На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 2. Техніки внутрішньовенних ін’єкцій, взяття крові із вени, кровопускання

 3. Сутність і завдання організації праці

 4. Виготовлення виробів з лози

 5. Інтеграція України у світове господарство

 6. Ящірки – загальна інформація

 7. Класифікація юридичних осіб

 8. Становлення і розвиток соціології праці в Україні, історико-соціологічний нарис

 9. Оздоблення одягу. Технологія оздоблення виробів вишивкою, китицями, мережею

 10. Дисидентство в українському суспільстві та літературі

 11. Бджоли та продукти бджільництва

 12. Фінансова політика, сутність податкової системи

 13. Технологія виробництва. Бесквітне тісто

 14. Банківська система

 15. Міжнародні економічні відносини

 16. Вартість цінних паперів, її визначення

 17. Фонетичний мінімум

 18. Витинанки

 19. Англійський романтизм

 20. Правдиве зображення шкільного життя, праці вчителя в оповіданнях Б. Грінченка

 21. Непрямі податки в Україні

 22. Економічна думка стародавнього Сходу

 23. Економічна природа та значення ПДВ

 24. Філософські ідеї Т.Г.Шевченка

 25. Основи теорії виникнення держави і права

 26. Козацька педагогіка - сучасна освіта

 27. Поняття “носій інформації” та “матеріальна основа документа”: семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

 28. Естафети з фізичного виховання

 29. Економічний розвиток країн Західної Європи в епоху Середньовіччя

 30. Поняття і основні форми реалізації норм права. Поняття і ознаки правозастосування. Основні стадії застосування норм права

 31. Суспільство і природа

 32. Терміни правничої лінгвістики

 33. Меркантилістська теорія

 34. Державна інформаційна політика і національні інформаційні ресурси

 35. Класи організаційних структур управління виробництвом

 36. Екологічні наслідки військових дій

 37. Нематеріальні ресурси

 38. Контроль Держ. Казначейства за видатками з бюджету

 39. Загальна характеристика продукції, поняття і класифікація. Вимірники обсягу

 40. “Салічна правда” – пам’ятка ранньофеодального

 41. Філософія в Києво-Могилянській академії

 42. Англійський класичний реалізм в літературі

 43. Головна книга

 44. Правопис закінчень іменників, власних і загальних імен у кличній формі та звертаннях

 45. Суверенітет української держави, загальні ознаки

 46. Демографічні проблеми в світі, та шляхи їх вирішення. Населення світу

 47. Основні фактори виробництва

 48. Інвестиційні ризики та їх оцінка

 49. Ідеал людини

 50. Поняття державного суверенітету. Зовнішній та внутрішній суверенітет держави

 51. Кодування товарів

 52. Державна служба та її особливості

 53. Стратегія диверсифікації

 54. Суть та ознаки досконалої конкуренції

 55. Причини виникнення держав

 56. Повчання Володимир Мономаха дітям, як давня пам’ятка давньоруської педагогічної думки

 57. Документальні джерела інформації та використання їх у наукових дослідженнях

 58. Облік дебіторської заборгованості ТОВ ,, Юнітторг ”

 59. Використання економіко-логічних методів аналізу господарської діяльності на підприємстві. Анализ формування прибутку підприємства

 60. Основні джерела та чинники небезпеки, прогнозування небезпек та захист від їх дії хімічно небезпечні виробництва

 61. Страхування в Україні: нова історія і сучасний стан

 62. Максим Рильський “Слово про рідну матір”

 63. Василь Симоненко. Життя та творчість

 64. Санація підприємств

 65. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків

 66. Сутність та фактори економічного зростання

 67. Українські обереги, традиції і сучасність

 68. Логічні елементи, що застосовуються в електронно-обчислювальній техніці

 69. Сучасний екологічний стан України

 70. Організація митного контролю

 71. Віруси та антивірусні програми і їх призначення

 72. Гроші в ринковій економіці

 73. Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві людини

 74. Структура місцевих бюджетів

 75. Поняття ліквідності банку показники ліквідності

 76. Розвиток міст і ремесла Київської Русі

 77. Атестація робочого місця на підприємстві

 78. Страхування життя

 79. Види правопорушень. Правопорушність. Зловживання правом

 80. Сутність поняття економіка

 81. Грунти, їхнє значення, забруднення й збереження

 82. Формування собівартості готової продукції

 83. Класифікація природних ресурсів

 84. Територіально-виробничі комплекси України

 85. Центральний банк та його роль у національній економіці

 86. Скалярний добуток двох векторів, його властивості. Векторний добуток, його властивості. Змішаний добуток трьох векторів

 87. Конституція США та реальні права громадян

 88. Франчайзинг

 89. Фінансовий контроль

 90. Сценарій свята Зустріч Зими і Весни

 91. Марксистська філософія

 92. Сучасне світове господарство. Міжнародна економічна інтеграція

 93. Банки і банківська діяльність

 94. Сонячні та місячні затемнення

 95. Основні типи і моделі розвитку країн, що розвиваються

 96. Риба і рибні продукти

 97. Сімейне право України. Усиновлення

 98. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства та зв`язку

 99. Транспортна галузь України, проблеми і перспективи

 100. Релігія стародавнього Єгипту та Месопотамії

 101. Товарознавча оцінка асортименту та якості вершкового масла

 102. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики

 103. Фінансування охорони праці

 104. Дієслово

 105. Реєстрація вхідної чи вихідної кореспонденції

 106. Демографія в системі знань про народонаселення

 107. Розвиток логічного мислення на уроках математики

 108. Рицарський роман

 109. Тип членистоногі загальна характеристика виду

 110. Виробництво і розподіл суспільних благ

 111. Зміст цивільного правовідношення. Види цивільних правовідносин

 112. Історія та розвиток комп’ютерної техніки та обчислювальних машин

 113. Права людини і громадянина

 114. Релігії Давнього Китаю

 115. Поняття, види робочого часу. Режим і облік робочого часу

 116. Форма, структура і зміст балансу

 117. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва» Автор:

