На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Молодіжні субкультури

 2. Контроль Держ. Казначейства за видатками з бюджету

 3. Диференціал функції, його геометричний зміст. Лінеаризація функції. Диференціал складної функції

 4. Виникнення та основні етапи розвитку міжнародного кооперативного руху

 5. Українські вчені у фізиці

 6. Оздоблення одягу. Технологія оздоблення виробів вишивкою, китицями, мережею

 7. Державна служба та її особливості

 8. Козацька педагогіка - сучасна освіта

 9. Філософські ідеї Т.Г.Шевченка

 10. Загальна характеристика продукції, поняття і класифікація. Вимірники обсягу

 11. Класи організаційних структур управління виробництвом

 12. Суверенітет української держави, загальні ознаки

 13. Правопис закінчень іменників, власних і загальних імен у кличній формі та звертаннях

 14. Англійський класичний реалізм в літературі

 15. Нематеріальні ресурси

 16. Поняття “носій інформації” та “матеріальна основа документа”: семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

 17. Використання економіко-логічних методів аналізу господарської діяльності на підприємстві. Анализ формування прибутку підприємства

 18. Міжнародні економічні відносини

 19. Пагін, особливості його будови та функції

 20. Економічна думка стародавнього Сходу

 21. Санація підприємств

 22. Основні джерела та чинники небезпеки, прогнозування небезпек та захист від їх дії хімічно небезпечні виробництва

 23. Суспільство і природа

 24. Основні фактори виробництва

 25. Поняття державного суверенітету. Зовнішній та внутрішній суверенітет держави

 26. Українські обереги, традиції і сучасність

 27. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків

 28. Кодування товарів

 29. Атестація робочого місця на підприємстві

 30. Суть та ознаки досконалої конкуренції

 31. Правдиве зображення шкільного життя, праці вчителя в оповіданнях Б. Грінченка

 32. Страхування життя

 33. Сутність та фактори економічного зростання

 34. Сутність поняття економіка

 35. Повчання Володимир Мономаха дітям, як давня пам’ятка давньоруської педагогічної думки

 36. Фінансовий контроль

 37. Поняття ліквідності банку показники ліквідності

 38. Терміни правничої лінгвістики

 39. Міжнародний кримінальний суд: структура та компетенція

 40. Організація митного контролю

 41. Інвестиційні ризики та їх оцінка

 42. Філософія в Києво-Могилянській академії

 43. Банки і банківська діяльність

 44. Види правопорушень. Правопорушність. Зловживання правом

 45. Формування собівартості готової продукції

 46. Територіально-виробничі комплекси України

 47. Гроші в ринковій економіці

 48. Марксистська філософія

 49. Віруси та антивірусні програми і їх призначення

 50. Версальсько-Вашингтонська система

 51. Причини виникнення держав

 52. Конституція США та реальні права громадян

 53. Дисидентство в українському суспільстві та літературі

 54. Скалярний добуток двох векторів, його властивості. Векторний добуток, його властивості. Змішаний добуток трьох векторів

 55. Франчайзинг

 56. Сучасне світове господарство. Міжнародна економічна інтеграція

 57. Сімейне право України. Усиновлення

 58. Екзамен Педагогіка ПНПУ

 59. Дієслово

 60. Виготовлення виробів з лози

 61. Права людини і громадянина

 62. Страхування в Україні: нова історія і сучасний стан

 63. Фінансування охорони праці

 64. Основні типи і моделі розвитку країн, що розвиваються

 65. Структура місцевих бюджетів

 66. Основні фонди і виробнича потужність підприємства

 67. Загальні умови укладання трудового договору

 68. “Салічна правда” – пам’ятка ранньофеодального

 69. Сучасний екологічний стан України

 70. Центральний банк та його роль у національній економіці

 71. Держава у політичній системі

 72. Класифікація юридичних осіб

 73. Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства

 74. Гіпотеза, її структура та види

 75. Непрямі податки в Україні

 76. Форма, структура і зміст балансу

 77. Аспекти теорії тексту

 78. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики

 79. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 80. Свято осені

 81. Логічні елементи, що застосовуються в електронно-обчислювальній техніці

 82. Теплові двигуни

 83. Професійна ідеологія соціального працівника

 84. Виробництво і розподіл суспільних благ

 85. Меркантилістська теорія

 86. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства та зв`язку

 87. Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні

 88. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій

 89. Демографія в системі знань про народонаселення

 90. Розвиток логічного мислення на уроках математики

 91. Глобальні проблеми міжнародної економіки

 92. Організаційно - економічний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства

 93. Інвестиційний ринок, оцінки та прогнозування

 94. Державний кредит та його роль у формуванні фінансових ресурсів

 95. Поняття, види робочого часу. Режим і облік робочого часу

 96. Калькуляційна одиниця та об'єкт витрат. Визнання і класифікація затрат на виробництво

 97. Договір підряду та порядок встановлення договірної ціни у будівництві

 98. Василь Симоненко. Життя та творчість

 99. Соціальні позабюджетні фонди

 100. Економічні основи та види міжнародної торгівлі

 101. Історія та розвиток комп’ютерної техніки та обчислювальних машин

 102. Різьба по дереву як ужиткове мистецтво

 103. Політична економія

 104. Інформаційне забезпечення в процесі управління

 105. Облік і аудит власного капіталу та забезпечення зобовязань

 106. Оцінювання макро- та мікросередовища фірми

 107. Голодомор 1932-1933рр.

