На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Англійський романтизм

 2. Оздоблення одягу. Технологія оздоблення виробів вишивкою, китицями, мережею

 3. Виникнення та основні етапи розвитку міжнародного кооперативного руху

 4. Економічна природа та значення ПДВ

 5. Основи теорії виникнення держави і права

 6. Міжнародні економічні відносини

 7. Витинанки

 8. Філософські ідеї Т.Г.Шевченка

 9. Економічний розвиток країн Західної Європи в епоху Середньовіччя

 10. Виготовлення виробів з лози

 11. Поняття і основні форми реалізації норм права. Поняття і ознаки правозастосування. Основні стадії застосування норм права

 12. Екзамен Педагогіка ПНПУ

 13. Козацька педагогіка - сучасна освіта

 14. Державна інформаційна політика і національні інформаційні ресурси

 15. Дисидентство в українському суспільстві та літературі

 16. Економічна думка стародавнього Сходу

 17. Контроль Держ. Казначейства за видатками з бюджету

 18. Техніки внутрішньовенних ін’єкцій, взяття крові із вени, кровопускання

 19. Поняття “носій інформації” та “матеріальна основа документа”: семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

 20. Загальна характеристика продукції, поняття і класифікація. Вимірники обсягу

 21. Нематеріальні ресурси

 22. Правдиве зображення шкільного життя, праці вчителя в оповіданнях Б. Грінченка

 23. Правопис закінчень іменників, власних і загальних імен у кличній формі та звертаннях

 24. Гіпотеза, її структура та види

 25. Класи організаційних структур управління виробництвом

 26. Англійський класичний реалізм в літературі

 27. Суверенітет української держави, загальні ознаки

 28. Теплові двигуни

 29. Суспільство і природа

 30. Загальні умови укладання трудового договору

 31. Державна служба та її особливості

 32. Терміни правничої лінгвістики

 33. Основні фактори виробництва

 34. Класифікація юридичних осіб

 35. Поняття державного суверенітету. Зовнішній та внутрішній суверенітет держави

 36. Інвестиційні ризики та їх оцінка

 37. Використання економіко-логічних методів аналізу господарської діяльності на підприємстві. Анализ формування прибутку підприємства

 38. Кодування товарів

 39. Причини виникнення держав

 40. Основні джерела та чинники небезпеки, прогнозування небезпек та захист від їх дії хімічно небезпечні виробництва

 41. Санація підприємств

 42. Суть та ознаки досконалої конкуренції

 43. Непрямі податки в Україні

 44. Повчання Володимир Мономаха дітям, як давня пам’ятка давньоруської педагогічної думки

 45. Філософія в Києво-Могилянській академії

 46. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків

 47. Українські обереги, традиції і сучасність

 48. “Салічна правда” – пам’ятка ранньофеодального

 49. Сутність та фактори економічного зростання

 50. Меркантилістська теорія

 51. Сучасний екологічний стан України

 52. Страхування життя

 53. Атестація робочого місця на підприємстві

 54. Сутність поняття економіка

 55. Поняття ліквідності банку показники ліквідності

 56. Організація митного контролю

 57. Видатні українські мовознавці різних періодів

 58. Василь Симоненко. Життя та творчість

 59. Екологічні наслідки військових дій

 60. Види правопорушень. Правопорушність. Зловживання правом

 61. Фінансовий контроль

 62. Формування собівартості готової продукції

 63. Гроші в ринковій економіці

 64. Територіально-виробничі комплекси України

 65. Скалярний добуток двох векторів, його властивості. Векторний добуток, його властивості. Змішаний добуток трьох векторів

 66. Страхування в Україні: нова історія і сучасний стан

 67. Франчайзинг

 68. Віруси та антивірусні програми і їх призначення

 69. Конституція США та реальні права громадян

 70. Марксистська філософія

 71. Банки і банківська діяльність

 72. Сучасне світове господарство. Міжнародна економічна інтеграція

 73. Логічні елементи, що застосовуються в електронно-обчислювальній техніці

 74. Структура місцевих бюджетів

 75. Максим Рильський “Слово про рідну матір”

 76. Сімейне право України. Усиновлення

 77. Центральний банк та його роль у національній економіці

 78. Дієслово

 79. Основні типи і моделі розвитку країн, що розвиваються

 80. Головна книга

 81. Фінансування охорони праці

 82. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства та зв`язку

 83. Наука і освіта в епоху середньовіччя

 84. Ідеал людини

 85. Права людини і громадянина

 86. Фонетичний мінімум

 87. Поняття і завдання діловодства

 88. Демографічні проблеми в світі, та шляхи їх вирішення. Населення світу

 89. Демографія в системі знань про народонаселення

 90. Стратегія диверсифікації

 91. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики

 92. Основні фонди і виробнича потужність підприємства

 93. Документальні джерела інформації та використання їх у наукових дослідженнях

 94. Облік дебіторської заборгованості ТОВ ,, Юнітторг ”

 95. Виробництво і розподіл суспільних благ

 96. Форма, структура і зміст балансу

 97. Держава у політичній системі

 98. Організаційно - економічний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства

 99. Сценарій свята Зустріч Зими і Весни

 100. Аспекти теорії тексту

 101. Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства

 102. Розвиток логічного мислення на уроках математики

 103. Свято осені

 104. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій

 105. Поняття, види робочого часу. Режим і облік робочого часу

 106. Державний кредит та його роль у формуванні фінансових ресурсів

 107. Транспортна галузь України, проблеми і перспективи

 108. Сонячні та місячні затемнення

 109. Релігія стародавнього Єгипту та Месопотамії

 110. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 111. Зміст цивільного правовідношення. Види цивільних правовідносин

 112. Рицарський роман

 113. Глобальні проблеми міжнародної економіки

 114. Релігії Давнього Китаю

 115. Професійна ідеологія соціального працівника

 116. Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні

 117. Договір підряду та порядок встановлення договірної ціни у будівництві

 118. Історія та розвиток комп’ютерної техніки та обчислювальних машин

 119. Риба і рибні продукти

 120. Різьба по дереву як ужиткове мистецтво

 121. Голодомор 1932-1933рр.

