На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 2. Виготовлення виробів з лози

 3. Техніки внутрішньовенних ін’єкцій, взяття крові із вени, кровопускання

 4. Сутність і завдання організації праці

 5. Ящірки – загальна інформація

 6. Інтеграція України у світове господарство

 7. Класифікація юридичних осіб

 8. Становлення і розвиток соціології праці в Україні, історико-соціологічний нарис

 9. Оздоблення одягу. Технологія оздоблення виробів вишивкою, китицями, мережею

 10. Дисидентство в українському суспільстві та літературі

 11. Фонетичний мінімум

 12. Бджоли та продукти бджільництва

 13. Фінансова політика, сутність податкової системи

 14. Технологія виробництва. Бесквітне тісто

 15. Банківська система

 16. Міжнародні економічні відносини

 17. Вартість цінних паперів, її визначення

 18. Витинанки

 19. Правдиве зображення шкільного життя, праці вчителя в оповіданнях Б. Грінченка

 20. Англійський романтизм

 21. Естафети з фізичного виховання

 22. Непрямі податки в Україні

 23. Економічна думка стародавнього Сходу

 24. Економічна природа та значення ПДВ

 25. Філософські ідеї Т.Г.Шевченка

 26. Козацька педагогіка - сучасна освіта

 27. Основи теорії виникнення держави і права

 28. Поняття “носій інформації” та “матеріальна основа документа”: семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

 29. Економічний розвиток країн Західної Європи в епоху Середньовіччя

 30. Поняття і основні форми реалізації норм права. Поняття і ознаки правозастосування. Основні стадії застосування норм права

 31. Суспільство і природа

 32. Меркантилістська теорія

 33. Терміни правничої лінгвістики

 34. Державна інформаційна політика і національні інформаційні ресурси

 35. Екологічні наслідки військових дій

 36. Класи організаційних структур управління виробництвом

 37. Загальна характеристика продукції, поняття і класифікація. Вимірники обсягу

 38. Нематеріальні ресурси

 39. Контроль Держ. Казначейства за видатками з бюджету

 40. “Салічна правда” – пам’ятка ранньофеодального

 41. Філософія в Києво-Могилянській академії

 42. Головна книга

 43. Англійський класичний реалізм в літературі

 44. Правопис закінчень іменників, власних і загальних імен у кличній формі та звертаннях

 45. Ідеал людини

 46. Демографічні проблеми в світі, та шляхи їх вирішення. Населення світу

 47. Суверенітет української держави, загальні ознаки

 48. Основні фактори виробництва

 49. Інвестиційні ризики та їх оцінка

 50. Кодування товарів

 51. Поняття державного суверенітету. Зовнішній та внутрішній суверенітет держави

 52. Державна служба та її особливості

 53. Стратегія диверсифікації

 54. Суть та ознаки досконалої конкуренції

 55. Документальні джерела інформації та використання їх у наукових дослідженнях

 56. Повчання Володимир Мономаха дітям, як давня пам’ятка давньоруської педагогічної думки

 57. Причини виникнення держав

 58. Облік дебіторської заборгованості ТОВ ,, Юнітторг ”

 59. Використання економіко-логічних методів аналізу господарської діяльності на підприємстві. Анализ формування прибутку підприємства

 60. Основні джерела та чинники небезпеки, прогнозування небезпек та захист від їх дії хімічно небезпечні виробництва

 61. Страхування в Україні: нова історія і сучасний стан

 62. Максим Рильський “Слово про рідну матір”

 63. Василь Симоненко. Життя та творчість

 64. Санація підприємств

 65. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків

 66. Сутність та фактори економічного зростання

 67. Українські обереги, традиції і сучасність

 68. Логічні елементи, що застосовуються в електронно-обчислювальній техніці

 69. Сучасний екологічний стан України

 70. Організація митного контролю

 71. Віруси та антивірусні програми і їх призначення

 72. Гроші в ринковій економіці

 73. Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві людини

 74. Структура місцевих бюджетів

 75. Розвиток міст і ремесла Київської Русі

 76. Поняття ліквідності банку показники ліквідності

 77. Атестація робочого місця на підприємстві

 78. Страхування життя

 79. Види правопорушень. Правопорушність. Зловживання правом

 80. Сутність поняття економіка

 81. Грунти, їхнє значення, забруднення й збереження

 82. Територіально-виробничі комплекси України

 83. Формування собівартості готової продукції

 84. Класифікація природних ресурсів

 85. Центральний банк та його роль у національній економіці

 86. Скалярний добуток двох векторів, його властивості. Векторний добуток, його властивості. Змішаний добуток трьох векторів

 87. Конституція США та реальні права громадян

 88. Франчайзинг

 89. Фінансовий контроль

 90. Сценарій свята Зустріч Зими і Весни

 91. Марксистська філософія

 92. Сучасне світове господарство. Міжнародна економічна інтеграція

 93. Сонячні та місячні затемнення

 94. Банки і банківська діяльність

 95. Риба і рибні продукти

 96. Основні типи і моделі розвитку країн, що розвиваються

 97. Сімейне право України. Усиновлення

 98. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства та зв`язку

 99. Транспортна галузь України, проблеми і перспективи

 100. Релігія стародавнього Єгипту та Месопотамії

 101. Товарознавча оцінка асортименту та якості вершкового масла

 102. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики

 103. Фінансування охорони праці

 104. Дієслово

 105. Реєстрація вхідної чи вихідної кореспонденції

 106. Демографія в системі знань про народонаселення

 107. Розвиток логічного мислення на уроках математики

 108. Рицарський роман

 109. Тип членистоногі загальна характеристика виду

 110. Виробництво і розподіл суспільних благ

 111. Зміст цивільного правовідношення. Види цивільних правовідносин

 112. Історія та розвиток комп’ютерної техніки та обчислювальних машин

 113. Права людини і громадянина

 114. Релігії Давнього Китаю

 115. Поняття, види робочого часу. Режим і облік робочого часу

 116. Грошовий оборот. Переваги безготівкових розрахунків над готівковими

 117. Форма, структура і зміст балансу

 118. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва» Автор:

 119. Держава у політичній системі

 120. Договір підряду та порядок встановлення договірної ціни у будівництві

 121. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій

 122. Власні і загальні назви іменників

 123. Аспекти теорії тексту

 124. Свято осені

 125. Основні фонди і виробнича потужність підприємства

 126. Державний кредит та його роль у формуванні фінансових ресурсів

 127. Заробітна плата та закономірності її зміни. Заробітна плата та продуктивність праці. Диференціація оплати праці

 128. Організаційно - економічний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства

 129. Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства

 130. Генрік Ібсен (1828-1906)

 131. Глобальні проблеми міжнародної економіки

 132. Поняття і сутність культури. Культурно-історичні цінності

 133. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 134. Різьба по дереву як ужиткове мистецтво

 135. Експорт і імпорт

 136. Соціальні позабюджетні фонди

 137. Модель економічної рівноваги

 138. Положення про відділ маркетингу

 139. Суспільство як система і життєдіяльність людини. Діяльність як спосіб існування соціального

 140. Рецепція римського права в Україні

 141. Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні

 142. Професійна ідеологія соціального працівника

 143. Зерно-мучні товари. Класифікація зерен. Культури крупи, їх асортимент і вимоги до якості

 144. Економічні основи та види міжнародної торгівлі

 145. Голодомор 1932-1933рр.

 146. Сучасні екологічні проблеми, що постають перед людським суспільством

 147. Політична економія

 148. Інвестиційний ринок, оцінки та прогнозування

 149. Оцінювання макро- та мікросередовища фірми

 150. Роль фінансових посередників в Україні на сучасному етапі

 151. Калькуляційна одиниця та об'єкт витрат. Визнання і класифікація затрат на виробництво

 152. Мале підприємництво

 153. Інформаційне забезпечення в процесі управління

 154. Контроль в навчанні

 155. Норми і нормативи праці

 156. Облік і аудит власного капіталу та забезпечення зобовязань

 157. Автомат Калашникова

 158. Біологічні основи адаптації людини до змін інтенсивності дії екологічних факторів

 159. Документ. Його матеріальна основа

 160. Проектування організаційної структури управління, суть, принципи, етапи

 161. Поняття референдуму. Види референдумів в Україні

 162. Виставково-ярмаркова діяльність як інтегрована комунікативна функція

 163. Місяць - супутник Землі

 164. Українська мова – наш скарб

 165. Виникнення, устрій та зруйнування Запорізької Січі

 166. Особливості культури Стародавньої Індії

 167. Психоаналіз і неофрейдизм

 168. Грошово-кредитна політика НБУ

 169. Термодинаміка

 170. Склад та структура оборотних коштів. Капітальні вкладення у відтворення та оновлення основних фондів підприємства

 171. Відтворення та вдосконалення основних фондів

 172. Ще раз про мову

 173. Види законів. Конституція — основний закон громадянського суспільства і держави

 174. Паблік рілейшнз у маркетинговій політиці

 175. Велика ідея гетьмана Івана Мазепи

 176. Загальна характеристика ЗЕД в Україні

 177. Розвиток української термінографії

 178. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

 179. Менеджмент підприємства

 180. Історія виникнення ЕОМ

 181. Андрій Чайковський

 182. Нормування праці

 183. Ринкова система і організація підприємництва

 184. Економіка України Франка

 185. Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства

 186. Підвищення ефективності функціонування підприємства на основі вдосконалення маркетингової діяльності

 187. Аварії на АЕС

 188. Монополії

 189. Методи наукового-пізнання. Суть наукової теорії

 190. Україна в системі сучасних міжнародних відносин

 191. Правові системи сучасності

 192. Функції права. Цінність права. Співвідношення права і закону

 193. Оцінка ризиків

 194. Електронна інформаційна ера, інформаційне суспільство, інформаційне право, інформаційне законодавство, кіберзлочинність

 195. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 196. Порядок оформлення платіжної відомості

 197. Доба Відродження і мистецтво

 198. Основи стандартизації та сертифікації

 199. Політична система і державний устрій Болгарії

 200. Фінансова стратегія підприємств, зміст, завдання та методи фінансового планування

 201. Основні методи та інструменти державного регулювання

 202. Макс Вебер та його внесок в світову політичну думку

 203. Порядок укладення трудового договору

 204. Національна система стандартизації, метрології та сертифікації

 205. Друкарська справа на Україні

 206. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

 207. Форми кредиту

 208. Приклади найбільших техногенних катастроф у світі

 209. Народний одяг

 210. Міліція

 211. Відділ Голонасінні

 212. Міжнародна міграція робочої сили. Ринок трудових ресурсів

 213. Технологія виробництва бензину

 214. Захист прав патентовласника в Україні

 215. Логіка Аристотеля

 216. Історія розвитку українського правопису

 217. Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення

 218. Господарство США

 219. Народна творчість

 220. Сутність підприємництва як особливого виду господарської діяльності. Основні характерні ознаки підприємства

 221. Вплив науково-технічного прогресу на навколишнє середовище. Його позитивні та негативні сторони

 222. Україна у міжнародних відносинах

 223. Діяльність М.Грушевського

 224. Писанка

 225. Статистика основних і оборотних виробничих фондів

 226. Життя і творчість Шарля Бодлера

 227. Державні цільові фонди

 228. Сонячні і місячні затемнення. Рух Сонця і Місяця

 229. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка

 230. Звіт по практиці \\\"Центральний універмаг\\\"

 231. Маркетингові дослідження

 232. Методи організації виробничих процесів

 233. Поняття та ознаки юридичної науки

 234. Сутність і особливість міжнародної економічної інтеграції

 235. Облік зносу

 236. Страви з яєць та сиру

 237. Види документів

 238. Початки підприємництва. Процес створення підприємства та характеристика його основних етапів

