На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Молодіжні субкультури

 2. Диференціал функції, його геометричний зміст. Лінеаризація функції. Диференціал складної функції

 3. Оздоблення одягу. Технологія оздоблення виробів вишивкою, китицями, мережею

 4. Контроль Держ. Казначейства за видатками з бюджету

 5. Виникнення та основні етапи розвитку міжнародного кооперативного руху

 6. Українські вчені у фізиці

 7. Козацька педагогіка - сучасна освіта

 8. Державна служба та її особливості

 9. Філософські ідеї Т.Г.Шевченка

 10. Загальна характеристика продукції, поняття і класифікація. Вимірники обсягу

 11. Класи організаційних структур управління виробництвом

 12. Суверенітет української держави, загальні ознаки

 13. Англійський класичний реалізм в літературі

 14. Правопис закінчень іменників, власних і загальних імен у кличній формі та звертаннях

 15. Нематеріальні ресурси

 16. Пагін, особливості його будови та функції

 17. Поняття “носій інформації” та “матеріальна основа документа”: семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

 18. Міжнародні економічні відносини

 19. Економічна думка стародавнього Сходу

 20. Використання економіко-логічних методів аналізу господарської діяльності на підприємстві. Анализ формування прибутку підприємства

 21. Основні джерела та чинники небезпеки, прогнозування небезпек та захист від їх дії хімічно небезпечні виробництва

 22. Санація підприємств

 23. Суспільство і природа

 24. Поняття державного суверенітету. Зовнішній та внутрішній суверенітет держави

 25. Основні фактори виробництва

 26. Українські обереги, традиції і сучасність

 27. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків

 28. Кодування товарів

 29. Правдиве зображення шкільного життя, праці вчителя в оповіданнях Б. Грінченка

 30. Суть та ознаки досконалої конкуренції

 31. Атестація робочого місця на підприємстві

 32. Страхування життя

 33. Сутність та фактори економічного зростання

 34. Повчання Володимир Мономаха дітям, як давня пам’ятка давньоруської педагогічної думки

 35. Інвестиційні ризики та їх оцінка

 36. Сутність поняття економіка

 37. Терміни правничої лінгвістики

 38. Міжнародний кримінальний суд: структура та компетенція

 39. Фінансовий контроль

 40. Поняття ліквідності банку показники ліквідності

 41. Організація митного контролю

 42. Філософія в Києво-Могилянській академії

 43. Банки і банківська діяльність

 44. Види правопорушень. Правопорушність. Зловживання правом

 45. Версальсько-Вашингтонська система

 46. Формування собівартості готової продукції

 47. Дисидентство в українському суспільстві та літературі

 48. Територіально-виробничі комплекси України

 49. Виготовлення виробів з лози

 50. Гроші в ринковій економіці

 51. Марксистська філософія

 52. Причини виникнення держав

 53. Віруси та антивірусні програми і їх призначення

 54. Конституція США та реальні права громадян

 55. Екзамен Педагогіка ПНПУ

 56. Скалярний добуток двох векторів, його властивості. Векторний добуток, його властивості. Змішаний добуток трьох векторів

 57. Франчайзинг

 58. Сучасне світове господарство. Міжнародна економічна інтеграція

 59. Сімейне право України. Усиновлення

 60. Дієслово

 61. Страхування в Україні: нова історія і сучасний стан

 62. Загальні умови укладання трудового договору

 63. Права людини і громадянина

 64. Сучасний екологічний стан України

 65. “Салічна правда” – пам’ятка ранньофеодального

 66. Фінансування охорони праці

 67. Основні типи і моделі розвитку країн, що розвиваються

 68. Структура місцевих бюджетів

 69. Класифікація юридичних осіб

 70. Гіпотеза, її структура та види

 71. Основні фонди і виробнича потужність підприємства

 72. Непрямі податки в Україні

 73. Центральний банк та його роль у національній економіці

 74. Держава у політичній системі

 75. Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства

 76. Форма, структура і зміст балансу

 77. Логічні елементи, що застосовуються в електронно-обчислювальній техніці

 78. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики

 79. Меркантилістська теорія

 80. Аспекти теорії тексту

 81. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 82. Теплові двигуни

 83. Свято осені

 84. Професійна ідеологія соціального працівника

 85. Виробництво і розподіл суспільних благ

 86. Василь Симоненко. Життя та творчість

 87. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства та зв`язку

 88. Демографія в системі знань про народонаселення

 89. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій

 90. Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні

 91. Розвиток логічного мислення на уроках математики

 92. Глобальні проблеми міжнародної економіки

 93. Організаційно - економічний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства

 94. Інвестиційний ринок, оцінки та прогнозування

 95. Державний кредит та його роль у формуванні фінансових ресурсів

 96. Поняття, види робочого часу. Режим і облік робочого часу

 97. Договір підряду та порядок встановлення договірної ціни у будівництві

 98. Калькуляційна одиниця та об'єкт витрат. Визнання і класифікація затрат на виробництво

 99. Історія та розвиток комп’ютерної техніки та обчислювальних машин

 100. Економічні основи та види міжнародної торгівлі

 101. Соціальні позабюджетні фонди

 102. Різьба по дереву як ужиткове мистецтво

 103. Голодомор 1932-1933рр.

 104. Політична економія

 105. Оцінювання макро- та мікросередовища фірми

 106. Релігії Давнього Китаю

 107. Інформаційне забезпечення в процесі управління

 108. Облік і аудит власного капіталу та забезпечення зобовязань

 109. Роль фінансових посередників в Україні на сучасному етапі

 110. Зміст цивільного правовідношення. Види цивільних правовідносин

 111. Суспільство як система і життєдіяльність людини. Діяльність як спосіб існування соціального

 112. Релігія стародавнього Єгипту та Месопотамії

 113. Сучасні екологічні проблеми, що постають перед людським суспільством

 114. Норми і нормативи праці

 115. Грошово-кредитна політика НБУ

 116. Власні і загальні назви іменників

 117. Документ. Його матеріальна основа

 118. Експорт і імпорт

 119. Українська мова – наш скарб

 120. Сценарій свята Зустріч Зими і Весни

 121. Ідеал людини

 122. Склад та структура оборотних коштів. Капітальні вкладення у відтворення та оновлення основних фондів підприємства