 108. Роль фінансових посередників в Україні на сучасному етапі

 109. Зміст цивільного правовідношення. Види цивільних правовідносин

 110. Суспільство як система і життєдіяльність людини. Діяльність як спосіб існування соціального

 111. Релігії Давнього Китаю

 112. Релігія стародавнього Єгипту та Месопотамії

 113. Норми і нормативи праці

 114. Сучасні екологічні проблеми, що постають перед людським суспільством

 115. Грошово-кредитна політика НБУ

 116. Документ. Його матеріальна основа

 117. Власні і загальні назви іменників

 118. Українська мова – наш скарб

 119. Експорт і імпорт

 120. Склад та структура оборотних коштів. Капітальні вкладення у відтворення та оновлення основних фондів підприємства

 121. Відтворення та вдосконалення основних фондів

 122. Проектування організаційної структури управління, суть, принципи, етапи

 123. Сценарій свята Зустріч Зими і Весни

 124. Менеджмент підприємства

 125. Нормування праці

 126. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

 127. Ідеал людини

 128. Види законів. Конституція — основний закон громадянського суспільства і держави

 129. Виставково-ярмаркова діяльність як інтегрована комунікативна функція

 130. Виникнення, устрій та зруйнування Запорізької Січі

 131. Документальні джерела інформації та використання їх у наукових дослідженнях

 132. Облік дебіторської заборгованості ТОВ ,, Юнітторг ”

 133. Сонячні та місячні затемнення

 134. Контроль в навчанні

 135. Поняття референдуму. Види референдумів в Україні

 136. Монополії

 137. Методи наукового-пізнання. Суть наукової теорії

 138. Заробітна плата та закономірності її зміни. Заробітна плата та продуктивність праці. Диференціація оплати праці

 139. Екологічні наслідки військових дій

 140. Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства

 141. Функції права. Цінність права. Співвідношення права і закону

 142. Психоаналіз і неофрейдизм

 143. Місяць - супутник Землі

 144. Тип членистоногі загальна характеристика виду

 145. Підвищення ефективності функціонування підприємства на основі вдосконалення маркетингової діяльності

 146. Головна книга

 147. Електронна інформаційна ера, інформаційне суспільство, інформаційне право, інформаційне законодавство, кіберзлочинність

 148. Рецепція римського права в Україні

 149. Поняття і сутність культури. Культурно-історичні цінності

 150. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва» Автор:

 151. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 152. Паблік рілейшнз у маркетинговій політиці

 153. Рицарський роман

 154. Порядок укладення трудового договору

 155. Загальна характеристика ЗЕД в Україні

 156. Генрік Ібсен (1828-1906)

 157. Ринкова система і організація підприємництва

 158. Стратегія диверсифікації

 159. Фінансова стратегія підприємств, зміст, завдання та методи фінансового планування

 160. Транспортна галузь України, проблеми і перспективи

 161. Риба і рибні продукти

 162. Розвиток української термінографії

 163. Оцінка ризиків

 164. Велика ідея гетьмана Івана Мазепи

 165. Видатні українські мовознавці різних періодів

 166. Розвиток міст і ремесла Київської Русі

 167. Термодинаміка

 168. Грошовий оборот. Переваги безготівкових розрахунків над готівковими

 169. Товарознавча оцінка асортименту та якості вершкового масла

 170. Основи стандартизації та сертифікації

 171. Доба Відродження і мистецтво

 172. Зерно-мучні товари. Класифікація зерен. Культури крупи, їх асортимент і вимоги до якості

 173. Порядок оформлення платіжної відомості

 174. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

 175. Правові системи сучасності

 176. Положення про відділ маркетингу

 177. Аварії на АЕС

 178. Макс Вебер та його внесок в світову політичну думку

 179. Максим Рильський “Слово про рідну матір”

 180. Основні методи та інструменти державного регулювання

 181. Форми кредиту

 182. Народний одяг

 183. Демографічні проблеми в світі, та шляхи їх вирішення. Населення світу

 184. Модель економічної рівноваги

 185. Мале підприємництво

 186. Національна система стандартизації, метрології та сертифікації

 187. Міліція

 188. Міжнародна міграція робочої сили. Ринок трудових ресурсів

 189. Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення

 190. Україна у міжнародних відносинах

 191. Друкарська справа на Україні

 192. Сутність підприємництва як особливого виду господарської діяльності. Основні характерні ознаки підприємства

 193. Логіка Аристотеля

 194. Маркетингові дослідження

 195. Писанка

 196. Державні цільові фонди

 197. Захист прав патентовласника в Україні

 198. Облік зносу

 199. Фонетичний мінімум

 200. Біологічні основи адаптації людини до змін інтенсивності дії екологічних факторів

 201. Сутність і особливість міжнародної економічної інтеграції

 202. Ще раз про мову

 203. Техніки внутрішньовенних ін’єкцій, взяття крові із вени, кровопускання

 204. Статистика основних і оборотних виробничих фондів

 205. Історія розвитку українського правопису

 206. Філософські аспекти сучасної культури

 207. Приклади найбільших техногенних катастроф у світі

 208. Види документів

 209. Релігієзнавство

 210. Поняття та ознаки юридичної науки

 211. Відділ Голонасінні

 212. Україна в системі сучасних міжнародних відносин

 213. Податкова система, її функції та сучасні проблеми

 214. Вплив діяльності людини на стан біосфери

 215. Класифікація природних ресурсів

 216. XIX сторіччя в історії світової культури

 217. Глобальні проблеми людства. Міжнародні соціальні проблеми

 218. Галузь страхування в Україні, проблеми і перспективи розвитку

 219. Гроші та їх функції

 220. Політична система і державний устрій Болгарії

 221. Життя і творчість Шарля Бодлера

 222. Енергозберігаючі технології

 223. Мозок. Різновиди та будова

 224. Петро Калнишевський - останній кошовий отаман запорозької січі

 225. Наука і освіта в епоху середньовіччя

 226. Хімічний комплекс України

 227. Екологічні фактори

 228. Методи організації виробничих процесів

 229. Роль хімії в житті суспільства

 230. Економіка України Франка

 231. Історія виникнення ЕОМ

 232. Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві людини

 233. Паблік рилейшнз, маркетинг, комунікації

 234. Статеве виховання

 235. Економічна система, сутність, характеристика, особливості

 236. Звіт по практиці \\\"Центральний універмаг\\\"

 237. Створення ООН

 238. Поняття і завдання діловодства

 239. Історія виникнення Кирило-Мефодіївського товариства

 240. Аналіз беззбитковості проекту

 241. Сонячні і місячні затемнення. Рух Сонця і Місяця

 242. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

 243. Продуктивність і ефективність праці

 244. Реєстрація вхідної чи вихідної кореспонденції

 245. Особливості міжнародної торгівлі послугами

 246. Особливості формування і розвитку української економічної думки, її основні напрямки і школи