 239. Організація державної служби в Україні

 240. Роль хімії в житті суспільства

 241. Філософські аспекти сучасної культури

 242. Енергозберігаючі технології

 243. Релігієзнавство

 244. Лисенко М.В. - видатний музичний і громадській діяч України

 245. XIX сторіччя в історії світової культури

 246. Образ Дон Жуана в світовій літературі XVII століття

 247. Податкова система, її функції та сучасні проблеми

 248. Глобальні проблеми людства. Міжнародні соціальні проблеми

 249. Хімічний комплекс України

 250. Галузь страхування в Україні, проблеми і перспективи розвитку

 251. Екологічні фактори

 252. Мозок. Різновиди та будова

 253. Петро Калнишевський - останній кошовий отаман запорозької січі

 254. Принципи класифікації системи моніторингу

 255. Гроші та їх функції

 256. Стройова підготовка

 257. Статеве виховання

 258. Паблік рилейшнз, маркетинг, комунікації

 259. Позичковий процент

 260. Види конкурентної боротьби і її закономірності

 261. Теорія обліку та організація облікової діяльності

 262. Продуктивність і ефективність праці

 263. Історія України на початку ХХ ст

 264. Економічна система, сутність, характеристика, особливості

 265. Конспект уроку, Природа — це казка, яку треба читати серцем

 266. Історія виникнення Кирило-Мефодіївського товариства

 267. Предмет трудового права

 268. Види грошей

 269. Особливості міжнародної торгівлі послугами

 270. Створення ООН

 271. Поділ праці

 272. Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів

 273. Роль Івана Мазепи в розвитку української культури

 274. Аналіз беззбитковості проекту

 275. Північно-Східний соціально-економічний район України

 276. Джордж Бернард Шоу

 277. Загальні вимоги до оформлення ділової кореспонденції

 278. Тренінг як психопрофілактичний метод

 279. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

 280. Методи відображення предмету бухгалтерського обліку

 281. Грунти рівнин України і їх основні особливості

 282. Комерційна діяльність і асортиментна політика

 283. Ранкова гігієнічна гімнастика

 284. Особливості формування і розвитку української економічної думки, її основні напрямки і школи

 285. Планети-гіганти

 286. Економічна безпека України

 287. Михайло Грушевський та його внесок до розвитку історії та культури України

 288. Що таке кислотні дощі та озонові діри. Чим вони спричинені і як впливають на стан біосфери

 289. Правотворча діяльність держави

 290. Суть і структура грошового обороту

 291. Товарне виробництво

 292. Особливості промислового перевороту в Західній та Східній Україні

 293. Економічний розвиток стародавніх цивілізацій

 294. Інтуїція

 295. Поняття про емоції, їх значення та особливості. Фундаментальні емоції людини

 296. Міфологія Стародавнього Риму

 297. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 298. Порівняльна характеристика типів виробництва, одичного, серійного, масового

 299. Адміністративний процес

 300. Державний лад Афін

 301. Основні засади німецького романтизму

 302. Порівняльна характеристика Кримських і Карпатських гір

 303. Дослідження ділової карєри менеджера

 304. Гетьманство Богдана Хмельницького

 305. Удосконалення кадрової роботи на ВАТ ЛАЗ

 306. Основні етапи розвитку емпіричної соціології

 307. Фінансова стратегія діяльності підприємства

 308. Дослідження впливу податкової політики держави на розвиток підприємницької діяльності

 309. Форми безготівкових розрахунків

 310. Природа ціни. Чинники, які формують ціну

 311. Класифікація податків за способом стягнення. Форми бюджетних асигнувань, що надаються підприємствам

 312. Еволюція (етапи розвитку) управлінського обліку

 313. Основні напрямки в розвитку мистецтва

 314. Генна інженерія

 315. Національний дохід і ВВП як основні показники розвитку суспільного виробництва

 316. Складові авторитету викладача ВНЗ

 317. Диференціальні рівняння першого порядку. Задача Коші

 318. Церковне християнство

 319. Українське термінознавство – здобутки і втрати

 320. Вартість робочої сили: дискусійні аспекти

 321. Мікроекономіка. Шпори 2

 322. Суб'єкти інвестиційної діяльності

 323. Митна вартість товарів

 324. Мотивація і оплата праці на п-ві

 325. Відчуття та діяльність

 326. Американський романтизм 19 століття у літературі

 327. Властивості визначеного інтеграла

 328. Притча про старого i море

 329. Господарське життя європейських країн в період середньовіччя (V—XV ст.)

 330. Козацька педагогіка як унікальне явище світової педагогічної думки

 331. Особливості внутрішнього аудиту

 332. Суть світового господарства й основні етапи його розвитку

 333. Фінансова політика

 334. Статистика чисельності, складу та руху населення

 335. Україна – космічна держава

 336. Класифікація прикладних та службових програмних засобів

 337. Принципи кредитної політики, організація кредитної роботи в банках. Етапи процесу кредитування. Методика аналізу кредитного портфеля банку

 338. Трансформація форм власності і перехід до соціальної

 339. Оборотні фонди підприємства

 340. Національна українська символіка

 341. Грошово-кредитна система Німеччини

 342. Економічні проблеми безробіття

 343. Відділ Покритонасінні або Квіткові рослини. Загальна характеристика

 344. Відчуття та сприймання як активні процеси пошуку

 345. Методи державного регулювання

 346. Естетична основа німецького романтизму

 347. Сценарій „Свято птахів”

 348. Молюски. Особливості будови і фізіології. Умови проживання

 349. Суть і функції грошей

 350. Організація валютного ринку України

 351. Відносини у трудовому праві

 352. Стан навколишнього середовища в Україні

 353. Основні поняття математичного програмування. Побудова моделі задачі лінійного програмування

 354. Організаційно – правові форми підприємницької діяльності

 355. Грецький театр і література

 356. Українська фондова біржа – шлях економічного розвитку

 357. Облік орендних операцій

 358. Еволюція концепції маркетингу

 359. Конкуренція і монополія

 360. Основні сфери використання різних програм регулювання соціально-трудових відносин у міжнародній практиці

 361. Жіночий рух України як чинник гендерної рівноваги та гендерної демократії в українському соціумі

 362. Безпека праці під час технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 363. Предмет фінансової науки

 364. Гетьман України емігрант Пилип Орлик

 365. Столипінська аграрна реформа та її реалізація в Україні

 366. Цивільна оборона

 367. Леонардо да Вінчі

 368. Методологія наукового пізнання

 369. Економічна роль держави

 370. Атестація робочих місць за умовами праці

 371. Характерні риси імпресіонізму

 372. Походження назви (етимологія) слів \\\"Україна\\\" та \\\"українці\\\"