 123. Відтворення та вдосконалення основних фондів

 124. Проектування організаційної структури управління, суть, принципи, етапи

 125. Екологічні наслідки військових дій

 126. Облік дебіторської заборгованості ТОВ ,, Юнітторг ”

 127. Документальні джерела інформації та використання їх у наукових дослідженнях

 128. Менеджмент підприємства

 129. Сонячні та місячні затемнення

 130. Нормування праці

 131. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

 132. Види законів. Конституція — основний закон громадянського суспільства і держави

 133. Виставково-ярмаркова діяльність як інтегрована комунікативна функція

 134. Виникнення, устрій та зруйнування Запорізької Січі

 135. Заробітна плата та закономірності її зміни. Заробітна плата та продуктивність праці. Диференціація оплати праці

 136. Поняття референдуму. Види референдумів в Україні

 137. Головна книга

 138. Контроль в навчанні

 139. Рицарський роман

 140. Транспортна галузь України, проблеми і перспективи

 141. Методи наукового-пізнання. Суть наукової теорії

 142. Монополії

 143. Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства

 144. Функції права. Цінність права. Співвідношення права і закону

 145. Тип членистоногі загальна характеристика виду

 146. Психоаналіз і неофрейдизм

 147. Місяць - супутник Землі

 148. Рецепція римського права в Україні

 149. Поняття і сутність культури. Культурно-історичні цінності

 150. Підвищення ефективності функціонування підприємства на основі вдосконалення маркетингової діяльності

 151. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва» Автор:

 152. Стратегія диверсифікації

 153. Електронна інформаційна ера, інформаційне суспільство, інформаційне право, інформаційне законодавство, кіберзлочинність

 154. Видатні українські мовознавці різних періодів

 155. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 156. Паблік рілейшнз у маркетинговій політиці

 157. Риба і рибні продукти

 158. Ринкова система і організація підприємництва

 159. Загальна характеристика ЗЕД в Україні

 160. Генрік Ібсен (1828-1906)

 161. Порядок укладення трудового договору

 162. Фінансова стратегія підприємств, зміст, завдання та методи фінансового планування

 163. Розвиток міст і ремесла Київської Русі

 164. Грошовий оборот. Переваги безготівкових розрахунків над готівковими

 165. Розвиток української термінографії

 166. Зерно-мучні товари. Класифікація зерен. Культури крупи, їх асортимент і вимоги до якості

 167. Велика ідея гетьмана Івана Мазепи

 168. Оцінка ризиків

 169. Товарознавча оцінка асортименту та якості вершкового масла

 170. Термодинаміка

 171. Максим Рильський “Слово про рідну матір”

 172. Доба Відродження і мистецтво

 173. Основи стандартизації та сертифікації

 174. Порядок оформлення платіжної відомості

 175. Положення про відділ маркетингу

 176. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

 177. Аварії на АЕС

 178. Демографічні проблеми в світі, та шляхи їх вирішення. Населення світу

 179. Правові системи сучасності

 180. Мале підприємництво

 181. Основні методи та інструменти державного регулювання

 182. Макс Вебер та його внесок в світову політичну думку

 183. Форми кредиту

 184. Народний одяг

 185. Модель економічної рівноваги

 186. Національна система стандартизації, метрології та сертифікації

 187. Вплив діяльності людини на стан біосфери

 188. Міліція

 189. Міжнародна міграція робочої сили. Ринок трудових ресурсів

 190. Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення

 191. Україна у міжнародних відносинах

 192. Техніки внутрішньовенних ін’єкцій, взяття крові із вени, кровопускання

 193. Фонетичний мінімум

 194. Друкарська справа на Україні

 195. Сутність підприємництва як особливого виду господарської діяльності. Основні характерні ознаки підприємства

 196. Логіка Аристотеля

 197. Маркетингові дослідження

 198. Писанка

 199. Біологічні основи адаптації людини до змін інтенсивності дії екологічних факторів

 200. Державні цільові фонди

 201. Захист прав патентовласника в Україні

 202. Наука і освіта в епоху середньовіччя

 203. Облік зносу

 204. Ще раз про мову

 205. Сутність і особливість міжнародної економічної інтеграції

 206. Історія розвитку українського правопису

 207. Приклади найбільших техногенних катастроф у світі

 208. Класифікація природних ресурсів

 209. Статистика основних і оборотних виробничих фондів

 210. Відділ Голонасінні

 211. Україна в системі сучасних міжнародних відносин

 212. Філософські аспекти сучасної культури

 213. Види документів

 214. Релігієзнавство

 215. Поняття та ознаки юридичної науки

 216. Податкова система, її функції та сучасні проблеми

 217. Життя і творчість Шарля Бодлера

 218. XIX сторіччя в історії світової культури

 219. Політична система і державний устрій Болгарії

 220. Глобальні проблеми людства. Міжнародні соціальні проблеми

 221. Галузь страхування в Україні, проблеми і перспективи розвитку

 222. Мозок. Різновиди та будова

 223. Гроші та їх функції

 224. Енергозберігаючі технології

 225. Поняття і завдання діловодства

 226. Петро Калнишевський - останній кошовий отаман запорозької січі

 227. Історія виникнення ЕОМ

 228. Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві людини

 229. Екологічні фактори

 230. Хімічний комплекс України

 231. Економіка України Франка

 232. Методи організації виробничих процесів

 233. Роль хімії в житті суспільства

 234. Реєстрація вхідної чи вихідної кореспонденції

 235. Паблік рилейшнз, маркетинг, комунікації

 236. Статеве виховання

 237. Економічна система, сутність, характеристика, особливості

 238. Звіт по практиці \\\"Центральний універмаг\\\"

 239. Створення ООН

 240. Діяльність М.Грушевського

 241. Сонячні і місячні затемнення. Рух Сонця і Місяця

 242. Історія виникнення Кирило-Мефодіївського товариства

 243. Особливості культури Стародавньої Індії

 244. Аналіз беззбитковості проекту

 245. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

 246. Особливості міжнародної торгівлі послугами

 247. Продуктивність і ефективність праці

 248. Особливості формування і розвитку української економічної думки, її основні напрямки і школи