 247. Предмет трудового права

 248. Особливості культури Стародавньої Індії

 249. Загальні вимоги до оформлення ділової кореспонденції

 250. Поділ праці

 251. Комерційна діяльність і асортиментна політика

 252. Види грошей

 253. Економічна безпека України

 254. Що таке кислотні дощі та озонові діри. Чим вони спричинені і як впливають на стан біосфери

 255. Теорія обліку та організація облікової діяльності

 256. Початки підприємництва. Процес створення підприємства та характеристика його основних етапів

 257. Тренінг як психопрофілактичний метод

 258. Діяльність М.Грушевського

 259. Суть і структура грошового обороту

 260. Конспект уроку, Природа — це казка, яку треба читати серцем

 261. Види конкурентної боротьби і її закономірності

 262. Адміністративний процес

 263. Методи відображення предмету бухгалтерського обліку

 264. Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів

 265. Удосконалення кадрової роботи на ВАТ ЛАЗ

 266. Дослідження впливу податкової політики держави на розвиток підприємницької діяльності

 267. Економічний розвиток стародавніх цивілізацій

 268. Інтуїція

 269. Грунти рівнин України і їх основні особливості

 270. Михайло Грушевський та його внесок до розвитку історії та культури України

 271. Грунти, їхнє значення, забруднення й збереження

 272. Національний дохід і ВВП як основні показники розвитку суспільного виробництва

 273. Народна творчість

 274. Товарне виробництво

 275. Форми безготівкових розрахунків

 276. Принципи класифікації системи моніторингу

 277. Церковне християнство

 278. Основні етапи розвитку емпіричної соціології

 279. Фінансова стратегія діяльності підприємства

 280. Класифікація податків за способом стягнення. Форми бюджетних асигнувань, що надаються підприємствам

 281. Мотивація і оплата праці на п-ві

 282. Технологія виробництва бензину

 283. Північно-Східний соціально-економічний район України

 284. Андрій Чайковський

 285. Особливості внутрішнього аудиту

 286. Митна вартість товарів

 287. Еволюція (етапи розвитку) управлінського обліку

 288. Поняття про емоції, їх значення та особливості. Фундаментальні емоції людини

 289. Природа ціни. Чинники, які формують ціну

 290. Національна українська символіка

 291. Українське термінознавство – здобутки і втрати

 292. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка

 293. Трансформація форм власності і перехід до соціальної

 294. Суть світового господарства й основні етапи його розвитку

 295. Правотворча діяльність держави

 296. Дослідження ділової карєри менеджера

 297. Відчуття та діяльність

 298. Відчуття та сприймання як активні процеси пошуку

 299. Джордж Бернард Шоу

 300. Лисенко М.В. - видатний музичний і громадській діяч України

 301. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 302. Основні напрямки в розвитку мистецтва

 303. Вартість робочої сили: дискусійні аспекти

 304. Облік орендних операцій

 305. Організаційно – правові форми підприємницької діяльності

 306. Господарство США

 307. Методи державного регулювання

 308. Суть і функції грошей

 309. Еволюція концепції маркетингу

 310. Конкуренція і монополія

 311. Оборотні фонди підприємства

 312. Фінансова політика

 313. Організація валютного ринку України

 314. Класифікація прикладних та службових програмних засобів

 315. Міфологія Стародавнього Риму

 316. Предмет фінансової науки

 317. Економічна роль держави

 318. Економічна думка античного світу

 319. Історія України на початку ХХ ст

 320. Жіночий рух України як чинник гендерної рівноваги та гендерної демократії в українському соціумі

 321. Цивільна оборона

 322. Грошово-кредитна система Німеччини

 323. Леонардо да Вінчі

 324. Організація державної служби в Україні

 325. Українська фондова біржа – шлях економічного розвитку

 326. Економіка праці

 327. Суб'єкти інвестиційної діяльності

 328. Антична культура/Готичний стиль

 329. Естафети з фізичного виховання

 330. Притча про старого i море

 331. Принципи кредитної політики, організація кредитної роботи в банках. Етапи процесу кредитування. Методика аналізу кредитного портфеля банку

 332. Господарське життя європейських країн в період середньовіччя (V—XV ст.)

 333. Стройова підготовка

 334. Основні сфери використання різних програм регулювання соціально-трудових відносин у міжнародній практиці

 335. Образ Дон Жуана в світовій літературі XVII століття

 336. Диференціальні рівняння першого порядку. Задача Коші

 337. Сутність та функції ринку

 338. Формування навичок ведення здорового способу життя засобами фізкультурно – оздоровчої роботи

 339. Поняття трудового договору та його характеристика у сучасний період

 340. Стилі сучасної української літературної мови

 341. Економічні проблеми безробіття

 342. Генна інженерія

 343. Розвиток української держави. Основні етапи розвитку української держави

 344. Діалектика та її альтернативи

 345. Економічна думка Середньовіччя

 346. Кредити в Україні

 347. Поняття, місія і різноманітні цілі створення підприємств

 348. Відносини у трудовому праві

 349. Методологія наукового пізнання

 350. Гетьман України емігрант Пилип Орлик

 351. Планування й аналіз чисельності працівників

 352. Складові авторитету викладача ВНЗ

 353. Роль фіскальної політики в умовах ринкової трансформації

 354. Атестація робочих місць за умовами праці

 355. Особливості співпраці кадрової служби з іншими підрозділами підприємства

 356. Страви з яєць та сиру

 357. Небезпеки природного та техногенного характеру

 358. Загальна характеристика банківських операцій

 359. Грошовий оборот і грошові потоки

 360. Молюски. Особливості будови і фізіології. Умови проживання

 361. Порівняльна характеристика типів виробництва, одичного, серійного, масового

 362. Гетьманство Богдана Хмельницького

 363. Планети-гіганти

 364. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві за національними стандартами

 365. Система основних прав і свобод людини і громадянина

 366. Економічний інтерес та формування мотиваційного процесу

 367. Розвиток науки управління, переконання як засіб впливу, попередження конфлікту