 118. Держава у політичній системі

 119. Грошовий оборот. Переваги безготівкових розрахунків над готівковими

 120. Договір підряду та порядок встановлення договірної ціни у будівництві

 121. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій

 122. Аспекти теорії тексту

 123. Основні фонди і виробнича потужність підприємства

 124. Власні і загальні назви іменників

 125. Свято осені

 126. Державний кредит та його роль у формуванні фінансових ресурсів

 127. Організаційно - економічний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства

 128. Заробітна плата та закономірності її зміни. Заробітна плата та продуктивність праці. Диференціація оплати праці

 129. Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства

 130. Генрік Ібсен (1828-1906)

 131. Глобальні проблеми міжнародної економіки

 132. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 133. Різьба по дереву як ужиткове мистецтво

 134. Поняття і сутність культури. Культурно-історичні цінності

 135. Експорт і імпорт

 136. Модель економічної рівноваги

 137. Соціальні позабюджетні фонди

 138. Суспільство як система і життєдіяльність людини. Діяльність як спосіб існування соціального

 139. Положення про відділ маркетингу

 140. Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні

 141. Професійна ідеологія соціального працівника

 142. Рецепція римського права в Україні

 143. Зерно-мучні товари. Класифікація зерен. Культури крупи, їх асортимент і вимоги до якості

 144. Економічні основи та види міжнародної торгівлі

 145. Голодомор 1932-1933рр.

 146. Сучасні екологічні проблеми, що постають перед людським суспільством

 147. Політична економія

 148. Інвестиційний ринок, оцінки та прогнозування

 149. Роль фінансових посередників в Україні на сучасному етапі

 150. Оцінювання макро- та мікросередовища фірми

 151. Калькуляційна одиниця та об'єкт витрат. Визнання і класифікація затрат на виробництво

 152. Мале підприємництво

 153. Інформаційне забезпечення в процесі управління

 154. Контроль в навчанні

 155. Норми і нормативи праці

 156. Облік і аудит власного капіталу та забезпечення зобовязань

 157. Біологічні основи адаптації людини до змін інтенсивності дії екологічних факторів

 158. Автомат Калашникова

 159. Документ. Його матеріальна основа

 160. Проектування організаційної структури управління, суть, принципи, етапи

 161. Поняття референдуму. Види референдумів в Україні

 162. Виставково-ярмаркова діяльність як інтегрована комунікативна функція

 163. Місяць - супутник Землі

 164. Українська мова – наш скарб

 165. Виникнення, устрій та зруйнування Запорізької Січі

 166. Особливості культури Стародавньої Індії

 167. Психоаналіз і неофрейдизм

 168. Грошово-кредитна політика НБУ

 169. Термодинаміка

 170. Склад та структура оборотних коштів. Капітальні вкладення у відтворення та оновлення основних фондів підприємства

 171. Відтворення та вдосконалення основних фондів

 172. Ще раз про мову

 173. Види законів. Конституція — основний закон громадянського суспільства і держави

 174. Паблік рілейшнз у маркетинговій політиці

 175. Велика ідея гетьмана Івана Мазепи

 176. Загальна характеристика ЗЕД в Україні

 177. Розвиток української термінографії

 178. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

 179. Менеджмент підприємства

 180. Нормування праці

 181. Андрій Чайковський

 182. Історія виникнення ЕОМ

 183. Ринкова система і організація підприємництва

 184. Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства

 185. Підвищення ефективності функціонування підприємства на основі вдосконалення маркетингової діяльності

 186. Монополії

 187. Аварії на АЕС

 188. Методи наукового-пізнання. Суть наукової теорії

 189. Економіка України Франка

 190. Україна в системі сучасних міжнародних відносин

 191. Правові системи сучасності

 192. Функції права. Цінність права. Співвідношення права і закону

 193. Оцінка ризиків

 194. Електронна інформаційна ера, інформаційне суспільство, інформаційне право, інформаційне законодавство, кіберзлочинність

 195. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 196. Порядок оформлення платіжної відомості

 197. Доба Відродження і мистецтво

 198. Основи стандартизації та сертифікації

 199. Політична система і державний устрій Болгарії

 200. Фінансова стратегія підприємств, зміст, завдання та методи фінансового планування

 201. Основні методи та інструменти державного регулювання

 202. Макс Вебер та його внесок в світову політичну думку

 203. Порядок укладення трудового договору

 204. Національна система стандартизації, метрології та сертифікації

 205. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

 206. Друкарська справа на Україні

 207. Форми кредиту

 208. Приклади найбільших техногенних катастроф у світі

 209. Народний одяг

 210. Міліція

 211. Відділ Голонасінні

 212. Міжнародна міграція робочої сили. Ринок трудових ресурсів

 213. Технологія виробництва бензину

 214. Захист прав патентовласника в Україні

 215. Логіка Аристотеля

 216. Історія розвитку українського правопису

 217. Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення

 218. Господарство США

 219. Сутність підприємництва як особливого виду господарської діяльності. Основні характерні ознаки підприємства

 220. Народна творчість

 221. Вплив науково-технічного прогресу на навколишнє середовище. Його позитивні та негативні сторони

 222. Україна у міжнародних відносинах

 223. Діяльність М.Грушевського

 224. Писанка

 225. Статистика основних і оборотних виробничих фондів

 226. Життя і творчість Шарля Бодлера

 227. Державні цільові фонди

 228. Сонячні і місячні затемнення. Рух Сонця і Місяця

 229. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка

 230. Звіт по практиці \\\"Центральний універмаг\\\"

 231. Маркетингові дослідження

 232. Методи організації виробничих процесів

 233. Поняття та ознаки юридичної науки

 234. Сутність і особливість міжнародної економічної інтеграції

 235. Облік зносу

 236. Страви з яєць та сиру

 237. Види документів

 238. Початки підприємництва. Процес створення підприємства та характеристика його основних етапів