 122. Суспільство як система і життєдіяльність людини. Діяльність як спосіб існування соціального

 123. Власні і загальні назви іменників

 124. Експорт і імпорт

 125. Товарознавча оцінка асортименту та якості вершкового масла

 126. Розвиток міст і ремесла Київської Русі

 127. Інвестиційний ринок, оцінки та прогнозування

 128. Соціальні позабюджетні фонди

 129. Економічні основи та види міжнародної торгівлі

 130. Сучасні екологічні проблеми, що постають перед людським суспільством

 131. Класифікація природних ресурсів

 132. Калькуляційна одиниця та об'єкт витрат. Визнання і класифікація затрат на виробництво

 133. Тип членистоногі загальна характеристика виду

 134. Політична економія

 135. Оцінювання макро- та мікросередовища фірми

 136. Роль фінансових посередників в Україні на сучасному етапі

 137. Грошовий оборот. Переваги безготівкових розрахунків над готівковими

 138. Генрік Ібсен (1828-1906)

 139. Заробітна плата та закономірності її зміни. Заробітна плата та продуктивність праці. Диференціація оплати праці

 140. Інформаційне забезпечення в процесі управління

 141. Облік і аудит власного капіталу та забезпечення зобовязань

 142. Положення про відділ маркетингу

 143. Норми і нормативи праці

 144. Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві людини

 145. Зерно-мучні товари. Класифікація зерен. Культури крупи, їх асортимент і вимоги до якості

 146. Поняття і сутність культури. Культурно-історичні цінності

 147. Поняття референдуму. Види референдумів в Україні

 148. Проектування організаційної структури управління, суть, принципи, етапи

 149. Модель економічної рівноваги

 150. Контроль в навчанні

 151. Документ. Його матеріальна основа

 152. Грунти, їхнє значення, забруднення й збереження

 153. Українська мова – наш скарб

 154. Грошово-кредитна політика НБУ

 155. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва» Автор:

 156. Виставково-ярмаркова діяльність як інтегрована комунікативна функція

 157. Склад та структура оборотних коштів. Капітальні вкладення у відтворення та оновлення основних фондів підприємства

 158. Відтворення та вдосконалення основних фондів

 159. Види законів. Конституція — основний закон громадянського суспільства і держави

 160. Рецепція римського права в Україні

 161. Естафети з фізичного виховання

 162. Виникнення, устрій та зруйнування Запорізької Січі

 163. Реєстрація вхідної чи вихідної кореспонденції

 164. Психоаналіз і неофрейдизм

 165. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

 166. Менеджмент підприємства

 167. Місяць - супутник Землі

 168. Мале підприємництво

 169. Нормування праці

 170. Термодинаміка

 171. Методи наукового-пізнання. Суть наукової теорії

 172. Монополії

 173. Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства

 174. Підвищення ефективності функціонування підприємства на основі вдосконалення маркетингової діяльності

 175. Загальна характеристика ЗЕД в Україні

 176. Ринкова система і організація підприємництва

 177. Функції права. Цінність права. Співвідношення права і закону

 178. Розвиток української термінографії

 179. Біологічні основи адаптації людини до змін інтенсивності дії екологічних факторів

 180. Велика ідея гетьмана Івана Мазепи

 181. Паблік рілейшнз у маркетинговій політиці

 182. Ще раз про мову

 183. Ящірки – загальна інформація

 184. Електронна інформаційна ера, інформаційне суспільство, інформаційне право, інформаційне законодавство, кіберзлочинність

 185. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 186. Аварії на АЕС

 187. Правові системи сучасності

 188. Доба Відродження і мистецтво

 189. Оцінка ризиків

 190. Фінансова стратегія підприємств, зміст, завдання та методи фінансового планування

 191. Порядок оформлення платіжної відомості

 192. Порядок укладення трудового договору

 193. Основи стандартизації та сертифікації

 194. Основні методи та інструменти державного регулювання

 195. Національна система стандартизації, метрології та сертифікації

 196. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

 197. Україна в системі сучасних міжнародних відносин

 198. Макс Вебер та його внесок в світову політичну думку

 199. Форми кредиту

 200. Друкарська справа на Україні

 201. Особливості культури Стародавньої Індії

 202. Економіка України Франка

 203. Народний одяг

 204. Міліція

 205. Міжнародна міграція робочої сили. Ринок трудових ресурсів

 206. Історія виникнення ЕОМ

 207. Політична система і державний устрій Болгарії

 208. Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення

 209. Приклади найбільших техногенних катастроф у світі

 210. Відділ Голонасінні

 211. Україна у міжнародних відносинах

 212. Сутність підприємництва як особливого виду господарської діяльності. Основні характерні ознаки підприємства

 213. Захист прав патентовласника в Україні

 214. Логіка Аристотеля

 215. Писанка

 216. Історія розвитку українського правопису

 217. Маркетингові дослідження

 218. Державні цільові фонди

 219. Статистика основних і оборотних виробничих фондів

 220. Життя і творчість Шарля Бодлера

 221. Сутність і особливість міжнародної економічної інтеграції

 222. Облік зносу

 223. Роль хімії в житті суспільства

 224. Види документів

 225. Філософські аспекти сучасної культури

 226. Релігієзнавство

 227. Поняття та ознаки юридичної науки

 228. Діяльність М.Грушевського

 229. Народна творчість

 230. Податкова система, її функції та сучасні проблеми

 231. XIX сторіччя в історії світової культури

 232. Методи організації виробничих процесів

 233. Енергозберігаючі технології

 234. Глобальні проблеми людства. Міжнародні соціальні проблеми

 235. Галузь страхування в Україні, проблеми і перспективи розвитку

 236. Сонячні і місячні затемнення. Рух Сонця і Місяця

 237. Хімічний комплекс України

 238. Петро Калнишевський - останній кошовий отаман запорозької січі

 239. Мозок. Різновиди та будова

 240. Звіт по практиці \\\"Центральний універмаг\\\"

 241. Екологічні фактори

 242. Гроші та їх функції

 243. Паблік рилейшнз, маркетинг, комунікації

 244. Андрій Чайковський

 245. Статеве виховання

 246. Початки підприємництва. Процес створення підприємства та характеристика його основних етапів