 368. Неологізми

 369. Типи грошових систем

 370. Сучасні засоби захисту органів дихання. Правила їх використання

 371. Ботаніка – наука про рослини. Загальна характеристика царства рослини

 372. Державний фінансовий контроль

 373. Кон’юнктура світових ринків

 374. Позичковий процент

 375. Столипінська аграрна реформа та її реалізація в Україні

 376. Фінанси акціонерних товариств

 377. Естетична основа німецького романтизму

 378. Поняття про волю, теорії волі, розвиток волі в дитячому віці

 379. Грецький театр і література

 380. Клас Ссавці

 381. Особливості господарського комплексу України

 382. Принципи аудиту. Стандарти і норми аудиту

 383. Товарне виробництво

 384. Комахи з повним перетворенням

 385. Проектування системи управління інформаційними підсистемами

 386. Добровільне медичне страхування

 387. Цикл уроків з теми “іменник” у 3 класі чотирирічної початкової школи

 388. Основні поняття математичного програмування. Побудова моделі задачі лінійного програмування

 389. Стан навколишнього середовища в Україні

 390. Сценарій „Свято птахів”

 391. Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього

 392. Походження назви (етимологія) слів \\\"Україна\\\" та \\\"українці\\\"

 393. Зміст і завдання БЖД

 394. Сучасний стан, особливості розміщення та проблеми розвитку галузей легкої промисловості України

 395. Американський романтизм 19 століття у літературі

 396. Аналіз оборотних коштів на підприємстві

 397. Розвиток у дітей інтересу до вивчення укураїнської мови

 398. Свята і видовища Греції. Олімпійські ігри

 399. Життя і творчість Ф. І. Тютчева

 400. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя сучасний стан, перспективи

 401. Профілактика внутрішньо-лікарняних інфекцій, що передаються через кров (СНІД, вірусний гепатит)

 402. Вплив науково-технічного прогресу на навколишнє середовище. Його позитивні та негативні сторони

 403. Поняття та види товарів

 404. Бухгалтерський облік бюджетних установ

 405. Дієтотерапія цукрового діабету

 406. Риторика Стародавнього Риму

 407. Соціальний комплекс України

 408. Статистика чисельності, складу та руху населення

 409. Спілкування як обмін інформацією. Комунікативна сторона спілкування

 410. Шляхи розвязання політичних конфліктів

 411. Давня історія України

 412. Козацька педагогіка як унікальне явище світової педагогічної думки

 413. Форми інвестування

 414. Фінансовий контроль та його розвиток в умовах переходу до ринкової економіки

 415. Петро Сагайдачний

 416. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 417. Торговельний капітал и торгівля

 418. Роль Івана Мазепи в розвитку української культури

 419. Епоха Відродження

 420. Організація банківського кредитування

 421. Особливості англійського сленгу у ВНЗ

 422. Банківський сектор України проблеми і перспективи

 423. Маркетинг у підприємницькій діяльності

 424. Договори

 425. Виникнення буржуазної держави. Англія

 426. Поняття релігії

 427. Матеріально - сировинна стратегія

 428. Природоохоронні заходи

 429. Східнослов’янська держава - Київська Русь

 430. Місце управлінського обліку в системі облікової інформації

 431. Міфологія, релігія, культи, обряди давнього Єгипту

 432. Планування собівартості продукції

 433. Загальна характеристика інноваційних процесів. Поняття і класифікація їх видів

 434. Основні стилі поведінки при розв’язанні конфліктів

 435. Банківський маркетинг

 436. Крадіжка

 437. Основні риси культури Давньої Греції і Давнього Риму

 438. Грошові реформи

 439. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 440. Національна валюта України та шляхи її стабілізації

 441. Українська мова, її походження, вивчення і захист

 442. Мультиплікатор інвестицій

 443. Сучасні економічні течії, неокенсіанство, кенсіанство, інституціоналізм та ін.

 444. Поняття, форми та види зайнятості

 445. Адміністративно правові норми

 446. Особливості формування статутних фондів підприємств

 447. Документи по особовому складу

 448. Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів

 449. Загальна характеристика господарських товариств

 450. Французький романтизм 19 століття у літературі

 451. Облік прибутку і його використання

 452. Австралія. Опис материка

 453. ПРП та РПС Чернігівської області

 454. Багатство української мови

 455. Грошова реформа в Україні (2-16 вересня 1996 року)

 456. Проблема знання, мови, розуміння у філософії XX ст

 457. Історія України

 458. Оцінка чинників ризику, що впливають на здоров’я і працездатність людини

 459. Екологія плазунів. Роль та значення плазунів в системі живої природи

 460. Інфляція, економічна природа, форми, типи і наслідки

 461. Економічна сутність та види реальних інвестицій

 462. Оборотні кошти підприємства, поняття і структура

 463. Африка. Опис материка

 464. Ящірки – загальна інформація

 465. Правова культура суспільства. Правова культура особи. Професійна правова культура

 466. Поети шестидесятники, їх роль в духовній письменній культурі ХХ століття

 467. Древній Рим

 468. Проблеми сільського господарства України

 469. Кредитний договір. Види кредитних договорів

 470. Передумови для розвитку державності в Україні на початку ХХ ст. Центральна Рада. Українська держава за П.Скоропадського. Падіння гетьманату

 471. Службові листи

 472. Автоматизація Журналу-ордеру №1

 473. Будівельні суміші в Україні

 474. Методи кількісної оцінки економічного ризику

 475. Євразія. Опис материка

 476. Соціальні процеси, види і шляхи їх пізнання. Проблема міграції.Соціально-економічна структура суспільства та її особливості в Україні

 477. Поняття «психіка» та «мозок» в загальнопсихологічному сенсі. Проблема співвідношення мозку і психіки

 478. Облік грошових засобів

 479. Професійне педагогічне спілкування

 480. Теорія культури як наука

 481. Промисловий маркетинг: сутність, завдання, розвиток

 482. Поняття про малоцінний і швидкозношувальний інвентар

 483. Функції ринку та форми їх реалізації

 484. Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню

 485. Транспортний комлекс України

 486. Ділові листи у зовнішньоекономічній діяльності

 487. Облік витрат діяльності виробничих підприємств і калькулювання собівартості продукції