 239. Роль хімії в житті суспільства

 240. Організація державної служби в Україні

 241. Філософські аспекти сучасної культури

 242. Енергозберігаючі технології

 243. Релігієзнавство

 244. Лисенко М.В. - видатний музичний і громадській діяч України

 245. XIX сторіччя в історії світової культури

 246. Податкова система, її функції та сучасні проблеми

 247. Образ Дон Жуана в світовій літературі XVII століття

 248. Глобальні проблеми людства. Міжнародні соціальні проблеми

 249. Хімічний комплекс України

 250. Галузь страхування в Україні, проблеми і перспективи розвитку

 251. Екологічні фактори

 252. Мозок. Різновиди та будова

 253. Петро Калнишевський - останній кошовий отаман запорозької січі

 254. Принципи класифікації системи моніторингу

 255. Гроші та їх функції

 256. Стройова підготовка

 257. Статеве виховання

 258. Паблік рилейшнз, маркетинг, комунікації

 259. Позичковий процент

 260. Види конкурентної боротьби і її закономірності

 261. Теорія обліку та організація облікової діяльності

 262. Продуктивність і ефективність праці

 263. Історія України на початку ХХ ст

 264. Економічна система, сутність, характеристика, особливості

 265. Конспект уроку, Природа — це казка, яку треба читати серцем

 266. Історія виникнення Кирило-Мефодіївського товариства

 267. Предмет трудового права

 268. Види грошей

 269. Особливості міжнародної торгівлі послугами

 270. Створення ООН

 271. Поділ праці

 272. Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів

 273. Роль Івана Мазепи в розвитку української культури

 274. Аналіз беззбитковості проекту

 275. Північно-Східний соціально-економічний район України

 276. Джордж Бернард Шоу

 277. Загальні вимоги до оформлення ділової кореспонденції

 278. Тренінг як психопрофілактичний метод

 279. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

 280. Методи відображення предмету бухгалтерського обліку

 281. Грунти рівнин України і їх основні особливості

 282. Комерційна діяльність і асортиментна політика

 283. Особливості формування і розвитку української економічної думки, її основні напрямки і школи

 284. Планети-гіганти

 285. Економічна безпека України

 286. Ранкова гігієнічна гімнастика

 287. Михайло Грушевський та його внесок до розвитку історії та культури України

 288. Що таке кислотні дощі та озонові діри. Чим вони спричинені і як впливають на стан біосфери

 289. Правотворча діяльність держави

 290. Суть і структура грошового обороту

 291. Товарне виробництво

 292. Особливості промислового перевороту в Західній та Східній Україні

 293. Економічний розвиток стародавніх цивілізацій

 294. Інтуїція

 295. Поняття про емоції, їх значення та особливості. Фундаментальні емоції людини

 296. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 297. Міфологія Стародавнього Риму

 298. Адміністративний процес

 299. Порівняльна характеристика Кримських і Карпатських гір

 300. Порівняльна характеристика типів виробництва, одичного, серійного, масового

 301. Гетьманство Богдана Хмельницького

 302. Дослідження ділової карєри менеджера

 303. Основні засади німецького романтизму

 304. Удосконалення кадрової роботи на ВАТ ЛАЗ

 305. Основні етапи розвитку емпіричної соціології

 306. Фінансова стратегія діяльності підприємства

 307. Дослідження впливу податкової політики держави на розвиток підприємницької діяльності

 308. Форми безготівкових розрахунків

 309. Природа ціни. Чинники, які формують ціну

 310. Класифікація податків за способом стягнення. Форми бюджетних асигнувань, що надаються підприємствам

 311. Державний лад Афін

 312. Еволюція (етапи розвитку) управлінського обліку

 313. Генна інженерія

 314. Основні напрямки в розвитку мистецтва

 315. Національний дохід і ВВП як основні показники розвитку суспільного виробництва

 316. Диференціальні рівняння першого порядку. Задача Коші

 317. Церковне християнство

 318. Українське термінознавство – здобутки і втрати

 319. Вартість робочої сили: дискусійні аспекти

 320. Складові авторитету викладача ВНЗ

 321. Суб'єкти інвестиційної діяльності

 322. Митна вартість товарів

 323. Мікроекономіка. Шпори 2

 324. Мотивація і оплата праці на п-ві

 325. Відчуття та діяльність

 326. Американський романтизм 19 століття у літературі

 327. Властивості визначеного інтеграла

 328. Притча про старого i море

 329. Господарське життя європейських країн в період середньовіччя (V—XV ст.)

 330. Козацька педагогіка як унікальне явище світової педагогічної думки

 331. Особливості внутрішнього аудиту

 332. Суть світового господарства й основні етапи його розвитку

 333. Фінансова політика

 334. Статистика чисельності, складу та руху населення

 335. Україна – космічна держава

 336. Класифікація прикладних та службових програмних засобів

 337. Принципи кредитної політики, організація кредитної роботи в банках. Етапи процесу кредитування. Методика аналізу кредитного портфеля банку

 338. Трансформація форм власності і перехід до соціальної

 339. Оборотні фонди підприємства

 340. Національна українська символіка

 341. Грошово-кредитна система Німеччини

 342. Економічні проблеми безробіття

 343. Відчуття та сприймання як активні процеси пошуку

 344. Методи державного регулювання

 345. Естетична основа німецького романтизму

 346. Сценарій „Свято птахів”

 347. Відділ Покритонасінні або Квіткові рослини. Загальна характеристика

 348. Суть і функції грошей

 349. Молюски. Особливості будови і фізіології. Умови проживання

 350. Стан навколишнього середовища в Україні

 351. Організація валютного ринку України

 352. Відносини у трудовому праві

 353. Основні поняття математичного програмування. Побудова моделі задачі лінійного програмування

 354. Організаційно – правові форми підприємницької діяльності

 355. Українська фондова біржа – шлях економічного розвитку

 356. Облік орендних операцій

 357. Еволюція концепції маркетингу

 358. Грецький театр і література

 359. Конкуренція і монополія

 360. Жіночий рух України як чинник гендерної рівноваги та гендерної демократії в українському соціумі

 361. Основні сфери використання різних програм регулювання соціально-трудових відносин у міжнародній практиці

 362. Предмет фінансової науки

 363. Гетьман України емігрант Пилип Орлик

 364. Цивільна оборона

 365. Столипінська аграрна реформа та її реалізація в Україні

 366. Леонардо да Вінчі

 367. Методологія наукового пізнання

 368. Економічна роль держави

 369. Атестація робочих місць за умовами праці

 370. Безпека праці під час технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 371. Розвиток української держави. Основні етапи розвитку української держави