 247. Господарство США

 248. Економічна система, сутність, характеристика, особливості

 249. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка

 250. Створення ООН

 251. Технологія виробництва бензину

 252. Продуктивність і ефективність праці

 253. Історія виникнення Кирило-Мефодіївського товариства

 254. Особливості міжнародної торгівлі послугами

 255. Теорія обліку та організація облікової діяльності

 256. Конспект уроку, Природа — це казка, яку треба читати серцем

 257. Аналіз беззбитковості проекту

 258. Предмет трудового права

 259. Принципи класифікації системи моніторингу

 260. Поділ праці

 261. Види грошей

 262. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

 263. Лисенко М.В. - видатний музичний і громадській діяч України

 264. Види конкурентної боротьби і її закономірності

 265. Загальні вимоги до оформлення ділової кореспонденції

 266. Північно-Східний соціально-економічний район України

 267. Тренінг як психопрофілактичний метод

 268. Особливості формування і розвитку української економічної думки, її основні напрямки і школи

 269. Історія України на початку ХХ ст

 270. Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів

 271. Комерційна діяльність і асортиментна політика

 272. Економічна безпека України

 273. Що таке кислотні дощі та озонові діри. Чим вони спричинені і як впливають на стан біосфери

 274. Методи відображення предмету бухгалтерського обліку

 275. Грунти рівнин України і їх основні особливості

 276. Суть і структура грошового обороту

 277. Страви з яєць та сиру

 278. Стройова підготовка

 279. Джордж Бернард Шоу

 280. Адміністративний процес

 281. Образ Дон Жуана в світовій літературі XVII століття

 282. Михайло Грушевський та його внесок до розвитку історії та культури України

 283. Інтуїція

 284. Економічний розвиток стародавніх цивілізацій

 285. Удосконалення кадрової роботи на ВАТ ЛАЗ

 286. Товарне виробництво

 287. Дослідження впливу податкової політики держави на розвиток підприємницької діяльності

 288. Поняття про емоції, їх значення та особливості. Фундаментальні емоції людини

 289. Основні етапи розвитку емпіричної соціології

 290. Фінансова стратегія діяльності підприємства

 291. Вплив науково-технічного прогресу на навколишнє середовище. Його позитивні та негативні сторони

 292. Форми безготівкових розрахунків

 293. Класифікація податків за способом стягнення. Форми бюджетних асигнувань, що надаються підприємствам

 294. Правотворча діяльність держави

 295. Національний дохід і ВВП як основні показники розвитку суспільного виробництва

 296. Еволюція (етапи розвитку) управлінського обліку

 297. Природа ціни. Чинники, які формують ціну

 298. Позичковий процент

 299. Церковне християнство

 300. Організація державної служби в Україні

 301. Планети-гіганти

 302. Основні напрямки в розвитку мистецтва

 303. Мотивація і оплата праці на п-ві

 304. Митна вартість товарів

 305. Міфологія Стародавнього Риму

 306. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 307. Українське термінознавство – здобутки і втрати

 308. Особливості внутрішнього аудиту

 309. Роль Івана Мазепи в розвитку української культури

 310. Суб'єкти інвестиційної діяльності

 311. Дослідження ділової карєри менеджера

 312. Відчуття та діяльність

 313. Суть світового господарства й основні етапи його розвитку

 314. Фінансова політика

 315. Національна українська символіка

 316. Гетьманство Богдана Хмельницького

 317. Диференціальні рівняння першого порядку. Задача Коші

 318. Притча про старого i море

 319. Генна інженерія

 320. Трансформація форм власності і перехід до соціальної

 321. Вартість робочої сили: дискусійні аспекти

 322. Відчуття та сприймання як активні процеси пошуку

 323. Порівняльна характеристика типів виробництва, одичного, серійного, масового

 324. Методи державного регулювання

 325. Оборотні фонди підприємства

 326. Грошово-кредитна система Німеччини

 327. Класифікація прикладних та службових програмних засобів

 328. Суть і функції грошей

 329. Складові авторитету викладача ВНЗ

 330. Українська фондова біржа – шлях економічного розвитку

 331. Конкуренція і монополія

 332. Облік орендних операцій

 333. Організаційно – правові форми підприємницької діяльності

 334. Господарське життя європейських країн в період середньовіччя (V—XV ст.)

 335. Організація валютного ринку України

 336. Принципи кредитної політики, організація кредитної роботи в банках. Етапи процесу кредитування. Методика аналізу кредитного портфеля банку

 337. Сценарій „Свято птахів”

 338. Еволюція концепції маркетингу

 339. Предмет фінансової науки

 340. Жіночий рух України як чинник гендерної рівноваги та гендерної демократії в українському соціумі

 341. Леонардо да Вінчі

 342. Цивільна оборона

 343. Основні сфери використання різних програм регулювання соціально-трудових відносин у міжнародній практиці

 344. Економічна роль держави

 345. Відносини у трудовому праві

 346. Економічна думка античного світу

 347. Козацька педагогіка як унікальне явище світової педагогічної думки

 348. Економічні проблеми безробіття

 349. Гетьман України емігрант Пилип Орлик

 350. Розвиток української держави. Основні етапи розвитку української держави

 351. Антична культура/Готичний стиль

 352. Економіка праці

 353. Столипінська аграрна реформа та її реалізація в Україні

 354. Статистика чисельності, складу та руху населення

 355. Методологія наукового пізнання

 356. Формування навичок ведення здорового способу життя засобами фізкультурно – оздоровчої роботи

 357. Сутність та функції ринку

 358. Естетична основа німецького романтизму

 359. Молюски. Особливості будови і фізіології. Умови проживання

 360. Основні поняття математичного програмування. Побудова моделі задачі лінійного програмування

 361. Економічна думка Середньовіччя

 362. Поняття трудового договору та його характеристика у сучасний період

 363. Діалектика та її альтернативи

 364. Профілактика внутрішньо-лікарняних інфекцій, що передаються через кров (СНІД, вірусний гепатит)