 249. Предмет трудового права

 250. Загальні вимоги до оформлення ділової кореспонденції

 251. Види грошей

 252. Поділ праці

 253. Комерційна діяльність і асортиментна політика

 254. Початки підприємництва. Процес створення підприємства та характеристика його основних етапів

 255. Теорія обліку та організація облікової діяльності

 256. Що таке кислотні дощі та озонові діри. Чим вони спричинені і як впливають на стан біосфери

 257. Економічна безпека України

 258. Тренінг як психопрофілактичний метод

 259. Конспект уроку, Природа — це казка, яку треба читати серцем

 260. Суть і структура грошового обороту

 261. Грунти, їхнє значення, забруднення й збереження

 262. Види конкурентної боротьби і її закономірності

 263. Адміністративний процес

 264. Методи відображення предмету бухгалтерського обліку

 265. Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів

 266. Удосконалення кадрової роботи на ВАТ ЛАЗ

 267. Дослідження впливу податкової політики держави на розвиток підприємницької діяльності

 268. Економічний розвиток стародавніх цивілізацій

 269. Грунти рівнин України і їх основні особливості

 270. Інтуїція

 271. Народна творчість

 272. Михайло Грушевський та його внесок до розвитку історії та культури України

 273. Принципи класифікації системи моніторингу

 274. Національний дохід і ВВП як основні показники розвитку суспільного виробництва

 275. Товарне виробництво

 276. Форми безготівкових розрахунків

 277. Основні етапи розвитку емпіричної соціології

 278. Церковне християнство

 279. Фінансова стратегія діяльності підприємства

 280. Класифікація податків за способом стягнення. Форми бюджетних асигнувань, що надаються підприємствам

 281. Північно-Східний соціально-економічний район України

 282. Технологія виробництва бензину

 283. Мотивація і оплата праці на п-ві

 284. Еволюція (етапи розвитку) управлінського обліку

 285. Андрій Чайковський

 286. Особливості внутрішнього аудиту

 287. Митна вартість товарів

 288. Природа ціни. Чинники, які формують ціну

 289. Поняття про емоції, їх значення та особливості. Фундаментальні емоції людини

 290. Національна українська символіка

 291. Українське термінознавство – здобутки і втрати

 292. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка

 293. Відчуття та діяльність

 294. Правотворча діяльність держави

 295. Дослідження ділової карєри менеджера

 296. Лисенко М.В. - видатний музичний і громадській діяч України

 297. Трансформація форм власності і перехід до соціальної

 298. Суть світового господарства й основні етапи його розвитку

 299. Господарство США

 300. Естафети з фізичного виховання

 301. Відчуття та сприймання як активні процеси пошуку

 302. Джордж Бернард Шоу

 303. Основні напрямки в розвитку мистецтва

 304. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 305. Вартість робочої сили: дискусійні аспекти

 306. Облік орендних операцій

 307. Суть і функції грошей

 308. Фінансова політика

 309. Методи державного регулювання

 310. Організаційно – правові форми підприємницької діяльності

 311. Міфологія Стародавнього Риму

 312. Оборотні фонди підприємства

 313. Конкуренція і монополія

 314. Історія України на початку ХХ ст

 315. Еволюція концепції маркетингу

 316. Класифікація прикладних та службових програмних засобів

 317. Організація валютного ринку України

 318. Предмет фінансової науки

 319. Економічна роль держави

 320. Грошово-кредитна система Німеччини

 321. Жіночий рух України як чинник гендерної рівноваги та гендерної демократії в українському соціумі

 322. Цивільна оборона

 323. Економічна думка античного світу

 324. Організація державної служби в Україні

 325. Притча про старого i море

 326. Суб'єкти інвестиційної діяльності

 327. Стройова підготовка

 328. Леонардо да Вінчі

 329. Українська фондова біржа – шлях економічного розвитку

 330. Образ Дон Жуана в світовій літературі XVII століття

 331. Економіка праці

 332. Антична культура/Готичний стиль

 333. Принципи кредитної політики, організація кредитної роботи в банках. Етапи процесу кредитування. Методика аналізу кредитного портфеля банку

 334. Господарське життя європейських країн в період середньовіччя (V—XV ст.)

 335. Основні сфери використання різних програм регулювання соціально-трудових відносин у міжнародній практиці

 336. Диференціальні рівняння першого порядку. Задача Коші

 337. Розвиток української держави. Основні етапи розвитку української держави

 338. Сутність та функції ринку

 339. Формування навичок ведення здорового способу життя засобами фізкультурно – оздоровчої роботи

 340. Генна інженерія

 341. Економічні проблеми безробіття

 342. Відносини у трудовому праві

 343. Поняття трудового договору та його характеристика у сучасний період

 344. Стилі сучасної української літературної мови

 345. Економічна думка Середньовіччя

 346. Діалектика та її альтернативи

 347. Поняття, місія і різноманітні цілі створення підприємств

 348. Кредити в Україні

 349. Страви з яєць та сиру

 350. Методологія наукового пізнання

 351. Гетьман України емігрант Пилип Орлик

 352. Складові авторитету викладача ВНЗ

 353. Планування й аналіз чисельності працівників

 354. Планети-гіганти

 355. Роль фіскальної політики в умовах ринкової трансформації

 356. Атестація робочих місць за умовами праці

 357. Гетьманство Богдана Хмельницького

 358. Порівняльна характеристика типів виробництва, одичного, серійного, масового

 359. Особливості співпраці кадрової служби з іншими підрозділами підприємства

 360. Молюски. Особливості будови і фізіології. Умови проживання

 361. Сценарій „Свято птахів”

 362. Небезпеки природного та техногенного характеру

 363. Загальна характеристика банківських операцій

 364. Грошовий оборот і грошові потоки

 365. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві за національними стандартами

 366. Система основних прав і свобод людини і громадянина

 367. Позичковий процент

 368. Економічний інтерес та формування мотиваційного процесу

 369. Неологізми

 370. Сучасні засоби захисту органів дихання. Правила їх використання

 371. Розвиток науки управління, переконання як засіб впливу, попередження конфлікту