 373. Розвиток української держави. Основні етапи розвитку української держави

 374. Економічна думка античного світу

 375. Профілактика внутрішньо-лікарняних інфекцій, що передаються через кров (СНІД, вірусний гепатит)

 376. Договори у сфері оренди транспортних засобів

 377. Особливості співпраці кадрової служби з іншими підрозділами підприємства

 378. Антична культура/Готичний стиль

 379. Економіка праці

 380. Поняття про волю, теорії волі, розвиток волі в дитячому віці

 381. Формування навичок ведення здорового способу життя засобами фізкультурно – оздоровчої роботи

 382. Життя і творчість Ф. І. Тютчева

 383. Основні стилі поведінки при розв’язанні конфліктів

 384. Риторика Стародавнього Риму

 385. Сутність та функції ринку

 386. Кон’юнктура світових ринків

 387. Сучасні засоби захисту органів дихання. Правила їх використання

 388. Діалектика та її альтернативи

 389. Генетичний код та його властивості

 390. Поняття трудового договору та його характеристика у сучасний період

 391. Кредити в Україні

 392. Поняття, місія і різноманітні цілі створення підприємств

 393. Економічна думка Середньовіччя

 394. Розвиток науки управління, переконання як засіб впливу, попередження конфлікту

 395. Стилі сучасної української літературної мови

 396. Роль фіскальної політики в умовах ринкової трансформації

 397. Ботаніка – наука про рослини. Загальна характеристика царства рослини

 398. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 399. Небезпеки природного та техногенного характеру

 400. Держава скіфів

 401. Планування й аналіз чисельності працівників

 402. Економічний інтерес та формування мотиваційного процесу

 403. Грошовий оборот і грошові потоки

 404. Загальна характеристика банківських операцій

 405. Фінанси акціонерних товариств

 406. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві за національними стандартами

 407. Державний фінансовий контроль

 408. Клас Ссавці

 409. Типи грошових систем

 410. Неологізми

 411. Маркетинг у підприємницькій діяльності

 412. Загальна характеристика господарських товариств

 413. Соціальний комплекс України

 414. Принципи аудиту. Стандарти і норми аудиту

 415. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя сучасний стан, перспективи

 416. Зміст і завдання БЖД

 417. Система основних прав і свобод людини і громадянина

 418. Особливості господарського комплексу України

 419. Передумови для розвитку державності в Україні на початку ХХ ст. Центральна Рада. Українська держава за П.Скоропадського. Падіння гетьманату

 420. Промисловий маркетинг: сутність, завдання, розвиток

 421. Проблеми сільського господарства України

 422. Свята і видовища Греції. Олімпійські ігри

 423. Крадіжка

 424. Комахи з повним перетворенням

 425. Добровільне медичне страхування

 426. Євразія. Опис материка

 427. Сучасний стан, особливості розміщення та проблеми розвитку галузей легкої промисловості України

 428. Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього

 429. Проектування системи управління інформаційними підсистемами

 430. Особливості англійського сленгу у ВНЗ

 431. Педагогічні ідеї В.Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу

 432. Виникнення буржуазної держави. Англія

 433. Товарне виробництво

 434. Торговельний капітал и торгівля

 435. Функціональний ряд, область його збіжності. Cтепеневі ряди. Теорема Абеля

 436. Цикл уроків з теми “іменник” у 3 класі чотирирічної початкової школи

 437. Спілкування як обмін інформацією. Комунікативна сторона спілкування

 438. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 439. Розвиток у дітей інтересу до вивчення укураїнської мови

 440. Поняття та види товарів

 441. Бухгалтерський облік бюджетних установ

 442. Фінансовий контроль та його розвиток в умовах переходу до ринкової економіки

 443. Словниковий склад англійської мови

 444. Аналіз оборотних коштів на підприємстві

 445. ПРП та РПС Чернігівської області

 446. Шляхи розвязання політичних конфліктів

 447. Організація банківського кредитування

 448. Природоохоронні заходи

 449. Матеріально - сировинна стратегія

 450. Форми інвестування

 451. Основні риси культури Давньої Греції і Давнього Риму

 452. Соціально-політичні та комбіновані небезпеки

 453. Мультиплікатор інвестицій

 454. Кредитний договір. Види кредитних договорів

 455. Поети шестидесятники, їх роль в духовній письменній культурі ХХ століття

 456. Дієтотерапія цукрового діабету

 457. Давня історія України

 458. Петро Сагайдачний

 459. Австралія. Опис материка

 460. Великі географічні відкриття епохи Відродження

 461. Сучасні економічні течії, неокенсіанство, кенсіанство, інституціоналізм та ін.

 462. Міфологія, релігія, культи, обряди давнього Єгипту

 463. Адміністративно правові норми

 464. Східнослов’янська держава - Київська Русь

 465. Місце управлінського обліку в системі облікової інформації

 466. Облік прибутку і його використання

 467. Епоха Відродження

 468. Планування собівартості продукції

 469. Банківський сектор України проблеми і перспективи

 470. Національна валюта України та шляхи її стабілізації

 471. Поняття релігії

 472. Загальна характеристика інноваційних процесів. Поняття і класифікація їх видів

 473. Екологія плазунів. Роль та значення плазунів в системі живої природи

 474. Французький романтизм 19 століття у літературі

 475. Договори

 476. Проблема знання, мови, розуміння у філософії XX ст

 477. Поняття «психіка» та «мозок» в загальнопсихологічному сенсі. Проблема співвідношення мозку і психіки

 478. Фізичні навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток

 479. Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів

 480. Африка. Опис материка

 481. Українська мова, її походження, вивчення і захист

 482. Неокласична теорія

 483. Банківський маркетинг

 484. Грошові реформи

 485. Грошова реформа в Україні (2-16 вересня 1996 року)

 486. Підприємства колективної власності

 487. Професійне педагогічне спілкування

 488. Субєкти адміністративного права

 489. Правила продажу непродовольчих товарів в Україні

 490. Харків у роки Великої Вітчизняної війни

 491. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 492. Поняття про малоцінний і швидкозношувальний інвентар