 365. Стилі сучасної української літературної мови

 366. Стан навколишнього середовища в Україні

 367. Поняття, місія і різноманітні цілі створення підприємств

 368. Кредити в Україні

 369. Атестація робочих місць за умовами праці

 370. Сучасні засоби захисту органів дихання. Правила їх використання

 371. Відділ Покритонасінні або Квіткові рослини. Загальна характеристика

 372. Особливості співпраці кадрової служби з іншими підрозділами підприємства

 373. Роль фіскальної політики в умовах ринкової трансформації

 374. Американський романтизм 19 століття у літературі

 375. Особливості промислового перевороту в Західній та Східній Україні

 376. Поняття про волю, теорії волі, розвиток волі в дитячому віці

 377. Походження назви (етимологія) слів \\\"Україна\\\" та \\\"українці\\\"

 378. Планування й аналіз чисельності працівників

 379. Властивості визначеного інтеграла

 380. Ботаніка – наука про рослини. Загальна характеристика царства рослини

 381. Небезпеки природного та техногенного характеру

 382. Грошовий оборот і грошові потоки

 383. Грецький театр і література

 384. Кон’юнктура світових ринків

 385. Загальна характеристика банківських операцій

 386. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві за національними стандартами

 387. Економічний інтерес та формування мотиваційного процесу

 388. Неологізми

 389. Розвиток науки управління, переконання як засіб впливу, попередження конфлікту

 390. Типи грошових систем

 391. Фінанси акціонерних товариств

 392. Система основних прав і свобод людини і громадянина

 393. Риторика Стародавнього Риму

 394. Клас Ссавці

 395. Державний фінансовий контроль

 396. Принципи аудиту. Стандарти і норми аудиту

 397. Зміст і завдання БЖД

 398. Соціальний комплекс України

 399. Особливості господарського комплексу України

 400. Добровільне медичне страхування

 401. Комахи з повним перетворенням

 402. Основні стилі поведінки при розв’язанні конфліктів

 403. Основні засади німецького романтизму

 404. Свята і видовища Греції. Олімпійські ігри

 405. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя сучасний стан, перспективи

 406. Проектування системи управління інформаційними підсистемами

 407. Товарне виробництво

 408. Сучасний стан, особливості розміщення та проблеми розвитку галузей легкої промисловості України

 409. Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього

 410. Цикл уроків з теми “іменник” у 3 класі чотирирічної початкової школи

 411. Договори у сфері оренди транспортних засобів

 412. Життя і творчість Ф. І. Тютчева

 413. Ранкова гігієнічна гімнастика

 414. Проблеми сільського господарства України

 415. Розвиток у дітей інтересу до вивчення укураїнської мови

 416. Загальна характеристика господарських товариств

 417. Торговельний капітал и торгівля

 418. Маркетинг у підприємницькій діяльності

 419. Бухгалтерський облік бюджетних установ

 420. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 421. Поняття та види товарів

 422. Спілкування як обмін інформацією. Комунікативна сторона спілкування

 423. Аналіз оборотних коштів на підприємстві

 424. Виникнення буржуазної держави. Англія

 425. Особливості англійського сленгу у ВНЗ

 426. Шляхи розвязання політичних конфліктів

 427. Євразія. Опис материка

 428. Фінансовий контроль та його розвиток в умовах переходу до ринкової економіки

 429. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 430. Дієтотерапія цукрового діабету

 431. Форми інвестування

 432. Промисловий маркетинг: сутність, завдання, розвиток

 433. Крадіжка

 434. Природоохоронні заходи

 435. Матеріально - сировинна стратегія

 436. Державний лад Афін

 437. Давня історія України

 438. Організація банківського кредитування

 439. Поети шестидесятники, їх роль в духовній письменній культурі ХХ століття

 440. Петро Сагайдачний

 441. Мультиплікатор інвестицій

 442. Австралія. Опис материка

 443. Основні риси культури Давньої Греції і Давнього Риму

 444. Епоха Відродження

 445. Сучасні економічні течії, неокенсіанство, кенсіанство, інституціоналізм та ін.

 446. Передумови для розвитку державності в Україні на початку ХХ ст. Центральна Рада. Українська держава за П.Скоропадського. Падіння гетьманату

 447. Поняття релігії

 448. Банківський сектор України проблеми і перспективи

 449. Східнослов’янська держава - Київська Русь

 450. Договори

 451. ПРП та РПС Чернігівської області

 452. Загальна характеристика інноваційних процесів. Поняття і класифікація їх видів

 453. Держава скіфів

 454. Місце управлінського обліку в системі облікової інформації

 455. Планування собівартості продукції

 456. Міфологія, релігія, культи, обряди давнього Єгипту

 457. Кредитний договір. Види кредитних договорів

 458. Національна валюта України та шляхи її стабілізації

 459. Облік прибутку і його використання

 460. Адміністративно правові норми

 461. Екологія плазунів. Роль та значення плазунів в системі живої природи

 462. Порівняльна характеристика Кримських і Карпатських гір

 463. Генетичний код та його властивості

 464. Українська мова, її походження, вивчення і захист

 465. Банківський маркетинг

 466. Грошові реформи

 467. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 468. Грошова реформа в Україні (2-16 вересня 1996 року)

 469. Проблема знання, мови, розуміння у філософії XX ст

 470. Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів

 471. Поняття, форми та види зайнятості

 472. Африка. Опис материка

 473. Французький романтизм 19 століття у літературі

 474. Особливості формування статутних фондів підприємств

 475. "Останній дюйм" проблема взаємин дорослих і дітей

 476. Багатство української мови

 477. Поняття «психіка» та «мозок» в загальнопсихологічному сенсі. Проблема співвідношення мозку і психіки

 478. Документи по особовому складу

 479. Педагогічні ідеї В.Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу

 480. Професійне педагогічне спілкування

 481. Поняття про малоцінний і швидкозношувальний інвентар

 482. Автомат Калашникова

 483. Правова культура суспільства. Правова культура особи. Професійна правова культура

 484. Соціальні процеси, види і шляхи їх пізнання. Проблема міграції.Соціально-економічна структура суспільства та її особливості в Україні

 485. Поезія Василя Стуса – цілісний поетичний організм зі сталими образно-смисловими комплексами