 372. Походження назви (етимологія) слів \\\"Україна\\\" та \\\"українці\\\"

 373. Економічна думка античного світу

 374. Профілактика внутрішньо-лікарняних інфекцій, що передаються через кров (СНІД, вірусний гепатит)

 375. Договори у сфері оренди транспортних засобів

 376. Антична культура/Готичний стиль

 377. Особливості співпраці кадрової служби з іншими підрозділами підприємства

 378. Економіка праці

 379. Поняття про волю, теорії волі, розвиток волі в дитячому віці

 380. Формування навичок ведення здорового способу життя засобами фізкультурно – оздоровчої роботи

 381. Життя і творчість Ф. І. Тютчева

 382. Основні стилі поведінки при розв’язанні конфліктів

 383. Сутність та функції ринку

 384. Кон’юнктура світових ринків

 385. Риторика Стародавнього Риму

 386. Сучасні засоби захисту органів дихання. Правила їх використання

 387. Діалектика та її альтернативи

 388. Генетичний код та його властивості

 389. Поняття трудового договору та його характеристика у сучасний період

 390. Кредити в Україні

 391. Економічна думка Середньовіччя

 392. Поняття, місія і різноманітні цілі створення підприємств

 393. Розвиток науки управління, переконання як засіб впливу, попередження конфлікту

 394. Стилі сучасної української літературної мови

 395. Роль фіскальної політики в умовах ринкової трансформації

 396. Ботаніка – наука про рослини. Загальна характеристика царства рослини

 397. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 398. Небезпеки природного та техногенного характеру

 399. Держава скіфів

 400. Планування й аналіз чисельності працівників

 401. Економічний інтерес та формування мотиваційного процесу

 402. Грошовий оборот і грошові потоки

 403. Загальна характеристика банківських операцій

 404. Фінанси акціонерних товариств

 405. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві за національними стандартами

 406. Державний фінансовий контроль

 407. Клас Ссавці

 408. Типи грошових систем

 409. Неологізми

 410. Характерні риси імпресіонізму

 411. Соціальний комплекс України

 412. Принципи аудиту. Стандарти і норми аудиту

 413. Маркетинг у підприємницькій діяльності

 414. Загальна характеристика господарських товариств

 415. Зміст і завдання БЖД

 416. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя сучасний стан, перспективи

 417. Система основних прав і свобод людини і громадянина

 418. Особливості господарського комплексу України

 419. Передумови для розвитку державності в Україні на початку ХХ ст. Центральна Рада. Українська держава за П.Скоропадського. Падіння гетьманату

 420. Проблеми сільського господарства України

 421. Промисловий маркетинг: сутність, завдання, розвиток

 422. Крадіжка

 423. Свята і видовища Греції. Олімпійські ігри

 424. Комахи з повним перетворенням

 425. Добровільне медичне страхування

 426. Євразія. Опис материка

 427. Сучасний стан, особливості розміщення та проблеми розвитку галузей легкої промисловості України

 428. Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього

 429. Проектування системи управління інформаційними підсистемами

 430. Особливості англійського сленгу у ВНЗ

 431. Педагогічні ідеї В.Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу

 432. Виникнення буржуазної держави. Англія

 433. Товарне виробництво

 434. Торговельний капітал и торгівля

 435. Функціональний ряд, область його збіжності. Cтепеневі ряди. Теорема Абеля

 436. Цикл уроків з теми “іменник” у 3 класі чотирирічної початкової школи

 437. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 438. Спілкування як обмін інформацією. Комунікативна сторона спілкування

 439. Розвиток у дітей інтересу до вивчення укураїнської мови

 440. Поняття та види товарів

 441. Бухгалтерський облік бюджетних установ

 442. Фінансовий контроль та його розвиток в умовах переходу до ринкової економіки

 443. Аналіз оборотних коштів на підприємстві

 444. Словниковий склад англійської мови

 445. ПРП та РПС Чернігівської області

 446. Шляхи розвязання політичних конфліктів

 447. Організація банківського кредитування

 448. Природоохоронні заходи

 449. Матеріально - сировинна стратегія

 450. Форми інвестування

 451. Мультиплікатор інвестицій

 452. Соціально-політичні та комбіновані небезпеки

 453. Основні риси культури Давньої Греції і Давнього Риму

 454. Кредитний договір. Види кредитних договорів

 455. Поети шестидесятники, їх роль в духовній письменній культурі ХХ століття

 456. Дієтотерапія цукрового діабету

 457. Давня історія України

 458. Петро Сагайдачний

 459. Австралія. Опис материка

 460. Великі географічні відкриття епохи Відродження

 461. Сучасні економічні течії, неокенсіанство, кенсіанство, інституціоналізм та ін.

 462. Міфологія, релігія, культи, обряди давнього Єгипту

 463. Адміністративно правові норми

 464. Східнослов’янська держава - Київська Русь

 465. Місце управлінського обліку в системі облікової інформації

 466. Облік прибутку і його використання

 467. Епоха Відродження

 468. Планування собівартості продукції

 469. Банківський сектор України проблеми і перспективи

 470. Поняття релігії

 471. Національна валюта України та шляхи її стабілізації

 472. Загальна характеристика інноваційних процесів. Поняття і класифікація їх видів

 473. Екологія плазунів. Роль та значення плазунів в системі живої природи

 474. Французький романтизм 19 століття у літературі

 475. Договори

 476. Проблема знання, мови, розуміння у філософії XX ст

 477. Поняття «психіка» та «мозок» в загальнопсихологічному сенсі. Проблема співвідношення мозку і психіки

 478. Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів

 479. Фізичні навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток

 480. Африка. Опис материка

 481. Українська мова, її походження, вивчення і захист

 482. Неокласична теорія

 483. Банківський маркетинг

 484. Грошові реформи

 485. Грошова реформа в Україні (2-16 вересня 1996 року)

 486. Субєкти адміністративного права

 487. Професійне педагогічне спілкування

 488. Підприємства колективної власності

 489. Правила продажу непродовольчих товарів в Україні

 490. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 491. Поняття про малоцінний і швидкозношувальний інвентар