 493. Службові листи

 494. Поняття, форми та види зайнятості

 495. Багатство української мови

 496. Поезія Василя Стуса – цілісний поетичний організм зі сталими образно-смисловими комплексами

 497. Оноре де Бальзак і Україна

 498. Лісостеп України

 499. Соціальні процеси, види і шляхи їх пізнання. Проблема міграції.Соціально-економічна структура суспільства та її особливості в Україні

 500. Особливості формування статутних фондів підприємств

 501. Держава і право ЗУНР

 502. Правова культура суспільства. Правова культура особи. Професійна правова культура

 503. Документи по особовому складу

 504. Функції багатьох змінних. Означення, границя та неперервність, похідні диференціали

 505. Оцінка чинників ризику, що впливають на здоров’я і працездатність людини

 506. Фінансова криза на підприємстві, її симптоми та фактори виникнення

 507. Транспортний комлекс України

 508. Поняття цивільного правовідношення

 509. Історія України

 510. Автоматизація Журналу-ордеру №1

 511. Будівельні суміші в Україні

 512. Основні шляхи захисту водних ресурсів

 513. Економічна сутність та види реальних інвестицій

 514. Інфляція, економічна природа, форми, типи і наслідки

 515. Дмитро Васильович Павличко

 516. Оборотні кошти підприємства, поняття і структура

 517. Облік власного капіталу, цільового фінансування та цільових надходжень

 518. Дії населення в надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час

 519. Ділові листи у зовнішньоекономічній діяльності

 520. Стратегія і планування в системі міжнародного менеджменту

 521. Проблеми сучасної світової економіки

 522. Багатокомпонентні розчини для інфузій і перспективи їх удосконалення

 523. Судово-бухгалтерська експертиза операцій пов’язаних з реалізацією продукції та послуг

 524. Древній Рим

 525. Методи кількісної оцінки економічного ризику

 526. Облік грошових засобів

 527. Антивоєнний пафос у творах визначних письменників Е.М.Ремарка, Е.Хемінгуея, Г.Белля, Б.Брехта

 528. Теорія культури як наука

 529. Поняття природного середовища

 530. Технологічний процес зварювання легованих сталей

 531. Функції ринку та форми їх реалізації

 532. Технологія навчання іншомовного матеріалу

 533. Розвиток і розміщення суднобудування в світі

 534. Обігові кошти підприємства та поліпшення їх використання

 535. Мурашко О.О. - видатний живописець ХІХ-ХХ ст. в Україні

 536. Собівартість прибутку і рентабельність

 537. Завдання Цивільної оборони України

 538. Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню

 539. Своєрідність творів Альбера Камю

 540. Людина в сімї. Основні засади сімейних відносин

 541. Морський транспорт світу

 542. Облік витрат діяльності виробничих підприємств і калькулювання собівартості продукції

 543. Цілі та завдання менеджменту. Цикли управління

 544. Класифікація будівель і споруд, і вимоги до них

 545. Дія нормативно-правового акта в часі

 546. Ренесансне мистецтво України

 547. Поняття кредитної системи

 548. Світова економіка

 549. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 550. Україна в умовах десталінізації

 551. Початок Великої Вітчизняної війни

 552. Свинець (Плюмбум)

 553. Китай. Економіко-географічна характеристика

 554. Українська вишивка. Рушники

 555. Мета створення та основні напрямки діяльності Всесвітньої торгової організації (ВТО)

 556. Речове право

 557. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 558. Сутність МЕВ та особливості розвитку сучасних МЕВ

 559. Ліцензування підприємницької діяльності

 560. Інфляція - економічна природа, форми, типи і наслідки

 561. Гіпотези походження Всесвіту

 562. Роль і місце досліджень в системі маркетингу

 563. Економічний зміст похідної. Використання поняття похідної в економіці

 564. Порядок розгляду господарських спорів господарськими судами

 565. Розміщення населення. Міське і сільське населення. Урбанізація

 566. Об’єкти та цілі БЖД. Людина – життєве середовище, аксіома потенційної безпеки і діяльності людини

 567. Гарбуз звичайний – корисна лікарська рослина

 568. Жанри кінематографу

 569. Бізнес-план інвестиційного проекту та його загальна структура

 570. Індія

 571. Мова творів Григорія Сковороди

 572. Різнокольорові вірші. А.М’ястківський Веселочка. Е. Горева Кольоровий віршик. Т.Коломієць Подарунок

 573. Валютні операції. Котирування валют

 574. Україна і ООН

 575. Особа злочинця та основні напрямки її кримінологічного вивчення

 576. Типи алгоритмів

 577. Види маркетинга у підприємницькій діяльності

 578. Шануй батька й неньку

 579. Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг в Україні

 580. Грошова маса

 581. Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб

 582. Джгутикові. Основні представники. Особливості будови і функції органів

 583. Професійна і державна служба. Державний службовець і працівник приватного сектора. Посадова особа. Служба в органах внутрішніх справ

 584. Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету

 585. Інструментальні методи дослідження ШКТ

 586. Поняття грошової системи та її елементи

 587. Теоретичні основи мотивації

 588. Понятта про неткані текстильні матеріали

 589. Права та обовязки вартового

 590. Нормативний метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції

 591. Проблеми формування ринку цінних паперів в Україні

 592. Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні

 593. Листок – бічна частина пагона. Зовнішня будова листка

 594. Персонал п-ва і продуктивність праці

 595. Математики України

 596. Конспект уроку з біології у 9 класі

 597. Якість продукції

 598. Класифікація держав за їхньою формою

 599. Хімія і екологія

 600. Банкрутство підприємства та шляхи його подолання на сучасному етапі

 601. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства, оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства

 602. Життя і творчість Григіра Тютюнника

 603. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності

 604. Фондова біржа як елемент ринкової інфраструктури

 605. Невласні інтеграли з безмежними границями та з необмеженою підінтегральною функцією

 606. Інвестиції, їх види і характеристика

 607. Природні передумови РПС

 608. Маркетингові концепції в менеджменті, сутність, класифікація, особливості застосування

 609. Бюджет – головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюджетній системі