 486. Оцінка чинників ризику, що впливають на здоров’я і працездатність людини

 487. Історія України

 488. Службові листи

 489. Словниковий склад англійської мови

 490. Інфляція, економічна природа, форми, типи і наслідки

 491. Оборотні кошти підприємства, поняття і структура

 492. Економічна сутність та види реальних інвестицій

 493. Соціально-політичні та комбіновані небезпеки

 494. Фінансова криза на підприємстві, її симптоми та фактори виникнення

 495. Автоматизація Журналу-ордеру №1

 496. Лісостеп України

 497. Транспортний комлекс України

 498. Будівельні суміші в Україні

 499. Мікроекономіка. Шпори 2

 500. Правила продажу непродовольчих товарів в Україні

 501. Древній Рим

 502. Підприємства колективної власності

 503. Методи кількісної оцінки економічного ризику

 504. Субєкти адміністративного права

 505. Теорія культури як наука

 506. Держава і право ЗУНР

 507. Ділові листи у зовнішньоекономічній діяльності

 508. Функції багатьох змінних. Означення, границя та неперервність, похідні диференціали

 509. Облік власного капіталу, цільового фінансування та цільових надходжень

 510. Облік грошових засобів

 511. Функціональний ряд, область його збіжності. Cтепеневі ряди. Теорема Абеля

 512. Неокласична теорія

 513. Функції ринку та форми їх реалізації

 514. Стратегія і планування в системі міжнародного менеджменту

 515. Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню

 516. Поняття цивільного правовідношення

 517. Дії населення в надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час

 518. Облік витрат діяльності виробничих підприємств і калькулювання собівартості продукції

 519. Собівартість прибутку і рентабельність

 520. Людина в сімї. Основні засади сімейних відносин

 521. Мурашко О.О. - видатний живописець ХІХ-ХХ ст. в Україні

 522. Судово-бухгалтерська експертиза операцій пов’язаних з реалізацією продукції та послуг

 523. Обігові кошти підприємства та поліпшення їх використання

 524. Українська вишивка. Рушники

 525. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 526. Дія нормативно-правового акта в часі

 527. Поняття кредитної системи

 528. Початок Великої Вітчизняної війни

 529. Цілі та завдання менеджменту. Цикли управління

 530. Поняття природного середовища

 531. Антивоєнний пафос у творах визначних письменників Е.М.Ремарка, Е.Хемінгуея, Г.Белля, Б.Брехта

 532. Багатокомпонентні розчини для інфузій і перспективи їх удосконалення

 533. Дмитро Васильович Павличко

 534. Великі географічні відкриття епохи Відродження

 535. Ренесансне мистецтво України

 536. Завдання Цивільної оборони України

 537. Світова економіка

 538. Ліцензування підприємницької діяльності

 539. Сутність МЕВ та особливості розвитку сучасних МЕВ

 540. Технологічний процес зварювання легованих сталей

 541. Основні шляхи захисту водних ресурсів

 542. Україна в умовах десталінізації

 543. Інфляція - економічна природа, форми, типи і наслідки

 544. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 545. Мета створення та основні напрямки діяльності Всесвітньої торгової організації (ВТО)

 546. Бізнес-план інвестиційного проекту та його загальна структура

 547. Гарбуз звичайний – корисна лікарська рослина

 548. Види маркетинга у підприємницькій діяльності

 549. Різнокольорові вірші. А.М’ястківський Веселочка. Е. Горева Кольоровий віршик. Т.Коломієць Подарунок

 550. Валютні операції. Котирування валют

 551. Роль і місце досліджень в системі маркетингу

 552. Україна і ООН

 553. Технологія навчання іншомовного матеріалу

 554. Грошова маса

 555. Об’єкти та цілі БЖД. Людина – життєве середовище, аксіома потенційної безпеки і діяльності людини

 556. Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг в Україні

 557. Речове право

 558. Професійна і державна служба. Державний службовець і працівник приватного сектора. Посадова особа. Служба в органах внутрішніх справ

 559. Шануй батька й неньку

 560. Проблеми формування ринку цінних паперів в Україні

 561. Поняття грошової системи та її елементи

 562. Економічний зміст похідної. Використання поняття похідної в економіці

 563. Порядок розгляду господарських спорів господарськими судами

 564. Особа злочинця та основні напрямки її кримінологічного вивчення

 565. Нормативний метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції

 566. Індія

 567. Проблеми сучасної світової економіки

 568. Китай. Економіко-географічна характеристика

 569. Класифікація будівель і споруд, і вимоги до них

 570. Конспект уроку з біології у 9 класі

 571. Теоретичні основи мотивації

 572. Персонал п-ва і продуктивність праці

 573. Фізичні навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток

 574. Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету

 575. Оноре де Бальзак і Україна

 576. Якість продукції

 577. Банкрутство підприємства та шляхи його подолання на сучасному етапі

 578. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства, оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства

 579. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності

 580. Розміщення населення. Міське і сільське населення. Урбанізація

 581. Хімія і екологія

 582. Своєрідність творів Альбера Камю

 583. Фондова біржа як елемент ринкової інфраструктури

 584. Інвестиції, їх види і характеристика

 585. Інструментальні методи дослідження ШКТ

 586. Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб

 587. Природні передумови РПС

 588. Морський транспорт світу

 589. Мова творів Григорія Сковороди

 590. Життя і творчість Григіра Тютюнника

 591. Свинець (Плюмбум)

 592. Бюджет – головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюджетній системі

 593. Письмовий твір за малюнком і спостереженням

 594. Безпека праці під час технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 595. Місцеві органи самоврядування

 596. Типи алгоритмів

 597. Зображення жіночої долі в творах Ф.Достоєвського „Злочин так кара”, Л.Толстого „ Анна Кареніна”, Г.Флобера „ Пані Боварі” та Ш.Бронте „ Джейн Ейр”

 598. Буття

 599. Склад витрат підрозділ і порядок їх планування

 600. Математики України

 601. Понятта про неткані текстильні матеріали

 602. Міжнародний ринок капіталу, рух капіталу

 603. Харків у роки Великої Вітчизняної війни

 604. Значення транспортного комплексу в народному господарстві

 605. Листок – бічна частина пагона. Зовнішня будова листка

 606. Утворення та діяльність ЗУНР. Сталінські методи індустріалізації та їх здійснення в Україні