 372. Типи грошових систем

 373. Ботаніка – наука про рослини. Загальна характеристика царства рослини

 374. Державний фінансовий контроль

 375. Грецький театр і література

 376. Кон’юнктура світових ринків

 377. Фінанси акціонерних товариств

 378. Столипінська аграрна реформа та її реалізація в Україні

 379. Естетична основа німецького романтизму

 380. Поняття про волю, теорії волі, розвиток волі в дитячому віці

 381. Клас Ссавці

 382. Принципи аудиту. Стандарти і норми аудиту

 383. Особливості господарського комплексу України

 384. Добровільне медичне страхування

 385. Вплив науково-технічного прогресу на навколишнє середовище. Його позитивні та негативні сторони

 386. Товарне виробництво

 387. Комахи з повним перетворенням

 388. Стан навколишнього середовища в Україні

 389. Походження назви (етимологія) слів \\\"Україна\\\" та \\\"українці\\\"

 390. Основні поняття математичного програмування. Побудова моделі задачі лінійного програмування

 391. Проектування системи управління інформаційними підсистемами

 392. Цикл уроків з теми “іменник” у 3 класі чотирирічної початкової школи

 393. Зміст і завдання БЖД

 394. Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього

 395. Американський романтизм 19 століття у літературі

 396. Сучасний стан, особливості розміщення та проблеми розвитку галузей легкої промисловості України

 397. Профілактика внутрішньо-лікарняних інфекцій, що передаються через кров (СНІД, вірусний гепатит)

 398. Свята і видовища Греції. Олімпійські ігри

 399. Життя і творчість Ф. І. Тютчева

 400. Розвиток у дітей інтересу до вивчення укураїнської мови

 401. Аналіз оборотних коштів на підприємстві

 402. Козацька педагогіка як унікальне явище світової педагогічної думки

 403. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя сучасний стан, перспективи

 404. Риторика Стародавнього Риму

 405. Статистика чисельності, складу та руху населення

 406. Соціальний комплекс України

 407. Бухгалтерський облік бюджетних установ

 408. Поняття та види товарів

 409. Роль Івана Мазепи в розвитку української культури

 410. Дієтотерапія цукрового діабету

 411. Шляхи розвязання політичних конфліктів

 412. Спілкування як обмін інформацією. Комунікативна сторона спілкування

 413. Ящірки – загальна інформація

 414. Давня історія України

 415. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 416. Форми інвестування

 417. Фінансовий контроль та його розвиток в умовах переходу до ринкової економіки

 418. Петро Сагайдачний

 419. Торговельний капітал и торгівля

 420. Епоха Відродження

 421. Організація банківського кредитування

 422. Виникнення буржуазної держави. Англія

 423. Особливості англійського сленгу у ВНЗ

 424. Маркетинг у підприємницькій діяльності

 425. Банківський сектор України проблеми і перспективи

 426. Природоохоронні заходи

 427. Матеріально - сировинна стратегія

 428. Договори

 429. Поняття релігії

 430. Східнослов’янська держава - Київська Русь

 431. Місце управлінського обліку в системі облікової інформації

 432. Основні стилі поведінки при розв’язанні конфліктів

 433. Міфологія, релігія, культи, обряди давнього Єгипту

 434. Планування собівартості продукції

 435. Загальна характеристика інноваційних процесів. Поняття і класифікація їх видів

 436. Крадіжка

 437. Банківський маркетинг

 438. Основні риси культури Давньої Греції і Давнього Риму

 439. Мультиплікатор інвестицій

 440. Грошові реформи

 441. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 442. Національна валюта України та шляхи її стабілізації

 443. Сучасні економічні течії, неокенсіанство, кенсіанство, інституціоналізм та ін.

 444. Загальна характеристика господарських товариств

 445. Українська мова, її походження, вивчення і захист

 446. Австралія. Опис материка

 447. Поняття, форми та види зайнятості

 448. Адміністративно правові норми

 449. Проблеми сільського господарства України

 450. Особливості формування статутних фондів підприємств

 451. Облік прибутку і його використання

 452. Документи по особовому складу

 453. Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів

 454. Французький романтизм 19 століття у літературі

 455. ПРП та РПС Чернігівської області

 456. Поети шестидесятники, їх роль в духовній письменній культурі ХХ століття

 457. Багатство української мови

 458. Грошова реформа в Україні (2-16 вересня 1996 року)

 459. Проблема знання, мови, розуміння у філософії XX ст

 460. Євразія. Опис материка

 461. Історія України

 462. Екологія плазунів. Роль та значення плазунів в системі живої природи

 463. Оцінка чинників ризику, що впливають на здоров’я і працездатність людини

 464. Інфляція, економічна природа, форми, типи і наслідки

 465. Африка. Опис материка

 466. Економічна сутність та види реальних інвестицій

 467. Оборотні кошти підприємства, поняття і структура

 468. Правова культура суспільства. Правова культура особи. Професійна правова культура

 469. Промисловий маркетинг: сутність, завдання, розвиток

 470. Кредитний договір. Види кредитних договорів

 471. Передумови для розвитку державності в Україні на початку ХХ ст. Центральна Рада. Українська держава за П.Скоропадського. Падіння гетьманату

 472. Древній Рим

 473. Автоматизація Журналу-ордеру №1

 474. Службові листи

 475. Будівельні суміші в Україні

 476. Професійне педагогічне спілкування

 477. Поняття «психіка» та «мозок» в загальнопсихологічному сенсі. Проблема співвідношення мозку і психіки

 478. Соціальні процеси, види і шляхи їх пізнання. Проблема міграції.Соціально-економічна структура суспільства та її особливості в Україні

 479. Методи кількісної оцінки економічного ризику

 480. Облік грошових засобів

 481. Теорія культури як наука

 482. Поняття про малоцінний і швидкозношувальний інвентар

 483. Особливості промислового перевороту в Західній та Східній Україні

 484. Основні засади німецького романтизму

 485. Функції ринку та форми їх реалізації

 486. Транспортний комлекс України

 487. Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню

 488. Відділ Покритонасінні або Квіткові рослини. Загальна характеристика

 489. Ділові листи у зовнішньоекономічній діяльності

 490. Облік витрат діяльності виробничих підприємств і калькулювання собівартості продукції