 610. Культурологія

 611. Письмовий твір за малюнком і спостереженням

 612. Закони Баррі Коммонера

 613. Державне регулювання ведення мисливського господарства

 614. Значення транспортного комплексу в народному господарстві

 615. Зображення жіночої долі в творах Ф.Достоєвського „Злочин так кара”, Л.Толстого „ Анна Кареніна”, Г.Флобера „ Пані Боварі” та Ш.Бронте „ Джейн Ейр”

 616. Склад витрат підрозділ і порядок їх планування

 617. Буття

 618. Місцеві органи самоврядування

 619. Моделі олігополії

 620. Виробництво і виробничі системи

 621. Організація претензійно-позовної роботи на підприємстві

 622. Міжнародний ринок капіталу, рух капіталу

 623. Декоративне панно (макраме)

 624. Вплив шкідливих речовин на організм людини

 625. Природа макроекономічної рівноваги

 626. Походження птахів

 627. Утворення та діяльність ЗУНР. Сталінські методи індустріалізації та їх здійснення в Україні

 628. Укриття населення в захисних спорудах

 629. Теоретичні проблеми Капіталу К.Маркса

 630. Грошові агрегати НБУ та їх характеристика

 631. Твір “Війна і мир” Л.Толстого

 632. О.С. Пушкін в дитячій літературі

 633. Поняття основних структур даних

 634. Ілюзії і дійсність

 635. Сутність і походження релігії

 636. Грунтознaвство

 637. Військова присяга та військова символіка України

 638. Історія розвитку системи одиниць величин

 639. Особливості митного регулювання при здійсненні експортно-імпортних операцій

 640. Біблія – священна книга християн

 641. Ресурси Світового океану і рекреаційні ресурси

 642. Визначення попиту та значення цінової еластичності попиту

 643. Методи оцінки стратегічних альтернатив та вибору стратегії сучасної організації на прикладі ВАТ \\\"Запоріжсталь\\\"

 644. Сімейні відносини

 645. Бізнес планування

 646. Загальні положення про фізичну особу. Правоздатність фізичних осіб

 647. Молодий Шевченко

 648. Перекладацькі відповідності

 649. Закон єдності та боротьби протилежностей

 650. Створення і розвиток грошової системи України

 651. Виробничі фонди підприємства. Відмітні ознаки основних і оборотних фондів

 652. Особливості проведення нарад

 653. Собор святої Софії у Києві (історія спорудження та архітектурні особливості)

 654. Пошуки краси в оточенні вульгарного буржуазного існування в збірці «Квіти зла» Шарля Бодлера

 655. Дихання

 656. Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка”

 657. Другий закон термодинаміки та його значення

 658. Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць

 659. Інфляційні процеси в Україні

 660. Теорія походження життя на Землі

 661. Податкове регулювання

 662. Поняття логістики, сутність і значення

 663. Особливості розробки анкет при дослідженні ринку

 664. Вишивка на Поділлі

 665. Система трудового права і система трудового законодавства

 666. Проблема задатків, здібностей і інтелекту в психології

 667. Україна на міжнародному ринку цінних паперів

 668. Планування й аналіз заробітної плати

 669. Економічна суть ринку праці

 670. Фінансова система держави

 671. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини. Міжнародний захист прав людини

 672. Дотримання правил хімічної безпеки

 673. Порядок відкриття рахунків у банках

 674. Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями

 675. Електронна пошта

 676. Майнове оподаткування

 677. Атмосфера

 678. Неолібералізм, лондонська, фрейбурзька, паризька, чиказька школи

 679. Оборотні фонди і оборотні засоби п-ва

 680. Запилення та запліднення. Суть подвійного запліднення. Будова насінини одно- і дводольних рослин

 681. Ціна, її види та структура

 682. Кров і система кровообігу

 683. Музика

 684. Гендерні проблеми у засобах масової інформації (управлінський аспект)

 685. Увага. Види, порушення

 686. Розвиток соціаольної роботи в Великобританії

 687. Розвиток кінематографії. Діяльність О.Довженка

 688. Індикативне планування

 689. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види

 690. Поняття, сутність та походження держави

 691. Особистісно орієнтовне навчання

 692. Поняття інфляції. Причини інфляції. Види інфляції

 693. Заповідники України

 694. Установчі документи підприємства

 695. Стратегія управління доходами торговельного підприємства, вихідні передумови та порядок розробки

 696. Віктор Гюго – французький романтик

 697. Перцептивна сторона спілкування

 698. Логічна структура понять

 699. Сутність та методи калькулювання

 700. Особливості виписування рецептів на отруйні, сильнодіючі, наркотичні, психотропні лікарські засоби

 701. Життєвий і творчий шлях Мольєра

 702. Діаспора

 703. Спонтанне монологічне мовлення у методиці викладання англійської мови

 704. Розвиток самосвідомості і самооцінки

 705. Історія виникнення та віровчення зороастризму

 706. Економічна сутність санації підприємств, передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємств

 707. Агробіологічні основи технології вирощування озимого жита

 708. Модель грошового обороту. Грошові потоки та механізм їх балансування

 709. Державне мито

 710. Велика французька буржуазна революція

 711. Формування місцевих бюджетів України

 712. Обдарованість – як проблема в психології

 713. Соціальні спільноти та їх природа

 714. Ткацтво в Україні

 715. Що таке пластикова картка. Переваги та недоліки цих карток

 716. Україна в поетичному сприйнятті Є.Маланюка

 717. Джерела виникнення і розвитку теорії фізичного виховання

 718. Біографія Артура Конан Дойла

 719. Енергія вітру. Екологічні характеристики джерел енергії. Проблеми енергозбереження

 720. Літосфера, її елементи, процеси формування земної кори

 721. Поняття про біологію

 722. Практика як специфічно людський спосіб освоєння світу

 723. Архітектура і мистецтво Візантії V-VIII ст.