 607. Культурологія

 608. Маркетингові концепції в менеджменті, сутність, класифікація, особливості застосування

 609. Природа макроекономічної рівноваги

 610. Організація претензійно-позовної роботи на підприємстві

 611. Гіпотези походження Всесвіту

 612. Твір “Війна і мир” Л.Толстого

 613. Теоретичні проблеми Капіталу К.Маркса

 614. Державне регулювання ведення мисливського господарства

 615. Моделі олігополії

 616. Жанри кінематографу

 617. Виробництво і виробничі системи

 618. Сутність і походження релігії

 619. Особливості митного регулювання при здійсненні експортно-імпортних операцій

 620. Грунтознaвство

 621. Походження птахів

 622. Бізнес планування

 623. Сімейні відносини

 624. Ілюзії і дійсність

 625. Створення і розвиток грошової системи України

 626. Виробничі фонди підприємства. Відмітні ознаки основних і оборотних фондів

 627. Молодий Шевченко

 628. Закони Баррі Коммонера

 629. Загальні положення про фізичну особу. Правоздатність фізичних осіб

 630. Грошові агрегати НБУ та їх характеристика

 631. Визначення попиту та значення цінової еластичності попиту

 632. Біблія – священна книга християн

 633. Вплив шкідливих речовин на організм людини

 634. Дихання

 635. Декоративне панно (макраме)

 636. Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні

 637. Військова присяга та військова символіка України

 638. Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка”

 639. Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць

 640. Особливості проведення нарад

 641. Пошуки краси в оточенні вульгарного буржуазного існування в збірці «Квіти зла» Шарля Бодлера

 642. Інфляційні процеси в Україні

 643. Податкове регулювання

 644. Система трудового права і система трудового законодавства

 645. Джгутикові. Основні представники. Особливості будови і функції органів

 646. Планування й аналіз заробітної плати

 647. Особливості розробки анкет при дослідженні ринку

 648. Поняття логістики, сутність і значення

 649. Економічна суть ринку праці

 650. Другий закон термодинаміки та його значення

 651. Фінансова система держави

 652. Закон єдності та боротьби протилежностей

 653. Укриття населення в захисних спорудах

 654. Методи оцінки стратегічних альтернатив та вибору стратегії сучасної організації на прикладі ВАТ \\\"Запоріжсталь\\\"

 655. Теорія походження життя на Землі

 656. Проблема задатків, здібностей і інтелекту в психології

 657. Вишивка на Поділлі

 658. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини. Міжнародний захист прав людини

 659. Україна на міжнародному ринку цінних паперів

 660. Порядок відкриття рахунків у банках

 661. Атмосфера

 662. Собор святої Софії у Києві (історія спорудження та архітектурні особливості)

 663. Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями

 664. Оборотні фонди і оборотні засоби п-ва

 665. Музика

 666. Неолібералізм, лондонська, фрейбурзька, паризька, чиказька школи

 667. Кров і система кровообігу

 668. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види

 669. Особистісно орієнтовне навчання

 670. Поняття інфляції. Причини інфляції. Види інфляції

 671. Установчі документи підприємства

 672. Ціна, її види та структура

 673. Розвиток кінематографії. Діяльність О.Довженка

 674. Сутність та методи калькулювання

 675. Стратегія управління доходами торговельного підприємства, вихідні передумови та порядок розробки

 676. Ресурси Світового океану і рекреаційні ресурси

 677. Гендерні проблеми у засобах масової інформації (управлінський аспект)

 678. Увага. Види, порушення

 679. Поняття основних структур даних

 680. Запилення та запліднення. Суть подвійного запліднення. Будова насінини одно- і дводольних рослин

 681. Індикативне планування

 682. Державне мито

 683. Діаспора

 684. Дотримання правил хімічної безпеки

 685. Економічна сутність санації підприємств, передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємств

 686. Формування місцевих бюджетів України

 687. Віктор Гюго – французький романтик

 688. Поняття, сутність та походження держави

 689. Невласні інтеграли з безмежними границями та з необмеженою підінтегральною функцією

 690. Життєвий і творчий шлях Мольєра

 691. Обдарованість – як проблема в психології

 692. Заповідники України

 693. Модель грошового обороту. Грошові потоки та механізм їх балансування

 694. Ткацтво в Україні

 695. Історія виникнення та віровчення зороастризму

 696. Майнове оподаткування

 697. Розвиток і розміщення суднобудування в світі

 698. Велика французька буржуазна революція

 699. Соціальні спільноти та їх природа

 700. Спонтанне монологічне мовлення у методиці викладання англійської мови

 701. Логічна структура понять

 702. Агробіологічні основи технології вирощування озимого жита

 703. Розвиток самосвідомості і самооцінки

 704. Класифікація держав за їхньою формою

 705. Біографія Артура Конан Дойла

 706. Перекладацькі відповідності

 707. Енергія вітру. Екологічні характеристики джерел енергії. Проблеми енергозбереження

 708. Перцептивна сторона спілкування

 709. Поняття про біологію

 710. Роль підприємства у ринкових відносинах. Види підприємств

 711. Електронна пошта

 712. Правила ІНКОТЕРМС. Правовий режим вільних економічних зон

 713. Літосфера, її елементи, процеси формування земної кори

 714. Українські звичаї та обряди українського народу

 715. Практика як специфічно людський спосіб освоєння світу

 716. Розвиток соціаольної роботи в Великобританії

 717. Класифікація рекламних засобів, їх оцінка та вибір

 718. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 719. Права та обовязки вартового

 720. Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні. Становище у сфері культури в 30 роках

 721. Архітектура і мистецтво Візантії V-VIII ст.