 491. Облік власного капіталу, цільового фінансування та цільових надходжень

 492. Властивості визначеного інтеграла

 493. Договори у сфері оренди транспортних засобів

 494. Людина в сімї. Основні засади сімейних відносин

 495. Українська вишивка. Рушники

 496. Собівартість прибутку і рентабельність

 497. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 498. Педагогічні ідеї В.Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу

 499. Фінансова криза на підприємстві, її симптоми та фактори виникнення

 500. Стратегія і планування в системі міжнародного менеджменту

 501. Обігові кошти підприємства та поліпшення їх використання

 502. Субєкти адміністративного права

 503. Початок Великої Вітчизняної війни

 504. Цілі та завдання менеджменту. Цикли управління

 505. Поняття кредитної системи

 506. Мурашко О.О. - видатний живописець ХІХ-ХХ ст. в Україні

 507. Дія нормативно-правового акта в часі

 508. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 509. Підприємства колективної власності

 510. Держава скіфів

 511. Сутність МЕВ та особливості розвитку сучасних МЕВ

 512. Ліцензування підприємницької діяльності

 513. Держава і право ЗУНР

 514. Світова економіка

 515. Судово-бухгалтерська експертиза операцій пов’язаних з реалізацією продукції та послуг

 516. Ранкова гігієнічна гімнастика

 517. Словниковий склад англійської мови

 518. Правила продажу непродовольчих товарів в Україні

 519. Лісостеп України

 520. Види маркетинга у підприємницькій діяльності

 521. Багатокомпонентні розчини для інфузій і перспективи їх удосконалення

 522. Поняття цивільного правовідношення

 523. Поезія Василя Стуса – цілісний поетичний організм зі сталими образно-смисловими комплексами

 524. Соціально-політичні та комбіновані небезпеки

 525. Бізнес-план інвестиційного проекту та його загальна структура

 526. Гарбуз звичайний – корисна лікарська рослина

 527. Різнокольорові вірші. А.М’ястківський Веселочка. Е. Горева Кольоровий віршик. Т.Коломієць Подарунок

 528. Україна в умовах десталінізації

 529. Грошова маса

 530. Україна і ООН

 531. Валютні операції. Котирування валют

 532. Завдання Цивільної оборони України

 533. Неокласична теорія

 534. Інфляція - економічна природа, форми, типи і наслідки

 535. Проблеми формування ринку цінних паперів в Україні

 536. Технологічний процес зварювання легованих сталей

 537. Поняття грошової системи та її елементи

 538. Професійна і державна служба. Державний службовець і працівник приватного сектора. Посадова особа. Служба в органах внутрішніх справ

 539. Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг в Україні

 540. Об’єкти та цілі БЖД. Людина – життєве середовище, аксіома потенційної безпеки і діяльності людини

 541. Дмитро Васильович Павличко

 542. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 543. Роль і місце досліджень в системі маркетингу

 544. Функції багатьох змінних. Означення, границя та неперервність, похідні диференціали

 545. Конспект уроку з біології у 9 класі

 546. Дії населення в надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час

 547. Мета створення та основні напрямки діяльності Всесвітньої торгової організації (ВТО)

 548. Ренесансне мистецтво України

 549. Банкрутство підприємства та шляхи його подолання на сучасному етапі

 550. Порядок розгляду господарських спорів господарськими судами

 551. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства, оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства

 552. Поняття природного середовища

 553. Особа злочинця та основні напрямки її кримінологічного вивчення

 554. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності

 555. Хімія і екологія

 556. Антивоєнний пафос у творах визначних письменників Е.М.Ремарка, Е.Хемінгуея, Г.Белля, Б.Брехта

 557. Фондова біржа як елемент ринкової інфраструктури

 558. Теоретичні основи мотивації

 559. Інвестиції, їх види і характеристика

 560. Шануй батька й неньку

 561. Природні передумови РПС

 562. Персонал п-ва і продуктивність праці

 563. Нормативний метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції

 564. Якість продукції

 565. Бюджет – головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюджетній системі

 566. Індія

 567. Місцеві органи самоврядування

 568. Великі географічні відкриття епохи Відродження

 569. Функціональний ряд, область його збіжності. Cтепеневі ряди. Теорема Абеля

 570. Письмовий твір за малюнком і спостереженням

 571. Генетичний код та його властивості

 572. Буття

 573. Склад витрат підрозділ і порядок їх планування

 574. Міжнародний ринок капіталу, рух капіталу

 575. Життя і творчість Григіра Тютюнника

 576. Державний лад Афін

 577. Утворення та діяльність ЗУНР. Сталінські методи індустріалізації та їх здійснення в Україні

 578. Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету

 579. Економічний зміст похідної. Використання поняття похідної в економіці

 580. Культурологія

 581. Зображення жіночої долі в творах Ф.Достоєвського „Злочин так кара”, Л.Толстого „ Анна Кареніна”, Г.Флобера „ Пані Боварі” та Ш.Бронте „ Джейн Ейр”

 582. Речове право

 583. Природа макроекономічної рівноваги

 584. Маркетингові концепції в менеджменті, сутність, класифікація, особливості застосування

 585. Бізнес планування

 586. Значення транспортного комплексу в народному господарстві

 587. Сімейні відносини

 588. Мова творів Григорія Сковороди

 589. Теоретичні проблеми Капіталу К.Маркса

 590. Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб

 591. Особливості митного регулювання при здійсненні експортно-імпортних операцій

 592. Твір “Війна і мир” Л.Толстого

 593. Китай. Економіко-географічна характеристика

 594. Інструментальні методи дослідження ШКТ

 595. Технологія навчання іншомовного матеріалу

 596. Грунтознaвство

 597. Математики України

 598. Створення і розвиток грошової системи України

 599. Молодий Шевченко

 600. Виробництво і виробничі системи

 601. Виробничі фонди підприємства. Відмітні ознаки основних і оборотних фондів

 602. Загальні положення про фізичну особу. Правоздатність фізичних осіб

 603. Основні шляхи захисту водних ресурсів

 604. Сутність і походження релігії

 605. Моделі олігополії

 606. Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка”