 492. Харків у роки Великої Вітчизняної війни

 493. Службові листи

 494. Поняття, форми та види зайнятості

 495. Багатство української мови

 496. Поезія Василя Стуса – цілісний поетичний організм зі сталими образно-смисловими комплексами

 497. Лісостеп України

 498. Оноре де Бальзак і Україна

 499. Соціальні процеси, види і шляхи їх пізнання. Проблема міграції.Соціально-економічна структура суспільства та її особливості в Україні

 500. Особливості формування статутних фондів підприємств

 501. Держава і право ЗУНР

 502. Документи по особовому складу

 503. Правова культура суспільства. Правова культура особи. Професійна правова культура

 504. Функції багатьох змінних. Означення, границя та неперервність, похідні диференціали

 505. Оцінка чинників ризику, що впливають на здоров’я і працездатність людини

 506. Фінансова криза на підприємстві, її симптоми та фактори виникнення

 507. Транспортний комлекс України

 508. Поняття цивільного правовідношення

 509. Історія України

 510. Автоматизація Журналу-ордеру №1

 511. Будівельні суміші в Україні

 512. Основні шляхи захисту водних ресурсів

 513. Економічна сутність та види реальних інвестицій

 514. Інфляція, економічна природа, форми, типи і наслідки

 515. Дмитро Васильович Павличко

 516. Оборотні кошти підприємства, поняття і структура

 517. Облік власного капіталу, цільового фінансування та цільових надходжень

 518. Дії населення в надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час

 519. Ділові листи у зовнішньоекономічній діяльності

 520. Стратегія і планування в системі міжнародного менеджменту

 521. Багатокомпонентні розчини для інфузій і перспективи їх удосконалення

 522. Судово-бухгалтерська експертиза операцій пов’язаних з реалізацією продукції та послуг

 523. Древній Рим

 524. Методи кількісної оцінки економічного ризику

 525. Облік грошових засобів

 526. Антивоєнний пафос у творах визначних письменників Е.М.Ремарка, Е.Хемінгуея, Г.Белля, Б.Брехта

 527. Проблеми сучасної світової економіки

 528. Теорія культури як наука

 529. Поняття природного середовища

 530. Функції ринку та форми їх реалізації

 531. Технологічний процес зварювання легованих сталей

 532. Технологія навчання іншомовного матеріалу

 533. Розвиток і розміщення суднобудування в світі

 534. Обігові кошти підприємства та поліпшення їх використання

 535. Мурашко О.О. - видатний живописець ХІХ-ХХ ст. в Україні

 536. Собівартість прибутку і рентабельність

 537. Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню

 538. Завдання Цивільної оборони України

 539. Своєрідність творів Альбера Камю

 540. Людина в сімї. Основні засади сімейних відносин

 541. Морський транспорт світу

 542. Облік витрат діяльності виробничих підприємств і калькулювання собівартості продукції

 543. Цілі та завдання менеджменту. Цикли управління

 544. Класифікація будівель і споруд, і вимоги до них

 545. Дія нормативно-правового акта в часі

 546. Поняття кредитної системи

 547. Ренесансне мистецтво України

 548. Світова економіка

 549. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 550. Україна в умовах десталінізації

 551. Початок Великої Вітчизняної війни

 552. Українська вишивка. Рушники

 553. Мета створення та основні напрямки діяльності Всесвітньої торгової організації (ВТО)

 554. Китай. Економіко-географічна характеристика

 555. Речове право

 556. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 557. Свинець (Плюмбум)

 558. Сутність МЕВ та особливості розвитку сучасних МЕВ

 559. Ліцензування підприємницької діяльності

 560. Інфляція - економічна природа, форми, типи і наслідки

 561. Роль і місце досліджень в системі маркетингу

 562. Гіпотези походження Всесвіту

 563. Економічний зміст похідної. Використання поняття похідної в економіці

 564. Розміщення населення. Міське і сільське населення. Урбанізація

 565. Порядок розгляду господарських спорів господарськими судами

 566. Об’єкти та цілі БЖД. Людина – життєве середовище, аксіома потенційної безпеки і діяльності людини

 567. Гарбуз звичайний – корисна лікарська рослина

 568. Жанри кінематографу

 569. Бізнес-план інвестиційного проекту та його загальна структура

 570. Індія

 571. Різнокольорові вірші. А.М’ястківський Веселочка. Е. Горева Кольоровий віршик. Т.Коломієць Подарунок

 572. Мова творів Григорія Сковороди

 573. Валютні операції. Котирування валют

 574. Україна і ООН

 575. Особа злочинця та основні напрямки її кримінологічного вивчення

 576. Типи алгоритмів

 577. Види маркетинга у підприємницькій діяльності

 578. Шануй батька й неньку

 579. Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг в Україні

 580. Грошова маса

 581. Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб

 582. Джгутикові. Основні представники. Особливості будови і функції органів

 583. Професійна і державна служба. Державний службовець і працівник приватного сектора. Посадова особа. Служба в органах внутрішніх справ

 584. Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету

 585. Інструментальні методи дослідження ШКТ

 586. Поняття грошової системи та її елементи

 587. Теоретичні основи мотивації

 588. Права та обовязки вартового

 589. Понятта про неткані текстильні матеріали

 590. Нормативний метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції

 591. Проблеми формування ринку цінних паперів в Україні

 592. Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні

 593. Листок – бічна частина пагона. Зовнішня будова листка

 594. Персонал п-ва і продуктивність праці

 595. Конспект уроку з біології у 9 класі

 596. Математики України

 597. Якість продукції

 598. Хімія і екологія

 599. Банкрутство підприємства та шляхи його подолання на сучасному етапі

 600. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства, оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства

 601. Класифікація держав за їхньою формою

 602. Життя і творчість Григіра Тютюнника

 603. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності

 604. Фондова біржа як елемент ринкової інфраструктури

 605. Невласні інтеграли з безмежними границями та з необмеженою підінтегральною функцією

 606. Інвестиції, їх види і характеристика

 607. Природні передумови РПС

 608. Бюджет – головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюджетній системі

 609. Маркетингові концепції в менеджменті, сутність, класифікація, особливості застосування