 724. Історія хімії

 725. Збройні Сили та інші військовi формування України на сучасному етапі

 726. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 727. Роль підприємства у ринкових відносинах. Види підприємств

 728. Правила ІНКОТЕРМС. Правовий режим вільних економічних зон

 729. Правовий статус господарських товариств

 730. Тіньова економіка України та світу

 731. Українські звичаї та обряди українського народу

 732. Історичні кроки розвитку хімії

 733. Класифікація рекламних засобів, їх оцінка та вибір

 734. Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні. Становище у сфері культури в 30 роках

 735. Фольклорний і літературний образ народного героя Олекси Довбуша

 736. Влада інформації, її місце й роль в інформаційному суспільстві

 737. Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання

 738. Аналіз загального обсягу та динаміки оплати праці

 739. Посередники

 740. Методи перевірки фінансової звітності

 741. Оцінка екологічної ситуації в Україні

 742. Родина Вовчі

 743. Естетичне виховання

 744. Загальні правила сервірування столів

 745. Основні фактори ціноутворення

 746. Міжнародні фінансово-кредитні організації

 747. Демографічна ситуація в Україні

 748. Регулювання міжнародної економічної діяльності

 749. Економічний розвиток України в II половині XVII – на початку XX ст

 750. Споживання, заощадження та інвестиції

 751. Механізм банкрутства в Україні та шляхи його вдосконалення

 752. Механізм правового регулювання. Стадії механізму правового регулювання

 753. Безпека дорожнього руху

 754. Період трьох літ

 755. Грошово-кредитна політика центрального банку

 756. Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях

 757. Конституція України

 758. Фауна Кримських Гір

 759. Транснаціональні банки

 760. Господарство України другої половини XIX ст.

 761. Богдан Хмельницький

 762. Естетична основа німецького романтизму

 763. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу

 764. Квітковий годинник Карла Ліннея

 765. Мета і завдання виробничої діяльності підприємства

 766. Мануфактурний період світової економіки. Основні фактори становлення індустріального суспільства

 767. Загальний огляд країн Центральної Європи

 768. Співвідношення попиту та пропозиції і ціноутворення

 769. Показники торгового асортименту

 770. Аналіз чутливості

 771. Фіскальна політика в Україні

 772. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 773. Системи масової комунікації

 774. Політичні доктрини античності

 775. Охорона водних ресурсів

 776. Неперервність функції в точці і в області.Дії над неперервними функціями

 777. Математика - відкриття впродовж століть

 778. Державне програмно-цільове планування

 779. Історія ідеї про правову і соціальну державу. Особа і держава

 780. Емпатія і комунікація

 781. Розрахункові документи в банківських установах

 782. Загальні риси зовнішньоекономічних зв’язків України

 783. Основні принципи правового регулювання праці і їх види

 784. Агресія у відповідь. Помста як вид агресії

 785. Методи інтегрування

 786. Традиції народної матеріальної культури

 787. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні

 788. Атомна енергетика негативні та позитивні наслідки для екології

 789. Навчання орфографії в сучасних умовах

 790. Авторське право в мережі Інтернет

 791. Економічний ринок

 792. Електрони та їх роль в електричному струмі

 793. Німеччина

 794. Сутність, функції та основні види грошей. Електронні гроші

 795. Банківський менеджмент

 796. Узагальнення й систематизація знань з теми “Складнопідрядне речення”

 797. Фінансові ресурси підприємств

 798. Натовп, його особливості

 799. Документообіг

 800. Наукові відкриття в 20-х - 30-х роках ХХ ст.

 801. Комерційний кредит

 802. Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин. Обчислення площ плоских фігур в декартових і полярних координатах

 803. Марко Вовчок - основоположник прози для дітей

 804. Розвиток Музики на Україні у XVII-XVIII

 805. Налогова політика України

 806. Валютний курс і курсова політика

 807. Життя та творчість Степана Васильченка

 808. Термін «право». Походження права. Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу

 809. Механізм створення бізнесу

 810. Перегляд неокласичної теорії ринку. Монополії і конкуренція

 811. Військова присяга

 812. Канада. Економіко-географічна характеристика

 813. Характеристика

 814. План рахунків, які приміняються в банківській системі

 815. Попит на гроші

 816. Організація транспортного і складського господарства

 817. Фінансова система Японії

 818. Хімія та екологія

 819. Інформація та інформатика

 820. Фінансова санація і банкрутство підприємств

 821. Конспект уроку з хімії у 8 класі

 822. Особливості інфляції в Україні, шляхи виходу з неї

 823. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

 824. Табличний процесор MS Excel

 825. Прибуткове оподаткування громадян

 826. Фінансовий план

 827. Поняття ринку праці, його елементи і функції

 828. Шляхи зниження собіварстості

 829. Урок з англійської мови Подорож

 830. Еволюційні і революційні форми суспільного розвитку

 831. Емоції. Природа емоцій

 832. Україна у складі СРСР у 20-30-і роки

 833. Розвиток української мови в українській діаспорі

 834. Звіт з технічної практики

 835. Виробнича діяльність підприємницьких структур

 836. Необережність як форма вини

 837. Проблема субстанції в філософії XVII ст

 838. Поняття про класифікацію ґрунтів

 839. Міжнародний рух капіталів

 840. Функції релігії

 841. Спогади про Івана Франка

 842. Аналіз виробничого травматизму

 843. Управління

 844. Сучасні масштаби впливу людини на природу та актуальність проблеми її охорони

 845. Історія української державності

 846. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

 847. Цикли ділової активності

 848. Україна та Китай

 849. Облік касових операцій в журналі№1

 850. Споживання води

 851. Творчість Леонардо да Вінчі

 852. Поняття правопорядку. Функції та принципи правопорядку. Державна дисципліна

 853. Українська діаспора

 854. Пропозиція грошей

 855. Управління інформаційними ресурсами на підприємстві

 856. Сонце - найближча зоря

 857. Планети земної групи

 858. Художній розпис тканин

 859. Проблеми безробіття в Україні

 860. Ораторство Демосфена

 861. Загальні правила оформлення службових документів

 862. Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів

 863. Фази суспільного виробництва

 864. Бароко

 865. Управління агрострахуванням

 866. Фінанси як економічна категорія

 867. Розвиток малого підприємництва (на прикладі Волинської області)