 607. Класифікація будівель і споруд, і вимоги до них

 608. Державне регулювання ведення мисливського господарства

 609. Листок – бічна частина пагона. Зовнішня будова листка

 610. Організація претензійно-позовної роботи на підприємстві

 611. Біблія – священна книга християн

 612. Планування й аналіз заробітної плати

 613. Вплив шкідливих речовин на організм людини

 614. Дихання

 615. Система трудового права і система трудового законодавства

 616. Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць

 617. Інфляційні процеси в Україні

 618. Понятта про неткані текстильні матеріали

 619. Економічна суть ринку праці

 620. Гіпотези походження Всесвіту

 621. Ілюзії і дійсність

 622. Визначення попиту та значення цінової еластичності попиту

 623. Особливості розробки анкет при дослідженні ринку

 624. Фінансова система держави

 625. Проблеми сучасної світової економіки

 626. Податкове регулювання

 627. Походження птахів

 628. Поняття логістики, сутність і значення

 629. Свинець (Плюмбум)

 630. Порядок відкриття рахунків у банках

 631. Атмосфера

 632. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини. Міжнародний захист прав людини

 633. Проблема задатків, здібностей і інтелекту в психології

 634. Особливості проведення нарад

 635. Вишивка на Поділлі

 636. Музика

 637. Жанри кінематографу

 638. Грошові агрегати НБУ та їх характеристика

 639. Україна на міжнародному ринку цінних паперів

 640. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види

 641. Декоративне панно (макраме)

 642. Морський транспорт світу

 643. Особистісно орієнтовне навчання

 644. Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями

 645. Неолібералізм, лондонська, фрейбурзька, паризька, чиказька школи

 646. Поняття інфляції. Причини інфляції. Види інфляції

 647. Оборотні фонди і оборотні засоби п-ва

 648. Установчі документи підприємства

 649. Закони Баррі Коммонера

 650. Кров і система кровообігу

 651. Другий закон термодинаміки та його значення

 652. Сутність та методи калькулювання

 653. Розміщення населення. Міське і сільське населення. Урбанізація

 654. Своєрідність творів Альбера Камю

 655. Військова присяга та військова символіка України

 656. Закон єдності та боротьби протилежностей

 657. Державне мито

 658. Стратегія управління доходами торговельного підприємства, вихідні передумови та порядок розробки

 659. Ціна, її види та структура

 660. Типи алгоритмів

 661. Теорія походження життя на Землі

 662. Увага. Види, порушення

 663. Формування місцевих бюджетів України

 664. Методи оцінки стратегічних альтернатив та вибору стратегії сучасної організації на прикладі ВАТ \\\"Запоріжсталь\\\"

 665. Економічна сутність санації підприємств, передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємств

 666. Гендерні проблеми у засобах масової інформації (управлінський аспект)

 667. Діаспора

 668. Ткацтво в Україні

 669. Собор святої Софії у Києві (історія спорудження та архітектурні особливості)

 670. Обдарованість – як проблема в психології

 671. Індикативне планування

 672. Соціальні спільноти та їх природа

 673. Модель грошового обороту. Грошові потоки та механізм їх балансування

 674. Історія виникнення та віровчення зороастризму

 675. Розвиток кінематографії. Діяльність О.Довженка

 676. Велика французька буржуазна революція

 677. Віктор Гюго – французький романтик

 678. Українські звичаї та обряди українського народу

 679. Пошуки краси в оточенні вульгарного буржуазного існування в збірці «Квіти зла» Шарля Бодлера

 680. Спонтанне монологічне мовлення у методиці викладання англійської мови

 681. Мікроекономіка. Шпори 2

 682. Енергія вітру. Екологічні характеристики джерел енергії. Проблеми енергозбереження

 683. Електронна пошта

 684. Правила ІНКОТЕРМС. Правовий режим вільних економічних зон

 685. Поняття про біологію

 686. Поняття, сутність та походження держави

 687. Укриття населення в захисних спорудах

 688. Розвиток самосвідомості і самооцінки

 689. Майнове оподаткування

 690. Роль підприємства у ринкових відносинах. Види підприємств

 691. Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання

 692. Класифікація рекламних засобів, їх оцінка та вибір

 693. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 694. Запилення та запліднення. Суть подвійного запліднення. Будова насінини одно- і дводольних рослин

 695. Заповідники України

 696. Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні

 697. Життєвий і творчий шлях Мольєра

 698. Літосфера, її елементи, процеси формування земної кори

 699. Влада інформації, її місце й роль в інформаційному суспільстві

 700. Методи перевірки фінансової звітності

 701. Посередники

 702. Фізичні навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток

 703. Аналіз загального обсягу та динаміки оплати праці

 704. Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні. Становище у сфері культури в 30 роках

 705. Основні фактори ціноутворення

 706. Логічна структура понять

 707. Механізм правового регулювання. Стадії механізму правового регулювання

 708. Правовий статус господарських товариств

 709. Дотримання правил хімічної безпеки

 710. Архітектура і мистецтво Візантії V-VIII ст.

 711. Богдан Хмельницький

 712. Міжнародні фінансово-кредитні організації

 713. Практика як специфічно людський спосіб освоєння світу

 714. Порівняльна характеристика Кримських і Карпатських гір

 715. Оцінка екологічної ситуації в Україні

 716. Розвиток соціаольної роботи в Великобританії

 717. Агробіологічні основи технології вирощування озимого жита

 718. Економічний розвиток України в II половині XVII – на початку XX ст

 719. Біографія Артура Конан Дойла

 720. Демографічна ситуація в Україні

 721. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 722. Безпека дорожнього руху

 723. Історія хімії

 724. Загальні правила сервірування столів

 725. Системи масової комунікації

 726. Джгутикові. Основні представники. Особливості будови і функції органів

 727. Конституція України

 728. Поняття основних структур даних

 729. Регулювання міжнародної економічної діяльності

 730. Механізм банкрутства в Україні та шляхи його вдосконалення

 731. Естетичне виховання

 732. Харків у роки Великої Вітчизняної війни

 733. Тіньова економіка України та світу

 734. Математика - відкриття впродовж століть

 735. Ресурси Світового океану і рекреаційні ресурси

 736. Історія ідеї про правову і соціальну державу. Особа і держава

 737. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу

 738. Традиції народної матеріальної культури

 739. Емпатія і комунікація

 740. Мануфактурний період світової економіки. Основні фактори становлення індустріального суспільства