 610. Культурологія

 611. Письмовий твір за малюнком і спостереженням

 612. Закони Баррі Коммонера

 613. Державне регулювання ведення мисливського господарства

 614. Значення транспортного комплексу в народному господарстві

 615. Зображення жіночої долі в творах Ф.Достоєвського „Злочин так кара”, Л.Толстого „ Анна Кареніна”, Г.Флобера „ Пані Боварі” та Ш.Бронте „ Джейн Ейр”

 616. Склад витрат підрозділ і порядок їх планування

 617. Буття

 618. Місцеві органи самоврядування

 619. Моделі олігополії

 620. Виробництво і виробничі системи

 621. Організація претензійно-позовної роботи на підприємстві

 622. Міжнародний ринок капіталу, рух капіталу

 623. Вплив шкідливих речовин на організм людини

 624. Природа макроекономічної рівноваги

 625. Походження птахів

 626. Декоративне панно (макраме)

 627. Утворення та діяльність ЗУНР. Сталінські методи індустріалізації та їх здійснення в Україні

 628. Укриття населення в захисних спорудах

 629. Теоретичні проблеми Капіталу К.Маркса

 630. Грошові агрегати НБУ та їх характеристика

 631. Твір “Війна і мир” Л.Толстого

 632. Ілюзії і дійсність

 633. Поняття основних структур даних

 634. О.С. Пушкін в дитячій літературі

 635. Сутність і походження релігії

 636. Грунтознaвство

 637. Військова присяга та військова символіка України

 638. Особливості митного регулювання при здійсненні експортно-імпортних операцій

 639. Ресурси Світового океану і рекреаційні ресурси

 640. Визначення попиту та значення цінової еластичності попиту

 641. Методи оцінки стратегічних альтернатив та вибору стратегії сучасної організації на прикладі ВАТ \\\"Запоріжсталь\\\"

 642. Сімейні відносини

 643. Біблія – священна книга християн

 644. Бізнес планування

 645. Загальні положення про фізичну особу. Правоздатність фізичних осіб

 646. Молодий Шевченко

 647. Створення і розвиток грошової системи України

 648. Закон єдності та боротьби протилежностей

 649. Виробничі фонди підприємства. Відмітні ознаки основних і оборотних фондів

 650. Перекладацькі відповідності

 651. Особливості проведення нарад

 652. Пошуки краси в оточенні вульгарного буржуазного існування в збірці «Квіти зла» Шарля Бодлера

 653. Дихання

 654. Собор святої Софії у Києві (історія спорудження та архітектурні особливості)

 655. Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка”

 656. Другий закон термодинаміки та його значення

 657. Історія розвитку системи одиниць величин

 658. Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць

 659. Інфляційні процеси в Україні

 660. Теорія походження життя на Землі

 661. Податкове регулювання

 662. Поняття логістики, сутність і значення

 663. Особливості розробки анкет при дослідженні ринку

 664. Вишивка на Поділлі

 665. Система трудового права і система трудового законодавства

 666. Проблема задатків, здібностей і інтелекту в психології

 667. Україна на міжнародному ринку цінних паперів

 668. Планування й аналіз заробітної плати

 669. Економічна суть ринку праці

 670. Фінансова система держави

 671. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини. Міжнародний захист прав людини

 672. Дотримання правил хімічної безпеки

 673. Порядок відкриття рахунків у банках

 674. Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями

 675. Майнове оподаткування

 676. Атмосфера

 677. Електронна пошта

 678. Неолібералізм, лондонська, фрейбурзька, паризька, чиказька школи

 679. Оборотні фонди і оборотні засоби п-ва

 680. Запилення та запліднення. Суть подвійного запліднення. Будова насінини одно- і дводольних рослин

 681. Кров і система кровообігу

 682. Музика

 683. Ціна, її види та структура

 684. Гендерні проблеми у засобах масової інформації (управлінський аспект)

 685. Увага. Види, порушення

 686. Розвиток соціаольної роботи в Великобританії

 687. Розвиток кінематографії. Діяльність О.Довженка

 688. Індикативне планування

 689. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види

 690. Особистісно орієнтовне навчання

 691. Поняття, сутність та походження держави

 692. Поняття інфляції. Причини інфляції. Види інфляції

 693. Заповідники України

 694. Установчі документи підприємства

 695. Стратегія управління доходами торговельного підприємства, вихідні передумови та порядок розробки

 696. Віктор Гюго – французький романтик

 697. Перцептивна сторона спілкування

 698. Сутність та методи калькулювання

 699. Логічна структура понять

 700. Особливості виписування рецептів на отруйні, сильнодіючі, наркотичні, психотропні лікарські засоби

 701. Діаспора

 702. Спонтанне монологічне мовлення у методиці викладання англійської мови

 703. Життєвий і творчий шлях Мольєра

 704. Розвиток самосвідомості і самооцінки

 705. Історія виникнення та віровчення зороастризму

 706. Економічна сутність санації підприємств, передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємств

 707. Агробіологічні основи технології вирощування озимого жита

 708. Модель грошового обороту. Грошові потоки та механізм їх балансування

 709. Державне мито

 710. Велика французька буржуазна революція

 711. Формування місцевих бюджетів України

 712. Обдарованість – як проблема в психології

 713. Соціальні спільноти та їх природа

 714. Ткацтво в Україні

 715. Що таке пластикова картка. Переваги та недоліки цих карток

 716. Україна в поетичному сприйнятті Є.Маланюка

 717. Джерела виникнення і розвитку теорії фізичного виховання

 718. Біографія Артура Конан Дойла

 719. Енергія вітру. Екологічні характеристики джерел енергії. Проблеми енергозбереження

 720. Літосфера, її елементи, процеси формування земної кори

 721. Поняття про біологію

 722. Практика як специфічно людський спосіб освоєння світу

 723. Архітектура і мистецтво Візантії V-VIII ст.