 722. Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання

 723. Влада інформації, її місце й роль в інформаційному суспільстві

 724. Методи перевірки фінансової звітності

 725. Посередники

 726. Аналіз загального обсягу та динаміки оплати праці

 727. Історія хімії

 728. Правовий статус господарських товариств

 729. Основні фактори ціноутворення

 730. Оцінка екологічної ситуації в Україні

 731. Джерела виникнення і розвитку теорії фізичного виховання

 732. Міжнародні фінансово-кредитні організації

 733. Механізм правового регулювання. Стадії механізму правового регулювання

 734. Тіньова економіка України та світу

 735. Україна в поетичному сприйнятті Є.Маланюка

 736. Економічний розвиток України в II половині XVII – на початку XX ст

 737. Демографічна ситуація в Україні

 738. Естетичне виховання

 739. Безпека дорожнього руху

 740. Богдан Хмельницький

 741. Історія розвитку системи одиниць величин

 742. Регулювання міжнародної економічної діяльності

 743. Що таке пластикова картка. Переваги та недоліки цих карток

 744. Загальні правила сервірування столів

 745. О.С. Пушкін в дитячій літературі

 746. Збройні Сили та інші військовi формування України на сучасному етапі

 747. Механізм банкрутства в Україні та шляхи його вдосконалення

 748. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу

 749. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 750. Системи масової комунікації

 751. Родина Вовчі

 752. Конституція України

 753. Загальний огляд країн Центральної Європи

 754. Грошово-кредитна політика центрального банку

 755. Мануфактурний період світової економіки. Основні фактори становлення індустріального суспільства

 756. Господарство України другої половини XIX ст.

 757. Споживання, заощадження та інвестиції

 758. Математика - відкриття впродовж століть

 759. Політичні доктрини античності

 760. Історія ідеї про правову і соціальну державу. Особа і держава

 761. Співвідношення попиту та пропозиції і ціноутворення

 762. Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях

 763. Державне програмно-цільове планування

 764. Аналіз чутливості

 765. Емпатія і комунікація

 766. Розрахункові документи в банківських установах

 767. Естетична основа німецького романтизму

 768. Традиції народної матеріальної культури

 769. Загальні риси зовнішньоекономічних зв’язків України

 770. Фольклорний і літературний образ народного героя Олекси Довбуша

 771. Охорона водних ресурсів

 772. Неперервність функції в точці і в області.Дії над неперервними функціями

 773. Німеччина

 774. Агресія у відповідь. Помста як вид агресії

 775. Економічний ринок

 776. Фінансові ресурси підприємств

 777. Документообіг

 778. Транснаціональні банки

 779. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні

 780. Комерційний кредит

 781. Натовп, його особливості

 782. Життя та творчість Степана Васильченка

 783. Валютний курс і курсова політика

 784. Квітковий годинник Карла Ліннея

 785. Навчання орфографії в сучасних умовах

 786. Характеристика

 787. Налогова політика України

 788. Узагальнення й систематизація знань з теми “Складнопідрядне речення”

 789. Атомна енергетика негативні та позитивні наслідки для екології

 790. Методи інтегрування

 791. Термін «право». Походження права. Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу

 792. Фіскальна політика в Україні

 793. Перегляд неокласичної теорії ринку. Монополії і конкуренція

 794. Військова присяга

 795. Показники торгового асортименту

 796. Особливості виписування рецептів на отруйні, сильнодіючі, наркотичні, психотропні лікарські засоби

 797. Хімія та екологія

 798. План рахунків, які приміняються в банківській системі

 799. Конспект уроку з хімії у 8 класі

 800. Банківський менеджмент

 801. Особливості інфляції в Україні, шляхи виходу з неї

 802. Фінансова санація і банкрутство підприємств

 803. Шляхи зниження собіварстості

 804. Механізм створення бізнесу

 805. Поняття ринку праці, його елементи і функції

 806. Табличний процесор MS Excel

 807. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

 808. Попит на гроші

 809. Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин. Обчислення площ плоских фігур в декартових і полярних координатах

 810. Функції релігії

 811. Інформація та інформатика

 812. Урок з англійської мови Подорож

 813. Канада. Економіко-географічна характеристика

 814. Прибуткове оподаткування громадян

 815. Аналіз виробничого травматизму

 816. Еволюційні і революційні форми суспільного розвитку

 817. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

 818. Розвиток української мови в українській діаспорі

 819. Управління

 820. Емоції. Природа емоцій

 821. Міжнародний рух капіталів

 822. Історія української державності

 823. Виробнича діяльність підприємницьких структур

 824. Організація транспортного і складського господарства

 825. Облік касових операцій в журналі№1

 826. Українська діаспора

 827. Звіт з технічної практики

 828. Сучасні масштаби впливу людини на природу та актуальність проблеми її охорони

 829. Пропозиція грошей

 830. Поняття правопорядку. Функції та принципи правопорядку. Державна дисципліна

 831. Спогади про Івана Франка

 832. Поняття про класифікацію ґрунтів

 833. Україна у складі СРСР у 20-30-і роки

 834. Електрони та їх роль в електричному струмі

 835. Фауна Кримських Гір

 836. Фінансовий план

 837. Споживання води

 838. Цикли ділової активності

 839. Марко Вовчок - основоположник прози для дітей

 840. Україна та Китай

 841. Бароко

 842. Сонце - найближча зоря

 843. Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів

 844. Проблеми безробіття в Україні

 845. Характерні риси імпресіонізму

 846. Управління агрострахуванням

 847. Основні принципи правового регулювання праці і їх види

 848. Зміст економічної діяльності суспільства та її результати

 849. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства

 850. Управління інформаційними ресурсами на підприємстві

 851. Фінансова система Японії

 852. Загальні правила оформлення службових документів

 853. Генріх Гейне

 854. Основні моменти протоколу

 855. Воля та вольові акти людини

 856. Розвиток малого підприємництва (на прикладі Волинської області)

 857. Розвиток політекономії в Україні

 858. Наукові відкриття в 20-х - 30-х роках ХХ ст.