 488. Особливості промислового перевороту в Західній та Східній Україні

 489. Облік власного капіталу, цільового фінансування та цільових надходжень

 490. Українська вишивка. Рушники

 491. Людина в сімї. Основні засади сімейних відносин

 492. Основні засади німецького романтизму

 493. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 494. Собівартість прибутку і рентабельність

 495. Обігові кошти підприємства та поліпшення їх використання

 496. Договори у сфері оренди транспортних засобів

 497. Стратегія і планування в системі міжнародного менеджменту

 498. Субєкти адміністративного права

 499. Педагогічні ідеї В.Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу

 500. Початок Великої Вітчизняної війни

 501. Фінансова криза на підприємстві, її симптоми та фактори виникнення

 502. Властивості визначеного інтеграла

 503. Цілі та завдання менеджменту. Цикли управління

 504. Поняття кредитної системи

 505. Дія нормативно-правового акта в часі

 506. Мурашко О.О. - видатний живописець ХІХ-ХХ ст. в Україні

 507. Сутність МЕВ та особливості розвитку сучасних МЕВ

 508. Світова економіка

 509. Держава скіфів

 510. Підприємства колективної власності

 511. Ліцензування підприємницької діяльності

 512. Судово-бухгалтерська експертиза операцій пов’язаних з реалізацією продукції та послуг

 513. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 514. Відділ Покритонасінні або Квіткові рослини. Загальна характеристика

 515. Держава і право ЗУНР

 516. Види маркетинга у підприємницькій діяльності

 517. Словниковий склад англійської мови

 518. Бізнес-план інвестиційного проекту та його загальна структура

 519. Поняття цивільного правовідношення

 520. Гарбуз звичайний – корисна лікарська рослина

 521. Багатокомпонентні розчини для інфузій і перспективи їх удосконалення

 522. Правила продажу непродовольчих товарів в Україні

 523. Ранкова гігієнічна гімнастика

 524. Різнокольорові вірші. А.М’ястківський Веселочка. Е. Горева Кольоровий віршик. Т.Коломієць Подарунок

 525. Грошова маса

 526. Соціально-політичні та комбіновані небезпеки

 527. Україна в умовах десталінізації

 528. Валютні операції. Котирування валют

 529. Україна і ООН

 530. Інфляція - економічна природа, форми, типи і наслідки

 531. Проблеми формування ринку цінних паперів в Україні

 532. Поезія Василя Стуса – цілісний поетичний організм зі сталими образно-смисловими комплексами

 533. Завдання Цивільної оборони України

 534. Технологічний процес зварювання легованих сталей

 535. Поняття грошової системи та її елементи

 536. Лісостеп України

 537. Неокласична теорія

 538. Професійна і державна служба. Державний службовець і працівник приватного сектора. Посадова особа. Служба в органах внутрішніх справ

 539. Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг в Україні

 540. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 541. Об’єкти та цілі БЖД. Людина – життєве середовище, аксіома потенційної безпеки і діяльності людини

 542. Дмитро Васильович Павличко

 543. Роль і місце досліджень в системі маркетингу

 544. Конспект уроку з біології у 9 класі

 545. Банкрутство підприємства та шляхи його подолання на сучасному етапі

 546. Функції багатьох змінних. Означення, границя та неперервність, похідні диференціали

 547. Ренесансне мистецтво України

 548. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства, оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства

 549. Хімія і екологія

 550. Мета створення та основні напрямки діяльності Всесвітньої торгової організації (ВТО)

 551. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності

 552. Порядок розгляду господарських спорів господарськими судами

 553. Дії населення в надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час

 554. Особа злочинця та основні напрямки її кримінологічного вивчення

 555. Фондова біржа як елемент ринкової інфраструктури

 556. Інвестиції, їх види і характеристика

 557. Теоретичні основи мотивації

 558. Природні передумови РПС

 559. Поняття природного середовища

 560. Персонал п-ва і продуктивність праці

 561. Антивоєнний пафос у творах визначних письменників Е.М.Ремарка, Е.Хемінгуея, Г.Белля, Б.Брехта

 562. Шануй батька й неньку

 563. Бюджет – головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюджетній системі

 564. Нормативний метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції

 565. Місцеві органи самоврядування

 566. Індія

 567. Якість продукції

 568. Великі географічні відкриття епохи Відродження

 569. Буття

 570. Письмовий твір за малюнком і спостереженням

 571. Міжнародний ринок капіталу, рух капіталу

 572. Склад витрат підрозділ і порядок їх планування

 573. Життя і творчість Григіра Тютюнника

 574. Функціональний ряд, область його збіжності. Cтепеневі ряди. Теорема Абеля

 575. Генетичний код та його властивості

 576. Утворення та діяльність ЗУНР. Сталінські методи індустріалізації та їх здійснення в Україні

 577. Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету

 578. Культурологія

 579. Зображення жіночої долі в творах Ф.Достоєвського „Злочин так кара”, Л.Толстого „ Анна Кареніна”, Г.Флобера „ Пані Боварі” та Ш.Бронте „ Джейн Ейр”

 580. Економічний зміст похідної. Використання поняття похідної в економіці

 581. Природа макроекономічної рівноваги

 582. Речове право

 583. Бізнес планування

 584. Маркетингові концепції в менеджменті, сутність, класифікація, особливості застосування

 585. Сімейні відносини

 586. Теоретичні проблеми Капіталу К.Маркса

 587. Мова творів Григорія Сковороди

 588. Особливості митного регулювання при здійсненні експортно-імпортних операцій

 589. Державний лад Афін

 590. Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб

 591. Значення транспортного комплексу в народному господарстві

 592. Твір “Війна і мир” Л.Толстого

 593. Грунтознaвство

 594. Створення і розвиток грошової системи України

 595. Молодий Шевченко

 596. Виробництво і виробничі системи

 597. Виробничі фонди підприємства. Відмітні ознаки основних і оборотних фондів

 598. Математики України

 599. Інструментальні методи дослідження ШКТ

 600. Загальні положення про фізичну особу. Правоздатність фізичних осіб

 601. Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка”