 868. Основні моменти протоколу

 869. Державна реєстрація підприємницької діяльності

 870. Соціальні погляди Івана Яковича Франка

 871. Зміст економічної діяльності суспільства та її результати

 872. Геометрія, з давніх часів до сьогодення

 873. Розвиток політекономії в Україні

 874. Воля та вольові акти людини

 875. Податкове планування, його сутність, принципи та методи

 876. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства

 877. Генріх Гейне

 878. Організація комплексу топографо-геодезичних робіт для інвентаризації земель

 879. Сутність інфраструктури товарного ринку

 880. Роль менеджменту в розвитку формальних організацій

 881. Національна політика на Україні у 20-х роках. Українізація

 882. Достатні ознаки збіжності рядів з додатніми членами, ознаки порівняння, Даламбера, радикальна та інтегральна ознаки Коші

 883. Проблеми та перспективи розвитку соціального страхування в Україні

 884. Законодавство України про військову службу

 885. Сім’я і родинна обрядовість

 886. Теорії індустріального суспілства

 887. Забруднення вод світового океану

 888. Моральне виховання дітей

 889. Поняття “інформація” у різних науках

 890. Життєвий і творчий шлях Байрона

 891. Аудит і ревізія стану організації облікової політики

 892. Структура публіцистичного тексту, загальні підходи до текстологічного аналізу

 893. Ділові папери

 894. Сутність реклами та еволюція її розвитку

 895. Поняття та сутність Конституції

 896. Ринок та його місце в системі суспільного виробництва

 897. Фінансова санація та банкрутство підприємств

 898. І рушник вишиваний на щастя на долю дала

 899. Педагогічні погляди Т.Г. Шевченка

 900. Політика, як мистецтво

 901. Мета та завдання державного регулювання цін

 902. Роль підприємства (фірми) у ринкових відносинах. Види підприємств

 903. Правове регулювання безпеки життєдіяльності, управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 904. Американський неолібералізм. Монетаризм

 905. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 906. Винайдення радіо О.С. Поповим

 907. Організація торгівлі на продовольчих ринках

 908. Хімічні елементи в продуктах харчування

 909. Україна в міжнародній торгівлі діамантами і ювелірними виробами: оптимізація шляхів розвитку

 910. Економічна система соціалізму

 911. Україна та Європейський Союз

 912. Загальні положення про інтернет

 913. Материки світу

 914. Данило Галицький – князь Галицько-волинської землі

 915. Політична реклама та її особливості

 916. Банківська система Україні в ринковій економіці

 917. Іван Богун - козацький полководець

 918. Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу

 919. Водні ресурси світу. Світовий океан, поверхневі та підземні води

 920. Теоретична система та економічна програма Дж.М.Кейнса

 921. Вексель в платіжному обороті

 922. Суспільно-економічна формація

 923. Конституційний Суд України

 924. Довгі хвилі в економіці

 925. Чи кожна людина може стати видатною?

 926. Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків

 927. Тихий океан

 928. Транспортний комплекс світу

 929. Парадигми осягнення історії. Філософія історії, предмет і напрямки

 930. Біоритми

 931. Особливості використання іменників

 932. Військова фізична підготовка на Запорізькій Січі

 933. Правове визначення поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати

 934. Організація та діяльність Острозької академії

 935. Фашизм та його різновиди

 936. Економіка природокористування

 937. Засновницькі документи та їх підготовка. Ринок та його функції

 938. Документи і документування

 939. Марш і похідна охорона

 940. Зміни в міжнародному становищі внаслідок другої світової війни, створення ООН

 941. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів

 942. Умовиводи

 943. Види ділових повідомлень

 944. Ресторани. Види. Ергономічні вимоги

 945. Державне регулювання цін в Україні

 946. Господарство Запорозької Січі

 947. Охорона грунтів

 948. Українська діаспора

 949. План Маршала

 950. Документування організаційно-розпорядчої діяльності

 951. Культура та побут населення України

 952. Страхування в Україні – на прикладі НАСК „ОРАНТА„

 953. Філософський аналіз суспільства

 954. В. Липинський – видатний представник українського консерватизму. Життєвий шлях і громадсько- політична діяльність

 955. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

 956. Електроенергетика України

 957. Регулювання міжнародних торгівельних відносин, передбачених угодою ГАТТ

 958. Правове і нормативне регулювання охорони праці

 959. Ціноутворення на промислові товари

 960. Порядок реєстрації банку, ліцензування банківської діяльності

 961. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

 962. Індуїзм

 963. Економічне вчення А.Сміта

 964. Середовище МЕВ, його структура й особливості

 965. Тероризм. Співробітництво держав у боротьбі з ним

 966. Метод управлінського обліку

 967. Натуральне господарство; функції грошей; ринок

 968. Вексельний обіг в Україні

 969. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

 970. Тарифні сітки, їх роль в організації заробітної плати

 971. Країни Центральної та Східної Європи 1945 – 1994рр

 972. Мережа мереж "iнтернет"

 973. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що залишилися без опіки батьків

 974. Україна у складі СРСР (до ІІ світової війни)

 975. Святий Миколай

 976. Ведучі мости автомобіля

 977. Основні джерела виробництва електричної енергії

 978. Макроекономічні параметри та методи їх вимірювання

 979. Німецький романтизм в літературі 19 століття

 980. Види умовиводів

 981. Поточні витрати та ціни на продукцію (послуги). Характеристика собівартості

 982. Державний бюджет України, доходи та видатки

 983. Соціал-демократична концепція держави та демократії

 984. Текст як модель комунікативного акту

 985. Страхування професійної відповідальності

 986. Поняття і структура правосвідомості

 987. Система S. W. I. F. T.

 988. Підприємницька діяльність та поведінка виробника

 989. Характеристика повної та обмеженої матеріальної відповідальності

 990. Сертифікація продукції

 991. Кейнсіанська теорія та економічна політика

 992. Органи зору і слуху

 993. Зброя масового ураження, її дія на людей, будівлі і техніку

 994. Оперативне управління виробництвом

 995. Економічна думка в Україні. Реформа 1861 р

 996. Трудові колективи та їх правовий статус

 997. Фінанси України

 998. Українська культура в 17 столітті

 999. Валютні відносини та валютні системи

 1000. Переваги та недоліки окремих видів транспорту