 724. Історія хімії

 725. Збройні Сили та інші військовi формування України на сучасному етапі

 726. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 727. Роль підприємства у ринкових відносинах. Види підприємств

 728. Правила ІНКОТЕРМС. Правовий режим вільних економічних зон

 729. Тіньова економіка України та світу

 730. Правовий статус господарських товариств

 731. Українські звичаї та обряди українського народу

 732. Класифікація рекламних засобів, їх оцінка та вибір

 733. Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні. Становище у сфері культури в 30 роках

 734. Фольклорний і літературний образ народного героя Олекси Довбуша

 735. Історичні кроки розвитку хімії

 736. Влада інформації, її місце й роль в інформаційному суспільстві

 737. Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання

 738. Аналіз загального обсягу та динаміки оплати праці

 739. Посередники

 740. Методи перевірки фінансової звітності

 741. Оцінка екологічної ситуації в Україні

 742. Родина Вовчі

 743. Естетичне виховання

 744. Основні фактори ціноутворення

 745. Міжнародні фінансово-кредитні організації

 746. Загальні правила сервірування столів

 747. Демографічна ситуація в Україні

 748. Регулювання міжнародної економічної діяльності

 749. Економічний розвиток України в II половині XVII – на початку XX ст

 750. Споживання, заощадження та інвестиції

 751. Механізм правового регулювання. Стадії механізму правового регулювання

 752. Механізм банкрутства в Україні та шляхи його вдосконалення

 753. Безпека дорожнього руху

 754. Грошово-кредитна політика центрального банку

 755. Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях

 756. Конституція України

 757. Фауна Кримських Гір

 758. Транснаціональні банки

 759. Господарство України другої половини XIX ст.

 760. Період трьох літ

 761. Богдан Хмельницький

 762. Естетична основа німецького романтизму

 763. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу

 764. Мануфактурний період світової економіки. Основні фактори становлення індустріального суспільства

 765. Загальний огляд країн Центральної Європи

 766. Співвідношення попиту та пропозиції і ціноутворення

 767. Мета і завдання виробничої діяльності підприємства

 768. Квітковий годинник Карла Ліннея

 769. Аналіз чутливості

 770. Фіскальна політика в Україні

 771. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 772. Показники торгового асортименту

 773. Системи масової комунікації

 774. Політичні доктрини античності

 775. Охорона водних ресурсів

 776. Неперервність функції в точці і в області.Дії над неперервними функціями

 777. Математика - відкриття впродовж століть

 778. Державне програмно-цільове планування

 779. Історія ідеї про правову і соціальну державу. Особа і держава

 780. Емпатія і комунікація

 781. Розрахункові документи в банківських установах

 782. Загальні риси зовнішньоекономічних зв’язків України

 783. Агресія у відповідь. Помста як вид агресії

 784. Основні принципи правового регулювання праці і їх види

 785. Методи інтегрування

 786. Традиції народної матеріальної культури

 787. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні

 788. Атомна енергетика негативні та позитивні наслідки для екології

 789. Навчання орфографії в сучасних умовах

 790. Економічний ринок

 791. Авторське право в мережі Інтернет

 792. Німеччина

 793. Сутність, функції та основні види грошей. Електронні гроші

 794. Банківський менеджмент

 795. Фінансові ресурси підприємств

 796. Узагальнення й систематизація знань з теми “Складнопідрядне речення”

 797. Електрони та їх роль в електричному струмі

 798. Натовп, його особливості

 799. Документообіг

 800. Наукові відкриття в 20-х - 30-х роках ХХ ст.

 801. Комерційний кредит

 802. Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин. Обчислення площ плоских фігур в декартових і полярних координатах

 803. Налогова політика України

 804. Валютний курс і курсова політика

 805. Розвиток Музики на Україні у XVII-XVIII

 806. Життя та творчість Степана Васильченка

 807. Марко Вовчок - основоположник прози для дітей

 808. Термін «право». Походження права. Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу

 809. Механізм створення бізнесу

 810. Перегляд неокласичної теорії ринку. Монополії і конкуренція

 811. Військова присяга

 812. Канада. Економіко-географічна характеристика

 813. Характеристика

 814. План рахунків, які приміняються в банківській системі

 815. Попит на гроші

 816. Організація транспортного і складського господарства

 817. Хімія та екологія

 818. Фінансова система Японії

 819. Інформація та інформатика

 820. Фінансова санація і банкрутство підприємств

 821. Конспект уроку з хімії у 8 класі

 822. Особливості інфляції в Україні, шляхи виходу з неї

 823. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

 824. Табличний процесор MS Excel

 825. Прибуткове оподаткування громадян

 826. Фінансовий план

 827. Поняття ринку праці, його елементи і функції

 828. Шляхи зниження собіварстості

 829. Урок з англійської мови Подорож

 830. Еволюційні і революційні форми суспільного розвитку

 831. Емоції. Природа емоцій

 832. Україна у складі СРСР у 20-30-і роки

 833. Розвиток української мови в українській діаспорі

 834. Звіт з технічної практики

 835. Виробнича діяльність підприємницьких структур

 836. Проблема субстанції в філософії XVII ст

 837. Необережність як форма вини

 838. Поняття про класифікацію ґрунтів

 839. Міжнародний рух капіталів

 840. Функції релігії

 841. Спогади про Івана Франка

 842. Аналіз виробничого травматизму

 843. Управління

 844. Історія української державності

 845. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

 846. Сучасні масштаби впливу людини на природу та актуальність проблеми її охорони

 847. Цикли ділової активності

 848. Україна та Китай

 849. Облік касових операцій в журналі№1

 850. Споживання води

 851. Поняття правопорядку. Функції та принципи правопорядку. Державна дисципліна

 852. Творчість Леонардо да Вінчі

 853. Українська діаспора

 854. Пропозиція грошей

 855. Управління інформаційними ресурсами на підприємстві

 856. Сонце - найближча зоря

 857. Планети земної групи

 858. Проблеми безробіття в Україні

 859. Художній розпис тканин

 860. Загальні правила оформлення службових документів

 861. Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів

 862. Ораторство Демосфена

 863. Бароко

 864. Управління агрострахуванням

 865. Фінанси як економічна категорія

 866. Фази суспільного виробництва

 867. Основні моменти протоколу

 868. Розвиток малого підприємництва (на прикладі Волинської області)