 602. Технологія навчання іншомовного матеріалу

 603. Моделі олігополії

 604. Китай. Економіко-географічна характеристика

 605. Сутність і походження релігії

 606. Державне регулювання ведення мисливського господарства

 607. Планування й аналіз заробітної плати

 608. Біблія – священна книга християн

 609. Вплив шкідливих речовин на організм людини

 610. Листок – бічна частина пагона. Зовнішня будова листка

 611. Система трудового права і система трудового законодавства

 612. Класифікація будівель і споруд, і вимоги до них

 613. Дихання

 614. Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць

 615. Організація претензійно-позовної роботи на підприємстві

 616. Економічна суть ринку праці

 617. Інфляційні процеси в Україні

 618. Понятта про неткані текстильні матеріали

 619. Ілюзії і дійсність

 620. Фінансова система держави

 621. Визначення попиту та значення цінової еластичності попиту

 622. Особливості розробки анкет при дослідженні ринку

 623. Гіпотези походження Всесвіту

 624. Основні шляхи захисту водних ресурсів

 625. Податкове регулювання

 626. Походження птахів

 627. Порядок відкриття рахунків у банках

 628. Проблеми сучасної світової економіки

 629. Поняття логістики, сутність і значення

 630. Атмосфера

 631. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини. Міжнародний захист прав людини

 632. Проблема задатків, здібностей і інтелекту в психології

 633. Музика

 634. Вишивка на Поділлі

 635. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види

 636. Україна на міжнародному ринку цінних паперів

 637. Жанри кінематографу

 638. Особливості проведення нарад

 639. Особистісно орієнтовне навчання

 640. Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями

 641. Неолібералізм, лондонська, фрейбурзька, паризька, чиказька школи

 642. Поняття інфляції. Причини інфляції. Види інфляції

 643. Свинець (Плюмбум)

 644. Декоративне панно (макраме)

 645. Морський транспорт світу

 646. Оборотні фонди і оборотні засоби п-ва

 647. Установчі документи підприємства

 648. Грошові агрегати НБУ та їх характеристика

 649. Сутність та методи калькулювання

 650. Кров і система кровообігу

 651. Другий закон термодинаміки та його значення

 652. Державне мито

 653. Стратегія управління доходами торговельного підприємства, вихідні передумови та порядок розробки

 654. Закони Баррі Коммонера

 655. Закон єдності та боротьби протилежностей

 656. Теорія походження життя на Землі

 657. Військова присяга та військова символіка України

 658. Розміщення населення. Міське і сільське населення. Урбанізація

 659. Увага. Види, порушення

 660. Ціна, її види та структура

 661. Формування місцевих бюджетів України

 662. Економічна сутність санації підприємств, передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємств

 663. Діаспора

 664. Ткацтво в Україні

 665. Гендерні проблеми у засобах масової інформації (управлінський аспект)

 666. Обдарованість – як проблема в психології

 667. Методи оцінки стратегічних альтернатив та вибору стратегії сучасної організації на прикладі ВАТ \\\"Запоріжсталь\\\"

 668. Індикативне планування

 669. Соціальні спільноти та їх природа

 670. Модель грошового обороту. Грошові потоки та механізм їх балансування

 671. Історія виникнення та віровчення зороастризму

 672. Собор святої Софії у Києві (історія спорудження та архітектурні особливості)

 673. Велика французька буржуазна революція

 674. Розвиток кінематографії. Діяльність О.Довженка

 675. Типи алгоритмів

 676. Своєрідність творів Альбера Камю

 677. Віктор Гюго – французький романтик

 678. Українські звичаї та обряди українського народу

 679. Спонтанне монологічне мовлення у методиці викладання англійської мови

 680. Енергія вітру. Екологічні характеристики джерел енергії. Проблеми енергозбереження

 681. Електронна пошта

 682. Поняття про біологію

 683. Правила ІНКОТЕРМС. Правовий режим вільних економічних зон

 684. Поняття, сутність та походження держави

 685. Розвиток самосвідомості і самооцінки

 686. Роль підприємства у ринкових відносинах. Види підприємств

 687. Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання

 688. Мікроекономіка. Шпори 2

 689. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 690. Класифікація рекламних засобів, їх оцінка та вибір

 691. Майнове оподаткування

 692. Влада інформації, її місце й роль в інформаційному суспільстві

 693. Літосфера, її елементи, процеси формування земної кори

 694. Методи перевірки фінансової звітності

 695. Посередники

 696. Запилення та запліднення. Суть подвійного запліднення. Будова насінини одно- і дводольних рослин

 697. Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні

 698. Життєвий і творчий шлях Мольєра

 699. Основні фактори ціноутворення

 700. Аналіз загального обсягу та динаміки оплати праці

 701. Заповідники України

 702. Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні. Становище у сфері культури в 30 роках

 703. Логічна структура понять

 704. Укриття населення в захисних спорудах

 705. Механізм правового регулювання. Стадії механізму правового регулювання

 706. Правовий статус господарських товариств

 707. Богдан Хмельницький

 708. Міжнародні фінансово-кредитні організації

 709. Архітектура і мистецтво Візантії V-VIII ст.

 710. Економічний розвиток України в II половині XVII – на початку XX ст

 711. Демографічна ситуація в Україні

 712. Розвиток соціаольної роботи в Великобританії

 713. Практика як специфічно людський спосіб освоєння світу

 714. Оцінка екологічної ситуації в Україні

 715. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 716. Дотримання правил хімічної безпеки

 717. Безпека дорожнього руху

 718. Фізичні навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток

 719. Історія хімії

 720. Системи масової комунікації

 721. Загальні правила сервірування столів

 722. Агробіологічні основи технології вирощування озимого жита

 723. Конституція України

 724. Механізм банкрутства в Україні та шляхи його вдосконалення

 725. Регулювання міжнародної економічної діяльності

 726. Пошуки краси в оточенні вульгарного буржуазного існування в збірці «Квіти зла» Шарля Бодлера

 727. Математика - відкриття впродовж століть

 728. Тіньова економіка України та світу

 729. Естетичне виховання

 730. Історія ідеї про правову і соціальну державу. Особа і держава

 731. Поняття основних структур даних

 732. Джгутикові. Основні представники. Особливості будови і функції органів

 733. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу

 734. Харків у роки Великої Вітчизняної війни

 735. Ресурси Світового океану і рекреаційні ресурси

 736. Біографія Артура Конан Дойла

 737. Традиції народної матеріальної культури

 738. Емпатія і комунікація

 739. Державне програмно-цільове планування

 740. Мануфактурний період світової економіки. Основні фактори становлення індустріального суспільства