 741. Державне програмно-цільове планування

 742. Україна в поетичному сприйнятті Є.Маланюка

 743. Перекладацькі відповідності

 744. Загальні риси зовнішньоекономічних зв’язків України

 745. Збройні Сили та інші військовi формування України на сучасному етапі

 746. Німеччина

 747. Перцептивна сторона спілкування

 748. Фінансові ресурси підприємств

 749. Документообіг

 750. Економічний ринок

 751. Співвідношення попиту та пропозиції і ціноутворення

 752. Родина Вовчі

 753. Розрахункові документи в банківських установах

 754. Комерційний кредит

 755. Життя та творчість Степана Васильченка

 756. Що таке пластикова картка. Переваги та недоліки цих карток

 757. Грошово-кредитна політика центрального банку

 758. Характеристика

 759. Політичні доктрини античності

 760. Налогова політика України

 761. Загальний огляд країн Центральної Європи

 762. Валютний курс і курсова політика

 763. Агресія у відповідь. Помста як вид агресії

 764. Естетична основа німецького романтизму

 765. Господарство України другої половини XIX ст.

 766. Узагальнення й систематизація знань з теми “Складнопідрядне речення”

 767. Охорона водних ресурсів

 768. Споживання, заощадження та інвестиції

 769. Перегляд неокласичної теорії ринку. Монополії і конкуренція

 770. Джерела виникнення і розвитку теорії фізичного виховання

 771. Аналіз чутливості

 772. Натовп, його особливості

 773. Військова присяга

 774. Хімія та екологія

 775. План рахунків, які приміняються в банківській системі

 776. Шляхи зниження собіварстості

 777. Неперервність функції в точці і в області.Дії над неперервними функціями

 778. Конспект уроку з хімії у 8 класі

 779. Фінансова санація і банкрутство підприємств

 780. Поняття ринку праці, його елементи і функції

 781. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні

 782. Термін «право». Походження права. Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу

 783. Особливості інфляції в Україні, шляхи виходу з неї

 784. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

 785. Функції релігії

 786. Табличний процесор MS Excel

 787. Аналіз виробничого травматизму

 788. Інформація та інформатика

 789. Механізм створення бізнесу

 790. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

 791. Історія розвитку системи одиниць величин

 792. Фіскальна політика в Україні

 793. Виробнича діяльність підприємницьких структур

 794. Облік касових операцій в журналі№1

 795. Пропозиція грошей

 796. Українська діаспора

 797. Навчання орфографії в сучасних умовах

 798. Управління

 799. Попит на гроші

 800. Банківський менеджмент

 801. Оноре де Бальзак і Україна

 802. Еволюційні і революційні форми суспільного розвитку

 803. Сучасні масштаби впливу людини на природу та актуальність проблеми її охорони

 804. Прибуткове оподаткування громадян

 805. Історія української державності

 806. Емоції. Природа емоцій

 807. Права та обовязки вартового

 808. Розвиток української мови в українській діаспорі

 809. Організація транспортного і складського господарства

 810. Поняття про класифікацію ґрунтів

 811. Звіт з технічної практики

 812. Бароко

 813. Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях

 814. Урок з англійської мови Подорож

 815. Фольклорний і літературний образ народного героя Олекси Довбуша

 816. Міжнародний рух капіталів

 817. Сонце - найближча зоря

 818. Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів

 819. Канада. Економіко-географічна характеристика

 820. Поняття правопорядку. Функції та принципи правопорядку. Державна дисципліна

 821. Проблеми безробіття в Україні

 822. Управління агрострахуванням

 823. Генріх Гейне

 824. Спогади про Івана Франка

 825. Україна у складі СРСР у 20-30-і роки

 826. Зміст економічної діяльності суспільства та її результати

 827. Невласні інтеграли з безмежними границями та з необмеженою підінтегральною функцією

 828. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства

 829. Цикли ділової активності

 830. Споживання води

 831. Показники торгового асортименту

 832. Класифікація держав за їхньою формою

 833. О.С. Пушкін в дитячій літературі

 834. Україна та Китай

 835. Моральне виховання дітей

 836. Воля та вольові акти людини

 837. Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин. Обчислення площ плоских фігур в декартових і полярних координатах

 838. Основні моменти протоколу

 839. Забруднення вод світового океану

 840. Національна політика на Україні у 20-х роках. Українізація

 841. Управління інформаційними ресурсами на підприємстві

 842. Ділові папери

 843. Атомна енергетика негативні та позитивні наслідки для екології

 844. Проблеми та перспективи розвитку соціального страхування в Україні

 845. Розвиток малого підприємництва (на прикладі Волинської області)

 846. Фінансова санація та банкрутство підприємств

 847. Електрони та їх роль в електричному струмі

 848. Життєвий і творчий шлях Байрона

 849. Методи інтегрування

 850. Розвиток політекономії в Україні

 851. Теорії індустріального суспілства

 852. Роль підприємства (фірми) у ринкових відносинах. Види підприємств

 853. Загальні правила оформлення службових документів

 854. Сутність реклами та еволюція її розвитку

 855. Поняття “інформація” у різних науках

 856. Роль менеджменту в розвитку формальних організацій

 857. Аудит і ревізія стану організації облікової політики

 858. Україна та Європейський Союз

 859. І рушник вишиваний на щастя на долю дала

 860. Безпека праці під час технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 861. Ораторство Демосфена

 862. Американський неолібералізм. Монетаризм

 863. Загальні положення про інтернет

 864. Правове регулювання безпеки життєдіяльності, управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 865. Материки світу

 866. Соціальні погляди Івана Яковича Франка

 867. Ринок та його місце в системі суспільного виробництва

 868. Фінанси як економічна категорія

 869. Банківська система Україні в ринковій економіці

 870. Державна реєстрація підприємницької діяльності

 871. Економічна система соціалізму

 872. Художній розпис тканин

 873. Геометрія, з давніх часів до сьогодення

 874. Фінансова система Японії

 875. Вексель в платіжному обороті

 876. Водні ресурси світу. Світовий океан, поверхневі та підземні води

 877. Правове визначення поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати

