. Тарифні сітки, їх роль в організації заробітної плати

 908. Правове і нормативне регулювання охорони праці

 909. Достатні ознаки збіжності рядів з додатніми членами, ознаки порівняння, Даламбера, радикальна та інтегральна ознаки Коші

 910. Культура та побут населення України

 911. Педагогічні погляди Т.Г. Шевченка

 912. Тероризм. Співробітництво держав у боротьбі з ним

 913. Фінансовий план

 914. Економічне вчення А.Сміта

 915. Мета та завдання державного регулювання цін

 916. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

 917. Політика, як мистецтво

 918. В. Липинський – видатний представник українського консерватизму. Життєвий шлях і громадсько- політична діяльність

 919. Особливості виписування рецептів на отруйні, сильнодіючі, наркотичні, психотропні лікарські засоби

 920. Суспільно-економічна формація

 921. Філософський аналіз суспільства

 922. Основні принципи правового регулювання праці і їх види

 923. Парадигми осягнення історії. Філософія історії, предмет і напрямки

 924. Регулювання міжнародних торгівельних відносин, передбачених угодою ГАТТ

 925. Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків

 926. Електроенергетика України

 927. Порядок реєстрації банку, ліцензування банківської діяльності

 928. Наукові відкриття в 20-х - 30-х роках ХХ ст.

 929. Мережа мереж "iнтернет"

 930. Макроекономічні параметри та методи їх вимірювання

 931. Зміни в міжнародному становищі внаслідок другої світової війни, створення ООН

 932. Поняття і структура правосвідомості

 933. Сертифікація продукції

 934. Святий Миколай

 935. Державне регулювання цін в Україні

 936. Розвиток Музики на Україні у XVII-XVIII

 937. Державний бюджет України, доходи та видатки

 938. Текст як модель комунікативного акту

 939. Безпека праці під час технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 940. Система S. W. I. F. T.

 941. Валютні відносини та валютні системи

 942. Проблема субстанції в філософії XVII ст

 943. Страхування в Україні – на прикладі НАСК „ОРАНТА„

 944. Наступник Богдана Хмельницького — Іван Виговський

 945. Поточні витрати та ціни на продукцію (послуги). Характеристика собівартості

 946. Вексельний обіг в Україні

 947. Транспортний комплекс світу

 948. Трудові колективи та їх правовий статус

 949. Фашизм та його різновиди

 950. Петро Дорошенко - найтрагічніший гетьман України

 951. Метод управлінського обліку

 952. Фінанси України

 953. Економічна думка в Україні. Реформа 1861 р

 954. Кейнсіанська теорія та економічна політика

 955. Країни Центральної та Східної Європи 1945 – 1994рр

 956. Оперативне управління виробництвом

 957. Страхування професійної відповідальності

 958. Особливості функціонування позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів

 959. Економічний аналіз

 960. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що залишилися без опіки батьків

 961. Чи кожна людина може стати видатною?

 962. Порівняльна характеристика Кримських і Карпатських гір

 963. Підприємницька діяльність та поведінка виробника

 964. Українська культура в 17 столітті

 965. Німецький романтизм в літературі 19 століття

 966. Фонетичні закони мови і правила правопису

 967. Необережність як форма вини

 968. Документальне оформлення видачі готівки з каси

 969. Характеристика повної та обмеженої матеріальної відповідальності

 970. Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності

 971. Бандитизм

 972. Прогнозування планування й регулювання діяльності

 973. Види умовиводів

 974. Похідна функції

 975. Економічний аналіз діяльності банку

 976. Зброя масового ураження, її дія на людей, будівлі і техніку

 977. Трудові спори

 978. Мета і завдання виробничої діяльності підприємства

 979. Ресторани. Види. Ергономічні вимоги

 980. Податок з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів

 981. Податкове планування на підприємстві

 982. Ціна-її суть та процес формування на підприємствах.особливості регулювання ціни в перехідний період розвитку країни

 983. Світова організація торгівлі

 984. Національний ринок та його агрегати

 985. Історія Львівського університету ім. І.Я.Франка

 986. Законодавство України про військову службу

 987. Українська діаспора

 988. Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народ­ного господарства (1939-1953 рр.)

 989. Індустріалізація у розвинутих країнах світу

 990. Менеджмент банківської системи на прикладі

 991. Організація та діяльність Острозької академії

 992. Блискавки

 993. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 994. Грошовий ринок

 995. Відомості про найпростіші хімічні засоби захисту рослин

 996. Середовище МЕВ, його структура й особливості

 997. Переваги та недоліки окремих видів транспорту

 998. Сценарій бесіди з метою виявлення ріня дружніх відносин у млодших школярів

 999. Розрахунок необхідної чисельності працівників на підпрємстві

 1000. Організація аудиторської діяльності