 859. Національна політика на Україні у 20-х роках. Українізація

 860. Ораторство Демосфена

 861. Державна реєстрація підприємницької діяльності

 862. Моральне виховання дітей

 863. Забруднення вод світового океану

 864. Соціальні погляди Івана Яковича Франка

 865. Проблеми та перспективи розвитку соціального страхування в Україні

 866. Розвиток Музики на Україні у XVII-XVIII

 867. Життєвий і творчий шлях Байрона

 868. Ділові папери

 869. Фази суспільного виробництва

 870. Аудит і ревізія стану організації облікової політики

 871. Поняття “інформація” у різних науках

 872. Роль менеджменту в розвитку формальних організацій

 873. Теорії індустріального суспілства

 874. Проблема субстанції в філософії XVII ст

 875. Фінансова санація та банкрутство підприємств

 876. Художній розпис тканин

 877. Фінанси як економічна категорія

 878. Мета і завдання виробничої діяльності підприємства

 879. Необережність як форма вини

 880. Сутність реклами та еволюція її розвитку

 881. І рушник вишиваний на щастя на долю дала

 882. Роль підприємства (фірми) у ринкових відносинах. Види підприємств

 883. Сутність інфраструктури товарного ринку

 884. Ринок та його місце в системі суспільного виробництва

 885. Структура публіцистичного тексту, загальні підходи до текстологічного аналізу

 886. Геометрія, з давніх часів до сьогодення

 887. Достатні ознаки збіжності рядів з додатніми членами, ознаки порівняння, Даламбера, радикальна та інтегральна ознаки Коші

 888. Податкове планування, його сутність, принципи та методи

 889. Україна та Європейський Союз

 890. Американський неолібералізм. Монетаризм

 891. Правове регулювання безпеки життєдіяльності, управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 892. Материки світу

 893. Загальні положення про інтернет

 894. Економічна система соціалізму

 895. Україна в міжнародній торгівлі діамантами і ювелірними виробами: оптимізація шляхів розвитку

 896. Сім’я і родинна обрядовість

 897. Банківська система Україні в ринковій економіці

 898. Організація комплексу топографо-геодезичних робіт для інвентаризації земель

 899. Організація торгівлі на продовольчих ринках

 900. Політика, як мистецтво

 901. Вексель в платіжному обороті

 902. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 903. Теоретична система та економічна програма Дж.М.Кейнса

 904. Водні ресурси світу. Світовий океан, поверхневі та підземні води

 905. Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу

 906. Україна – космічна держава

 907. Правове визначення поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати

 908. Педагогічні погляди Т.Г. Шевченка

 909. Політична реклама та її особливості

 910. Тихий океан

 911. Економіка природокористування

 912. Мета та завдання державного регулювання цін

 913. Біоритми

 914. Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків

 915. Конституційний Суд України

 916. Довгі хвилі в економіці

 917. Транспортний комплекс світу

 918. Види ділових повідомлень

 919. Законодавство України про військову службу

 920. Суспільно-економічна формація

 921. Засновницькі документи та їх підготовка. Ринок та його функції

 922. Умовиводи

 923. Охорона грунтів

 924. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів

 925. Парадигми осягнення історії. Філософія історії, предмет і напрямки

 926. Зміни в міжнародному становищі внаслідок другої світової війни, створення ООН

 927. План Маршала

 928. Документування організаційно-розпорядчої діяльності

 929. Державне регулювання цін в Україні

 930. Культура та побут населення України

 931. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

 932. Регулювання міжнародних торгівельних відносин, передбачених угодою ГАТТ

 933. Ціноутворення на промислові товари

 934. Індуїзм

 935. Правове і нормативне регулювання охорони праці

 936. Поняття та сутність Конституції

 937. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

 938. В. Липинський – видатний представник українського консерватизму. Життєвий шлях і громадсько- політична діяльність

 939. Військова фізична підготовка на Запорізькій Січі

 940. Українська діаспора

 941. Фашизм та його різновиди

 942. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

 943. Тарифні сітки, їх роль в організації заробітної плати

 944. Економічне вчення А.Сміта

 945. Електроенергетика України

 946. Тероризм. Співробітництво держав у боротьбі з ним

 947. Філософський аналіз суспільства

 948. Порядок реєстрації банку, ліцензування банківської діяльності

 949. Страхування в Україні – на прикладі НАСК „ОРАНТА„

 950. Ресторани. Види. Ергономічні вимоги

 951. Чи кожна людина може стати видатною?

 952. Мережа мереж "iнтернет"

 953. Макроекономічні параметри та методи їх вимірювання

 954. Країни Центральної та Східної Європи 1945 – 1994рр

 955. Сутність, функції та основні види грошей. Електронні гроші

 956. Винайдення радіо О.С. Поповим

 957. Організація та діяльність Острозької академії

 958. Державний бюджет України, доходи та видатки

 959. Вексельний обіг в Україні

 960. Особливості використання іменників

 961. Іван Богун - козацький полководець

 962. Поняття і структура правосвідомості

 963. Метод управлінського обліку

 964. Святий Миколай

 965. Текст як модель комунікативного акту

 966. Поточні витрати та ціни на продукцію (послуги). Характеристика собівартості

 967. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що залишилися без опіки батьків

 968. Сертифікація продукції

 969. Система S. W. I. F. T.

 970. Підприємницька діяльність та поведінка виробника

 971. Господарство Запорозької Січі

 972. Валютні відносини та валютні системи

 973. Соціал-демократична концепція держави та демократії

 974. Трудові колективи та їх правовий статус

 975. Характеристика повної та обмеженої матеріальної відповідальності

 976. Фінанси України

 977. Кейнсіанська теорія та економічна політика

 978. Економічна думка в Україні. Реформа 1861 р

 979. Страхування професійної відповідальності

 980. Історичні кроки розвитку хімії

 981. Наступник Богдана Хмельницького — Іван Виговський

 982. Види умовиводів

 983. Зброя масового ураження, її дія на людей, будівлі і техніку

 984. Українська культура в 17 столітті

 985. Петро Дорошенко - найтрагічніший гетьман України

 986. Особливості функціонування позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів

 987. Німецький романтизм в літературі 19 століття

 988. Документи і документування

 989. Середовище МЕВ, його структура й особливості

 990. Оперативне управління виробництвом

 991. Економічний аналіз діяльності банку

 992. Переваги та недоліки окремих видів транспорту

 993. Документальне оформлення видачі готівки з каси

 994. Бандитизм

 995. Україна у складі СРСР (до ІІ світової війни)

 996. Економічний аналіз

 997. Історія Львівського університету ім. І.Я.Франка

 998. Національний ринок та його агрегати

 999. Фонетичні закони мови і правила правопису

 1000. Податкове планування на підприємстві