 869. Державна реєстрація підприємницької діяльності

 870. Соціальні погляди Івана Яковича Франка

 871. Зміст економічної діяльності суспільства та її результати

 872. Розвиток політекономії в Україні

 873. Воля та вольові акти людини

 874. Геометрія, з давніх часів до сьогодення

 875. Податкове планування, його сутність, принципи та методи

 876. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства

 877. Генріх Гейне

 878. Організація комплексу топографо-геодезичних робіт для інвентаризації земель

 879. Сутність інфраструктури товарного ринку

 880. Національна політика на Україні у 20-х роках. Українізація

 881. Достатні ознаки збіжності рядів з додатніми членами, ознаки порівняння, Даламбера, радикальна та інтегральна ознаки Коші

 882. Роль менеджменту в розвитку формальних організацій

 883. Проблеми та перспективи розвитку соціального страхування в Україні

 884. Законодавство України про військову службу

 885. Сім’я і родинна обрядовість

 886. Теорії індустріального суспілства

 887. Забруднення вод світового океану

 888. Моральне виховання дітей

 889. Поняття “інформація” у різних науках

 890. Життєвий і творчий шлях Байрона

 891. Аудит і ревізія стану організації облікової політики

 892. Ділові папери

 893. Структура публіцистичного тексту, загальні підходи до текстологічного аналізу

 894. Сутність реклами та еволюція її розвитку

 895. Ринок та його місце в системі суспільного виробництва

 896. Фінансова санація та банкрутство підприємств

 897. І рушник вишиваний на щастя на долю дала

 898. Поняття та сутність Конституції

 899. Педагогічні погляди Т.Г. Шевченка

 900. Політика, як мистецтво

 901. Мета та завдання державного регулювання цін

 902. Роль підприємства (фірми) у ринкових відносинах. Види підприємств

 903. Правове регулювання безпеки життєдіяльності, управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 904. Американський неолібералізм. Монетаризм

 905. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 906. Винайдення радіо О.С. Поповим

 907. Організація торгівлі на продовольчих ринках

 908. Україна в міжнародній торгівлі діамантами і ювелірними виробами: оптимізація шляхів розвитку

 909. Економічна система соціалізму

 910. Україна та Європейський Союз

 911. Загальні положення про інтернет

 912. Материки світу

 913. Хімічні елементи в продуктах харчування

 914. Політична реклама та її особливості

 915. Данило Галицький – князь Галицько-волинської землі

 916. Банківська система Україні в ринковій економіці

 917. Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу

 918. Водні ресурси світу. Світовий океан, поверхневі та підземні води

 919. Теоретична система та економічна програма Дж.М.Кейнса

 920. Іван Богун - козацький полководець

 921. Вексель в платіжному обороті

 922. Суспільно-економічна формація

 923. Конституційний Суд України

 924. Довгі хвилі в економіці

 925. Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків

 926. Тихий океан

 927. Транспортний комплекс світу

 928. Парадигми осягнення історії. Філософія історії, предмет і напрямки

 929. Біоритми

 930. Правове визначення поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати

 931. Військова фізична підготовка на Запорізькій Січі

 932. Особливості використання іменників

 933. Організація та діяльність Острозької академії

 934. Чи кожна людина може стати видатною?

 935. Фашизм та його різновиди

 936. Економіка природокористування

 937. Засновницькі документи та їх підготовка. Ринок та його функції

 938. Марш і похідна охорона

 939. Зміни в міжнародному становищі внаслідок другої світової війни, створення ООН

 940. Документи і документування

 941. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів

 942. Умовиводи

 943. Види ділових повідомлень

 944. Ресторани. Види. Ергономічні вимоги

 945. Державне регулювання цін в Україні

 946. Господарство Запорозької Січі

 947. Охорона грунтів

 948. Українська діаспора

 949. План Маршала

 950. Документування організаційно-розпорядчої діяльності

 951. Культура та побут населення України

 952. Страхування в Україні – на прикладі НАСК „ОРАНТА„

 953. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

 954. В. Липинський – видатний представник українського консерватизму. Життєвий шлях і громадсько- політична діяльність

 955. Філософський аналіз суспільства

 956. Електроенергетика України

 957. Регулювання міжнародних торгівельних відносин, передбачених угодою ГАТТ

 958. Правове і нормативне регулювання охорони праці

 959. Ціноутворення на промислові товари

 960. Порядок реєстрації банку, ліцензування банківської діяльності

 961. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

 962. Індуїзм

 963. Економічне вчення А.Сміта

 964. Тероризм. Співробітництво держав у боротьбі з ним

 965. Метод управлінського обліку

 966. Середовище МЕВ, його структура й особливості

 967. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

 968. Вексельний обіг в Україні

 969. Натуральне господарство; функції грошей; ринок

 970. Тарифні сітки, їх роль в організації заробітної плати

 971. Країни Центральної та Східної Європи 1945 – 1994рр

 972. Мережа мереж "iнтернет"

 973. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що залишилися без опіки батьків

 974. Україна у складі СРСР (до ІІ світової війни)

 975. Святий Миколай

 976. Макроекономічні параметри та методи їх вимірювання

 977. Ведучі мости автомобіля

 978. Німецький романтизм в літературі 19 століття

 979. Види умовиводів

 980. Поточні витрати та ціни на продукцію (послуги). Характеристика собівартості

 981. Державний бюджет України, доходи та видатки

 982. Основні джерела виробництва електричної енергії

 983. Соціал-демократична концепція держави та демократії

 984. Текст як модель комунікативного акту

 985. Поняття і структура правосвідомості

 986. Страхування професійної відповідальності

 987. Система S. W. I. F. T.

 988. Підприємницька діяльність та поведінка виробника

 989. Характеристика повної та обмеженої матеріальної відповідальності

 990. Сертифікація продукції

 991. Кейнсіанська теорія та економічна політика

 992. Зброя масового ураження, її дія на людей, будівлі і техніку

 993. Органи зору і слуху

 994. Оперативне управління виробництвом

 995. Економічна думка в Україні. Реформа 1861 р

 996. Трудові колективи та їх правовий статус

 997. Фінанси України

 998. Українська культура в 17 столітті

 999. Валютні відносини та валютні системи

 1000. Переваги та недоліки окремих видів транспорту