 741. Загальні риси зовнішньоекономічних зв’язків України

 742. Німеччина

 743. Перекладацькі відповідності

 744. Документообіг

 745. Фінансові ресурси підприємств

 746. Україна в поетичному сприйнятті Є.Маланюка

 747. Збройні Сили та інші військовi формування України на сучасному етапі

 748. Економічний ринок

 749. Розрахункові документи в банківських установах

 750. Комерційний кредит

 751. Співвідношення попиту та пропозиції і ціноутворення

 752. Життя та творчість Степана Васильченка

 753. Характеристика

 754. Налогова політика України

 755. Грошово-кредитна політика центрального банку

 756. Валютний курс і курсова політика

 757. Агресія у відповідь. Помста як вид агресії

 758. Родина Вовчі

 759. Що таке пластикова картка. Переваги та недоліки цих карток

 760. Естетична основа німецького романтизму

 761. Політичні доктрини античності

 762. Узагальнення й систематизація знань з теми “Складнопідрядне речення”

 763. Перегляд неокласичної теорії ринку. Монополії і конкуренція

 764. Перцептивна сторона спілкування

 765. Охорона водних ресурсів

 766. Натовп, його особливості

 767. Військова присяга

 768. Аналіз чутливості

 769. Хімія та екологія

 770. Споживання, заощадження та інвестиції

 771. План рахунків, які приміняються в банківській системі

 772. Шляхи зниження собіварстості

 773. Джерела виникнення і розвитку теорії фізичного виховання

 774. Конспект уроку з хімії у 8 класі

 775. Неперервність функції в точці і в області.Дії над неперервними функціями

 776. Фінансова санація і банкрутство підприємств

 777. Поняття ринку праці, його елементи і функції

 778. Господарство України другої половини XIX ст.

 779. Особливості інфляції в Україні, шляхи виходу з неї

 780. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

 781. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні

 782. Функції релігії

 783. Термін «право». Походження права. Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу

 784. Аналіз виробничого травматизму

 785. Табличний процесор MS Excel

 786. Інформація та інформатика

 787. Загальний огляд країн Центральної Європи

 788. Механізм створення бізнесу

 789. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

 790. Пропозиція грошей

 791. Українська діаспора

 792. Фіскальна політика в Україні

 793. Облік касових операцій в журналі№1

 794. Історія розвитку системи одиниць величин

 795. Виробнича діяльність підприємницьких структур

 796. Управління

 797. Попит на гроші

 798. Навчання орфографії в сучасних умовах

 799. Банківський менеджмент

 800. Оноре де Бальзак і Україна

 801. Сучасні масштаби впливу людини на природу та актуальність проблеми її охорони

 802. Еволюційні і революційні форми суспільного розвитку

 803. Прибуткове оподаткування громадян

 804. Емоції. Природа емоцій

 805. Історія української державності

 806. Поняття про класифікацію ґрунтів

 807. Розвиток української мови в українській діаспорі

 808. Бароко

 809. Звіт з технічної практики

 810. Організація транспортного і складського господарства

 811. Сонце - найближча зоря

 812. Міжнародний рух капіталів

 813. Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів

 814. Проблеми безробіття в Україні

 815. Управління агрострахуванням

 816. Поняття правопорядку. Функції та принципи правопорядку. Державна дисципліна

 817. Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях

 818. Канада. Економіко-географічна характеристика

 819. Генріх Гейне

 820. Урок з англійської мови Подорож

 821. Фольклорний і літературний образ народного героя Олекси Довбуша

 822. Права та обовязки вартового

 823. Зміст економічної діяльності суспільства та її результати

 824. Україна у складі СРСР у 20-30-і роки

 825. Спогади про Івана Франка

 826. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства

 827. Цикли ділової активності

 828. Споживання води

 829. Моральне виховання дітей

 830. Показники торгового асортименту

 831. Україна та Китай

 832. Класифікація держав за їхньою формою

 833. Воля та вольові акти людини

 834. Національна політика на Україні у 20-х роках. Українізація

 835. Основні моменти протоколу

 836. Ділові папери

 837. Забруднення вод світового океану

 838. Проблеми та перспективи розвитку соціального страхування в Україні

 839. О.С. Пушкін в дитячій літературі

 840. Управління інформаційними ресурсами на підприємстві

 841. Фінансова санація та банкрутство підприємств

 842. Розвиток малого підприємництва (на прикладі Волинської області)

 843. Атомна енергетика негативні та позитивні наслідки для екології

 844. Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин. Обчислення площ плоских фігур в декартових і полярних координатах

 845. Життєвий і творчий шлях Байрона

 846. Електрони та їх роль в електричному струмі

 847. Невласні інтеграли з безмежними границями та з необмеженою підінтегральною функцією

 848. Теорії індустріального суспілства

 849. Роль підприємства (фірми) у ринкових відносинах. Види підприємств

 850. Розвиток політекономії в Україні

 851. Сутність реклами та еволюція її розвитку

 852. Роль менеджменту в розвитку формальних організацій

 853. Загальні правила оформлення службових документів

 854. Україна та Європейський Союз

 855. Методи інтегрування

 856. Поняття “інформація” у різних науках

 857. І рушник вишиваний на щастя на долю дала

 858. Аудит і ревізія стану організації облікової політики

 859. Американський неолібералізм. Монетаризм

 860. Загальні положення про інтернет

 861. Материки світу

 862. Правове регулювання безпеки життєдіяльності, управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 863. Ораторство Демосфена

 864. Ринок та його місце в системі суспільного виробництва

 865. Соціальні погляди Івана Яковича Франка

 866. Фінанси як економічна категорія

 867. Банківська система Україні в ринковій економіці

 868. Економічна система соціалізму

 869. Державна реєстрація підприємницької діяльності

 870. Художній розпис тканин

 871. Геометрія, з давніх часів до сьогодення

 872. Вексель в платіжному обороті

 873. Правове визначення поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати

 874. Водні ресурси світу. Світовий океан, поверхневі та підземні води

 875. Фінансова система Японії

 876. Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу

 877. Структура публіцистичного тексту, загальні підходи до текстологічного аналізу

 878. Порівняльна характеристика Кримських і Карпатських гір

 879. Транснаціональні банки

 880. Економіка природокористування

 881. Теоретична система та економічна програма Дж.М.Кейнса

 882. Тихий океан

 883. Україна в міжнародній торгівлі діамантами і ювелірними виробами: оптимізація шляхів розвитку

 884. Сутність інфраструктури товарного ринку

 885. Політична реклама та її особливості

 886. Безпека праці під час технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 887. Види ділових повідомлень

 888. Умовиводи

 889. Марко Вовчок - основоположник прози для дітей

 890. Фази суспільного виробництва

 891. Податкове планування, його сутність, принципи та методи

 892. Сім’я і родинна обрядовість

 893. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 894. План Маршала

 895. Квітковий годинник Карла Ліннея

 896. Документування організаційно-розпорядчої діяльності

 897. Довгі хвилі в економіці

 898. Організація комплексу топографо-геодезичних робіт для інвентаризації земель

 899. Охорона грунтів

 900. Фінансовий план

 901. Організація торгівлі на продовольчих ринках

 902. Засновницькі документи та їх підготовка. Ринок та його функції

 903. Біоритми

 904. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів

 905. Особливості виписування рецептів на отруйні, сильнодіючі, наркотичні, психотропні лікарські засоби

 906. Індуїзм

 907. Достатні ознаки збіжності рядів з додатніми членами, ознаки порівняння, Даламбера, радикальна та інтегральна ознаки Коші

 908. Конституційний Суд України

 909. Політика, як мистецтво

 910. Основні принципи правового регулювання праці і їх види

 911. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

 912. Педагогічні погляди Т.Г. Шевченка

 913. Ціноутворення на промислові товари

 914. Мета та завдання державного регулювання цін

 915. Правове і нормативне регулювання охорони праці

 916. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

 917. Тарифні сітки, їх роль в організації заробітної плати

 918. Культура та побут населення України

 919. Тероризм. Співробітництво держав у боротьбі з ним

 920. Економічне вчення А.Сміта

 921. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

 922. Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків

 923. Суспільно-економічна формація

 924. В. Липинський – видатний представник українського консерватизму. Життєвий шлях і громадсько- політична діяльність

 925. Наукові відкриття в 20-х - 30-х роках ХХ ст.

 926. Філософський аналіз суспільства

 927. Парадигми осягнення історії. Філософія історії, предмет і напрямки

 928. Регулювання міжнародних торгівельних відносин, передбачених угодою ГАТТ

 929. Електроенергетика України

 930. Порядок реєстрації банку, ліцензування банківської діяльності

 931. Розвиток Музики на Україні у XVII-XVIII

 932. Зміни в міжнародному становищі внаслідок другої світової війни, створення ООН

 933. Мережа мереж "iнтернет"

 934. Макроекономічні параметри та методи їх вимірювання

 935. Державне регулювання цін в Україні

 936. Поняття і структура правосвідомості

 937. Сертифікація продукції

 938. Святий Миколай

 939. Державний бюджет України, доходи та видатки

 940. Текст як модель комунікативного акту

 941. Проблема субстанції в філософії XVII ст

 942. Система S. W. I. F. T.

 943. Страхування в Україні – на прикладі НАСК „ОРАНТА„

 944. Транспортний комплекс світу

 945. Валютні відносини та валютні системи

 946. Наступник Богдана Хмельницького — Іван Виговський

 947. Поточні витрати та ціни на продукцію (послуги). Характеристика собівартості

 948. Вексельний обіг в Україні

 949. Метод управлінського обліку

 950. Трудові колективи та їх правовий статус

 951. Фашизм та його різновиди

 952. Фінанси України

 953. Країни Центральної та Східної Європи 1945 – 1994рр

 954. Петро Дорошенко - найтрагічніший гетьман України

 955. Економічна думка в Україні. Реформа 1861 р

 956. Страхування професійної відповідальності

 957. Кейнсіанська теорія та економічна політика

 958. Необережність як форма вини

 959. Оперативне управління виробництвом

 960. Особливості функціонування позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів

 961. Чи кожна людина може стати видатною?

 962. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що залишилися без опіки батьків

 963. Автомат Калашникова

 964. Мета і завдання виробничої діяльності підприємства

 965. Економічний аналіз

 966. Українська культура в 17 столітті

 967. Підприємницька діяльність та поведінка виробника

 968. Документальне оформлення видачі готівки з каси

 969. Німецький романтизм в літературі 19 століття

 970. Фонетичні закони мови і правила правопису

 971. Характеристика повної та обмеженої матеріальної відповідальності

 972. Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності

 973. Законодавство України про військову службу

 974. Бандитизм

 975. Види умовиводів

 976. Похідна функції

 977. Прогнозування планування й регулювання діяльності

 978. Ресторани. Види. Ергономічні вимоги

 979. Зброя масового ураження, її дія на людей, будівлі і техніку

 980. Економічний аналіз діяльності банку

 981. Трудові спори

 982. Національний ринок та його агрегати

 983. Податкове планування на підприємстві

 984. Українська діаспора

 985. Податок з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів

 986. Історія Львівського університету ім. І.Я.Франка

 987. Ціна-її суть та процес формування на підприємствах.особливості регулювання ціни в перехідний період розвитку країни

 988. Світова організація торгівлі

 989. Організація та діяльність Острозької академії

 990. Індустріалізація у розвинутих країнах світу

 991. Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народ­ного господарства (1939-1953 рр.)

 992. Менеджмент банківської системи на прикладі

 993. Сценарій бесіди з метою виявлення ріня дружніх відносин у млодших школярів

 994. Блискавки

 995. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 996. Переваги та недоліки окремих видів транспорту

 997. Середовище МЕВ, його структура й особливості

 998. Відомості про найпростіші хімічні засоби захисту рослин

 999. Фауна Кримських Гір

 1000. Розрахунок необхідної чисельності працівників на підпрємстві