 878. Структура публіцистичного тексту, загальні підходи до текстологічного аналізу

 879. Транснаціональні банки

 880. Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу

 881. Економіка природокористування

 882. Сутність інфраструктури товарного ринку

 883. Україна в міжнародній торгівлі діамантами і ювелірними виробами: оптимізація шляхів розвитку

 884. Теоретична система та економічна програма Дж.М.Кейнса

 885. Тихий океан

 886. Фінансовий план

 887. Політична реклама та її особливості

 888. Марко Вовчок - основоположник прози для дітей

 889. Фази суспільного виробництва

 890. Податкове планування, його сутність, принципи та методи

 891. Види ділових повідомлень

 892. Сім’я і родинна обрядовість

 893. Квітковий годинник Карла Ліннея

 894. Особливості виписування рецептів на отруйні, сильнодіючі, наркотичні, психотропні лікарські засоби

 895. Умовиводи

 896. Основні принципи правового регулювання праці і їх види

 897. Організація комплексу топографо-геодезичних робіт для інвентаризації земель

 898. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 899. Організація торгівлі на продовольчих ринках

 900. План Маршала

 901. Довгі хвилі в економіці

 902. Охорона грунтів

 903. Документування організаційно-розпорядчої діяльності

 904. Біоритми

 905. Засновницькі документи та їх підготовка. Ринок та його функції

 906. Достатні ознаки збіжності рядів з додатніми членами, ознаки порівняння, Даламбера, радикальна та інтегральна ознаки Коші

 907. Політика, як мистецтво

 908. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів

 909. Конституційний Суд України

 910. Індуїзм

 911. Педагогічні погляди Т.Г. Шевченка

 912. Мета та завдання державного регулювання цін

 913. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

 914. Правове і нормативне регулювання охорони праці

 915. Ціноутворення на промислові товари

 916. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

 917. Культура та побут населення України

 918. Тарифні сітки, їх роль в організації заробітної плати

 919. Наукові відкриття в 20-х - 30-х роках ХХ ст.

 920. Тероризм. Співробітництво держав у боротьбі з ним

 921. Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків

 922. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

 923. Економічне вчення А.Сміта

 924. Суспільно-економічна формація

 925. В. Липинський – видатний представник українського консерватизму. Життєвий шлях і громадсько- політична діяльність

 926. Парадигми осягнення історії. Філософія історії, предмет і напрямки

 927. Розвиток Музики на Україні у XVII-XVIII

 928. Електроенергетика України

 929. Філософський аналіз суспільства

 930. Регулювання міжнародних торгівельних відносин, передбачених угодою ГАТТ

 931. Порядок реєстрації банку, ліцензування банківської діяльності

 932. Зміни в міжнародному становищі внаслідок другої світової війни, створення ООН

 933. Державне регулювання цін в Україні

 934. Автомат Калашникова

 935. Макроекономічні параметри та методи їх вимірювання

 936. Мережа мереж "iнтернет"

 937. Проблема субстанції в філософії XVII ст

 938. Транспортний комплекс світу

 939. Поняття і структура правосвідомості

 940. Святий Миколай

 941. Сертифікація продукції

 942. Державний бюджет України, доходи та видатки

 943. Необережність як форма вини

 944. Текст як модель комунікативного акту

 945. Страхування в Україні – на прикладі НАСК „ОРАНТА„

 946. Система S. W. I. F. T.

 947. Валютні відносини та валютні системи

 948. Поточні витрати та ціни на продукцію (послуги). Характеристика собівартості

 949. Вексельний обіг в Україні

 950. Наступник Богдана Хмельницького — Іван Виговський

 951. Метод управлінського обліку

 952. Фашизм та його різновиди

 953. Мета і завдання виробничої діяльності підприємства

 954. Країни Центральної та Східної Європи 1945 – 1994рр

 955. Чи кожна людина може стати видатною?

 956. Трудові колективи та їх правовий статус

 957. Петро Дорошенко - найтрагічніший гетьман України

 958. Фінанси України

 959. Страхування професійної відповідальності

 960. Економічна думка в Україні. Реформа 1861 р

 961. Кейнсіанська теорія та економічна політика

 962. Оперативне управління виробництвом

 963. Особливості функціонування позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів

 964. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що залишилися без опіки батьків

 965. Українська культура в 17 столітті

 966. Підприємницька діяльність та поведінка виробника

 967. Економічний аналіз

 968. Документальне оформлення видачі готівки з каси

 969. Німецький романтизм в літературі 19 століття

 970. Військова фізична підготовка на Запорізькій Січі

 971. Фонетичні закони мови і правила правопису

 972. Законодавство України про військову службу

 973. Характеристика повної та обмеженої матеріальної відповідальності

 974. Ресторани. Види. Ергономічні вимоги

 975. Бандитизм

 976. Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності

 977. Види умовиводів

 978. Зброя масового ураження, її дія на людей, будівлі і техніку

 979. Економічний аналіз діяльності банку

 980. Українська діаспора

 981. Похідна функції

 982. Прогнозування планування й регулювання діяльності

 983. Фауна Кримських Гір

 984. Трудові спори

 985. Національний ринок та його агрегати

 986. Податкове планування на підприємстві

 987. Історія Львівського університету ім. І.Я.Франка

 988. Ціна-її суть та процес формування на підприємствах.особливості регулювання ціни в перехідний період розвитку країни

 989. Податок з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів

 990. Світова організація торгівлі

 991. Організація та діяльність Острозької академії

 992. Переваги та недоліки окремих видів транспорту

 993. Індустріалізація у розвинутих країнах світу

 994. Сценарій бесіди з метою виявлення ріня дружніх відносин у млодших школярів

 995. Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народ­ного господарства (1939-1953 рр.)

 996. Менеджмент банківської системи на прикладі

 997. Середовище МЕВ, його структура й особливості

 998. Використання українських ігор з елементами співу та музичного супроводу в дитячому садку

 999. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 1000. Блискавки